EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СИСТЕМОГЕНЕЗІ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
О. О. Акімов

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.33

УДК: 351

О. О. Акімов

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СИСТЕМОГЕНЕЗІ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Анотація

У статті здійснено аналіз розвитку кадрового потенціалу публічного управління у системогенезі державно-управлінської діяльності та дослідженно досвід зарубіжних країн. Проаналізовано проблеми розвитку кадрового потенціалу публічного управління у системогенезі державно-управлінської діяльності з врахуванням досвіду зарубіжних країн. Зокрема виявлено тенденцій розвитку кадрового потенціалу публічного управління у системогенезі державно-управлінської діяльності до процесів підготовки державних службовців. Крім того, в ході дослідження виявлено передумови розвитку кадрового потенціалу публічного управління у системогенезі державно-управлінської діяльності до процесів підготовки державних службовців у гносеологічному аспекті. Визначено, що загальною проблемою у науці та практиці державного управління залишаються процеси систематизації у сфері державно-управлінської діяльності, сфери впливів на здійснення державно-управлінської діяльності, процеси формування складових елементів державно-управлінської діяльності. У зв’язку з цим, аналіз досліджень цієї проблематики потрібно формувати комплексно, з врахуванням усіх складових елементів здійснення державно-управлінської діяльності, їх взаємозв’язку та тенденцій розвитку.
Проблема розвитку кадрового потенціалу публічного управління у системогенезі державно-управлінської діяльності до процесів підготовки державних службовців обумовлена: відсутністю концептуальних засад системогенезного розвитку державно-управлінської діяльності; відсутністю врахування системогенезних аспектів розвитку загалом публічного управління, у тому числі і державного управління; розвитком вітчизняної практики здійснення державної служби, професійної діяльності державних службовців у системогенезному вимірі; відсутністю систематизованих, комплексних дослідження щодо проблематики розвитку кадрового потенціалу публічного управління у системогенезі державно-управлінської діяльності до процесів підготовки державних службовців зокрема.
Щодо напрямку дослідження розвитку кадрового потенціалу публічного управління у системогенезі державно-управлінської діяльності з врахуванням досвіду зарубіжних країн до процесів підготовки державних службовців запропоновано розкрити професіоналізацію загалом державної служби, професійну компетентність державних службовців, формування специфічного комплексу функцій і професійних стандартів; інституціоналізацію трудових відносин у сфері державної служби; розвиток інститутів індивідуальної професіоналізації тощо. Виявлено проблемні питання формування системогенезного підходу до здійснення державно-управлінської діяльності у гносеологічному аспекті. Запропоновано можливості застосування окремих методів дослідження державно-управлінської діяльності як системного утворення.

Ключові слова: державно-управлінська діяльність; тенденції розвитку; системогенез; парадигма; публічне управління; державне управління; державна служба; передумови системогенезу.

