EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В. В. Євдокимов

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.1.8

УДК: 351

В. В. Євдокимов

СУЧАСНИЙ СТАН ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

Механізм фінансового забезпечення реалізації державних функції з правоохоронної діяльності виступає одним з найважливіших завдань ресурсозабезпечення державної політики в сфері правоохоронної діяльності та запорукою реалізації останньої. Здійснивши аналіз наукової літератури було встановлено, що проблематика фінансового забезпечення правоохоронної діяльності в літературі розглядалась досить обмежено. Це дозволило сформувати мету нашого дослідження, яка полягає в досліджені сучасного стану фінансового забезпечення правоохоронної діяльності. В свою чергу слід відмітити, що згідно чинного законодавства України фінансове забезпечення формування та реалізації державної політики в сфері правоохоронної діяльності здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету. В процесі дослідження, для визначення стану та рівня фінансового забезпечення правоохоронної діяльності, нами було досліджено показники звітності про виконання видаткової частини державного бюджету за 2007 – 2019 р.р. Проведений аналіз було проілюстровано і за його результатами слід зазначити, що невиконання планових показників фінансового забезпечення в цілому за функцією “Громадський порядок, безпека та судова влада” було нижчім за рівень недовиконання планових показників за фінансуванням наукових досліджень в зазначеній сфері. Наступним етапом дослідження було опрацювання періоду з 2011 по 2019 р.р., оскільки саме з 2011 року було запроваджено програмно-цільове планування та виконання Державного бюджету. Показники за зазначений період показники свідчать про коливання недовиконання планових показників щодо фінансового забезпечення. Як свідчать результати аналізу показників фінансового забезпечення правоохоронної діяльності, попри поступове збільшення питомої ваги видатків на останню у загальній сукупності видатків Державного бюджету, а також досить вагомі показники видатків за КФКВБ і позитивну динаміку щодо їх збільшення, обсяг видатків на наукові дослідження за відповідною сферою не вирізняється стабільністю і жодного разу не досяг відмітки в 1% щодо загальних видатків за КФКВБ 0370.

Ключові слова: фінансова політика; правоохоронна діяльність; фінансове забезпечення; фінансування; державний бюджет; фінансове забезпечення правоохоронної діяльності.

Література

1. Гончар А.Г. Види фінансування і матеріально-технічного забезпечення Національної поліції України / А.Г. Гончар // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2017. – № 3. – С. 42–45.
2. Гончар А.Г. Історичний (ретроспективний) аналіз нормативно-правових засад фінансування і матеріально-технічного забезпечення Національної поліції України / А.Г. Гончар // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2017. – № 4. – С. 51-54.
3. Гончар А.Г. Місце та роль фінансування і матеріально-технічного забезпечення Національної поліції України в системі функцій державного управління / А.Г. Гончар // Науковий вісник публічного та приватного права. – 2017. – № 3. – С. 82-85.
4. Гончар А.Г. Принципи та стадії фінансування і матеріально-технічного забезпечення Національної поліції України / А.Г. Гончар // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2018. – №1 (106). – С. 265-276.
5. Гончар А.Г. Порівняльний аналіз матеріально-технічного забезпечення працівників (міліції) поліції починаючи з періоду їх появи та по нині / А.Г. Гончар // Visegrad journal on human rights. – 2019. – № 6\3. – C. 278-282.
6. Звітність про виконання державного бюджету. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu
7. Ільницький М.С. Організація фінансового та матеріально-технічного забезпечення органів внутрішніх справ України / М.С. Ільницький // Форум права. – 2009. – № 1. – С. 222-230.
8. Криштанович М. Організаційно-правові та фінансові засади матеріально-технічного забезпечення діяльності ОВС України / М. Криштанович // Науковий вісник. – 2014. – Вип. 14. – URL: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnyk14/fail/kryshtanovych.pdf.
9. Руколайніна І.Є. Окремі проблеми матеріально-технічного та фінансового забезпечення діяльності ОВС України / І.Є. Руколайніна // Форум права. – 2010. – № 2. – С. 437-439.
10. Суббот А. Фінансування правоохоронних органів як засіб адміністративно-правового забезпечення особистої безпеки їх працівників. URL: https://revolution.allbest.ru/law/01142388_0.html.

