EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИЗНАЧЕННЯ ОБ'ЄКТИВНИХ ТА СУБ’ЄКТИВНИХ ПРИЧИН РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
І. Ю. Родченко

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.29

УДК: 351:002.8

І. Ю. Родченко

ВИЗНАЧЕННЯ ОБ'ЄКТИВНИХ ТА СУБ’ЄКТИВНИХ ПРИЧИН РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

У статті визначено об'єктивні та суб’єктивні причини реформування системи державного управління на засадах використання загально¬наукових та спеціальних методів дослідження, зокрема: контент-аналіз закордонного та вітчизняного наукового доробку за темою дослідження; структурний і структурно-функціональний аналіз реформування державного управління в Україні; методи порівняння і аналогій для визначення проблемних питань у реформі державного управління; методи узагальнення і абстрагування, індукції і дедукції – при розробці можливих варіантів вирішення проблемних питань у проведенні реформи державного управління.
Серед з’ясованих проблемних питань реформування державного управління, ними визначені: неконкретність напрямів та завдань реформ, незрозумілість та обґрунтованість очікуваних результатів, відсутність достатніх ресурсів для проведення та успішного завершення реформ, а також комплексність та системність проведення реформ.
За результатами проведеного дослідження запропоновано чотири можливі стратегії: «латання дірок», «доцільної необхідності», «виходячи з потреб суспільної практики» та «випереджаючого управління» для подолання еволюційної неорганізованості при проведенні реформи державного управління.

Ключові слова: сфера культури; державне управління; реформи; реформі державного управління сферою культури.

Література

1. Авер’янов В. Б. Адміністративна реформа та правова наука. Право України. 2002. № 3. С. 20 – 23.
2. Бакуменко В. Д., Надолішній П. І., Їжа М. М., Арабаджи Г. І. Державне управління : основи теорії, історія і практика : навчальний посібник. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2009. 394 с.
3. Бортейчук Р. Ю. Механізми реалізації стратегічного управління в діяльності органів державної влади : автореф. дис... канд. наук з держ. упр. Київ, 2012. 20 с.
4. Войтович Р. В. Вплив глобалізації на систему державного управління : автореф. дис... д-ра наук з держ. упр. Київ, 2009. 36 с.
5. Державне управління : словник-довідник / за заг. ред. В. М. Князєва, В. Д. Бакуменка. Київ : Вид-во УАДУ, 2002. 228 с.
6. Деякі питання упорядкування структури Секретаріату Кабінету Міністрів України, апарату міністерств та інших центральних органів виконавчої влади : Постанова Кабінету Міністрів України 18.08.2017 р. № 644. URL : https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/en/644-2017-%D0%BF
7. Кравчук І. В. Теоретико-методологічні засади оцінювання державної політики в Україні : автореф. дис... д-ра наук з держ. упр. Київ, 2015. 36 с.
8. Методологія державного управління : словник-довідник // укладачі : В. Д. Бакуменко (кер. автор. кол.), Д. О. Безносенко, С. В. Бутівщенко та ін. Київ : Вид-во НАДУ. 2004. 94 с.
9. Нижник Н. Р. Проблеми сьогодення державного управління в Україні Університетські наукові записки.2007.№ 3 (23). С. 14-19.
10. Нижник Н., Олуйко В., Черленяк І. Синергетичні основи оптимізації державного управління. Вісник НАДУ. 2003. № 3. С. 5 – 14.
11. Николис Г. Самоорганизация в неравновесных системах. От диссипативных структур к упорядоченности через флуктуации. Москва : Мир, 1979. 512 с.
12. Орел М. Г. Адміністративне реформування в Україні в умовах глобалізації: теоретико-методологічний аспект : автореф. дис... канд. наук з держ. упр. Київ, 2008. 20 с.
13. Писаренко В. П. Організаційно-правові засади електронного документування в діяльності органах публічної влади : автореф. дис... докт. наук з держ. упр. Харків, 2013. 36 с.
14. Положення про директорат стратегічного планування та європейської інтеграції : наказ Міністерства культури України від 11.09.2017 р. N 742/0/17-17. URL : http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=245281927
15. Положення про Директорат державної мовної політики : наказ Міністерства культури України від 11.09.2017 р.№ 743/0/17-17. URL : http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=245281927 Положення про Директорат мистецької освіти : наказ Міністерства культури України від 28.08.2018 р. № 831/1/17-18. URL : http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=245281927
16. Положення про Директорат креативних індустрій : наказ Міністерства культури України від 27.08.2018 р. № 830/0/17-18. URL : http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=245281927
17. Понкин И. В. Теория девиантологии государственного управления : Неопределённости, риски, дефекты, дисфункции и провалы в государственном управлении. Москва : Буки-Веди, 2016. 250 с.
18. Попов С. А. Нововведення в системі органів публічної влади: стратегічний підхід : автореф. дис... д-ра наук з держ. упр. Київ, 2015. 36 с.
19. Поспєлова Т. В. Державне управління людським розвитком в умовах трансформації українського суспільства : автореф. дис... д-ра. наук з держ. упр. Київ, 2013. 36 с.
20. Пригожин А. И. Дезорганизация : причины, виды, преодоление. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2007. 402 с.
21. Примуш Р. Б. Інноваційне управління персоналом органів державної влади в Україні : автореф. дис... канд. наук з держ. упр. Київ, 2015. 20 с.
22. Пухкал О. Г. Модернізація системи державного управління в контексті розвитку громадянського суспільства в Україні : автореф. дис... д-ра наук з держ. упр. Київ, 2011. 36 с.
23. Сорока С. В. Механізми взаємодії вищих органів державної влади України в процесі реалізації управлінських функцій : автореф. дис... д-ра наук з держ. упр. Миколаїв, 2013. 36 с.
24. Федорук А. М. Трансформація регіональної політики України в контексті євроінтеграційних процесів : автореф. дис... канд. наук з держ. упр. Донецьк, 2012. 20 с.
25. Хакен Г. Синергетика / перевод с английского В. И. Емельянова под ред. Ю. Л. Климонтовича и С. М. Осовца. Москва : Мир, 1980. 404 с.
26. Червякова О. В. Розвиток механізмів трансформації державного управління в контексті суспільних змін : автореф. дис... докт. наук з держ. упр. Київ, 2016. 36 с.

