EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

EDUCATIONAL MECHANISMS OF LOCAL GOVERNMENT DEVELOPMENT IN CONDITIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
N. Datsii, I. Hubar, P. Hubar

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.10.1

УДК: 352.07:37

N. Datsii, I. Hubar, P. Hubar

EDUCATIONAL MECHANISMS OF LOCAL GOVERNMENT DEVELOPMENT IN CONDITIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Summary

It is determined that the relevance of local self-government is due to the fact that the level of its development at the territorial level is the main indicator of decentralization of public administration and demonopolization of the economy. The presence of an effective institution of local government ensures the rational distribution of functions, powers, responsibilities and resources at the territorial level and the formation of a qualitatively new, fairer system of relations in society, which allows to obtain a high economic and social effect.
It is proved that the system is based on the assumption that at the local level of government, it should be a balance of territorial and sectoral interests, which is possible by combining two strategies: modernization strategy, which is carried out "from above", defined at the state level, and the strategy of advanced development of education, which is formed as an organic part of the territorial development strategy, takes into account the target priorities and accumulated resource potential of the municipality, based on the integration of goals and resources of local society, economic entities on the territory.
It is substantiated that improving the quality and accessibility of education, for which the conditions are created at the territorial level of government, is possible only through the holistic development of municipal education systems.
It is proved that the implementation of initiatives within the framework of modernization of education requires adaptation to local conditions and the search for those options for innovation, which at the local level of government would create opportunities for the implementation of the strategy of advanced development or would not hinder it. This principle means that in order to achieve socially significant results and rational use of certain resources, it is unacceptable to make changes in the system without adopting a strategy for the development of education, associated with the strategy of sustainable development of the territory.
It is determined that the absolutization of economic factors of education development in the complex of modernization projects coming from the state level should be supplemented by strengthening the social direction of local innovations taking into account the specific characteristics and conditions of municipal education. Only in this case it will be possible to ensure the integrity and sustainability of the education system.
It is substantiated that the minimum level of inclusion is considered to be awareness of the innovations of all those whom it affects to one degree or another. Even such "passive" inclusion in the innovation process can influence a more positive general attitude of society to changes in education, establish a dialogue between all interested social and professional groups, and move on to cooperation on education development.
It is proved that the main conditions for modernization of education at the local level are the development of innovations provided by the state modernization strategy, support of educational institutions to increase the effectiveness of innovations, and provide measures to reduce risks and possible negative consequences in cases where these mandatory innovations are difficult to implement in the municipality.

Keywords: information openness; development mechanisms; local self-government; municipality; education development; sustainable development; strategic reasonableness; territorial system; management.

References

1. Andreev, A.V. (2015), “The sphere of education as an object of public administration”, Naukovyy visnyk Dnipropetrovs’koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav, vol. 3, pp. 146-151.
2. Andresyuk, B.P. (2017), Mistseve samovryaduvannya v suchasniy Ukrayini: problemy i perspektyvy [Local self-government in modern Ukraine: problems and prospects], Stylos, Kyiv, Ukraine.
3. Vasyltsiv, T.H. and Boiko, V.V. (2015), “The development of rural areas as a strategic priority for strengthening the country's economic security”, Stratehichni prioritety, vol. 2(35), pp. 58-62.
4. Kravchenko, V.V. Pittsyk, M.V. and Saliy, I.M. (2018), Osnovy munitsypal’noho menedzhmentu: navchal’nyy posibnyk [Fundamentals of municipal management], Atika-N, Kyiv, Ukraine.
5. Chernyatina, V.A. (2017), “State regulation of sustainable development of rural areas in Ukraine”, Derzhavne upravlinnya ta mistseve samovryaduvannya, vol. 3 (34), pp. 122-127.
6. Shchokin, R.G. (2018), “Public administration in the field of education: approaches to the formation of the concept”, Pravo i suspil’stvo, pp. 224-230.
7. Yagupov, V.V. and Svistun, V.I. (2017), “Competence approach to the training of specialists in the system of higher education”, Naukovi zapysky NaUKMA. Seriya ´Pedahohichni, psykholohichni nauky ta sotsial’na robota, vol. 71, pp. 3-8.

