EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СПІЛЬНИМИ ДІЯМИ СИЛ БЕЗПЕКИ ТА ЇХ ЛОГІСТИЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ПРИ РЕАГУВАННІ НА КРИЗОВІ СИТУАЦІЇ
О. Г. Бондаренко

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.21

УДК: 351.865:164-044.372

О. Г. Бондаренко

УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СПІЛЬНИМИ ДІЯМИ СИЛ БЕЗПЕКИ ТА ЇХ ЛОГІСТИЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ПРИ РЕАГУВАННІ НА КРИЗОВІ СИТУАЦІЇ

Анотація

Удосконалення нормативно-правого регулювання є центральним елементом удосконалення державного управління будь-якою сферою суспільно-важливої діяльності, у тому числі державного управління спільними діями сил безпеки при реагуванні на кризові ситуації та їх логістичного забезпечення. У статті обґрунтовані напрямки удосконалення нормативно-правового регулювання державного управління спільними діями сил безпеки при реагуванні на кризові ситуації, яке полягає у полягає у прийнятті нових або внесенні змін до існуючих законів та підзаконних актів, які визначають державну політику у сфері національної і державної безпеки, визначають поняття «кризова ситуація», закріплюють статус ситуаційних центрів як органів державного управління спільними діям сил безпеки при реагуванні на кризові ситуації, регламентують державне управління спільними діями сил безпеки та їх логістичним забезпеченням при реагуванні на кризові ситуації, що загрожують державній безпеці.

Ключові слова: нормативно-правове регулювання; державне управління; кризові ситуації; державна безпека; сили безпеки; ситуаційні центри; логістичне забезпечення.