Igor Rodchenko

IDENTIFICATION OF OBJECTIVE AND SUBJECTIVE REASONS FOR REFORMING THE PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM

Summary

The article identifies objective and subjective reasons for reforming the public administration system based on the use of general scientific and special methods of research, in particular: content analysis of foreign and national scientific achievements on the topic of research; structural and structural-functional analysis of public administration reform in Ukraine; methods of comparison and analogies to identify problematic issues in public administration reform; methods of generalization and abstraction, induction and deduction - in developing possible solutions to problematic issues in public administration reform.
Among the identified problems of public administration reform, they identified: lack of specific directions and objectives of reforms, lack of understanding and validity of expected results, lack of sufficient resources to carry out and successful completion of reforms, as well as complexity and systematic implementation of reforms.
According to the results of the study, four possible strategies have been proposed: “patching holes”, “expedient necessity”, “based on the needs of public practice” and “outreach management” to overcome the evolutionary disorganization in public administration reform.

Keywords: sphere of culture; state administration; reforms; public administration reform in the sphere of culture.

References

1. Averyanov, V.B. (2002), “Administrative reform and legal science”, Administratyvna reforma ta pravova nauka. Pravo Ukrayiny. vol. 3, pp. 20-23.
2. Bakumenko, V. D. Nadolishniy, P. I. Yizha, M. M. and Arabadzhy H. I. (2009), Derzhavne upravlinnya : osnovy teoriyi, istoriya i praktyka [The Fundamentals of Theory, History and Practice], ORIDU NADU, Odesa, Ukraine.
3. Bortyachuk, R. Yu. (2012), “Mechanisms of realization of strategic management in the activity of state authorities”, Abstract of candidate dissertation, Public Administration, Kyiv, Ukraine.
4. Voitovich, R.V. (2009), “Influence of globalization on the system of public administration”, Abstract of doctor dissertation, Public Administration, Kyiv, Ukraine.
5. Derzhavne upravlinnya : slovnyk-dovidnyk [Public administration: dictionary-directory], (2002), for colleges. edit.: Knyazev, V.M. and Bakumenko, V.D. UADU, Kyiv, Ukraine.
6. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), "Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "Some issues of streamlining the structure of the Secretariat of the Cabinet of Ministers of Ukraine, the apparatus of ministries and other central executive bodies", available at : https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/en/644-2017-%D0%BF (Accessed 29 January 2019).
7. Kravchuk, I.V. (2015), “Theoretical and Methodological Principles of Valuation of State Policy in Ukraine”, Abstract of doctor dissertation, Public Administration, Kyiv, Ukraine.
8. Metodolohiya derzhavnoho upravlinnya : slovnyk-dovidnyk [Methodology of Public Administration: dictionary-directory] (2004), compilers: Bakumenko, V.D. (lead author of the book), Beznosenko, D.O. Butyshchenko, S.V. and others. NAPA, Kyiv, Ukraine.
9. Nyzhnik, N.R. (2007), Problems of Present State Administration in Ukraine, Universytetski naukovi zapysky, vol. 3 (23), pp. 14-19.
10. Nyzhnik, N. Oluiko, V. and Cherlennyak I. (2003), Synergetic bases of optimization of public administration, Visnyk NADU, vol. 3. pp. 5 – 14.
11. Nikolis, G. (1979), [Self-organization in nonequilibrium systems. From dissipative structures to order through fluctuations], World, Moscow, Russia
12. Orel, M.G. (2008), “Administrative reform in Ukraine in the conditions of globalization: theoretical and methodological aspect”, Abstract of candidate dissertation, Public Administration, Kyiv, Ukraine.
13. Pisarenko, V.P. (2013), “Organizational and legal principles of electronic documentation in the work of public authorities”, Abstract of doctor dissertation, Public Administration, Kharkiv, Ukraine.
