EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ М. САРНИ РІВНЕНСЬКОГО ОБЛАСТІ
С. Є. Антонова, Т. В. Микосянчик

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.12.32

УДК: 352.07:371

С. Є. Антонова, Т. В. Микосянчик

ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ М. САРНИ РІВНЕНСЬКОГО ОБЛАСТІ

Анотація

У статті проаналізовано фінансове забезпечення розвитку дошкільної освіти органами місцевого самоврядування, в результаті чого встановлено, що дані ресурси були спрямовані на проведення капітальних ремонтів, будівництво та реконструкцію, а також придбання необхідного обладнання. Зазначено, що за останні роки відбулося мало позитивних зрушень у цій сфері, зважаючи на відсутність рівного доступу дітей до закладів дошкільної освіти через недостатньо розвинену їх мережу, обмежений доступ до послуг дошкільної освіти для дітей раннього віку, відсутність фінансування дошкільної освіти з державного бюджету та недостатній рівень обсягів фінансування закладів дошкільної освіти з місцевих бюджетів. Виявлено, що незважаючи на значні бюджетні інвестиції органів місцевого самоврядування в розвиток дошкільної освіти, все ж існує потреба в благодійних та спонсорських фінансових ресурсах. Встановлено, що важливим аспектом належного функціонування дошкільних закладів, якісного надання ними послуг є матеріально-технічне забезпечення. Аналіз його в розрізі закладів дошкільної інфраструктури показав нерівномірне придбання предметів, матеріалів та обладнання як за рахунок батьківського фонду, так і за кошти міського бюджету. Наведено основні завдання та заходи місцевого самоврядування задля розвитку дошкільної освіти, передбачені Програмою соціально-економічного та культурного розвитку м. Сарни та ряд заходів, спрямованих на оптимізацію дошкільної мережі закладів, удосконалення матеріально-технічного забезпечення, поширення кращого досвіду роботи з дошкільними закладами з відповідними обсягами фінансування. Показано динаміку заходів, проведених та реалізованих на місцевому рівні, які спрямовані на створення комфортних умов для надання якісних дошкільних послуг.

Ключові слова: місцеве самоврядування; розвиток; дошкільна освіта; фінансове забезпечення; бюджетні інвестиції.

Література

1. Бак Н.А. Фінансування дошкільної освіти в Україні. URL: http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/02/BakDNZ-do-druku.pdf.
2. Беновська Л.Я. Проблеми бюджетного забезпечення освіти в контексті децентралізації управління. Регіональна економіка. 2016. № 1 С. 121-129.
3. Програма розвитку освіти Сарненського району на 2016 – 2018 роки. URL: http://sarny-rada.org/.
4. Про план заходів з виконання програми розвитку дошкільної освіти Сарненського району на 2011-2017 роки: наказ від 21.10.2011 року № 334. URL: http://sarny-rada.org/.
5. Програма соціально-економічного та культурного розвитку м. Сарни на 2017 р. URL: http://sarny-rada.org/.
6. Програма соціально-економічного та культурного розвитку м. Сарни на 2018 р. URL: http://sarny-rada.org/.
7. Програма соціально-економічного та культурного розвитку м. Сарни на 2019 р. URL: http://sarny-rada.org/.

S. Antonova, T. Mykosyanchyk

ACTIVITY OF LOCAL GOVERNMENT BODIES IN THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATION IN SARNA, RIVNE REGION

Summary

The article analyzes the financial support for the development of preschool education by local governments, as a result of which it is established that these resources were directed to major repairs, construction and reconstruction, as well as the purchase of necessary equipment. It is established that the development of the network of preschool education institutions is an extremely important direction of the state policy in the field of preschool education, as it is the main way to realize the right of children to preschool education. It is noted that in recent years there have been few positive developments in this area, due to the lack of equal access of children to preschool education due to their underdeveloped network, limited access to preschool education services for young children, lack of funding for preschool education from the state budget and insufficient the level of funding for preschool education institutions from local budgets, the presence in preschool education institutions of various types of barriers: architectural, investment, socio-psychological, information, underdeveloped infrastructure of private institutions. It was found that despite significant budget investments of local governments in the development of preschool education, there is still a need for charitable and sponsorship financial resources. It is established that an important aspect of the proper functioning of preschool institutions, the quality of their services is logistics. Its analysis in terms of preschool infrastructure institutions showed uneven acquisition of items, materials and equipment both at the expense of the parent fund and at the expense of the city budget. The main tasks and measures of local self-government for the development of preschool education provided by the Program of socio-economic and cultural development of Sarny and a number of measures aimed at optimizing the preschool network of institutions, improving logistics, disseminating best practices with preschools with appropriate volumes financing. The dynamics of activities carried out and implemented at the local level, which are aimed at creating comfortable conditions for the provision of quality preschool services, is shown.

Keywords: local self-government; development; preschool education; financial support; budget investments.

References

1. Bak, N.A. "Financing of preschool education in Ukraine", [Online], available at: http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/02/BakDNZ-do-druku.pdf.
2. Benovska, L.Ya. (2016), "Problems of budget support of education in the context of decentralization of management", Rehionalna ekonomika, vol. 1, pp. 121-129.
3. Education Development Program of Sarny District for 2016-2018, [Online], available at: http://sarny-rada.org/.
4. About the plan of measures for implementation of the program of development of preschool education of the Sarny area for 2011-2017, [Online], available at: http://sarny-rada.org/.
5. Program of socio-economic and cultural development of Sarny for 2017, [Online], available at: http://sarny-rada.org/.
6. Program of socio-economic and cultural development of Sarny for 2018, [Online], available at: http://sarny-rada.org/.
7. Program of socio-economic and cultural development of Sarny for 2019, [Online], available at: http://sarny-rada.org/.

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-25

Кількість переглядів: 634

Відомості про авторів

С. Є. Антонова

к. е. н., доцент, доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності,Національний університет водного господарства та природокористування

S. Antonova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Public Administration and Local Government, National University of Water Management and Nature Resources Use

ORCID:

0000-0003-4796-8580


Т. В. Микосянчик

магістр за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування, Національний університет водного господарства та природокористування

T. Mykosyanchyk

Master's degree of Public Administration, National University of Water Management and Nature Resources Use

ORCID:

0000-0003-0070-3809

Як цитувати статтю

Антонова С. Є., Микосянчик Т. В. Діяльність органів місцевого самоврядування в розвитку дошкільної освіти м. сарни рівненського області. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 12. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1880 (дата звернення: 22.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.12.32

Antonova, S. and Mykosyanchyk, T. (2020), “Activity of local government bodies in the development of preschool education in sarna, rivne region”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 12, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1880 (Accessed 22 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.12.32

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.