EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ
О. Г. Липовська, О. Г. Завада

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.9.71

УДК: 342:658.382.3

О. Г. Липовська, О. Г. Завада

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

Анотація

У даній статті опрацьовується науковий та нормативно-правовий підхід до визначення категорії «охорони праці», а також охарактеризовані категорії «роботодавець» та «працівник», принципи їх взаємодії з метою забезпечення комфортних та безпечних умов праці. Досліджені базові принципи державного регулювання, до яких відноситься забезпечення працівникам гідних умов діяльності, створення таких виробничих умов, в яких ймовірність виникнення шкідливих або небезпечних ситуацій для життя та здоров’я зводиться до мінімуму. Дослідження проведені на основі шостого розділу Закону України «Про охорону праці». В дослідженні виділені економічні методи управління, які дозволять покращити заходи із охорони праці, а також особливості інформування працівників, їх навчання основам охорони здоров'я на виробничому підприємстві. Визначено питання регулювання охорони праці на всіх щаблях державного регулювання у вертикальному напрямі від Кабінету Міністрів України до профспілок. Зроблено попередній висновок, що державне управління охороною праці є багаторівневим та складним функціональним процесом, який на всіх рівнях виконавчої влади контролює та координує дотримання охорони праці на підприємствах та установах не залежно від їх форм власності. Визначено, що існуюча в Україні система державного нагляду за безпекою праці потребує удосконалення та приведення її до міжнародних стандартів. За результатами аналізу наукових праць запропоновано розглядати державне управління охороною праці згідно із системними та структурно-функціональним характеристиками (підходами), що дозволяє з’ясувати компетентність усіх органів влади та управління за відповідною сферою регулювання. Проаналізовані основні функції державного, громадського та відомчого контролю за дотриманням законів щодо охороною праці. Проведено оцінку ефективності системи управління охороною праці. Надано визначення та проаналізовано основну сферу компетенції Держпраці України. На основі проведеного дослідження зроблено висновок щодо удосконалення бази нормативно-правового регулювання, що в результаті допоможе у реалізації ефективного контролю за дотриманням прав працівників на безпеку праці.

Ключові слова: охорона праці; роботодавець; працівник; державне управління; державна політика; Держпраці України.

Література

1. Дараганова Н. В. Державна інспекція України з питань праці як один з основних елементів системи державного управління питаннями охорони праці / Н. В. Дараганова // Юридична наука. – 2014. – № 1. – С. 40-46. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnn_2014_1_5 (дата звернення 11.03.2021)
2. Древаль Ю. Д. Проблематика державного управління охороною праці / Ю. Д. Древаль // Теорія та практика державного управління. – 2016. – Вип. 1. - С. 22-26. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/2927 (дата звернення 13.03.2021)
3. Древаль Ю.Д., Шароватова О.П. Сутність та особливості сучасного стану державного управління охороною праці. Вісник НУЦЗУ: зб. наук. пр. Серія «Державне управління». 2020. Вип. 2 (13). С. 473-483. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11745 (дата звернення 12.03.2021)
4. Мохнатко І.М., Кабанова К.І. Основні проблеми державного управління охорони праці / Проблеми та перспективи розвитку системи безпеки життєдіяльності: Зб. наук. праць ХV Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, курсантів та студентів (26-27 березня 2020 року, м. Львів, Україна). – Львів: ЛДУ БЖД, 2020. – С. 266-268.
5. Основи охорони праці: Підручник. 3тє видання, доповнене та перероблене. / К. Н. Ткачук, В. В. Зацарний, Д. В. Зеркалов, О. І. Полукаров, В. С. Коз’яков, Л. О. Мітюк, Ю. О. Полукаров, Т. Є. Луц. За ред. К. Н. Ткачука. – К. : Основа, 2014. – 456 с.
6. Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.2015. № 96 / / Офіційний вісник України. − 2015. − №21. − Ст. 584.
7. Про охорону праці: Закон України від 14 жовтня 1992 р.// Відомості ВерховноїРади України. – 1992. – № 49. – Ст. 668
8. Пшенишна Н. М., Портянко Т. М., Ротте С. В. Державне управлыння охороною праці: історія становлення та сучасні тенденції // Гуманітарний вісник. Сер. : Історичні науки. - 2016. - Число 25, Вип. 9. - С. 118-125

