EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНУ
Н. В. Дацій, В. Я. Капитула, В. Д. Нужда

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.8.1

УДК: 332.143

Н. В. Дацій, В. Я. Капитула, В. Д. Нужда

ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНУ

Анотація

Визначено, що процеси децентралізації в Україні призвели до того, що регіони здійснюють велику кількість різноманітних функцій державного управління і регулювання, мають у своєму розпорядженні значні матеріальні, трудові і фінансові ресурси. Тому органи публічного управління зацікавлені в статистичній інформації, що дозволяє здійснювати обґрунтовану економічну політику і оцінювати прийняті управлінські рішення, як на регіональному рівні, так і на рівні держави.
Доведено, що ефективний перерозподіл прав і повноважень між центром і регіонами – процес життєво необхідний в період становлення ринкових відносин і, на жаль, тривалий. Відсутність чіткого розмежування функцій центру і регіонів гальмує вироблення механізмів їх економічної взаємодії. У зв'язку з цим вдосконалення управління і реалізація економічних реформ передбачає здійснення проекту інноваційної інформатизації соціального і економічного розвитку на регіональному рівні.
Проаналізовано, що соціально-економічні завдання регіональної політики в даний час не можуть бути вирішені без інноваційно-інформаційного забезпечення з застосуванням сучасних інноваційних та інформаційних технологій. Для вирішення складних завдань економічної та соціальної політики необхідно застосування конкретних методів та механізмів державного регулювання економіки регіонів. Це вимагає проведення ефективного моніторингу результатів прийнятих управлінських рішень, що, в свою чергу, висуває жорсткі вимоги до якості інноваційно-інформаційного забезпечення органів влади.
Визначено, що система забезпечення управління розвитком регіону включає таку категорію, як інноваційно-інформаційний простір, який являє собою систему елементів (об'єктів), які надають на неї вплив або, навпаки, на які вона впливає. Його складова частина, єдиний інноваційно-інформаційний простір органів публічного управління формується на основі статистичних даних, отриманих від об'єктів спостереження, і охоплює офіційну статистичну інформацію.

Ключові слова: інноваційно-інформаційне забезпечення; регіон; ресурс; соціально-економічна політика; управлінські рішення; формування.

Література

1. Антонюк В. В. Ієрархія керівних документів державної політики з питань забезпечення інформаційної безпеки: шляхи впорядкування. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. 2013. Вип. 2. С. 11-16.
2. Галаган Л. Інформаційне забезпечення як метод діяльності органів державної влади. Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. 2015. Вип. 32. С. 149-153.
3. Делія Ю.В, Галустян І. А. Інформаційне-інноваційне забезпечення органів публічного управління в процесі побудови правової держави: адміністративно-правовий аспект. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. 2018. № 1(2). С. 157-162.
4. Дєгтяр А. О. Державно-управлінські рішення: інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення : Моногр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т. Харків : Вид-во ХАРІДУ НАДУ «Магістр», 2004. 224 c.
5. Дорохов О. В. Критерії та методи оцінки ефективності інформаційних систем. Системи обробки інформації. 2014. Вип. 1. С. 219-222.
6. Коваль Р. А. Інформаційне забезпечення діяльності органів державної влади в умовах глобалізації на регіональному рівні. Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія : Державне управління. 2016. Вип. 1. С. 103-111.
7. Макаренко М.В. Теоретичні основи регіонального інформаційноаналітичного забезпечення. Актуальні проблеми економіки. 2017. № 1. С. 183-191.
8. Машкаров Ю.Г., Палашевський Д.І. Електронне місто – інформатизація місцевого самоврядування. Актуальні проблеми державного управління. 2012. № 1. С. 26-35.