Література

1. Звіт Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні станом на 19 листопада 2018 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/403604.
2. Доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні 16 лютого – 15 травня 2018 року / Управління Верховного комісара ООН з прав людини, 15 травня 2018. – 41 с.
3. Президент розповів, скільки українських військових загинули на Донбасі [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/news-donbas/29498873.html.
4. Публічний звіт Голови ДСНС про результати діяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 2016 році [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.dsns.gov.ua/files/2017/2/22/2016.pdf.
5. Публічний звіт Голови ДСНС про результати діяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 2017 році [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.dsns.gov.ua/files/2018/1/26/Zvit%202017 (%D0%9A%D0%9C%D0%A3).pdf.
6. Публічний звіт Голови ДСНС про результати діяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 2018 році [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.dsns.gov.ua/files/2019/1/18/321/%D0%9F%D1%83% D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%202018%20%D1%80%D1%96%D0%BA.pdf.
7. Єдині звіти про кримінальні правопорушення за 2013-2018 рр. / Генеральна прокуратура. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html.
8. Дєгтяр А.О., Бєлай С.В. Дослідження державних механізмів протидії кризовим явищам соціально-економічного характеру в України: методологічний аспект / А.О. Дєгтяр, С.В. Бєлай // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електронне фахове видання, 2015. – № 1. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://el-zbirn-du.at.ua/2015_1/20.pdf.
9. Барковець А.І., Шведун В.О. Антикризовий менеджмент у державному управлінні / А.І. Барковець, В.О. Шведун // Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 22–23 лютого 2017 р. – Х.: НУ ЦЗУ, 2017. – С. 197.
10. Засунько С.С. Місце та роль державного управління у системі цивільного захисту в Україні / Засунько С.С. // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія: юридична. – № 3. – Львів: ЛДУВС, 2011. – С. 101-111.
11. Gizun A., Lozova I. Analysis of «crisis» definition and basic aspects of business continuing planning concept. Ukrainian Scientific Journal of Information Security, 2016, vol.22, issue1, p. 99-108.
12. Гута С.С. Поняття «кризова ситуація, зумовлена воєнно-політичними чинниками», «воєнно-політична криза» в теорії державного управління / С.С. Гута // Інвестиції: практика та досвід, 2017. – № 7. – С. 116-120.
13. Устименко О.В. Ситуаційні центри державних органів як резервна система приведення у вищі ступені бойової готовності частин і підрозділів сил оборони / О.В. Устименко // Науковий часопис Академії національної безпеки, 2018. – № 2 (18). – С. 136-148.
14. Сисоєв В.В. Моделювання логістичного управління постачанням сил сектору безпеки і оборони держави в єдиній системі матеріально-технічного забезпечення: автореф. дис. … д-ра екон.наук: 08.00.11; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. Харкв, 2016. – 40 с.
15. Ролін І.Ф., Морозов І.Є. Аналіз системи тилового забезпечення внутрішніх військ МВС України / Ролін І.Ф., Морозов І.Є. // Честь і закон, 2011. – № 2. – С. 75-82.
16. Ролін І.Ф. Формулювання наукової проблеми у теорії тилового забезпечення внутрішніх військ / Ролін І.Ф. // Честь і закон, 2012. – № 4. – С. 11-15.
17. Ролін І.Ф., Морозов І.Є., Темніков В.О., Александров О.А. Огляд існуючого науково-методичного апарату для формування раціональної системи тилового забезпечення угруповання внутрішніх військ / І.Ф. Ролін, І.Є.Морозов, В.О. Темніков, О.А. Александров // Честь і закон, 2013. – № 1. С. 34-39.
18. Ролін І.Ф. Обґрунтування основних структурно-функціональних характеристик системи тилового забезпечення угруповання Національної гвардії України / І.Ф. Ролін // Честь і закон, 2014. – № 2. – С. 28-35.
19. Шмаков О.М., Ролін І.Ф., Морозов І.Є. Концептуальні положення теорії тилового забезпечення угруповань Національної гвардії України / О.М. Шмаков, І.Ф. Ролін, І.Є. Морозов // Збірник наук. праць ХУПС, 2015. – № 3. – С. 131-136.
20. Чуб І.А., Михайловська Ю.В., Новожилова М.В. Формалізація задачі ресурсного забезпечення ліквідації техногенної надзвичайної ситуації / І.А. Чуб, Ю.В. Михайловська, М.В. Новожилова // Збірник наукових праць «Проблеми надзвичайних ситуацій», 2017. – Вип. 25. – С. 154-158.
21. Попов В.М., Чуб І.А., Гудак Р.В. Оцінка ефективності розподілу ресурсного забезпечення ліквідації надзвичайної ситуації / В.М. Попов, І.А.Чуб, Р.В. Гудак // Збірник наукових праць «Проблеми надзвичайних ситуацій», 2017. – Вип. 26. – С. 108-112.
22. Державне управління: підручник: у 2 т . / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; ред. кол.: Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. К.; Дніпропетровськ: НАДУ, 2012. – Т. 1. – 564 с.
23. Соловйов В.М. Поняття і сутність правового регулювання державного управління України / В.М. Соловйов // Університетські наукові записки, 2007. - № 3. (23). – С. 27-33.
24. Арістова А.І. Нормативно-правове забезпечення державної служби в Україні / А.І. Арістова // Юридична наука і практика, 2011. – № 1. – С. 38-44.
25. Маліков В.В. Адміністративно-правове регулювання забезпечення громадського порядку в Україні / В.В. Маліков // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція, 2014. – № 9-2. – Том 1. – С. 92-94.
26. Бабков Ю. П., Адамчук М.М. Підходи до прийняття рішень при реагуванні на кризові ситуації, що загрожують національній безпеці України / Ю. П. Бабков, М.М. Адамчук // Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України: матеріали Міжнар. наук.-прак. конф., м. Київ (25–26 листопада 2016 р.). – К.: ПАЛИВОДА А. В., 2016. – С. 24–27.
27. Устименко О. В. Моніторинг національної безпеки як складова механізму стратегічного планування / О.В. Устименко // Вісник НАДУ, 2016. – № 4. – С. 50–55.
28. Ситуаційні центри. Теорія і практика / За ред. А.О. Морозова, Г.Є. Кузьменко, В.А. Литвинова. – Київ: СП «Інтертехнодрук», 2009. – 348 с.
29. Морозов А.А. Ситуацонные центры. Понятия и определения / А.А. Морозов // Математичні машини і системи, 2016. – № 1. – С. 48-54.
30. Чеховська М.М. Міжнародний досвід створенні ситуаційних центрів у процесі без пекового супроводу реалізації національних інтересів / М.М. Чеховська // Порівняльно-аналітичне право, 2014. – №4. – С.230-232.
31. Марутян Р.Р. Ситуаційні центри як основа стратегічного управління у сфері національної безпеки / Р.Р. Марутян: [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.dsaua.org/index.php?option=com_content&view=article&id= 171:2012-10.

