EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

INFORMATION PROVIDING OF INNOVATIVE SYSTEM OF ADMINISTRATIVE SERVICES DELIVERY
M. Liulevych, O. Kapytula

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.101

УДК: 338

M. Liulevych, O. Kapytula

INFORMATION PROVIDING OF INNOVATIVE SYSTEM OF ADMINISTRATIVE SERVICES DELIVERY

Summary

It is well-proven that within the framework of technological approach an innovation is examined as an universal method, as a specific set of tools of providing of optimal technological process by means of the planned administrative action. In addition, attention is accented on innovative activity as special social practice, as to the system of actions of social subjects. In this context innovative activity is examined as a complex of events on creation, acquisition, mastering and distribution of absolutely new or improved types of products, services, technologies, methods of organization of production and management.
Reasonably, that the system of grant of administrative services must be examined as an object of innovative activity, then and as criteria of efficiency of organization of innovative processes in her organizationally-economic system organizationally-administrative parameters that allow to compare charges on creation of innovative case frame and an economic and social effect is got as a result of her introduction will come forward in modern terms also. Harmonization of administrative process and folds the basic having a special purpose task of forming of dataware of the innovative system of grant of administrative services, that forces tuned under a new, innovative case frame.
Certainly, that the variety of tasks of planning in the dataware of the system of grant of administrative services predetermines the necessity of forming of the specialized structures of planning, that unite the different types of plans in an only complex. The types of plans differentiate after aims, object, levels, maintenance and planning periods. Realization of planned tasks requires creation of certain organizational structures, bringing in of performers, organization of them the concerted activity.
It is well-proven that forming of dataware of the system of grant of administrative services must be examined as totality the determined amount of processes a few types of resources unite on the "entrance" of that, foremost, financial, organizational, human and informative, and on a "exit" a product - administrative service is created for a citizen or economic subject of economy.
In modern administrative practice while yet технократичний approach prevails in the choice of directions of innovative development of the system of administrative services, and the category of innovations in the system of state administration is examined mainly from technical and technological positions of organizationally-administrative factors of their development. Certainly, that forming of dataware of the system of grant of administrative services on the base of principles of innovative management efficiency of functioning of all system of state administration will allow substantially to promote, that, in turn, will assist upgrading of life of population, creation of favourable terms for a region.

Keywords: administrative services; public administration; innovation; information provision; formation; management process.

References

1. Bova, T.V. (2016),“Formation of the mechanism of state management of the functioning of the national innovation system”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, рр..132-134.
2. Vytvitska, O.D. (2013), “The role of commercialization of innovative products in ensuring economic development”, Ahroinkom, vol. 10-12, рр. 63-66.
3. Grinyuk, N.A. (2014), “Some aspects of innovation development of Ukraine in the conditions of integration”, Problemy nauky, vol. 10, рр. 2-6.
4. Drucker, P. (2004), Éntsyklopedyya menedzhmenta Encyclopedia of Management [Encyclopedia of Management], Yzdatelʹskyy dom «Vylʹyame», Moscow, Russia.
5. Zakharin, S.V. and Kovalenko D.I. (2016), “International Experience in Managing Innovative Development of Regions and Its Possibilities in Ukraine”, Problemy nauky, vol. 11, рр. 2-9.
6. Mikhailovskaya, O.V. (2016), “The development of information and communication technologies and their role in the "new" economy of the twenty-first century”, Aktualʹni problemy ekonomiky, vol. 10 (64), рр. 159-169.
7. Stepanov, V.Yu. (2015), “Information technologies as a means of communication in public administration”, Visnyk Kharkivsʹkoyi derzhavnoyi akademiyi kulʹtury, vol. 31, рр. 88-97.
8. Fedulova, L.I. (2015), “Features of market development of high-tech services”, Problemy nauky, vol. 4, рр. 8-15.
9. Shevtsov, O. (2017), “Technological aspects of implementation of the concept of service-oriented architecture in the field of state-owned electronic services”, Visnyk Natsionalʹnoyi akademiyi derzhavnoho upravlinnya pry Prezydentovi Ukrayiny, vol. 1, рр. 311-319.

М. П. Люлевич, О. Я. Капитула

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Анотація

Доведено, що в рамках технологічного підходу інновація розглядається як універсальний метод, як специфічний набір інструментів забезпечення оптимального технологічного процесу за допомогою планованої управлінської дії. Крім того, увага акцентується на інноваційній діяльності як особливій соціальній практиці, як системі дій соціальних суб’єктів. У даному контексті інноваційна діяльність розглядається як комплекс заходів зі створення, придбання, освоєння і поширення абсолютно нових або вдосконалених видів продукції, послуг, технологій, методів організації виробництва і управління.
Обґрунтовано, що систему надання адміністративних послуг необхідно розглядати як об’єкт інноваційної діяльності, тоді і критеріями ефективності організації інноваційних процесів в її організаційно-економічній системі в сучасних умовах виступатимуть також організаційно-управлінські параметри, що дозволяють порівнювати витрати на створення інноваційної моделі управління і отриманий економічний та соціальний ефект в результаті її впровадження. Гармонізація управлінського процесу і складає основне цільове завдання формування інформаційного забезпечення інноваційної системи надання адміністративних послуг, яке вимушене підлаштовуватися під нову, інноваційну модель управління.
Визначено, що різноманіття завдань планування в інформаційному забезпеченні системи надання адміністративних послуг зумовлює необхідність формування спеціалізованих структур планування, що об’єднують різні види планів в єдиний комплекс. Види планів розрізняються за цілями, предметом, рівнями, змістом і періодами планування. Реалізація планових завдань вимагає створення певних організаційних структур, залучення виконавців, організації їх погодженої діяльності.
Доведено, що формування інформаційного забезпечення системи надання адміністративних послуг повинно розглядатися як сукупність певної кількості процесів, на «вході» яких об’єднується декілька видів ресурсів, передусім, фінансових, організаційних, людських та інформаційних, а на «виході» створюється продукт – адміністративна послуга для громадянина або економічного суб’єкта економіки.
В сучасній управлінській практиці доки ще домінує технократичний підхід у виборі напрямів інноваційного розвитку системи адміністративних послуг, а категорія інновацій в системі державного управління розглядається переважно з техніко-технологічних позицій організаційно-управлінських чинників їх розвитку.
Визначено, що формування інформаційного забезпечення системи надання адміністративних послуг на базі принципів інноваційного менеджменту дозволить істотно підвищити ефективність функціонування усієї системи державного управління, що, у свою чергу, сприятиме підвищенню якості життя населення, створенню сприятливих умов для регіону.

Ключові слова: адміністративні послуги; державне управління; інновація; інформаційного забезпечення; формування; управлінський процес.

№ 7 2019

Дата публікації: 2019-07-30

Кількість переглядів: 1056

Відомості про авторів

M. Liulevych

Master of specialty "Public Administration and Administration" of the department of economic theory, intellectual property and public administrationZhytomyr National Agroecological University

М. П. Люлевич

магістр спеціальності «Публічне управління та адміністрування» кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управлінняЖитомирського національного агроекологічного університету

ORCID:

0000-0002-6161-5952


O. Kapytula

Master of specialty "Public Administration and Administration" of the department of economic theory, intellectual property and public administrationZhytomyr National Agroecological University

О. Я. Капитула

магістр спеціальності «Публічне управління та адміністрування» кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управлінняЖитомирського національного агроекологічного університету

ORCID:

000-0003-4238-3735

Як цитувати статтю

Liulevych, M. and Kapytula, O. (2019), “Information providing of innovative system of administrative services delivery”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 7, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1465 (Accessed 22 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.101

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.