Мобільна версія

Електронне наукове фахове видання "Державне управління: удосконалення та розвиток" включено до переліку наукових фахових видань України з питань державного управління (Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.11.2014 № 1279)

УкраїнськаEnglishРусский

ГОЛОВНАПРО ЖУРНАЛАВТОРИРОЗМІЩЕННЯ СТАТТІКОНТАКТ

Зміст журналу № 10, 2016

В. В. Коврегінперший проректор Національного університету цивільного захисту України, к. тен. н., доц., м. Харків

ОБҐРУНТУВАННЯ ТИПОЛОГІЗАЦІЇ ВНЗ І ПОКАЗНИКІВ ЇХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

V. V. KovreginThe first vice-rector, National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv, PhD, Associate professor

JUSTIFICATION OF TYPOLOGY OF THE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND INDICATORS OF ITS FINANCIAL SECURITY

Науково доведено співвідношення і діалектична єдність категорій якість освіти й економічна безпека вищих навчальних закладів. Серед цих закладів виділено 5 груп, основними серед яких є загальнодержавні і регіональні ВНЗ. Систематизовано показники економічної безпеки ВНЗ. Визначено складові циклу управління сферою освіти в Україні, а також такі елементи якості освіти, як якість освітнього процесу, якість підготовки студентів, якість освітньої послуги і якість (стан) економіки освіти як в цілому країни, регіону, так і окремо взятого навчального закладу. Обґрунтовано, що проблеми якості освіти вимагають регулярного моніторингу, оскільки обумовлені вимогами сучасного ринку і зростанням конкуренції між ВНЗ в боротьбі за студента.

The relation and dialectical unity of such categories as quality of education and economic security of higher education institutions are scientifically proven in the paper. Among such institutions the following five groups are distinguished first of all: state (i.e., all-Ukrainian) and regional. It was systematised the indicators of financial security of higher education institutions. The main components of the management cycle of education sector in Ukraine and such elements of quality of education as quality of the educational process, quality of students training, quality of educational services and quality (state) of education economics in whole country, region, or a single educational institution are determined. Current study proves that the education quality issues need regular state and public monitoring, as they are caused by the requirements of today’s market and by increasing competition for students between higher education institutions.

С. М. Аксюковкандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права Міжрегіональної академії управління персоналом, м. Київ

ОПТИМІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ДО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

S. M AksyukovPhD, assistant professor of administrative law, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

OPTIMIZATION OF THE TAX SYSTEM UKRAINE ON THE PATH TO ECONOMIC DEVELOPMENT

У науковій праці представлено авторське бачення шляхів оптимізації податкового законодавства України, що базуються на досвіді провідних країн світу. Здійснено порівняння особливостей функціонування податкових систем у міжнародному просторі. Висвітлено недоліки вітчизняного податкового законодавства. Розглянуто можливі шляхи їх усунення.
 
In scientific work presents the author's vision of optimizing the tax legislation of Ukraine, based on the experience of foreign countries. Comparison of the functioning tax systems in the international space. Deals with the shortcomings of the domestic tax laws. The possible ways to address them.

О. І. Біликк. е. н., доцент, доцент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, НУ «Львівська політехніка», м. ЛьвівО. В. НовіковаАсистент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, НУ «Львівська політехніка», м. Львів

ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

O. BilykPhD in Economics docent at National University ‘Lviv Politechnik’, the Department of administrative and financial management, LvivA. NovikovaAssistant at National University ‘Lviv Politechnik’, the Department of administrative and financial management, Lviv

JUSTIFICATION WAYS TO OVERCOME CORRUPTION IN THE HEALTH SECTOR

В статті розкрито суть і особливості корупції у сфері охорони здоров’я. Досліджено витоки корупції у цій галузі, описано першопричини існування в Україні . Авторами  розглянуто чинники, які впливають на розвиток корупційних схем у медичній галузі, подано статистичні дані мотивів і варіантів надання хабарів пацієнтами медичному персоналу. Розглянуто можливість введення обов’язкового виду медичного страхування громадян, а також зміни схем фінансування системи охорони здоров’я. У статті виділено і охарактеризовано рівні корупції у галузі охорони здоров’я, відповідно до яких обгрунтовано причини їхнього виникнення. Авторами запропоновано шляхи подолання тінізації і корупції у сфері охорони здоров’я, починаючи від відносин «лікар- пацієнт», закінчуючи детермінації корупції в сфері охорони здоров’я в корумпованій системі країни загалом.
 
In the article the nature and peculiarities of corruption in the health sector are explored. The origins of corruption in this area are investigated, the root causes of its existence in Ukraine are described. The authors examined the factors that influence the development of corrupt practices in the medical field, statistics motives and options of bribery by patients to medical personnel are presented. The possibility of introducing obligatory types of health insurance and financing schemes of changes in the health system are considered. The article highlights and describes levels of corruption in the health sector, under which the reasons for their occurrence are justified. The authors suggested ways to overcome shadowing and corruption in health care, starting with relationships "Medical worker- patient" and finishing with corruption determination in the health care system in corrupt country in general.

