EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ, КУЛЬТУРНА САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА РЕАЛІЗМ ПРИНЦИПІВ ТОЛЕРАНТНОСТІ У ДЕРЖАВНІЙ ЕТНОПОЛІТИЦІ
О. А. Яремчук, В. П. Писаренко

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.9.70

УДК: 351:323.1

О. А. Яремчук, В. П. Писаренко

НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ, КУЛЬТУРНА САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА РЕАЛІЗМ ПРИНЦИПІВ ТОЛЕРАНТНОСТІ У ДЕРЖАВНІЙ ЕТНОПОЛІТИЦІ

Анотація

В статті розглянуто питання національних меншин, реалізму принципу толерантності та змісту поняття культурна самоідентифікація в контексті державної етнополітики. На даний час Україна знаходиться на шляху побудови демократичної правової держави, проводить формування соціально орієнтованої економіки та створює цивілізоване громадянське поліетнічне суспільство. В умовах викликів ХХІ століття та з метою успішного подолання міжетнічних протиріч багатонаціональний склад вітчизняного суспільства потребує виваженої та по-новому побудованої етнополітики. Одним з головних завдань державної етнополітики України є підтримка толерантної атмосфери та нейтралізація чинників міжнаціональних конфліктів і напруженості Доведено, що вітчизняна етнополітика визначає збереження та відродження культурної й духовної спадщини не тільки українців, а й кожного з етносів, що мешкають на її території. Держава на принципах рівності всіх членів громадянського суспільства перед законом та реалізуючи принцип толерантності повинна забезпечити вільний розвиток культурної та мовної самоідентифікації представників різних національностей, які проживають на її території.
Визначено, що головною метою державної етнополітики є сприяння забезпеченню національної єдності через вдосконалення міжетнічних відносин, збереження культурної спадщини та забезпечення прав національних меншин. В умовах глобалізаційних та євроінтеграційних процесів необхідною та важливою є участь національних меншин у вдосконаленні суспільних відносин, що є запорукою збереження цілісності держави. Доведено, що структуру процесу державного управління формують етнічна складова та соціокультурні детермінанти, до яких відносять: ментальні риси, культурну самоідентифікацію та політичну свідомість суспільства. Визначено, що необхідною умовою успішного управління, яке виступає ключовим вектором практичного перетворення та прогресивного розвитку суспільства є реалізація в етнополітиці принципу толерантності та розуміння сутності міжетнічних процесів і механізмів розвитку етнічного життя суспільства в усій їх діалектичній суперечливості. Стратегічною метою етнополітики повинна стати гармонізація міжетнічних відносин.

Ключові слова: національні меншини; культурна самоідентифікація; толерантність; етнополітика.

Література

1. Андріяш В. І. Етнополітичні процеси: аналіз наукової дефініції. Наукові праці. Державне управління. 2011. Вип. 164. Т. 176. С. 83–89.
2. Декларація прав національностей [Електронний ресурс]: Декларація № 1771-XII від 01.11.1991. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1771-12#Text (дата звернення: 23.08. 2021).
3. Драгунский Д.В. Этнополитические процессы на постсоветском пространстве и реконструкция Северной Евразии. Политические исследования. 1995. № 3. С. 40–47.
4. Євтух В. Б., Трощинський В. П., Галушко К. Ю., Чернова К. О. Етнонаціональна структура українського суспільства : [довідник]. К. : Наукова думка, 2004. 344 с.
5. Колісник В. П. Національно-етнічні відносини в Україні: теоретичні засади та конституційно-правові аспекти. Харків : Фоліо, 2003. 240 с.
6. Майборода О. Етнонаціональна політика і перспективи етносоціального розвитку в Україні. Сучасність. 1995. № 12. С. 73–79.
7. Майборода О. Етнополітика. Київ : Довіpа; Генеза, 1996. 942 с.
8. Нагорна Л. Національна ідентичність в Україні. К. : ІПіЕНД, 2002. 272 с.
9. Про національні меншини в Україні [Електронний ресурс]: Закон України №2494-ХІІ від 25.06.1992. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2494-12#Text (дата звернення: 23.08. 2021).
10. Стець В. Феномен толерантності в сучасному світі. Людинознавчі студії. 2013. Випуск 28. Філософія. С. 101–110.
11. Трощинський В. Пошуки згоди і миру в сімействі (концептуальні засади етнополітики). Віче. 1997. № 10. С. 31–36.
12. Шалин В. Толерантность: культурная норма и политическая необходимость. Краснодар, 2000. 256 с.