O. G. Bondarenko

IMPROVING THE REGULATORY FRAMEWORK OF PUBLIC ADMINISTRATION OF SECURITY FORCES’ JOINT ACTIONS AND THEIR LOGISTICS SUPPORT IN RESPONSE TO CRISIS SITUATIONS

Summary

The problem statement. The present time in the world is characterized by the constant occurrence of crisis situations on the basis of globalization processes. Most of the crisis situations relating to individual states can develop from an intrastate crisis into an intergovernmental one. Ukraine is also involved in globalization processes, therefore, unfortunately, over the past five years, the trend towards an increase in crisis and emergency situations that threaten the state security of Ukraine has continued. This is primarily due to the operation of the joint forces to restore peace and security in the east of Ukraine. Along with this, the number of CESs in Ukraine throughout 2015-2017 showed disappointing dynamics. Criminal statistics for 2013-2018, which is formed by the General Prosecutor’s Office of Ukraine, only confirms the threatening state of crisis situations.
In the event of crisis situations at the regional and national levels of peacetime, the state security forces are used to respond to them. To guide the response to such crisis situations, joint special state administration bodies (Situation Centers) are created, which, among others, must rely on the task of comprehensive provision (mainly logistical). Currently, each of the security forces has its own characteristics, as well as different abilities in organizing and managing various types of logistic support, which significantly reduces the timeliness of the tasks. Analysis of the experience of managing and organizing logistic support for security and defence sector formations in the area of operation of the combined forces (anti-terrorist operation) showed that the existing system proved to be ineffective because unbalanced and highly expendable control mechanisms are used, and the logistics support systems of virtually each of the security forces and defence forces, in turn, has a complex multi-level control system, an uneven and cumbersome infrastructure. Therefore, it is advisable to introduce a unified system of public administration of logistic support of the security forces’ joint actions in responding to crisis situations that threaten state security, which is impossible without improving the relevant regulatory framework.
The purpose of the article is to substantiate proposals for improving the regulatory framework of public administration of logistic support of the security forces’ joint actions in responding to crisis situations.
The presentation of the main material. Legal regulation is one of the constituent mechanisms of public administration. Improving the regulatory framework is a central element in improving public administration in any area of socially important activities, including public administration of security forces’ joint actions in responding to crisis situations and their logistic support.
In the first place, in the direction of improving the regulatory framework, it is advisable to legislatively consolidate and interpret the concept of “crisis situations that threaten state security”. Another problem of the regulatory support of public administration of security forces’ joint actions in response to crisis situations is the uncertainty of the status of the situation centres. We believe that situational centres should be special bodies of state control of security forces’ joint actions in responding to crisis situations that threaten state security.
We believe that in order to improve the legal regulation of public administration of security forces’ joint actions in responding to crisis situations that threaten state security, it is advisable to develop and adopt a number of laws and regulations. Firstly, by the relevant Decree of the President, assign the task to the Security and Defence Council of Ukraine, regional state authorities (regional state administrations), together with state authorities in the security and defence sector, to create a network of situational centres (the Main Situational Centre of Ukraine, departmental and regional situational centres) with the status of special state bodies intended for monitoring the situation, collecting, accumulating and processing information relating to national security and its components, and in the case of crisis situations - for management of security forces’ joint actions in peacetime to meet the objectives they defined by applicable law.
Secondly, in order to legally streamline public administration of security forces’ joint actions in responding to crisis situations, the Cabinet of Ministers should prepare and adopt the Regulation on the network of situational centres (Unified State System of Situational Centres). At the regional level, regional state administrations should develop a Regulation on regional situational centres that would take into account the particularities of the region and, at the same time, would not contradict the relevant decree of the Cabinet of Ministers.
Regarding the legal regulation of public administration of logistic support of security forces in response to crisis situations, a resolution should be developed and adopted by the Cabinet of Ministers on the procedure for logistical support for security forces’ joint actions in response to crisis situations of peacetime. In addition, it is advisable to regulate by law, for example, by amending the Law of Ukraine On the State Budget, the possibility of additional financing through the regional state administrations of the logistical needs of the security forces involved in responding to a particular crisis situation, for which provision is made for the creation of a reserve fund in the regional budgets financing the joint actions of the security forces in responding to crisis situations of regional level heed to. It is also advisable to make changes to a number of legal documents, which allow for free of charge, in the case of joint actions in responding to crisis situations, to provide logistical support for security forces and manoeuvre material and technical means.
At the departmental level, based on the fact that the response to the majority of crisis situations in peacetime, as a rule, units of the SSU and security forces are involved, which are subordinate to the Ministry of Internal Affairs (National Police, National Guard of Ukraine, State Emergency Service, State Border Service), It is advisable to develop and adopt a joint order of the Minister of Internal Affairs and the Chairman of the Security Service of Ukraine on the organization of logistic support by security forces’ joint actions in responding to crisis situations.

