EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МОТИВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ЯК ЧИННИКА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ
Л. Б. Круп’як, І. Й. Круп’як

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.10.41

УДК: 35.082.4(477)

Л. Б. Круп’як, І. Й. Круп’як

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МОТИВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ЯК ЧИННИКА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

Анотація

Окреслено особливості реалізації мотиваційної стратегії як чинника підвищення ефективності функціонування органів публічної влади. Досліджено реалізацію мотиваційної стратегії в системі публічної служби, що дало змогу виокремити ті завдання, які повинен вирішувати кожний керівник. Акцентовано увагу на негативних аспектах, що мають місце в органах публічної влади, а це свідчить, що мотиваційна стратегія в системі публічного управління в повну міру не реалізується. Обґрунтовано неспроможність нашої держави задовольнити всі потреби державних службовців, неповну реалізацію законодавчої бази, незадовільну економічну ситуацію в державі, і як наслідок, низька заробітна плата державним службовцям призводять до того, що знижується мотивація до праці, втрачається зацікавленість у підвищенні професійних якостей та в службовій кар’єрі, виникає тенденція до демотивації. Виокремлено фактори, що впливають на результати роботи працівників органів публічної влади та мотивують до ефективної праці. Обґрунтовано формування новітніх підходів до реалізації мотиваційної стратегії, що полягає в класифікації мотивів на основі узгодження інтересів всіх учасників процесу надання послуг. Окреслено створення ефективної мотиваційної системи, яка буде сприяти активній, ефективній і продуктивній діяльності персоналу для досягнення визначених завдань. Обґрунтовано необхідність впровадження та використання у сфері публічної служби моніторингу з метою його оперативної діагностики й оцінки в динаміці, прийняття кваліфікованих управлінських рішень в інтересах підвищення ефективності функціонування органів публічної влади. Акцентовано увагу на необхідності створення науково обґрунтованого мотиваційного механізму в органі публічної влади, який би зміг за допомогою дійових важелів і стимулів підвищити зацікавленість працівників продуктивно і якісно працювати, сприяти піднесенню їх конкурентоспроможності. Запропоновано використання інструментарію мотиваційного механізму, здатного поєднати в єдиний зв'язок цілі і результати діяльності персоналу, щоб на практиці реалізувати цілеорієнтовану мотивацію його високопродуктивної праці. Виокремлено заходи в напрямку стимулювання та підвищення мотивації персоналу, що передбачає ефективна реалізація мотиваційної стратегії органу публічної влади.

Ключові слова: мотиваційна стратегія; публічна служба; механізм стимулювання; механізм реалізації мотиваційної стратегії; мотиваційний механізм; демотивація;мотиваційна система;моніторинг.

Література

1. Бабенко А.Г., Тичина О.Л. Мотивація праці державних службовців. Проблемы материальной культуры: экономические науки. 2012. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua (дата звернення 5.01.2019).
2. Бондар В. Д. Основні мотиви діяльності посадових осіб органів місцевого самоврядування. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Державне управління». К. : ВЦ НУБіП України, 2013. № 191. С. 161-169.
3. Гончарук Н. Т., Артеменко Н.Ф. Мотивація персоналу у сфері державної служби Украї¬ни: проблеми та перспективи. Аспекти публічного управління. 2013. № 2. С.48-54. URL: http://aspects.org.ua (дата звернення 21.06.2019).
4. Круп’як Л.Б. Організація діяльності державного службовця: навч. посіб. Тернопіль: Крок, 2015. 281 с.
5. Круп’як Л.Б. Управління трудовими ресурсами організації: навч. посіб. К.: Кондор-Видавництво, 2013. 278 с.
6. Лаврищева М.В. Розвиток мотивації трудової діяльності державних службовців. Державне будівництво. 2014. № 2. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua (дата звернення 17.09.2019).
7. Пахомова Т. І. Мотивація як фактор управління персоналом у системі державної служби. Актуальні проблеми державного управління. Х., 2011. № 2 (29). Ч. 2. С. 253-258.
8. Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення 20.09.2019).
9.Щегорцева В. М. Підходи до оцінки ефективності мотиваційних заходів в органах виконавчої влади в Україні. Державне будівництво. 2011. № 1. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua (дата звернення 01.10.2019).

L. B. Krupiak, І. Й. Круп’як

PECULIARITIES OF A MOTIVATIONAL STRATEGY IMPLEMENTATION AS A FACTOR OF INCREASING THE EFFICIENCY OF PUBLIC AUTHORITIES FUNCTIONING