O. Lypovska, O. Zavada

PUBLIC ADMINISTRATION AND LABOR PROTECTION IN UKRAINE

Summary

This article deals with the scientific and regulatory approach to defining the category of "labor protection", as well as the described categories of "employer" and "employee", the principles of their interaction to ensure comfortable and safe working conditions. The basic principles of state regulation, which include the provision of decent working conditions for employees, the creation of such working conditions in which the likelihood of harmful or dangerous situations for life and health is minimized. The research was conducted on the basis of the sixth section of the Law of Ukraine "On labor protection". The study identifies economic management methods that will improve health and safety measures, as well as the features of informing employees, their training in the basics of health care in the industrial enterprise. The issue of labor protection regulation at all levels of state regulation in the vertical direction from the Cabinet of Ministers of Ukraine to trade unions has been identified. It is a preliminary conclusion that the state management of labor protection is a multilevel and complex functional process, which at all levels of executive power controls and coordinates compliance with labor protection at enterprises and institutions, regardless of their form of ownership. It is determined that the existing system of state supervision over labor safety in Ukraine needs to be improved and brought to international standards. Based on the results of the analysis of scientific works, it is proposed to consider the state management of labor protection in accordance with systemic and structural-functional characteristics (approaches), which allows to determine the competence of all authorities and management in the relevant field of regulation. The main functions of state, public and departmental control over compliance with labor protection laws are analyzed. The efficiency of the labor protection management system is evaluated. The definition and the basic sphere of competence of the State Labor Service of Ukraine are given. On the basis of the conducted research the conclusion on improvement of base of normative-legal regulation is made that as a result will help in realization of effective control over observance of the rights of workers to labor safety.

Keywords: labor protection; employer; employee; public administration; state policy; State Labor Service of Ukraine.

References

1. Darahanova, N. V. (2014), “The State Labor Inspectorate of Ukraine as one of the main elements of the system of state management of labor protection”, Yurydychna nauka, vol. 1, pp. 40-46, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnn_2014_1_5 (Accessed 10 Sept 2021).
2. Dreval, Yu. D. (2016), “Problems of state management of labor protection”, Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, vol. 22-26, available at: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/2927 (Accessed 10 Sept 2021).
3. Dreval, Yu.D. and Sharovatova, O.P. (2020), “The essence and features of the current state of public administration of labor protection”, Visnyk NUTsZU: zb. nauk. pr. Seriia «Derzhavne upravlinnia», vol. 2 (13), pp. 473-483, available at: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11745 (Accessed 10 Sept 2021).
4. Mokhnatko, I.M. and Kabanova, K.I. (2020), “The main problems of public administration of labor protection”, Problemy ta perspektyvy rozvytku systemy bezpeky zhyttiediial'nosti: Zb. nauk. prats' KhV Mizhnar. nauk.-prakt. konf. molodykh vchenykh, kursantiv ta studentiv [Problems and prospects for the development of life safety system: Coll. Science. works XV International. scientific-practical conf. young scientists, cadets and students], LDU BZhD, Lviv, Ukraine, 26-27 march, pp. 266-268.
5. Tkachuk, K. N. Zatsarnyi, V. V. Zerkalov, D. V. Polukarov, O. I. Koziakov, V. S. Mitiuk, L. O. Polukarov, Yu. O. and Luts, T. Ye. (2014), Osnovy okhorony pratsi: Pidruchnyk [Fundamentals of labor protection: Textbook], 3rd edition, supplemented and revised, Osnova, Kyiv, Ukraine.
6. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), Resolution “On approval of the Regulation on the Civil Service of Ukraine on Labor”, Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, vol. 21.
7. Verkhovna Rada of Ukraine (1992), Law of Ukraine “On labor protection”, Vidomosti VerkhovnoiRady Ukrainy, vol. 49.
8. Pshenyshna, N. M., Portianko, T. M. and Rotte, S. V. (2016), “Public administration of labor protection: history of formation and current trends”, Humanitarnyi visnyk. Ser. : Istorychni nauky, vol. 9, pp. 118-125.

№ 9 2021

Дата публікації: 2021-09-30

Кількість переглядів: 846

Відомості про авторів

О. Г. Липовська

здобувач магістратури кафедри управлінняохороною здоров’я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л.Шупика

O. Lypovska

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-2201-7834


О. Г. Завада

завідувач навчальним кабінетом кафедри ракетних військ факультету ракетних військ і артилерії,Національна академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного

O. Zavada

Master of Public Administration,Chief of the Department of Rocket Forces of the Department of Forces and Artillery of Petro Sahaidachny,National Academy of Ground Forces

ORCID:

0000-0002-6296-5831

Як цитувати статтю

Липовська О. Г., Завада О. Г. Державне управління у сфері охорони праці в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 9. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2208 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.9.71

Lypovska, O. and Zavada, O. (2021), “Public administration and labor protection in Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 9, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2208 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.9.71

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.