Keywords: legal regulation; public administration; crisis situations; state security; security forces; situational centers; logistic support.

References

1. Special Monitoring Mission in Ukraine (2018), “Report of the OSCE Special Monitoring Mission in Ukraine as of November 19, 2018”, available at: http://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/403604. (Accessed 08 May 2019).
2. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (2018) “Report on the Situation of Human Rights in Ukraine, February 16 - May 15, 2018”, available at: https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/ReportUkraine16Nov 2018-15Feb2019_Ukranian.pdf. (Accessed 08 May 2019).
3. Radiosvoboda (2018). “The president told how many Ukrainian soldiers were killed in the Donbass”, available at: https://www.radiosvoboda.org/a/news-donbas/29498873.html. (Accessed 08 May 2019).
4. The official cite of State Emergency Service of Ukraine (2017). “Public report of the chairman of the SESU on the results of the activities of the State Emergency Service of Ukraine in 2016”, available at: https://www.dsns.gov.ua/files/2017/2/22/ 2016.pdf. (Accessed 08 May 2019).
5. The official cite of State Emergency Service of Ukraine (2018). “Public report of the chairman of the SESU on the results of the activities of the State Emergency Service of Ukraine in 2017”, available at: https://www.dsns.gov.ua/files/2018/1/26/ Zvit%202017(%D0%9A%D0%9C%D0% A3).pdf. (Accessed 08 May 2019).
6. The official cite of State Emergency Service of Ukraine (2019). “Public report of the chairman of the SESU on the results of the activities of the State Emergency Service of Ukraine in 2018”, available at: https://www.dsns.gov.ua/files/2019/ 1/18/321/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%202018%20%D1%80%D1%96%D0%BA.pdf. (Accessed 08 May 2019).
7. General Prosecutor's of Ukraine Office (2019). “Consolidated Reports on Criminal Offenses for 2013-2018”, [Yedyni zvity pro kryminal'ni pravoporushennya za 2013-2018 rr.], available at: https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html. (Accessed 08 May 2019).
8. Dyehtyar, A.O., Byelay, S.V. (2015), “Investigation of state mechanisms of counteraction to crisis phenomena of socio-economic character in Ukraine: methodological aspect”, Teoriya ta praktyka derzhavnoho upravlinnya i mistsevoho samovryaduvannya: elektronne fakhove vydannya, [Online], no 1, available at: http://el-zbirn-du.at.ua/2015_1/20.pdf. (Accessed 08 May 2019).
9. Barkovets', A.I., Shvedun, V.O. (2017), “Anti-crisis management in public administration”, Derzhavne upravlinnya u sferi tsyvil'noho zakhystu: nauka, osvita, praktyka: materialy Vseukrayins'koyi naukovo-praktychnoyi internet-konferentsiyi [Public administration in the field of civil protection: science, education, practice: materials of the All-Ukrainian scientific and practical Internet conference], NU TsZU, Kharkiv, Ukraine, 22–23 Feb. 2017, pp. 197.
10. Zasun'ko, S.S. (2011), “The place and role of public administration in the civil protection system in Ukraine”, Naukovyy visnyk L'vivs'koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Seriya: yurydychna, no3, L'viv, LDUVS, pp. 101-111.
11. Gizun, A., Lozova, I. (2016), “Analysis of «crisis» definition and basic aspects of business continuing planning concept”, Ukrainian Scientific Journal of Information Security, vol.22, pp. 99-108.