Є. В. Міщукк. е. н, доцент, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

КЕРІВНИК І ЙОГО РОЛЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСАДОВИХ ОСІБ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

E. Mishcukcandidate of economic science, associate professor of the accounting, taxation, public management and administration department, National University of Krivoy Rog

THE MANAGER AND HIS ROLE IN ORGANIZING THE ACTIVITIES OF OFFICIALS OF PUBLIC ADMINISTRATION ENTITIES

У статті дістало подальшого розвитку визначення публічної адміністрації. Указано на доцільність розмежування понять «посадові» і «службові» особи та уточнено їх дефініції. Запропоновано керівником публічної адміністрації (або її структурного підрозділу) вважати професіонала, який виконує функції управління, реалізацію яких втілює в ухваленні конкретного управлінського рішення та несе відповідальність за результати діяльності підпорядкованого йому колективу, міра якої залежить від рівня публічної організації чи її структурного підрозділу. Роль керівників публічних адміністрацій розкрито через функції, що вони виконують. Організацію діяльності посадових осіб розглянуто на прикладі Муніципального центру надання адміністративних послуг м. Кривий Ріг.

The article has been further development of the definition of public administration. Indicated on the feasibility of distinction between "official" and "service" of the face and refined their definition. Proposed by the head of the public administration (or its structural unit) consider the professional who performs management functions, the implementation of which is embodied in the adoption of specific management decisions and is responsible for the performance of his subordinate staff, the degree of which depends on the level of a public organization or its structural unit. The role of the heads of public administrations revealed through the functions they perform. Organization of activities of the officials discussed the example of the municipal center of administrative services of the city of Krivoy Rog.

А. Л. Помаза-Пономаренкок. держ. упр., провідний науковий співробітник, Національний університет цивільного захисту України

АДМІНІСТРУВАННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕД ЯК ФУНКЦІОНАЛИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

A. L. Pomaza-PonomarenkoPhD in public administration, senior scientific employee, National university of civil protection of Ukraine

ADMINISTRATION AND REGULATION OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY AS FUNCTIONALS SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT

Досліджена сфера зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) з позиції особливостей її розвитку. Систематизовано складники державного регулювання цієї сфери, до яких входять мито, податки, кредити, дотації, пільги тощо. Доведено, що розвиток ЗЕД є передумовою безпеки держави, зокрема соціальної й економічної. Вона відображає стабільний розвиток держави та ЗЕД в умовах ризиків і загроз. Запропоновано, удосконалити правове забезпечення державної політики у сфері ЗЕД та соціально-економічної безпеки шляхом його систематизації та доповнення функціоналами. Вони мають забезпечити зміну пріоритетів управлінських функцій – від всеосяжного контролю до виваженої координації та стимулювання. Визначена необхідність щодо впровадження дистанційного контролю у сфері ЗЕД. Установлено, що державна політика України у сфері ЗЕД повинна бути спрямована на покращення системи методів її здійснення.

The area of foreign economic activity from a position of peculiarities of its development was studied. The components of state regulation of this area were systematized, including duties, taxes, grants, benefits, etc. It was proved that development of foreign economic activity is a prerequisite for state security, in particular the social and economic one. It reflects state stable development under the conditions of threats and risks. It was proposed to improve legal groundwork for the state policy in the field of foreign economic activity and social-economic security by its systematization and replenishment of functionals. They have to ensure the priorities change of management functions – from comprehensive control to a balanced coordination and promotion. The necessity of introduction of remote control in the field of foreign economic activity was determined. It was established that the state policy of Ukraine in the field of foreign economic activity has to focus on the improvement of its methods.

В. В. Черняхівськааспірант  кафедри державного управління філософського факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка м. Київ

ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕЛІ ГЕНДЕРНОГО ПАРИТЕТУ

V. Chernyahivska

THE HISTORICAL EXPERIENCE OF BECOMING UKRAINIAN MODEL OF GENDER PARITY

Стаття присвячена дослідженню динаміки процесу історичного становлення соціальної і правової рівності між чоловіками та жінками в політичній, державній та самоврядній сфері від минувшини до сьогодення. Розглянуто правове становище жінки в Руській державі, Великому князівстві Литовському, Українській гетьманській державі, українських губерніях Російської імперії та радянській Україні. Наведено періодизацію еволюції української моделі гендерного паритету. Проаналізовано комплекс вжитих заходів, що сприяли настанню позитивних наслідків на шляху досягнення гендерної рівності як у суспільному житті загалом, так і в державному управлінні зокрема. Виявлено чинники які перешкоджали втіленню паритетної демократії між чоловіками та жінками. Вказано на роль християнської ідеології в формуванні суспільної свідомості щодо ролі жінки.
 
The article investigates the dynamics of the process of historical development social and legal equality between men and women in the political, national and local sphere from the past to the present. Considered the legal status of women in the Russian state, the Grand Duchy of Lithuania, Ukrainian Hetman state, ukrainian provinces of the Russian Empire and the Soviet Ukraine. An evolution of periodization models Ukrainian gender parity. The artide analizes complex undertaken activities that contributed to the onset of positive effects on achieving gender equality in public life as a whole and in public administration in particular. The author found factors that impede parity democracy between women and men. Specified the role of Christian ideology in shaping public awareness about the role of women.

Архів

2009

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

11

12

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Інші фахові видання

Електронне видання<br />«Ефективна економіка»Електронне видання
«Ефективна економіка»


Редакційна колегія

Дацій О. І.

головний редактор, д.е.н., професор, в.о. ректора Академії муніципального управління

Бакуменко В. Д.

заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, заслужений діяч науки і техніки

Васильєва О. І.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Кравченко С. О.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Кондрашов О. М.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Іваницька О. М.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Гаман П. І.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, провідний науковий співробітник відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Суходоля О. М.

д.держ.упр., доцент, завідувач відділом Ради національної безпеки і оборони України

Козаков В. М.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри НАДУ при Президентові України

Удовиченко В. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Академії муніципального управління

Царенко О. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

MiroHost.net UAport

ТОВ "ДКС Центр"