Nadiia Datsii, Viktor Kapytula, Vladyslav Nuzhda

APPROACH TO THE FORMATION OF INNOVATION AND INFORMATION PROVISION OF THE REGION

Summary

It has been determined that decentralization processes in Ukraine led to the fact that the regions carry out a large number of different functions of public administration and regulation, have considerable material, labor and financial resources. Therefore, public administration bodies are interested in statistical information, which allows for the implementation of sound economic policy and the assessment of the management decisions made, both at the regional level and at the state level.
It has been proved that an effective redistribution of rights and powers between the center and the regions – the process is vital in the period of the formation of market relations and, unfortunately, long-lasting. The lack of a clear separation of functions of the center and regions impedes the development of mechanisms for their economic interaction. In this regard, the improvement of management and implementation of economic reforms involves the implementation of a project of innovative informatization of social and economic development at the regional level.
It has been analyzed that socio-economic problems of regional policy can not be solved at the present time without innovation and information support with the use of modern innovation and information technologies. To solve complex tasks of economic and social policy, it is necessary to apply specific methods and mechanisms of state regulation of the regional economy. This requires an effective monitoring of the results of the management decisions that, in turn, imposes strict requirements for the quality of innovation and information provision of the authorities.
It has been determined that the system for ensuring the management of regional development includes such category as innovation-informational space, which represents a system of elements (objects) that influence it or, on the contrary, it influences it. Its constituent part, the only innovation and information space of public administration bodies, is formed on the basis of statistical data obtained from observation objects and covers official statistical information.
It has been proved that an effective tool for innovation and information provision of the authorities and regional authorities of Ukraine should be a regional innovation and information system that accumulates and effectively processes large volumes of statistical information. Improving the management of socio-economic development of the region on the basis of such a system is aimed at: improving the efficiency of public administration; provision of complete, reliable, optimal statistical information in time for the purpose of management and forecasting of socio-economic development of the region; unification of the processes of providing information services with the use of information and communication technologies; creation of a system of feedback with consumers of information services; eliminating duplication of information.

Keywords: innovation and information provision; region; resource; socio-economic policy; management decisions; formation.

References

1. Antonyuk, V.V. (2013), “Hierarchy of the governing documents of the state policy on issues of information security: ways of streamlining”, Aktualʹni problemy derzhavnoho upravlinnya, pedahohiky ta psykholohiyi, vol. 2, pp. 11-16.
2. Halagan, L. (2015), “Information provision as a method of activity of state authorities”, Naukovi pratsi Natsionalʹnoyi biblioteky Ukrayiny im. V.I. Vernadsʹkoho, vol. 32, pp. 149-153.
3. Delia, Yu.V.and Galustyan, I. A. (2018), “Information-innovative provision of public administration bodies in the process of building a law-governed state: the administrative-legal aspect”, Visnyk Zaporizʹkoho natsionalʹnoho universytetu. Yurydychni nauky, vol. 1 (2), pp. 157-162.
4. Dedztiar, A.O. (2014), Derzhavno-upravlinsʹki rishennya: informatsiyno-analitychne ta orhanizatsiyne zabezpechennya [Government-management decisions: informational and analytical and organizational support], Vyd-vo KHARIDU NADU «Mahistr», Kharkiv, Ukraine.
5. Dorokhov, O.V. (2014), “Criteria and methods of assessing the effectiveness of information systems”, Systemy obrobky informatsiyi, vol. 1, pp. 219-222.
6. Koval, R.A. (2016), “Informational support of the activity of state authorities in the conditions of globalization at the regional level”, Visnyk Natsionalʹnoho universytetu tsyvilʹnoho zakhystu Ukrayiny. Seriya : Derzhavne upravlinnya, vol. 1, pp. 103-111.
7. Makarenko, M.V. (2017), “Theoretical foundations of regional information and analytical support”, Aktualʹni problemy ekonomiky, vol. 1, pp. 183-191.
8. Mashkarov, Yu.G. and Palashevsky, D.I. (2012), “Electronic city – informatization of local self-government”, Aktualʹni problemy derzhavnoho upravlinnya, vol. 1, pp. 26-35.

№ 8 2019

Дата публікації: 2019-08-30

Кількість переглядів: 727

Відомості про авторів

Н. В. Дацій

д. держ. упр., проф., професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управлінняЖитомирського національного агроекологічного університету

Nadiia Datsii

doctor of sciences in public administration, professor, professor of the department of economic theory, intellectual property and public administrationZhytomyr National Agroecological University

ORCID:

0000-0003-0640-6426


В. Я. Капитула

магістр спеціальності «Публічне управління та адміністрування» кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управлінняЖитомирського національного агроекологічного університету

Viktor Kapytula

Master of specialty "Public management and administration" of the department of economic theory, intellectual property and public administrationZhytomyr National Agroecological University

ORCID:

0000-0002-3589-2876


В. Д. Нужда

магістр спеціальності «Публічне управління та адміністрування» кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управлінняЖитомирського національного агроекологічного університету

Vladyslav Nuzhda

Master of specialty "Public management and administration" of the department of economic theory, intellectual property and public administrationZhytomyr National Agroecological University

ORCID:

0000-0003-1886-5128

Як цитувати статтю

Дацій Н. В., Капитула В. Я., Нужда В. Д. Підхід до формування інноваційно-інформаційного забезпечення регіону. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 8. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1470 (дата звернення: 12.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.8.1

Datsii, Nadiia, Kapytula, Viktor and Nuzhda, Vladyslav (2019), “Approach to the formation of innovation and information provision of the region”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 8, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1470 (Accessed 12 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.8.1

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.