Література

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Акімов, О.О. Аналіз професійної діяльності державних службовців зарубіжних країн: аспекти управління персоналом / О.О. Акімов// Публічне урядування : збірник. – № 1 (6) – березнь 2017. – Київ : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2017. — 230 с. с. 16-29.
3. Акімов О.О. Кадрові процеси у державному управлінні / О.О. Акімов // Теорія і практика державної служби : матеріали науково-практичної конференції (11 листопада, м. Дніпро). – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2016. – С. 99-101.
4. Акімов О.О. Кадрове забезпечення державного управління: досвід зарубіжних країн / О.О. Акімов, І. П. Рибак // Стратегія і тактика державного управління : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2014. – Вип. 1. - С. 137-145.
5. Акімов, О.О. Аналіз професійної діяльності державних службовців зарубіжних країн: аспекти управління персоналом / О.О. Акімов// Публічне урядування : збірник. – № 1 (6) – березнь 2017. – Київ : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2017. – 230 с. с. 16-29.
6. Кагановська Т.Є. Кадрове забезпечення державного управління в Укараїні: Монографія. – Х.: Вид-во Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2010. – 330 с.
7. Государственная служба. Общие проблемы. Зарубежный опыт. – Вып. 1. – М., 1994. – 144 с.
8. Василенко И.А. Административно-государственное управление в странах Запада: США, Великобр-я, Франция, Германия. – М.: Логос, 1998. – 200 с.
9. Тарасова Н.И. Государственные работники США. – M., 1992. – 240 с.
10. Стрижов С. Повышение квалификации управленческих кадров: опыт США // Российский экономический журнал. – 1992. – № 7. – С. 65-67.
11. Организация управления и требования к гражданской службе в США // Вестник государственной службы. – 1992. – Август. – С. 61-66.
12. Силин А. Кадровые службы и методы оценки работников (зарубежный опыт) // Человек и труд. – 1992. – № 2. – С. 46-57.
13. Лобанов В.В. Служба высших руководителей в США // Государство и право. – 1996. – № 6. –С. 131-139.
14. An Outline of American Government // Ed. by n.GIick. USIA. – 1990. – P. 47.
15. Les functions publiques de l’Europe des Douze. Revue francaise d’administration publique. – 1990. – № 55. – 507 p.
16. Stul DR. Britain // Government and Administration in Western Europe. – Oxford. – 1979. – P. 48-49.
17. Stul DR. Britain // Government and Administration in Western Europe. – Oxford. – 1979. – P. 48-49.
18. Stul DR. Britain // Government and Administration in Western Europe. – Oxford. – 1979. – P. 48-49.
19. Государственная служба ФРГ // Государственная служба основных капиталистических стран. – М.: Наука, 1977. – С. 256-265.
20. Giobin Zhu. Reform or reorganization: constructing and implementing the new Chinese civil service // International Review of Administrative Sciences. –1995. – Vol.61. – № 1.
21. Акімов О.О. Формування психологічної готовності державних службовців до професійної діяльності в умовах євроінтеграції України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. / О.О. Акімов. – Дніпр.., 2013. – 20 с.
22. Акімов О.О. Правові засади розвитку професійної освіти державних службовців / О.О. Акімов // Державне управління та місцеве самоврядування. - 2014. - Вип. 2. - С. 223-236.
23. Акімов О.О. Професійна підготовка державних службовців в умовах євроінтеграції як науково-практична проблема: стан дослідження психологічної готовності в системах „людина-людина” / О.О. Акімов // Зб. наук. пр. ДонДУУ. – Донецьк : ДонДУУ, 2009. – № 2 (48). – С. 205–211. – (Серія “Державне управління”).
24. Krynychna І. Impact of external and internal factors on formation of psychological preparedness for own activity of public servants / Irina Krynychna, Olexander Akimov // European philosophical and historical discourse. – 2016. - Volume 2, Issue 1. - РР. 107-112.
25. Акімов О.О. Психологічні аспекти проявів корупції в державному управлінні / О.О. Акімов // Державне управління: теорія та практика. – 2014. – № 1. – С. 181–188.
26. Акімов О.О. Механізми реалізації державної євроінтеграційної політики України / О.О. Акімов // Публічне урядування. - 2015. - № 1. - С. 9-22.
27. Акімов О.О. Становлення професійної державної служби в Україні: правові принципи / О.О. Акімов // Публічне адміністрування: теорія та практика. - 2015. - Вип. 1(13). Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2015_1_15
28. Акімов О. Професійна діяльність державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування: психологічні аспекти управління кадрами / О. Акімов // Державне управління та місцеве самоврядування. - 2016. - Вип. 3. - С. 106-113.
29. Акімов О.О. Особливості формування професійних компетентностей державного службовця в контексті євроінтеграції України / О.О. Акімов // Державне управління та місцеве самоврядування. - 2015. - Вип. 1(24). - С. 207-217.
30. Акімов О.О. Професійні компетенції державних службовців як чинник модернізації вищої освіти / О.О. Акімов // Публічне урядування. – 2016. – № 1. – С. 189-199.
31. Клименко І.В. Сучасні моделі компетенцій державних службовців: монографія / І.В. Клименко, О.О. Акімов, Е.А. Афонін. – Київ: Центр учбової літератури, 2016. – 176 с.

