EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В РЕФОРМУВАННІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Р. Є. Рущенко

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.10.101

УДК: 352.075

Р. Є. Рущенко

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В РЕФОРМУВАННІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню теоретичних аспектів та ролі децентралізації в реформуванні місцевого самоврядування. Розглянуто феномен децентралізації як один з пріоритетних напрямів вітчизняного державотворення. З урахуванням сучасних підходів до розгляду децентралізації в теорії державного управління акцентується увага на характерних рисах децентралізації. Запровадження децентралізації державного управління зумовлене нагальною потребою трансформації державного управління, що характеризується жорсткою централізацією повноважень та ресурсів, неспроможністю ефективно розв’язувати проблеми розвитку територіальних громад та їх об’єднань (у межах районів та областей), наявністю непрозорих механізмів прийняття рішень і, як наслідок, значними проявами корупції. Складність і багатоаспектність децентралізації державного управління, яка б нарешті надала суттєвого динамізму економічному та соціальному розвитку країни та її регіонів, потребує теоретичного обґрунтування умов, за яких передача повноважень і відповідальності від центрального на регіональний та місцевий рівні не призведуть до подальшого погіршення надання населенню публічних послуг, зростання диспропорцій у доступі до них громадян залежно від місця проживання і посилення у зв’язку з цим як соціальної напруги, так і відцентрових проявів, що загрожують цілісності держави.

Ключові слова: децентралізація; централізація; публічне управління; місцеве самоврядування; реформа.

Література

1. Словник іншомовних слів / за ред. О.С. Мельничука. К.: Головна редакція УРЕ, 1977. 776 с.
2. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред. В.Т. Бусел. К.: Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2004. 1440 с.
3. Тлумачний словник української мови / за ред. В.С. Калашника. 2- ге вид., випр. і доп. Х.: Прапор, 2004. 992 с.
4. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред. В.Т. Бусел. К.: Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2004. 1440 с.
5. Децентралізація в Україні: законодавчі новації та суспільні сподівання / переднє слово Голови Верховної Ради України В. Б. Гройсмана. К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. 413 с.
6. Бориславський Л. Всеукраїнський форум учених правознавців «Новітній конституційний процес в Україні: питання децентралізації влади». Право. Вісник. Додаток до журналу “Право України”. К.: Ін Юре, 2015. С. 68–72.
7. Борденюк В.І. Місцеве самоврядування та державне управління: конституційно-правові основи співвідношення та взаємодії: монограф. К.: Парламентське вид-во, 2007. 576 с.
8. Шемшученко Ю. Всеукраїнський форум учених правознавців “Новітній конституційний процес в Україні: питання децентралізації влади”. Право. Вісник. Додаток до журналу “Право України”. К.: Видавничий Дім Ін Юре, 2015. С. 22–25
9. Бориславський Л. Всеукраїнський форум учених правознавців «Новітній конституційний процес в Україні: питання децентралізації влади». Право. Вісник. Додаток до журналу “Право України”. К.: Ін Юре, 2015. С. 68–72.
10. Крусян А. Всеукраїнський форум учених правознавців “Новітній конституційний процес в Україні: питання децентралізації влади”. Право. Вісник. Додаток до журналу “Право України”. К.: Ін Юре, 2015. С.46–49.
11. Європейська хартія місцевого самоврядування : Документ Ради Європи від 15 жовтня 1985 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_036 (дата звернення: 03.09.2019).
12. Децентралізація в Україні: законодавчі новації та суспільні сподівання / переднє слово Голови Верховної Ради України В. Б. Гройсмана. К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. 413 с.
13. Борденюк В.І. Місцеве самоврядування та державне управління: конституційно-правові основи співвідношення та взаємодії: монограф. К.: Парламентське вид-во, 2007. 576 с.
14. Борденюк В. Децентралізація державної влади і місцеве самоврядування: поняття, суть та форми (види). Право України. 2005. № 1. С. 21–25.

R. Rushchenko

THEORETICAL PRINCIPLES OF DECENTRALIZATION IN THE REFORM OF LOCAL SELF-GOVERNMENT

Summary

The article deals with the theoretical aspects and the role of decentralization in the reform of local self-government. The phenomenon of decentralization is considered as one of the priority directions of national state formation. Given modern approaches to considering decentralization, the theory of public administration focuses on the features of decentralization.
Since Ukraine's independence, a number of reforms have been implemented in different years that affect the functioning of many economic and political processes in Ukraine. But these changes did not affect the quality of life of ordinary citizens who continued to face the same problems of a particular city, town or village: kindergartens and schools that were closed due to lack of funding, ineffective primary care, or none at all. pollution of reservoirs, lack of quality drinking water and much more. Therefore, the most pressing and socially demanded reform has been the reform of local self-government in Ukraine, which affects not only the form of public administration but also the constitutional system in Ukraine. Ukrainian law introduces a new form in the administrative-territorial structure of the state - united territorial communities.
The phenomenon of decentralization is considered as one of the priority directions of national state formation. Given modern approaches to considering decentralization, the theory of public administration focuses on the features of decentralization. The introduction of decentralization of public administration is conditioned by the urgent need for public administration transformation, characterized by rigid centralization of powers and resources, the inability to effectively address the problems of development of territorial communities and their associations (within regions and regions), the presence of opaque decision-making mechanisms and, as a consequence, , significant manifestations of corruption. The complexity and multidimensionality of decentralization of public administration, which would finally add significant dynamism to the economic and social development of the country and its regions, requires a theoretical justification of the conditions under which the transfer of powers and responsibilities from central to regional and local level will not lead to further deterioration of public services. increasing disproportions in access to them by citizens, depending on their place of residence and, in this connection, both social tension and centrifugal oyaviv that threaten the integrity of the state.