O. Yaremchuk, V. Pysarenko

NATIONAL MINORITIES, CULTURAL SELF-IDENTIFICATION AND REALISM OF PRINCIPLES OF TOLERANCE IN STATE ETHNOPOLITICS

Summary

The article considers the issues of national minorities, the realism of the principle of tolerance and the content of the concept of cultural self-identification in the context of state ethnopolitics. At present, Ukraine is on the way to building a democratic state governed by the rule of law, forming a socially oriented economy and creating a civilized polyethnic civil society. In the context of the challenges of the XXI century and in order to successfully overcome interethnic contradictions, the multinational composition of domestic society needs a balanced and rebuilt ethnopolitics. One of the main tasks of the state ethnopolitics of Ukraine is to maintain a tolerant atmosphere and neutralize the factors of interethnic conflicts and tensions. The state, on the principles of equality of all members of civil society before the law and implementing the principle of tolerance, must ensure the free development of cultural and linguistic self-identification of representatives of different nationalities living in its territory.
It is determined that the main goal of the state ethnopolitics is to promote national unity through the improvement of interethnic relations, preservation of cultural heritage and ensuring the rights of national minorities. In the context of globalization and European integration processes, the participation of national minorities in the improvement of social relations is necessary and important, which is the key to preserving the integrity of the state. It is proved that the structure of the process of public administration is formed by the ethnic component and socio-cultural determinants, which include: mental traits, cultural self-identification and political consciousness of society. It is determined that a necessary condition for successful management, which is a key vector of practical transformation and progressive development of society is the implementation in ethnopolitics of the principle of tolerance and understanding of the essence of interethnic processes and mechanisms of ethnic life in all their dialectical contradictions. The strategic aim of ethnopolitics should be the harmonization of interethnic relations.

Keywords: national minorities; cultural self-identification; tolerance; ethnopolitics.

References

1. Andrіyash, V. І. (2011), “Ethnopolitical processes: analysis of the scientific definition”, Naukovі pracі. Derzhavne upravlіnnya, vol. 164 (176), pp. 83–89.
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (1991), “Declaration of the rights of nationalities”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1771-12#Text (Accessed 23 August 2021).
3. Dragunskij, D.V. (1995), “Ethno-political processes in the post-Soviet space and the reconstruction of Northerb Eurasia”, Politicheskie issledovaniya, vol. 3, pp. 40–47.
4. Evtuh, V. B., Troshchinskij, V. P., Galushko, K. Yu. and Chernova, K. O. (2004), Etnonacіonalna struktura ukrayinskogo suspіlstva : dovіdnik [Ethnic structure of the Ukrainian suspension: presenter], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.
5. Kolіsnik, V. P. (2003), Nacіonalno-etnіchnі vіdnosini v Ukraїnі: teoretichnі zasadi ta konstitucіjno-pravovі aspekti [National and Ethnic relations in Ukraine: Theoretical Ambushes and Constitutional Legal Aspects], Folіo, Kharkіv, Ukraine.
6. Majboroda, O. (1995), “Ethnic policy and perspectives of ethnosocial development in Ukraine”, Suchasnіst, vol. 12, pp. 73–79.
7. Majboroda, O. (1996), Etnopolіtika [Ethnopolitics], Dovіpa: Geneza, Kyiv, Ukraine.
8. Nagorna, L. (2002), Nacіonalna іdentichnіst v Ukraїnі [National Identity in Ukraine], ІPіEND, Kyiv, Ukraine.
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (1992), Law “About the national minorities in Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2494-12#Text (Accessed 23 August 2021).
10. Stec, V. (2013), “Phenomenon of tolerance in the current world”, Lyudinoznavchі studіi. Fіlosofіya, vol. 28, pp. 101–110.
11. Troshchinskij, V. (1997), “The search for harmony and peace in the family (conceptual principles of ethnopoilitics”, Vіche, vol. 10, pp. 31–36.
12. Shalin, V. (2000), Tolerantnost: kulturnaya norma i politicheskaya neobhodimost [Tolerance: cultural norm and political necessity], Krasnodar, Russia.

№ 9 2021

Дата публікації: 2021-09-30

Кількість переглядів: 668

Відомості про авторів

О. А. Яремчук

слухач магістратури кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика

O. Yaremchuk

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-0058-577X


В. П. Писаренко

д. держ. упр., професор кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика

V. Pysarenko

Doctor of Sciences in Public Administration,Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-4789-5756

Як цитувати статтю

Яремчук О. А., Писаренко В. П. Національні меншини, культурна самоідентифікація та реалізм принципів толерантності у державній етнополітиці. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 9. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2207 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.9.70

Yaremchuk, O. and Pysarenko, V. (2021), “National minorities, cultural self-identification and realism of principles of tolerance in state ethnopolitics”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 9, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2207 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.9.70

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.