Мобільна версія

Електронне наукове фахове видання "Державне управління: удосконалення та розвиток" включено до переліку наукових фахових видань України з питань державного управління (Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.11.2014 № 1279)

УкраїнськаEnglishРусский

ГОЛОВНАПРО ЖУРНАЛАВТОРИРОЗМІЩЕННЯ СТАТТІКОНТАКТ

Зміст журналу № 9, 2016

С. Г. Самарадиректор Департаменту кадрового забезпечення, Державна пенітенціарна служба України, м. Київ

ВЗАЄМОДІЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ З МІСЦЕВИМИ ДЕРЖАВНИМИ АДМІНІСТРАЦІЯМИ: ЗАРУБІЖНІ ТРАДИЦІЇ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

S. G. SamaraThe Director of the Department of staffing, The State penitentiary service of Ukraine

THE INTERACTION OF THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE AND LOCAL STATE ADMINISTRATIONS: FOREIGN TRADITIONS AND DOMESTIC EXPERIENCE

У статті окреслено ключові аспекти організації взаємодії Кабінету Міністрів України з місцевими державними адміністраціями. Ключова увага приділена питанням аналізу провідного зарубіжного досвіду. Використано практику таких країн як США, Японія, Нідерланди, Швейцарія, Італія, Португалія. Більшу увагу приділено Франції - країні, з якою Україну поєднує багато спільного. Франція, як і Україна, має чотири рівні управління: центральний, регіональний, рівень департаменту та рівень комуни. Акцентовано увагу на можливостях та шляхах запозичення позитивних моделей взаємодії центру та виконавчої влади на місцях.
Особлива увага приділена питанням внесення змін та доповнень до плану та тематики робочих поїздок Прем'єр-міністра України до регіонів і удосконалення їх організаційного забезпечення. Проаналізована практика щодо пропозицій центральних органів виконавчої влади щодо тематики робочих поїздок Прем'єр-міністра України до регіонів. Зазвичай ці пропозиції стосуються питань, розгляд та вирішення яких знаходиться у компетенції відповідного міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади і не потребує втручання Прем'єр-міністра України.
 
The article outlines key aspects of the organization of interaction of the Cabinet of Ministers of Ukraine and local state administrations. Key attention is paid to the analysis of the leading foreign experience. Used practice in countries such as USA, Japan, Netherlands, Switzerland, Italy, Portugal. More attention is paid to France - a country with which Ukraine have something in common. France, like Ukraine, has four levels of governance: сentral, regional, departmental and commune level. Focused on the possibilities and ways of drawing positive models of interaction of the center and executive authorities in the field.
Special attention is paid to the issues of changes and amendments to the plan and the working visits of Prime Minister of Ukraine to the regions and improvement of their organizational support. The practice is analyzed on the proposals of the central executive authorities on the topic of working visits of Prime Minister of Ukraine to the regions. Typically, these proposals concern issues and solution which is within the competence of the relevant Ministry or other Central body of Executive power and does not require the intervention of the Prime Minister of Ukraine.

Л. М. Мельничукк. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРІШЕННЯ

L. M. MelnychukPhD in Public Administration, Рostdoctoral Student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

INSTITUTIONAL SUPPORT OF PUBLIC ADMINISTRATION OF THE SOCIAL DEVELOPMENT OF UKRAINIAN REGIONS: PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF THEIR SOLUTION

У статті здійснено аналіз вітчизняного інституційно-правового середовища вироблення та впровадження державної політики у сфері соціального розвитку регіонів. Визначено основні проблемні аспекти формування інституційного механізму державного управління соціальним розвитком регіонів в Україні. Обґрунтовано, що основними недоліками інституційного забезпечення досліджуваної галузі державного управління є неузгодженість між основними інституційними партнерами, неповнота їх владних повноважень у контексті забезпечення соціального розвитку регіональних утворень, наявність проблем горизонтальної та вертикальної координації діяльності владних структур через недостатність застосування координуючих інструментів державно-управлінського впливу на усіх управлінських рівнях, недосконалість механізму взаємодії з інститутами громадянського суспільства. Окреслено в цілому перспективи оптимізації інституційного механізму державного управління соціальним розвитком регіонів, передусім, у контексті здійснення реформи децентралізації влади.
 