O. Akimov

ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF PERSONNEL POTENTIAL OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE SYSTEMOGENESIS OF PUBLIC ADMINISTRATION: EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES

Summary

The article analyzes the development of the human resources potential of public administration in the systemogenesis of public administration and explores the experience of foreign countries. The problems of the development of the personnel potential of public administration in the systemogenesis of public administration are analyzed, taking into account the experience of foreign countries. In particular, tendencies in the development of the personnel potential of public administration in the systemogenesis of public administration as a process of training civil servants have been identified. In addition, the study revealed the prerequisites for the development of the human resources potential of public administration in the systemogenesis of public administration in the process of training civil servants in the epistemological aspect. It has been determined that the general problem in the science and practice of public administration remains the systematization processes in the field of public administration, the sphere of influence on the implementation of public administration, the processes of formation of the constituent elements of public administration. In this regard, the analysis of research on this issue should be formed in a comprehensive manner, taking into account all the constituent elements of the implementation of public administration, their relationship and development trends.
The problem of developing the human resources potential of public administration in the systemogenesis of public administration in the process of training civil servants is due to: the lack of conceptual foundations of the systemic development of public administration; the lack of consideration of systemic aspects of the development of public administration as a whole, including public administration; the development of domestic practice of civil service, the professional activities of civil servants in the systemic genesis dimension; the lack of systematic, comprehensive studies on the development of human resources potential of public administration in the systemogenesis of public administration in the process of training civil servants in particular.
Regarding the direction of the study of the development of the human resources potential of public administration in the systemogenesis of public administration, taking into account the experience of foreign countries in the process of preparing civil servants, it is proposed to disclose generally the professionalization of civil service, the professional competence of civil servants, the formation of a specific set of functions and professional standards; institutionalization of labor relations in the field of public service; development of institutions of individual professionalization and the like. The problematic issues of the formation of a systemogenetic approach to the implementation of public administration in the epistemological aspect are identified. The possibilities of using individual research methods of public administration as a system of education are proposed.