Keywords: decentralization; centralization; public administration; local self-government; reform.

References

1. Melnychuk, O.S. (1977), Slovnyk inshomovnykh sliv [Dictionary of foreign words], Holovna redaktsiia URE, Kyiv, Ukraine, P. 776.
2. Busel, V.T. (2004), Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [A great explanatory dictionary of modern Ukrainian], VTF “Perun”, Kyiv, Ukraine, P. 1440.
3. Kalashnyk, V.S. (2004), Tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy[Interpretive Dictionary of the Ukrainian Language], 2nd ed., Prapor, Kharkiv, Ukraine, P. 992.
4. Busel, V.T. (2004), Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [A great explanatory dictionary of modern Ukrainian], VTF “Perun”, Kyiv, Ukraine, P. 1440.
5. Foreword by Chairman of the Verkhovna Rada of Ukraine VB Groysman (2015), "Decentralization in Ukraine: legislative innovations and public expectations", Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine, Kyiv, Ukraine, P. 413.
6. Boryslavskyi, L. (2015), All-Ukrainian Forum of Law Scientists “The Newest Constitutional Process in Ukraine: Issues of Decentralization of Power”, Pravo. Visnyk. Dodatok do zhurnalu “Pravo Ukrainy”, In Yure, Kyiv, Ukraine, pp. 68–72.
7. Bordeniuk, V.I. (2007), Mistseve samovriaduvannia ta derzhavne upravlinnia: konstytutsiino-pravovi osnovy spivvidnoshennia ta vzaiemodii [Local self-government and public administration: constitutional and legal foundations of correlation and interaction], Parlamentske vyd-vo, Kyiv, Ukraine, P. 576.
8. Shemshuchenko, Yu. (2015), All-Ukrainian Forum of Law Scientists “The Newest Constitutional Process in Ukraine: Issues of Decentralization of Power”, Pravo. Visnyk. Dodatok do zhurnalu “Pravo Ukrainy”, Vydavnychyi Dim In Yure, pp. 22–25.
9. Boryslavskyi, L. (2015), All-Ukrainian Forum of Law Scientists “The Newest Constitutional Process in Ukraine: Issues of Decentralization of Power”, Pravo. Visnyk. Dodatok do zhurnalu “Pravo Ukrainy”, In Yure, Kyiv, Ukraine, pp.. 68–72.
10. Krusian, A. (2015), All-Ukrainian Forum of Law Scientists “The Newest Constitutional Process in Ukraine: Issues of Decentralization of Power”, Pravo. Visnyk. Dodatok do zhurnalu “Pravo Ukrainy”, In Yure, Kyiv, Ukraine, pp..46–49.
11. The Verkhovna Rada of Ukraine (1985), "European Charter of Local Self-Government: Council of Europe", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_036 (Accessed 29 Sept 2019).
12. Foreword by Chairman of the Verkhovna Rada of Ukraine VB Groysman (2015), "Decentralization in Ukraine: legislative innovations and public expectations", Instytut zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, Kyiv, Ukraine, P. 413.
13. Bordeniuk, V.I. (2007), Mistseve samovriaduvannia ta derzhavne upravlinnia: konstytutsiino-pravovi osnovy spivvidnoshennia ta vzaiemodii [Local self-government and public administration: constitutional and legal foundations of correlation and interaction], Parlamentske vyd-vo, Kyiv, Ukraine, P. 576.
14. Bordeniuk, V. (2005), "Decentralization of state power and local self-government: concepts, essence and forms (types)", Pravo Ukrainy, vol. 1, pp. 21–25.

№ 10 2019

Дата публікації: 2019-10-30

Кількість переглядів: 1855

Відомості про авторів

Р. Є. Рущенко

аспірант кафедри публічного управління та адміністрування Київського національного торговельно-економічного університету

R. Rushchenko

postgraduate student, Department of Public Administration,Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0003-1456-2760

Як цитувати статтю

Рущенко Р. Є. Теоретичні засади децентралізації в реформуванні місцевого самоврядування. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 10. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1508 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.10.101

Rushchenko, R. (2019), “Theoretical principles of decentralization in the reform of local self-government”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 10, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1508 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.10.101

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.