In this article, there is analyzed domestic institutional and legal environment of creation and implementation of public policy into spheres of social development of regions. There are determined the main problematic aspects of formation of the institutional mechanism of public administration of the social development of the regions in Ukraine. It is grounded that main defective feature of institutional support of the examined field of public administration is a lack of coordination between principal institutional partners, insufficiency of their powers in the context of support of social development of regions, problems of horizontal and vertical coordination of the authorities’ activity because of lack of use of coordinating instruments of the public and administrating influence at all management levels, and imperfect mechanism of interaction between institutions of the civil society. It is outlined, as a whole, the perspectives of optimization of institutional mechanism of public administration of the social development of the regions, especially in the context of decentralization reform.

М. М. Шевченкокандидат філософських наук, доцент, докторант Національного педагогічного університету ім. М.П. ДрагомановаО. М. Житникаспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України

ОБ’ЄКТИВНІ ТА СУБ’ЄКТИВНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

М. ShevchenkoCandidate of Philosophical Sciences (Ph. D.), Docent, Doctoral Сandidate National Pedagogical Dragomanov UniversityO. ZhytnykPostgraduate student of division of European integration and globalization and management of national security of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

THE OBJECTIVE AND SUBJECTIVE FACTORS OF INFLUENCE ON THE FORMATION OF THE NATIONAL SECURITY POLICY OF THE MODERN STATE IN THE CONDITIONS OF THE MILITARY GLOBALIZATION

У статті визначено об’єктивні та суб’єктивні чинники впливу на формування політики національної безпеки сучасної держави в умовах військової глобалізації, а саме суперечливі тенденції – глобалізація та регіоналізація воєнно-політичних відносин, а також трансформації звичних уявлень про війну.
Враховуючи зазначене, запропоновано авторський варіант визначення завдань для вітчизняної політичної та військової еліти щодо засвоєння нових правил гри в глобалізованому світі та формування нової парадигми національної безпеки, яка б забезпечила подолання надмірної інертності та неспроможність швидкої адаптації її до змін в умовах глобалізації. Зазначене можна реалізувати виходячи з наступних домінант: характеру глобалізаційних трансформацій у політичній та військовій сферах, характеру військово-технічної революції, що відбувається та сучасних тенденцій збройної боротьби, цивілізаційних пріоритетів національної безпеки.
 
The article defines the objective and subjective factors influence the formation of the national security policy of the modern state under the conditions of military globalization, namely the contradictory tendencies – globalization and regionalization of military-political relations, as well as the transformation of habitual representations on war.
Considering the above, the author proposed an alternative definition of tasks for the national political and military elite for the adoption of new rules of the game in the global world and the formation of a new national security paradigm, which would provide an excessive overcome of inertia and failure of its rapid adaptation to changes in the conditions of globalization. The above can be implemented on the basis of the following dominants: the character of globalization transformations in the political and military spheres, the nature of the military-technological revolution that occurs in modern trends of warfare and civilization national security priorities.

В. В. Друкк. держ. упр., докторант кафедри інформаційної політики та електронного урядування Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПОЛІТИК: СТРАТЕГІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛІТИКИ СУСІДСТВА ТА СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО

Viktoriya DrukPhD in Public Administration, doctoral candidate of National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY STRATEGY AND EASTERN PARTNERSHIP – THE HISTORICAL ASPECTS OF EUROINTEGRATION POLICY

У статті проведено аналіз стану та перспектив інтеграції України з ЄС, досліджено загальнотеоретичні засади взаємодії держави та суспільства у сфері європейської інтеграції, вказано на проблеми, пов'язані із отриманням статусу асоційованого члена, розглянуто новий напрям євро інтеграційної політики – Стратегію Європейської політики сусідства та результат її продовження – Східне партнерство, на цій основі вироблено рекомендації для України.
 
The state and prospects of European integration of Ukraine have been analyzed. The general theoretical principles of interaction between state and society in European integration are studied in the article. The problems, that make Ukrainian goal to obtain the status of association member of EC more difficult were described. The new way of European integration – European Neighbourhood Policy Strategy, and it’s result – Eastern Partnership are investigated in the article.

Д. В. Гончарукаспірант кафедри управління національним господарством та економічної політики Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ ПЕРВИННИХ ДИЛЕРІВ НА РИНКУ ДЕРЖАВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ

Dmytro HoncharukPost-graduate student of national economy management and economic policy faculty of National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine, Kyiv

IMPROVING OF FUNCTIONING OF A PRIMARY DEALERS AT THE GOVERNMENT SECURITIES MARKET IN UKRAINE IN THE VIEW OF EUROPEAN EXPERIENCE

Стаття досліджує поняття інституту первинних дилерів як одного із механізмів регулювання відносин на ринку державних цінних паперів. Визначено сутність поняття «Інститут первинних дилерів», основні види формалізації відносин між первинними дилерами та урядом. Проведено аналіз основних прав та обов’язків які характерні для первинних дилерів та національних регуляторів. Досліджена історія становлення інституту перинних дилерів у світі. Аналізується нормативно-правова база, що виступає основою регулювання діяльності первинних дилерів в Україні. Розглядається особливості регулювання інституту первинних дилерів в країнах ЄС. Проаналізовано основні етапи відбору первинних дилерів. Визначено можливості використання досвіду регулювання діяльності первинних дилерів в країнах Європейського союзу для удосконалення функціонування інституту первинних дилерів в Україні.
 
