Мобільна версія

Електронне наукове фахове видання "Державне управління: удосконалення та розвиток" включено до переліку наукових фахових видань України з питань державного управління (Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.12.2016 № 1604)

УкраїнськаEnglishРусский

ГОЛОВНАПРО ЖУРНАЛАВТОРИРОЗМІЩЕННЯ СТАТТІКОНТАКТ

Зміст журналу № 12, 2016

С. А. Чукутдоктор наук з державного управління, професор, в.о. завідувача кафедри теорії та практики управління Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м.КиївВ. Л. Полярнастудентка 6 курсу факультету соціології і права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ПРІОРИТЕТИ НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: НА ПРИКЛАДІ ДАНІЇ

Svitlana А. ChukutActing Head, Department of Theory and Practice of Management, National technical university of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic institute»V. L. Polyarnastudent of faculty sociology and law, National technical university of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic institute»

THE MAIN DIRECTIONS AND PRIORITIES FOR THE PROVISION OF ELECTRONIC SERVICES IN THE EUROPEAN UNION: THE CASE OF DENMARK

У статті досліджується досвід надання електронних послуг в Данії. Проаналізовані звіти з електронної готовності ООН за період з 2003 по 2016 роки щодо індексів та стадій зрілості електронних послуг Данії. Відзначено, що у 2014 році Данія мала значне погіршення індексу розвитку електронних послуг, що вплинуло на її місце в рейтингу найрозвинутіших країн світу з електронного урядування. Проаналізовано основні кроки, які були зроблені урядом Данії щодо удосконалення надання електронних послуг громадянам та бізнесу. Зокрема, прийняття у 2011 році «Об’єднаної громадської цифрової стратегії: цифровий шлях до майбутнього процвітання 2011-2015 рр.», а також розробленої спільними зусиллями Данського уряду, місцевими урядами та Данськими регіонами «Стратегії електронного добробуту на 2013-2020 рр.». Досліджено можливості отримання та надання е-послуг завдяки порталу - Borger.dk. Розкрито важливу роль електронного цифрового підпису «NemID» для отримання та надання електронних послуг. Проаналізовано портал електронних закупівель та систему електронних платежів “NemHandel”, яка є обов’язковою для постачальників послуг будь-яким представникам влади чи установам. У висновках відзначено відповідність данського досвіду надання електронних послуг сучасним світовим тенденціям та можливості використання його в Україні. Зокрема, зазначена соціальна мережева платформа для досвіду і обміну знаннями з суспільних оцифрувань Данії Digitalisér.dk.

The article examines the experience of electronic service delivery in Denmark. Analyzed reports on e-readiness of the UN for the period from 2003 to 2016 on indices and stages of maturity of e-services in Denmark. Noted that in 2014, Denmark had significant deterioration index of development of e-services that affect its place in the ranking of the most developed countries in the world with electronic control. The basic steps that were made by the Danish government for the improvement of e-services to citizens and business. In particular, the adoption in 2011, "the joint public digital strategy: the digital road to future prosperity 2011-2015", as well as developed jointly by the Danish government, local governments and Danish regions "Strategy for e-prosperity for 2013-2020 gg". Investigate the possibility of obtaining and the provision of e-services through the portal - Börger.dk. Revealed the important role of the electronic digital signature "NemID" for receiving and providing electronic services. Analyzed the portal of e-procurement and electronic payment system “NemHandel”, which is mandatory for service providers to any authorities or institutions. In conclusion, the correspondence with the Danish experience of electronic services modern world trends and the possibility of using it in Ukraine. In particular, this social networking platform for experience and knowledge exchange and public digitize Denmark Digitalisér.dk.

Ю. Л. Моховак. держ. упр., доцент кафедри економічної теорії, державного управління та публічного адміністрування, Донецький національний технічний університет, м. Покровськ

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІНЯ НАФТОПЕРЕРОБНОЮ ГАЛУЗЗЮ В УКРАЇНІ

J. L. MokhovaPhD in Public Administration., Associate Professor of Economics and Public Administration, Donetsk National Technical University, Pokrovsk

FEATURES OF GOVERNMENT OIL PROCESSING INDUSTRY IN UKRAINE

В статті визначено, що запорукою зростання економіки більшості країн світу є повне забезпечення потреби у високоякісних паливно-мастильних матеріалах та розвитку нафтопереробної галузі, враховуючи кон’юнктуру світового нафтового ринку. Проведений аналіз стану і динаміки розвитку нафтопереробної галузі дозволив виділити країн-лідерів в нафтовидобувній промисловості. На основі дослідження структури та рівня розвитку нафтопереробної галузі в України виділено проблеми українського нафтового ринку. Обґрунтовано необхідність формування ефективної державної політики нафтопереробної галузі в Україні відповідно до найкращих іноземних практик. Для вирішення зазначених проблем запропоновано впровадження механізмів державного регулювання нафтопереробної галузі: справедливі, прозорі та недискримінаційні соціальні зобов’язання, податкові пільги, реконструкція та модернізація нафтопереробної галузі, екологічні норми, державно-приватне партнерство. Результатом впровадження запропонованих механізмів є підвищення ефективне використання енергетичних ресурсів у народному господарстві.