Keywords: public administration service; development trends; systemogenesis; paradigm; public administration; state power; public service; background of systemogenesis.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine “The Constitution of Ukraine” available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80? lang=en (Accessed 2 Dec 2018).
2. Akimov, O.O. (2017), “Analysis of professional activity of civil servants of foreign countries: aspects of personnel management”, Publichne uriaduvannia, vol. 1, pp.16-29.
3. Akimov, O.O. (2016), “Personnel Processes in Public Administration” Teoriia i praktyka derzhavnoi sluzhby: Zbirka dopovidej na Mizhnarodnij ekonomichnij konferentsii [Theory and practice of civil service: Conference Proceedings of the International Economic Conference], DRIDU NADU, Dnipro, Ukraine, 11 nov, pp. 99-101.
4. Akimov, O.O. and Rybak, I.P. (2014), “Personnel support of public administration: experience of foreign countries”, Stratehiia i taktyka derzhavnoho upravlinnia, vol. 1, pp. 137-145.
5. Akimov, O.O. (2017), “Analysis of professional activity of civil servants of foreign countries: aspects of personnel management”, Publichne uriaduvannia, vol. 1 (6), pp. 16-29.
6. Kaganowska, T.E. (2010), Kadrove zabezpechennia derzhavnoho upravlinnia v Ukaraini [Public administration staff in Ukraine], Vyd-vo Kharkivskyi natsionalnyi universytet imeni V.N. Karazina, Kharkiv, Ukraine.
7. Luch (1994), Gosudarstvennaja sluzhba. Obshhie problemy. Zarubezhnyj opyt [Public service. Common problems. Foreign experience.], Luc, Moscow, Russia.
8. Vasilenko, I.A. (1998), Administrativno-gosudarstvennoe upravlenie v stranah Zapada: SShA, Velikobr-ja, Francija, Germanija [Administrative and public administration in Western countries: USA, Great Britain, France, Germany], Logos, Moscow, Russia.
9. Tarasova, N.I. (1992), Gosudarstvennye rabotniki SShA [US government workers], Moscow, Russia.
10. Strizhov, S. (1992), “Advanced training of managerial personnel: US experience”, Rossijskij jekonomicheskij zhurnal, vol.7, pp. 65-67.
11. Vestnik gosudarstvennoj sluzhby (1992), “Organization of management and requirements for civil service in the United States”, Vestnik gosudarstvennoj sluzhby, pp. 61-66.
12. Silin, A. (1992), “Personnel services and methods for evaluating workers (foreign experience)”, Chelovek i trud, vol.2, pp. 46-57.
13. Lobanov, V.V. (1996), “Top Executive Service in the USA”, Gosudarstvo i pravo, vol. 6, pp. 131-139.
14. Giick, N. (1990), An Outline of American Government, USIA, USA.
15. Revue francaise d’administration publique (1990), “Les functions publiques de l’Europe des Douze”, Revue francaise d’administration publique, vol. 55.
16. Stul, D.R. (1979), “Britain” Government and Administration in Western Europe, Oxford, UK, pp. 48-49.
17. Stul, D.R. (1979), “Britain” Government and Administration in Western Europe, Oxford, UK, pp. 48-49.
18. Stul, D.R. (1979), “Britain” Government and Administration in Western Europe, Oxford, UK, pp. 48-49.
19. Gosudarstvennaja sluzhba osnovnyh kapitalisticheskih stran (1977), “The public service of Germany”, Gosudarstvennaja sluzhba osnovnyh kapitalisticheskih stran, pp. 256-265.
20. Giobin, Zhu. (1995), “Reform or reorganization: constructing and implementing the new Chinese civil service”, International Review of Administrative Sciences, Vol.61, no. 1.
21. Akimov, O.O. (2013), “Formation of psychological readiness of civil servants for professional activity in the conditions of European integration of Ukraine”, Ph.D. Thesis, Public Administration, DRIDU NADU, Dnipropetrivs’k, Ukraine.
22. Akimov, О.О. (2014), “Legal basis for the development of professional education of public servants”, Public administration and local self-government. vol. 2, pp. 223–236.
23. Akimov, О.О. (2009), “Vocational training of civil servants in the context of European integration as a scientific and practical problem: the state of the study of psychological readiness in systems “person-person”, Zb. nauk. pr. DonDUU (Series "Public Administration"), vol. 2 (48), pp. 205-211.
24. Krynychna, І. And Akimov, O. (2016), “Impact of external and internal factors on formation of psychological preparedness for own activity of public servants”, European philosophical and historical discourse, vol. 2, no. 1, рр. 107-112.
25. Akimov, O.O. (2014), “Psychological aspects of corruption in public administration”, Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka, [Online], vol. 1, pp. 181-188, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Dutp_2014_1_23 (Accessed 2 Dec 2018).
26. Akimov, О.О. (2015), “Mechanisms for implementing the state Euro-integration policy of Ukraine”, Public administration, vol. 1, pp. 9-22.
27. Akimov, O.O. (2015), “Formation of professional civil service in Ukraine: legal principles”, Public administration: theory and practice. vol. 1(13), available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2015_1_15 (Accessed 2 Dec 2018).
28. Akimov, О.О. (2016), “Professional activity of civil servants and officials of local self-government: psychological aspects of personnel management”, Public administration and local self-government, vol. 3, pp. 106-113.
29. Akimov, О.О. (2015), “Features of the formation of professional competencies of a civil servant in the context of European integration of Ukraine”, Public administration and local self-government, vol. 1 (24), pp. 207-217.
30. Akimov, О.О. (2016), “Professional competencies of public servants the factor of modernization of education”, Public administration, vol. 1, pp. 189–199.
31. Klymenko, I.V. Akimov, O.O. and Afonin, E.A. (2016), Suchasni modeli kompetencij derzhavnykh sluzhbovtsiv [Modern models of civil servants' competences], Centr uchbovoyi literatury, Kyiv, Ukraine.

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 1395

Відомості про авторів

О. О. Акімов

к. держ. упр., доцент, Заслужений економіст України, начальник відділу правового забезпечення, Національна служба посередництва і примирення

O. Akimov

PhD in Public Administration, Associate professor, Honored Economist of Ukraine, Head of the legal department, National Mediation and Conciliation Service

ORCID:

0000-0002-9557-2276

Як цитувати статтю

Акімов О. О. Аналіз розвитку кадрового потенціалу публічного управління у системогенезі державно-управлінської діяльності: досвід зарубіжних країн. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 12. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1646 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.33

Akimov, O. (2018), “Analysis of the development of personnel potential of public administration in the systemogenesis of public administration: experience of foreign countries”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 12, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1646 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.33

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.