EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДЕМОКРАТИЗАЦІЮ
Г. В. Старикова

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.12.72

УДК: 354:321.7

Г. В. Старикова

ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДЕМОКРАТИЗАЦІЮ

Анотація

В статті розглянуто питання щодо діяльності політичних партій на місцевому рівні та їх впливу на процеси демократизації. Дослідження дозволяють відзначити, що демократизація процесів в Україні актуалізувала дослідження проблем політичних партій, здатних забезпечити компетентний та трансформаційний шлях суспільного розвитку. Ефективна демократія вимагає стійкої багатопартійної системи. В основі демократії знаходяться фундаментальні принципи та практика діяльності, які визначають всі сфери життя суспільства. Основний принцип полягає в рівності всіх людей, що володіють певним набором особистих прав. В умовах демократії громадяни можуть активно приймати участь в житті суспільства, користуючись своїми особистими правами, зокрема свободою волевиявлення, свободою слова, свободою думки, правом звернення до державних органів та правом голосування на справедливих виборах. Доведено, що політичні партії відіграють виключно важливу та незамінну роль в житті демократичного суспільства. Добре організовані політичні партії приймають участь та отримують перемогу на виборах, акумулюють й представлять суспільні інтереси, висувають політичні альтернативи та готують політичних лідерів. Конкуренція між окремими партіями сприяє укріпленню підзвітності уряду та допомагає знайти практичні та відповідальні рішення назрілих у суспільстві проблем. Обґрунтовано, що ефективні політичні партії сприяють зміцненню впевненості громадян в демократизмі влади та більш активній її підтримки населенням. Оскільки політичні партії мають велике значення в демократичному суспільстві, вони повинні керуватись демократичними принципами діяльності. Це передбачає участь всіх членів партії у прийнятті рішень, особлива увага повинна приділятись участі та залученню до роботи партійних відділень місцевого рівня. Визначено ключові напрями вдосконалення діяльності політичних партій на місцевому рівні з метою розвитку процесів демократизації.

Ключові слова: політичні партії; демократія; демократизація; політичне управління.

Література

1. Даль Р.А. Полиархия: участие и оппозиция. М.: Высш. шк. экономики, 2010. 288 с.
2. Кармазіна М. Політичний регіон: підстави формування та функціонування. Наукові записки ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. 2016. Випуск 1 (81). С. 4 18.
3. Кудіна О. Зростання впливу громадсько – політичних об’єднань на політичні процеси: витоки феномену. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія. Соціологія. Філософія. 2009. Вип. 9. С.113 119.
4. Лациба М. Громадські організації на виборах. К.: Український незалежний центр політичних досліджень, 2006. 56 с.
5. Липсет С.М. Размышления о капитализме, социализме и демократии. Русский журнал, 1994. URL: http://old.russ.ru/antolog/predely/1/dem2-1.htm (дата звернення: 15.12.2021).
6. Мейтус В., Мейтус В. Политическая партия: стратегия и управление. К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. 404 с.
7. Остапець Ю.О. Регiональний вимiр конфiгурацiї партiйної системи України. Гілея : науковий вісник. 2019. Вип. 147 (3). С. 67 73.
8. Партійна система України після 2019 року: особливості та перспективи розвитку (2020). URL: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_part_sistem.pdf (дата звернення: 15.12.2021).
9. Про політичні партії: Закон України №2365-III від 05.04.2001. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2365-14 (дата звернення: 15.12.2021).
10. Abushouk A.I. The Arab Spring: A Fourth Wave of Democratization? Digest of Middle East Studies. 2016. Vol. 25 (1). PP. 52 69.
11. Bertoa F.C. Party funding regulation in Poland (1990–2015): an appraisal. Politologia. 2018. Vol.1. PP. 47 89.