In the article it is determined that the key to economic growth in most countries is the complete software requirements for high-quality fuels and lubricants, and the development of the oil refining industry according to situation on the world oil market. The analysis of the state and dynamics of oil refining industry’s development is let to identify the leading countries in the oil industry. Based on the study of the structure and level of the oil refining industry’s development in Ukraine there is highlighted the problem of Ukrainian oil market. It is justified the necessity of forming effective government policies refining industry in Ukraine in accordance with the best foreign practices. To solve these problems there is proposed the introduction of government regulation’s mechanisms of the oil refining industry: fair, transparent and non-discriminatory social obligations, tax relief, reconstruction and modernization of the refining industry, environmental regulations, public-private partnership. The result of the proposed mechanisms is the increase energy efficiency in the economy.

В. В. Нонікк. ю. н., проректор з навчально-педагогічної роботи, соціальних та юридичних питань, Житомирський державний технологічний університетВ. В. Савіцькийаспірант кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет

КОРУПЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СТАРОДАВНІХ ЦИВІЛІЗАЦІЯХ

Valery Viktorovych NonikPh.D., a projector for teaching and pedagogical, social and legal issues, Zhytomyr State Technological University Vladislav Valentynovych Savitskyy, Postgraduate Department of Accounting and Auditing, Zhytomyr State Technological UniversityVladislav Valentynovych SavitskyyPostgraduate Department of Accounting and Auditing, Zhytomyr State Technological University

CORRUPTION AS AN ELEMENT IN PUBLIC ADMINISTRATION ANCIENT CIVILIZATION

Стаття присвячена проблемам історичного дослідження корупції як суспільного явища такого прояву в державному управління. В ході дослідження вивчено особливості прояву корупції в Стародавньому Світі, зокрема Вавилоні, Китаї, Індії та Єгипті. Були визначено місце корупції в державному управління в кожній із зазначених держав та ідентифіковано напрями боротьби з нею, які залежали від культурно-релігійних особливостей. Були встановленні наступні ключові позиції місця корупції в Стародавньому світі: корупція в стародавньому світі сформувалася під час зародження системи управління державою; корупція була характерна для військовослужбовців та мала свої виток з культурно-релігійних особливостей; корупція мала олігархічне походження та поширювалася не лише на певну державу але й на її міжнародні відносини.

The article deals with the problems of historical research corruption as a social phenomenon such manifestations in the public administration. The survey studied the peculiarities of corruption in the ancient world, including Babylon, China, India and Egypt. Were the place of corruption in the public administration in each of these countries and identified areas to combat it, which are dependent on cultural and religious backgrounds. There were setting the following key positions corrupt in the ancient world: corruption in the ancient world was formed during the birth of the system of governance; corruption was typical for soldiers and had its origins with the cultural and religious backgrounds; oligarchic corruption was the origin and spread not only in a state but also in its international relations.

В. В. Сусаєвслухач Донецького національного технічного Університету, м. Покровськ

УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ

V. Susayevthe listener of Donetsk National Technical University, Pokrovsk

THE IMPROVMENT OF GOVERNMENT POLICY OF CRIME PREVENTION AMONG MINORS

В статті визначено ключові чинники ризику щодо можливості скоєння злочинів неповнолітніми: недостатній рівень правосвідомості та правових знань; брак організованої системи дозвілля; вживання алкогольних та наркотичних речовин; низький рівень правових знань батьків та недостатня увага з їхнього боку до виховання тощо. Визначено, що одним із напрямів боротьби зі злочинністю є профілактична діяльність, яка базується на засадах загальносоціального характеру, які призначені забезпечити необхідний рівень добробуту, культури, виховання та навчання молодих людей. Розглянуто досвід роботи з вирішення зазначеної проблеми в регіональному розрізі. Доведено необхідність вдосконалення та підвищення ефективності державної політики, спрямованої на профілактику вчинення відповідних правопорушень. Виділено заходи з профілактики скоєння кримінальних правопорушень неповнолітніми особами: соціальна підтримка неблагополучних сімей, модернізація правового виховання, створення нового формату взаємодії між правоохоронними органами та підлітками, ін. Доведено, що реалізація цих заходів дозволить підвищити рівень правопорядку і законності у суспільстві, підвищить ефективність державної політики, спрямованої на профілактику вчинення відповідних правопорушень.

In the article it is identified key risk factors regarding the possibility of crimes committed by minors: insufficient legal awareness and legal knowledge; lack of organized entertainment system; alcohol and drugs; low level of legal knowledge of parents and lack of attention on their part to educate others. There is determined that one of the ways to combat crime prevention activities are based on the principles of general social nature which are intended to ensure the necessary level of welfare, culture, education and training of young people. It is considered the experience of the resolution of this problem in the regional context. There is approved the necessity of improving and increasing the efficiency of government policies aimed at preventing the commission of the relevant offenses. It is highlighted the prevention of committing criminal offenses by minors: social support for disadvantaged families, the modernization of legal education, the creation of a new format of cooperation between law enforcement agencies and adolescents, etc. It is proved that the implementation of these measures will increase the level of law and order in society, increase the efficiency of government policies aimed at preventing the commission of the relevant offenses.