The article is focused on the notion of “Primary Dealers” as one of the mechanisms of regulation of government securities market. The author defines what the “primary dealer” is and what the main types of relations between primary dealers and government are. The main rights and obligations that are typical for primary dealers and government debt offices are analyzed. The author looks for the origin of primary dealers on the world markets. The main features of regulation of primary dealers in the EU countries are considered. The author analyzes the legal framework of regulation of primary dealers in Ukraine. The paper defines possibilities of applying experience of regulation of primary dealers in the European Union to improve the functioning of a primary dealers in Ukraine.

А. А. Штирлінааспірант кафедри державного управління, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МЕТОДОЛОГІЯ МАРКЕТИНГУ НАДАННЯ ПОСЛУГ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

A. ShtyrlinaPh.D student of the Department of state governance Taras Shevchenko national university of Kyiv

THE MARKETING METHODOLOGY TO PROVIDE SERVICES IN PUBLIC ADMINISTRATION

У статті розглядається вплив маркетингу на державне управління в сучасних умовах. Необхідність практичного функціонування державного маркетингу, який має досить добре розроблену теоретико-методологічну базу свого розвитку, що має міждисциплінарний характер та особливості його вплив на формування практики діяльності державних органів, а саме надання державних послуг. У межах цілої низки концепцій та теорій розробляються проблеми соціальної сутності, функцій, суб’єкт-об’єктних відносин, технологій маркетингу в контексті його можливого використання в діяльності органів державної влади. Розглядається проблема, що жодна з існуючих маркетингових концепцій не дозволяє в повному обсязі адекватно досліджувати проблеми державного маркетингу, оскільки має власний предмет аналізу, який не співпадає з проблематикою використання маркетингу в державному управлінні, що створює нові перепони для розвитку теоретичного базису та вдосконалення практичного надання послуг органами державної влади.
Маркетингова переорієнтація державного управління є світовою тенденцією. Її основою є клієнталістська модель державного управління, що реалізується в різноманітних формах і веде до зростання ролі громадянина в суспільстві. Отже, нами здійснено спробу довести, що нагальною є розробка вітчизняної моделі клієнталізму в межах формування системи державного маркетингу в Україні.
 
In the article the impact of marketing on public administration in modern conditions.The necessity of the practical function in gofgovernment marketing that has a fairly well developed theoretical and methodological basis of its development, which is inter disciplinary character and features its in fluence on the formation practices of public authorities, namely grant public services. In the framework a range of concepts and theories developed problems of social nature, functions, subject-object relationship the marketing technologies in the contex to fitspossibleuse in the work of public authorities.Considers the problems is that none of the existing marketing concepts can’t fully adequate to investigate problems of public marketing. Because the subject has its own analysis, which is different from the problems of using marketing in government that creates new obstacles for the development of theoretical basis and practical improvement of service delivery by public authorities.
The marketing reorientation governance is a global trend. It’s basis is the client's model of public administration, implemented in different forms and leads to an increase in the role of a citizen in society.We have attempted to prove that there is an urgent national development model clienteles within the formation of the public marketing in Ukraine.

Архів

2009

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

10

11

12

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Інші фахові видання

Електронне видання<br />«Ефективна економіка»Електронне видання
«Ефективна економіка»


Редакційна колегія

Дацій О. І.

головний редактор, д.е.н., професор, в.о. ректора Академії муніципального управління

Бакуменко В. Д.

заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, заслужений діяч науки і техніки

Васильєва О. І.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Кравченко С. О.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Кондрашов О. М.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Іваницька О. М.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Гаман П. І.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, провідний науковий співробітник відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Суходоля О. М.

д.держ.упр., доцент, завідувач відділом Ради національної безпеки і оборони України

Козаков В. М.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри НАДУ при Президентові України

Удовиченко В. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Академії муніципального управління

Царенко О. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

MiroHost.net UAport

ТОВ "ДКС Центр"