EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРИНЦИПИ РОБОТИ АРМІЇ ОБОРОНИ ІЗРАЇЛЮ ТА ЇХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ В УКРАЇНІ
З. В. Гбур

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.7.1

УДК: 351

З. В. Гбур

ПРИНЦИПИ РОБОТИ АРМІЇ ОБОРОНИ ІЗРАЇЛЮ ТА ЇХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ В УКРАЇНІ

Анотація

В статті досліджено особливості діяльності Армії оборони Ізраїлю, виокремлено основні принципи такої діяльності та сформульовано пропозиції щодо векторів їх імплементації в систему Збройних сил України. Метою даної статті є дослідження принципів роботи Армії оборони Ізраїлю та обґрунтування векторів їх адаптації до вітчизняних реалій розвитку Збройних сил України.
Методи дослідження. В статті використано загальнонаукові методи дослідження, зокрема: аналізу синтезу – при дослідженні наукової літератури та дослідження особливостей функціонування Армії оборони Ізраїлю; статистичного аналізу – при порівнянні чисельності Армії оборони Ізраїлю і Збройних сил України; метод системного підходу – при систематизації принципів роботи Армії оборони Ізраїлю; узагальнення – при розробці рекомендацій щодо імплементації принципів роботи Армії оборони Ізраїлю в систему функціонування Збройних сил України.
Обґрунтовано доцільність імплементації принципів роботи Армії оборони Ізраїлю в Україні, зокрема запропоновано підвищити рівень кримінальної відповідальності для призовників за ухилення від військової служби, а також для членів медичних комісій і працівників військкоматів за викривлення результатів медичного огляду. Акцентовано увагу на необхідності впровадження системи відбору призовників за особистісними, психологічними, фізичними та моральними критеріями. Обгрунтовано доцільність запровадження автоматизованої електронної системи контролю за матеріальними по токами Тилу Збройних Сил України за аналогією до ізраїльської системи «TAV», що дасть змогу мінімізувати час доставки військових вантажів в зону проведення операції Об’єднаних сил, а також мінімізує факти розкрадання військового майна та нераціонального витрачання коштів. З метою підвищення боєздатності Збройних сил України в умовах обмеженого військового бюджету запропоновано використання спеціальних військових тренажерів, а також спільних масштабних військових навчань з Армією оборони Ізраїлю.

Ключові слова: Армія оборони Ізраїлю; Збройні сили України; військовослужбовці; призив на військову службу; військовий резерв; антитерористична операція; військова агресія.

Література

1. Антонов В. О. Збройні Сили України як найважливіший гарант забезпечення національної безпеки Української держави. Правова держава. 2015. Вип. 26. С. 219-225.
2. Асиметрична стратегія Ізраїлю в період становлення держави. К.: НІСД, 2018. 59 с.
3. Мазор Г. Компьютерное подразделение (МАМРАМ) в Армии обороны Израиля. URL. http://ilterritory.com/2012/04/25.
4. Мітронов І. Модернізація матеріально-технічне забезпечення військ в умовах сучасної (гібрідної) війни. URL: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:szU5rFjApqsJ:novilidery.com/sites/default/files/2018.
5. Початок нового політичного року: довіра до соціальних інститутів (липень 2020р.). Центр Разумкова. URL: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/pochatok-novogo-politychnogo-roku-dovira-do-sotsialnykh-instytutiv-lypen-2020r.
6. Савинець О. Ю. Іноземний досвід комплектування збройних сил. Науковий вісник Ужгородського Національного університету : серія: Право. Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2018. Т. 2. Вип. 51. С. 34-38.
7. Сенор Д., Синґер С. Країна стартапів. Історія ізраїльського економічного дива. Yakaboo Publishing. 2016. 368 c.
8. Флурі Ф., Бадрак В. Сучасний досвід призову на строкову службу та формування військового резерву. Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння. Женева-Київ, 2017., 86 с.
9. ЦАХАЛ з середини. URL: https://mil.in.ua/uk/articles/tsahal-z-seredyny.
10. Breznitz D. Innovation and the State. Political Choice and Strategies for Growth in Israel, Taiwan, and Ireland. YaleUniversity Press, 2007, p. 48-49.
11. Diego Lopes Da Silva, Tian N., Alexandra Marksteiner. Trends in world military expenditure, 2020. URL: https://sipri.org/sites/default/files/2021-04/fs_2104_milex_0.pdf.