Р. Р. Тоськоасистент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ З МЕТОЮ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНИХ РЕСУРСІВ

R. Toskoassistant of department of administrative and financial management, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

METHODOLOGY ASSESSMENT OF CORRUPTION RISKS PUBLIC PROCUREMENT IN ORDER TO RATIONAL USE OF STATE RESOURCES

Обгрунтовано необхідність оцінювання корупційних ризиків публічних закупівель. Досліджено основні причини, що породжують корупційні ризики при здійсненні процедури публічних закупівель. Запропоновано заходи протидії та запобігання корупційних ризиків при здійсненні процедури публічних закупівель. Метою статті є формування методології оцінювання корупційних ризиків з метою раціонального використання публічних фінансів. Визначено поняття «корупційний ризик» та способи виявлення корупційних ризиків, які можуть виникнути при здійсненні процедури публічних закупівель. Проведено групування результатів експертного оцінювання корупційних ризиків публічних закупівель. Запропоновано запровадження методології внутрішнього контролю (the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission’s Internal Control – Integrated Framework) COSO з метою мінімізації корупційних ризиків публічних закупівель у системі внутрішнього управління установ. Розроблена структура положення про організацію внутрішньогосподарського контролю державних установ на базі моделі COSO.

Soundly the need for assessment of corruption risks public procurement. The basic causes of corruption risks of the procedure of public procurement. The measures combating and preventing corruption risks in public procurement procedures. The article is to develop methodology for assessment of corruption risks for the rational use of state resources. The concept of "corruption risk" and how to identify corruption risks that may arise in the implementation of public procurement procedures. A grouping results of expert assessment of corruption risks public procurement. An implementation of internal control methodology (the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission's Internal Control - Integrated Framework) COSO to minimize the risk of corruption in public procurement system of internal control institutions. The structure of the provisions on the organization of internal control of state institutions for the base model COSO.

Л. В. Сергієнкоаспірант кафедри обліку і аудиту, асистент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Житомирський державний технологічний університет

СТАН НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ

Larysa Vasylivna SergiienkoPostgraduate Student at the Department of Accounting and Auditing Assistant at the Department of Economic Security, Public Management and Administration Zhytomyr State Technological University

THE STATE OF SCIENTIFIC RESEARCH ON CIRCULAR ECONOMY

Здійснено суцільний аналіз публікацій, присвячених циркулярній економіці за даними до пошукової платформи «Web of Science». Результати систематизовано за напрямами досліджень, країнами авторів, роками, типами документів. В частині аналізу публікацій за типами документів було здійснено групування наукових статей відповідно до напрямів досліджень, що дало змогу виявити закономірні тенденції розвитку та впровадження положень циркулярної економіки. Оцінка сучасного стану наукових досліджень з питань циркулярної економіки дозволила встановити взаємозв’язок між активізацією наукових розробок і рівнем економічного розвитку країн та запитами їх населення. Проведений аналіз дозволив визначити вектори подальших розвідок, що полягають у розробці державної політики, законодавчих механізмів та використання спеціальних інструментів, що сприяли б швидкому переходу до економічної системи циркулярного типу.

Produced solid analysis of publications concerning circular economy according to search platform "Web of Science". The results are organized by research areas, countries, authors, years, types of documents. In the analysis of publications by type of documents was carried out grouping the articles according to scientific fields of research, allowing to reveal consistent trends in the development and implementation of the provisions of the circular economy. Assessment of the current state of scientific research on circular economy has allowed to establish the relationship between the intensification of scientific research and level of economic development of countries and their needs of the population. The analysis allowed to determine the vectors of further research consists in the formulation of public policies, legislative mechanisms and the use of special tools that would facilitate a rapid transition to a circular economic system type.

Архів

2009

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

11

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Інші фахові видання

Електронне видання<br />«Ефективна економіка»Електронне видання
«Ефективна економіка»


Редакційна колегія

Кобець А. С.

головний редактор, д.держ.упр., професор, ректор Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Приходько І. П.

заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, завідуючий кафедрою обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Антонов А. В.

д.держ.упр., професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бондарчук Н. В.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Безугла Л. С.

к.е.н., доцент кафедри маркетингу Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Васільєва Л. М.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Вікторов В. Г.

д. ф. наук, професор кафедри філософії, соціології та історії Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Демчук Н. І.

д.е.н., професор кафедри фінансів та банківської справи Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Левченко Н. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Запорізького національного технічного університету

Литвин Ю. О.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки підприємств Академії муніципального управління

Міщенко Д. А.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри державної служби інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Дацій О.І.

д.е.н., професор, в.о.ректора Академії муніципального управління

Драган І.О.

д.держ.упр., с.н.с., проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Дацій Н.В.

д.держ.упр., професор, завідуюча кафедрою Київського національного лінгвістичного університету

ТОВ "ДКС Центр"