V. Ievdokymov

CURRENT STATE OF FINANCIAL SUPPORT OF LAW ENFORCEMENT ACTIVITY

Summary

The mechanism of financial support for the implementation of state functions in law enforcement is one of the most important tasks of resource provision of state policy in the field of law enforcement and the key to the implementation of the latter. After analyzing the scientific literature, it was found that the issue of financial support of law enforcement in the literature was considered quite limited. This allowed us to form the purpose of our study, which is to examine the current state of financial support for law enforcement. In turn, it should be noted that according to the current legislation of Ukraine, financial support for the formation and implementation of state policy in the field of law enforcement is carried out at the expense of the State budget. In the process of research, to determine the status and level of financial support of law enforcement, we examined the indicators of reporting on the implementation of the expenditure side of the state budget for 2007 – 2019. The analysis was illustrated and according to its results it should be noted that the non-fulfillment of planned indicators of financial support in general under the function of "Public order, security and judiciary" was lower than the level of non-fulfillment of planned indicators for funding research in this area. The next stage of the study was the elaboration of the period from 2011 to 2019, as it was from 2011 that the program-targeted planning and execution of the State Budget was introduced. Indicators for the specified period indicators indicate fluctuations in the non-fulfillment of planned indicators for financial security. According to the results of the analysis of indicators of financial support of law enforcement, despite the gradual increase in the share of expenditures on the latter in the total total expenditures of the State Budget, as well as significant indicators of expenditures on KFKVB and positive dynamics of their increase. stability and never reached the mark of 1% of total expenditures for KFKVB 0370.

Keywords: financial policy; law enforcement activity; financial provision; financing; state budget; financial support of law enforcement activity.

References

1. Gonchar, A.G. (2017) “ Types of financing and logistics of the National Police of Ukraine”, Aktual'ni problemy vitchyznjanoi' jurysprudencii', Vol. 3, pp. 42–45.
2. Gonchar, A.G. (2017) “Historical (retrospective) analysis of the legal framework for financing and logistics of the National Police of Ukraine”, Naukovyj visnyk Hersons'kogo derzhavnogo universytetu, Vol. 4, PP. 51-54.
3. Gonchar, A.G. (2017) “The place and role of financing and logistics of the National Police of Ukraine in the system of public administration functions”, Naukovyj visnyk publichnogo ta pryvatnogo prava, Vol. 3. PP. 82-85.
4. Gonchar, A.G. (2018) “Principles and stages of financing and logistics of the National Police of Ukraine”, Naukovyj visnyk Nacional'noi' akademii' vnutrishnih sprav, Vol. №1 (106), PP. 265-276.
5. Gonchar, A.G. (2019) “Comparative analysis of logistics of police officers from the period of their appearance to the present”, Visegrad journal on human rights, Vol. № 6\3. PP. 278-282.
6. Zvitnist' pro vykonannja derzhavnogo bjudzhetu [Reporting on the implementation of the state budget], available at: URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu
7. Il'nyc'kyj, M.S. (2009) “Organization of financial and logistical support of the bodies of internal affairs of Ukraine”, Forum prava, Vol. 1. PP. 222-230.
8. Kryshtanovych, M. (2014) “Organizational, legal and financial principles of material and technical support of the police of Ukraine”, Naukovyj visnyk. Vol. 14, available at: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnyk14/fail/kryshtanovych.pdf.
9. Rukolajnina, I.Je. (2010) “Some problems of logistical and financial support of the police of Ukraine”, Forum prava, Vol. 2, PP. 437-439.
10. Subbot, A. Finansuvannja pravoohoronnyh organiv jak zasib administratyvno-pravovogo zabezpechennja osobystoi' bezpeky i'h pracivnykiv, available at: https://revolution.allbest.ru/law/01142388_0.html

№ 1 2021

Дата публікації: 2021-01-28

Кількість переглядів: 907

Відомості про авторів

В. В. Євдокимов

д. е. н., професор, Державний університет «Житомирська політехніка»

V. Ievdokymov

Doctor of Economic Sciences, Professor, Zhytomyr Polytechnic State University

ORCID:

0000-0002-3577-081X

Як цитувати статтю

Євдокимов В. В. Сучасний стан фінансового забезпечення правоохоронної діяльності. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 1. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1948 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.1.8

Ievdokymov, V. (2021), “Current state of financial support of law enforcement activity”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 1, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1948 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.1.8

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.