14. Ministry of Culture of Ukraine (2017), “Regulation on the Directorate for Strategic Planning and European Integration”, available at: http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=245281927
15. Ministry of Culture of Ukraine (2017), “Provisions on the Directorate of State Language Policy”, available at: http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=245281927 (Accessed 29 January 2019).
16. Ministry of Culture of Ukraine (2017), “Provision on the Directorate of Artistic Education”, available at: http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=245281927 (Accessed 29 January 2019).
17. Ministry of Culture of Ukraine (2017), “Regulations on the Directorate of Creative Industries”, available at: http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=245281927 (Accessed 29 January 2019).
18. Ponkin, I.V. (2016), Teoryia devyantolohyy hosudarstvennoho upravlenyia : Neopredelionnosty, rysky, defekty, dysfunktsyy y provaly v hosudarstvennom upravlenyy. [Theory of deviantology of public administration: Uncertainties, risks, defects, dysfunctions and failures in public administration], Buki-Vedi, Moscow, Russia.
19. Popov, S.A. (2015), “Innovation in the system of public authorities: a strategic approach”, Abstract of doctor dissertation, Public Administration, Kyiv, Ukraine.
20. Pospelova, T.V. (2013), “Public administration of human development in the conditions of transformation of Ukrainian society”, Abstract of doctor dissertation, Public Administration, Kyiv, Ukraine.
21. Prigogine, A.I. (2007), Dezorganizatsiya : prichiny, vidy, preodoleniye [Disorganization: causes, types, overcoming], Alpina Business Books, Moscow, Russia.
22. Prymush, R. B. (2015), “Innovative personnel management of public authorities in Ukraine”, Abstract of candidate dissertation, Public Administration, Kyiv, Ukraine.
23. Puhkal, O. G. (2011), “Modernization of the system of public administration in the context of the development of civil society in Ukraine”, Abstract of doctor dissertation, Public Administration, Kyiv, Ukraine.
24. Soroka, S.V. (2013), “Mechanisms of interaction of the highest bodies of state power of Ukraine in the process of realization of managerial functions”, Abstract of doctor dissertation, Public Administration, Mykolaiv, Ukraine.
25. Fedoruk, A.M. (2012), “Transformation of the regional policy of Ukraine in the context of European integration processes”, Abstract of candidate dissertation, Public Administration, Donetsk, Ukraine.
26. Hacken, G. (1980), Synerhetyka : perevod s anhlyyskoho V. Y. Emelʹyanova pod red. YU. L. Klymontovycha y S. M. Osovtsa [Synergetics : translation from the English Emelyanov, V.I. under ed. Klimontovich, Yu. L. and Osovets, S. M.],World, Moscow, Russia.
27. Chervyakova, O. V. (2016), “Development of mechanisms of transformation of public administration in the context of social changes”, Abstract of doctor dissertation, Public Administration, Kyiv, Ukraine.

№ 5 2019

Дата публікації: 2019-05-30

Кількість переглядів: 1046

Відомості про авторів

І. Ю. Родченко

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного адмініструванняМіжрегіональної академії управління персоналом

Igor Rodchenko

Candidate of Sciences in Public Administration, Associate Professor of the Public Administration Department in the Interregional Academy of Personnel Management

ORCID:

0000-0003-1240-761X

Як цитувати статтю

Родченко І. Ю. Визначення об'єктивних та суб’єктивних причин реформування системи державного управління. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 5. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1498 (дата звернення: 25.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.29

Rodchenko, Igor (2019), “Identification of objective and subjective reasons for reforming the public administration system”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 5, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1498 (Accessed 25 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.29

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.