G. Starykova

ACTIVITIES OF POLITICAL PARTIES AT THE LOCAL LEVEL AND THEIR INFLUENCE ON DEMOCRATIZATION

Summary

The article considers the issues of the activity of political parties at the local level and their influence on the processes of democratization. Research allows us to note that the democratization of processes in Ukraine has updated the study of the problems of political parties that can provide a competent and transformational path of social development. Effective democracy requires a stable multiparty system. Democracy is based on the fundamental principles and practices that define all spheres of society. The basic principle is the equality of all people with a set of personal rights. In a democracy, citizens can take an active part in society, exercising their personal rights, including freedom of expression, freedom of speech, freedom of thought, the right to appeal to public authorities and the right to vote in fair elections. It has been proven that political parties play an extremely important and indispensable role in the life of a democratic society. Well-organized political parties participate in and win elections, accumulate and represent the public interest, put forward political alternatives and train political leaders. Competition between individual parties strengthens government accountability and helps to find practical and responsible solutions to pressing problems in society. It is substantiated that effective political parties help to strengthen the confidence of citizens in the democracy of the government and more active support of the population. As political parties are of great importance in a democratic society, they must be guided by democratic principles. This involves the participation of all party members in decision-making, special attention should be paid to the participation and involvement of local branches of the party. The key areas for improving the activities of political parties at the local level in order to develop democratization processes have been identified. In order to develop the processes of democratization, political parties at the local level should improve their activities in the following areas: 1) parties at the local level need to turn to direct contacts with society; 2) in order to better understand the needs and common interests with the population to form effective communication with different social groups; 3) in order to better understand the role and functions of parties in a democratic system to ensure active participation in educational processes; 4) pay considerable attention to issues of intra-party democracy.

Keywords: political parties; democracy; democratization; political governance.

References

1. Dal, R.A. (2010), Polyarkhyia: uchastye y oppozytsyia [Polyarchy: participation and opposition], Vyssh. shk. Ekonomyky, Moscow, Russia.
2. Karmazina, M. (2016), “Political region: the bases of formation and functioning”, Journal Naukovi zapysky IPiEND im. I.F. Kurasa NAN Ukrainy, vol. 1 (81), pp. 4 18.
3. Kudіna, O. (2009), “The growing influence of public – political assocoations on political processes: the origins of the phenomenon”, Naukovij vіsnik Uzhgorodskogo unіversitetu. Serіya: Polіtologіya. Socіologіya. Fіlosofіya, vol. 9, pp.113 119.
4. Laciba, M. (2006), Gromadskі organіzacіyi na vyborah [Public organization on the elections], Ukrayinskij nezalezhnij centr polіtichnih doslіdzhen, Kyiv, Ukraine.
5. Lipset, S.M. (1994), “Reflections on capitalism, socialism and democracy”, Russkij zhurnal, [Onlane], available at: http://old.russ.ru/antolog/predely/1/dem2-1.htm (Accessed 15.12.2021).
6. Mejtus, V. and Mejtus, V. (2004), Politicheskaya partiya: strategiya i upravlenie [Political party: strategy and management], Elga, Nika-Centr, Kyiv, Ukraine.
7. Ostapets, Y.O. (2019), “Regional dimension of the configuration of the party system of Ukraine”, Journal. Hileia: naukovyi visnyk, vol. 147 (3), pp. 67 73.
8. Razumkov centre (2020), “Ukraine after 2019: features and prospects of development”, [Onlane], available at: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_part_sistem.pdf (Accessed 15.12.2021).
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2001), “The Law of Ukraine”, About Political parties, [Onlane], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2365-14 (Accessed 15.12.2021).
10. Abushouk, A.I. (2016), “The Arab Spring: A Fourth Wave of Democratization?”, Digest of Middle East Studies, vol. 25 (1), pp. 52 69.
11. Bertoa, F.C. (2018), “Party funding regulation in Poland (1990–2015): an appraisal”, Politologia, vol. 1, pp. 47 89.

№ 12 2021

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 1627

Відомості про авторів

Г. В. Старикова

аспірант 4 курсу навчання кафедри регіональної політики,Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету ім. Т Шевченка

G. Starykova

Postgraduate student of the 4th year of study of the Department of Regional Policy,Educational and Scientific Institute of Public Administration and Civil Service of the Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0001-7855-0801

Як цитувати статтю

Старикова Г. В. Діяльність політичних партій на місцевому рівні та їх вплив на демократизацію. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 12. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2506 (дата звернення: 16.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.12.72

Starykova, G. (2021), “Activities of political parties at the local level and their influence on democratization”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 12, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2506 (Accessed 16 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.12.72

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.