Z. Hbur

PRINCIPLES OF WORK OF THE ISRAELI DEFENSE ARMY AND THEIR IMPLEMENTATION IN UKRAINE

Summary

The article examines the peculiarities of the Israel Defense Forces, highlights the basic principles of such activities and formulates proposals for the vectors of their implementation in the system of the Armed Forces of Ukraine. The purpose of this article is to study the principles of the Israel Defense Forces and substantiate the vectors of their adaptation to the domestic realities of development of the Armed Forces of Ukraine.
Research methods. The article uses general scientific research methods, in particular: synthesis analysis - in the study of scientific literature and the study of the peculiarities of the functioning of the Israel Defense Forces; statistical analysis - when comparing the number of the Israel Defense Forces and the Armed Forces of Ukraine; method of systematic approach - in systematizing the principles of the Israel Defense Forces; generalization - in the development of recommendations for the implementation of the principles of the IDF in the system of functioning of the Armed Forces of Ukraine.
Also for members of medical commissions and employees of military registration and enlistment offices for distorting the results of medical examinations. Emphasis is placed on the need to implement a system of selection of conscripts on personal, psychological, physical and moral criteria.The expediency of introducing an automated electronic system of control over material flows of the Rear of the Armed Forces of Ukraine by analogy with the Israeli system "TAV", which will minimize the time of delivery of military cargo to the area of the Joint Forces operation, as well as minimize theft of military property and irrational spending money. In order to increase the combat capability of the Armed Forces of Ukraine in a limited military budget, it is proposed to use special military simulators, as well as joint large-scale military exercises with the Israel Defense Forces.

Keywords: Israel Defense Forces; Armed Forces of Ukraine; servicemen; conscription service; military reserve; anti-terrorist operation; military aggression.

References

1. Antonov, V.O. (2015), “Armed Forces of Ukraine as the most important guarantor of national security of the Ukrainian state”, Constitutional state, Vol. 26, pp. 219-225.
2. NISS (2018), Asymetrychna stratehiia Izrailiu v period stanovlennia derzhavy [Asymmetric strategy of Israel in the period of state formation], NISS, Kyiv, Ukraine.
3. Mazor, G. (2012), “Computer Unit (MAMRAM) in the Israel Defense Forces”, available at: http://ilterritory.com/2012/04/25 (Accessed 05 July 2021).
4. Mitronov, I. (2018), “Modernization of material and technical support of troops in the conditions of modern (hybrid) war”, available at: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:szU5rFjApqsJ:novilidery.com/sites/default/files/2018 (Accessed 05 July 2021).
5. Razumkov Center (2020), “The beginning of a new political year: trust in social institutions (July 2020)”, available at: ttps://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/pochatok-novogo-politychnogo-roku-dovira-do-sotsialnykh-instytutiv-lypen-2020r (Accessed 05 July 2021).
6. Savynets, O. Y. (2018), “Foreign experience of manning the armed forces”, Scientific Bulletin of Uzhhorod National University: series: Law. Uzhhorod: Helvetica Publishing House, Vol. 2, no. 51, pp. 34-38.
7. Senor, D. and Singer, S. (2016), Kraina startapiv. Istoriia izrail's'koho ekonomichnoho dyva [Country of startups. History of the Israeli economic miracle], Yakaboo Publishing, Kyiv, Ukraine.
8. Fluri, F. and Badrak, V. (2017), Modern experience of conscription and formation of a military reserve Center for Army, Conversion and Disarmament Studies, Geneva-Kiev, Ukraine.
9. Khodorovs'kyj, A. (2010), “IDF from the middle”, available at: https://mil.in.ua/uk/articles/tsahal-z-seredyny (Accessed 05 July 2021).
10. Breznitz, D. (2007), “Innovation and the State. Political Choice and Strategies for Growth in Israel, Taiwan, and Ireland”, YaleUniversity Press, pp. 48-49.
11. Lopes Da Silva, D. Tian, N. and Marksteiner, A. (2020), “Trends in world military expenditure”, available at: https://sipri.org/sites/default/files/2021-04/fs_2104_milex_0.pdf (Accessed 05 July 2021).

№ 7 2021

Дата публікації: 2021-07-29

Кількість переглядів: 151

Відомості про авторів

З. В. Гбур

д. держ. упр., професор, професор кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика

Z. Hbur

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor,Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of UkraineKyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-4536-2438

Як цитувати статтю

Гбур З. В. Принципи роботи армії оборони ізраїлю та їх імплементація в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 7. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2117 (дата звернення: 26.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.7.1

Hbur, Z. (2021), “Principles of work of the israeli defense army and their implementation in Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 7, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2117 (Accessed 26 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.7.1

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.