Summary

The peculiarities of a motivational strategy implementation as a factor of increasing the efficiency of public authorities functioning have been outlined. The implementation of the motivational strategy in the public service system has been investigated, which made it possible to identify the tasks for each manager to solve. Attention has been drawn to the negative aspects that occur in public authorities, which indicates that the motivational strategy in the system of public administration is not fully implemented. The inability of our state to satisfy all the needs of civil servants, incomplete implementation of the legislative framework, unsatisfactory economic situation in the state, has been substantiated; as a result, low salaries for civil servants lead to a decrease in motivation to work, a loss of interest in enhancing professional skills and career, there is a tendency for demotivation. The factors that influence the results of the employees of public authorities' work and motivate them to work effectively have been distinguished. The formation of the newest approaches to the implementation of a motivational strategy has been substantiated, which consists in the classification of motives based on the coordination of interests of all participants of the service provision process. The creation of an effective motivational system, which will facilitate the active, efficient and productive activity of the personnel for the achievement of certain tasks, has been outlined. The necessity of the monitoring implementation and use in the sphere of the public service for the purpose of its operative diagnostics and evaluation in dynamics, making qualified managerial decisions in the interest of increasing the efficiency of the public authorities functioning, has been substantiated. Emphasis has been placed on the need to create a scientifically grounded motivational mechanism in the public authority, which could, with the help of effective levers and incentives, increase the interest of employees to work productively and qualitatively, to promote their competitiveness. It has been suggested to use the tools of a motivational mechanism that can combine the purposes and the results of the personnel's activity in a single connection, in order to realize in practice the purposeful motivation of highly productive work of such personnel. The measures in the direction of stimulation and increase of the personnel's motivation, which are envisaged by the effective implementation of the motivational strategy of the public authority, have been highlighted.

Keywords: motivational strategy; public service; incentive mechanism; mechanism of the motivational strategy realization; motivational mechanism; demotivation; motivational system; monitoring.

References

1. Babenko A.H., Tychyna O.L. (2012). Motyvatsiia pratsi derzhavnykh sluzhbovtsiv [Motivation of civil servants’ work], Problems of material culture: economic sciences, available at: http://dspace.nbuv.gov.ua (аccessed 5 October 2019).
2. Bondar V. D. (2013). Osnovni motyvy diial'nosti posadovykh osib orhaniv mistsevoho samovriaduvannia [Main motives of the activity of local self-government officials], Scientific bulletin of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Series «Public administration», К.: Publishing Center of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, vol. 191, рр. 161-169.
3. Honcharuk N. T., Artemenko N.F. (2013). Motyvatsiia personalu u sferi derzhavnoi sluzhby Ukrainy: problemy ta perspektyvy [Motivation of the personnel in the sphere of public service of Ukraine: problems and prospects], Aspects of public administration, vol. 2, рр. 48-54, available at: http://aspects.org.ua (аccessed 21 June 2019).
4. Krup'iak L.B. (2015). Orhanizatsiia diial'nosti derzhavnoho sluzhbovtsia: navch. posib. [Organization of the civil servant’s activity: learning guide], Ternopil: Krok, 281 p.
5. Krup'iak L.B. (2013). Upravlinnia trudovymy resursamy orhanizatsii: navch. posib. [Workforce management of an organization: learning guide ], К.: Kondor-Publishing, 278 p.
6. Lavryscheva M.V. (2014). Rozvytok motyvatsii trudovoi diial'nosti derzhavnykh sluzhbovtsiv [Development of motivation of the civil servants’ work], State building, vol. 2, available at: http://www.kbuapa.kharkov.ua (аccessed 17 September 2019).
7. Pakhomova T. I. (2011). Motyvatsiia iak faktor upravlinnia personalom u systemi derzhavnoi sluzhby [Motivation as a factor of personnel management in the sphere of public service], Topical problems of public administration: collection of research papers, Kh., vol. 2 (29), P. 2, рр. 253-258.
8. Pro derzhavnu sluzhbu: Zakon Ukrainy (2015) [ On public service: Law of Ukraine], No 889-VIII, available at: http://zakon.rada.gov.ua (аccessed 20 September 2019).
9. Schehortseva V. M. (2011). Pidkhody do otsinky efektyvnosti motyvatsijnykh zakhodiv v orhanakh vykonavchoi vlady v Ukraini [Approaches to the evaluation of the effectiveness of motivational activities in the executive authorities in Ukraine], State building, vol. 1, available at: http:// www.kbuapa.kharkov.ua (аccessed 1 October 2019).

№ 10 2019

Дата публікації: 2019-10-30

Кількість переглядів: 1748

Відомості про авторів

Л. Б. Круп’як

кандидат економічних наук,доцент, доцент кафедри менеджменту, публічного управління та персоналуТернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

L. B. Krupiak

Ph.D., associate professor, assistant professor of Management,public government and staffTernopil National Economic University, Ternopil

ORCID:

0000-0002-2013-6461


І. Й. Круп’як

кандидат економічних наук,доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія,Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль[||]PhD in Economics, Associate Professor of the chair for Finances after S.І.Iurii,Ternopil National Economic University, Ternopil

І. Й. Круп’як

кандидат економічних наук,доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія,Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль[||]PhD in Economics, Associate Professor of the chair for Finances after S.І.Iurii,Ternopil National Economic University, Ternopil

ORCID:

0000-0001-5618-4863

Як цитувати статтю

Круп’як Л. Б., Круп’як І. Й. Особливості реалізації мотиваційної стратегії як чинника підвищення ефективності функціонування органів публічної влади. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 10. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1503 (дата звернення: 22.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.10.41

Krupiak, L. B. and Круп’як І. Й. (2019), “Peculiarities of a motivational strategy implementation as a factor of increasing the efficiency of public authorities functioning”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 10, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1503 (Accessed 22 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.10.41

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.