Н. В. Дацій, І. С. Губар, П. М. Губар

ОСВІТНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Анотація

Визначено, що актуальність місцевого самоврядування викликана тим, що рівень його розвитку на територіальному рівні – головний показник децентралізації публічного управління і демонополізації економіки. Наявність дієвого інституту місцевої влади забезпечує раціональне розподіл функцій, повноважень, відповідальності і ресурсів на територіальному рівні та формування в суспільстві якісно нової, більш справедливої системи відносин, що дозволяє отримати високий економічний і соціальний ефект.
Доведено, що система будується на припущенні, що на місцевому рівні управління повинен бути забезпечений баланс територіальних і галузевих інтересів, який можливий при поєднанні двох стратегій: стратегії модернізації, яка проводиться «зверху», визначається на державному рівні і пропонує новації в галузевих механізмах управління освітою, і стратегії випереджального розвитку освіти, яка формується як органічна частина територіальної стратегії розвитку, враховує цільові пріоритети і накопичений ресурсний потенціал муніципалітету, базується на інтеграції цілей і ресурсів місцевого соціуму, суб'єктів господарської діяльності на території.
Обґрунтовано, що підвищення якості та доступності освіти, умови для якої створюються на територіальному рівні управління, можливо тільки шляхом цілісного розвитку муніципальних систем освіти.
Доведено, що реалізація ініціатив в рамках модернізації освіти вимагає адаптації до місцевих умов і пошуку тих варіантів нововведень, які на місцевому рівні управління створювали б можливості для реалізації стратегії випереджального розвитку або не перешкоджали б їй. Такий принцип означає, що для досягнення соціально значущих результатів і раціонального використання визначених ресурсів неприпустимо здійснювати зміни в системі без прийняття стратегії розвитку освіти, пов'язаною зі стратегією сталого розвитку території.
Визначено, що абсолютизація економічних факторів розвитку освіти в комплексі модернізаційних проектів, які йдуть з державного рівня, повинна бути доповнена посиленням соціального направлення місцевих інновацій з урахуванням специфічних характеристик і умов муніципальної освіти. Тільки в цьому випадку можна буде забезпечити цілісність і стійкість розвитку системи освіти.
Обгрунтовано, що мінімальним рівнем включення вважається інформованість про нововведення всіх, кого воно в тій чи іншій мірі зачіпає. Навіть таке «пасивне» включення в інноваційний процес здатне вплинути на більш позитивне загальне ставлення соціуму до змін у сфері освіти, налагодити діалог між усіма зацікавленими соціальними і професійними групами, перейти в подальшому до співпраці по питанням розвитку освіти.
Доведено, що основними умовами для модернізації освіти на місцевому рівні є освоєння тих новацій, які передбачені державною стратегією модернізації, підтримка освітніх установ, щоб підвищити ефективність нововведень, і передбачити заходи щодо зниження ризиків і можливих негативних наслідків у випадках, коли ці обов’язкові новації виявляються важко реалізованими в умовах муніципалітету.

Ключові слова: інформаційна відкритість; механізми розвитку; місцеве самоврядування; муніципалітет; розвиток освіти; сталий розвиток; стратегічна обґрунтованість; територіальна система; управління.

№ 10 2020

Дата публікації: 2020-10-29

Кількість переглядів: 640

Відомості про авторів

N. Datsii

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of economic theory, intellectual property and public administration, Polissya National University

Н. В. Дацій

д. держ. упр., професор, професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет

ORCID:

0000-0003-0640-6426


I. Hubar

Master of specialty "Public management and administration" of the department of economic theory, intellectual property and public administration, Polissya National University

І. С. Губар

магістр спеціальності «Публічне управління та адміністрування» кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет

ORCID:

0000-0003-2863-143X


P. Hubar

Master of specialty "Public management and administration" of the department of economic theory, intellectual property and public administration, Polissya National University

П. М. Губар

магістр спеціальності «Публічне управління та адміністрування» кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет

ORCID:

0000-0003-2831-0169

Як цитувати статтю

Datsii, N., Hubar, I. and Hubar, P. (2020), “Educational mechanisms of local government development in conditions of sustainable development”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 10, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1804 (Accessed 16 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.10.1

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.