12. Huta, S.S. (2017), “ The concept of "the crisis situation caused by military-political factors", "military-political crisis" in the theory of public administration”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, no 7, pp.116-120.
13. Ustymenko, O.V. (2018), ” Situation centers of state bodies as a reserve system for bringing higher levels of combat readiness of parts and units of the Defense Forces”, Naukovyy chasopys Akademiyi natsional'noyi bezpeky, no 2 (18), pp. 136-148.
14. Sysoyev, V.V. (2016), “ Modeling of the logistics management of supplying the forces of the security sector and the state defense in a single logistic system”, Abstact of Dr dissertation, mathematical methods, models and information technology in the economy, Kharkiv. Nats. ekon. un-t im. Semena Kuznetsya. Kharkv, Ukraine.
15. Rolin, I.F., Morozov, I.Ye. (2011), “Analysis of the logistics system of the internal troops of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine”, Chest' i zakon, no 2, Kharkiv, pp. 75-82.
16. Rolin, I.F. (2012), “Formulation of a scientific problem in the theory of logistics of internal troops”, Chest' i zakon, no 4, Kharkiv, pp. 11-15.
17. Rolin, I.F., Morozov, I.Ye., Temnikov, V.O., Aleksandrov, O.A. (2013), “An overview of the existing scientific and methodical apparatus for the formation of a rational system of rear support for the grouping of internal troops”. Chest' i zakon, no 1, Kharkiv, pp. 34-39.
18. Rolin, I.F. (2014), “Substantiation of the main structural and functional characteristics of the rear support system of the National Guard of Ukraine”, Chest' i zakon, no 2. Kharkiv, pp. 28-35.
19. Shmakov, O.M., Rolin, I.F., Morozov, I.Ye. (2015) , “Conceptual provisions of the theory of rear support for groups of the National Guard of Ukraine”, Zbirnyk nauk. prats' KhUPS, vol. 3, Kharkiv, pp.131-136.
20. Chub, I.A., Mykhaylovs'ka, Yu.V., Novozhylova, M.V. (2017), “ Formalization of the problem of resource support for the elimination of an anthropogenic emergency”, Zbirnyk naukovykh prats' «Problemy nadzvychaynykh sytuatsiy», vol. 25, pp.154-158.
21. Popov, V.M., Chub, I.A., Hudak, R.V. (2017), “ Estimation of the efficiency of the distribution of resource support for the elimination of an emergency”, Zbirnyk naukovykh prats' «Problemy nadzvychaynykh sytuatsiy», vol. 26, pp.. 108-112.
22. Kovbasyuk, Yu. V., Vashchenko, K. O., Surmin, Yu. P. (2012),. Public administration [Derzhavne upravlinnya]. In 2 vol. Kyiv, Dnipropetrovs'k, NADU, Vol. 1.
23. Solovyov, V.M. (2007), The concept and essence of the legal regulation of the state administration of Ukraine”, Universytet•s'ki naukovi zapysky, no 3 (23), pp. 27-33.
24. Aristova, A.I. (2011), “ Regulatory and Legal Support of Civil Service in Ukraine”, Yurydychna nauka i praktyka, no 1, 38-44
25. Malikov, V.V. (2014) “ Administrative and legal regulation of ensuring public order in Ukraine”, Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ser.: Yurysprudentsiya, no 9-2, vol. 1, pp. 92-94.
26. Babkov, Yu. P., Adamchuk, M.M. (2016), Approaches to decision-making in responding to crisis situations that threaten the national security of Ukraine, Status and Prospects for the Reform of the Security and Defense Sector of Ukraine: Materials International. sciences. conf. [Stan ta perspektyvy reformuvannya sektoru bezpeky i oborony Ukrayiny: materialy Mizhnar. nauk.-prak. konf.], 25–26 Nov. 2016, Kyiv, Ukraine, pp. 24-27.
27. Ustymenko, O. V. (2016), “ Monitoring of national security as a component of the strategic planning mechanism”, Visnyk NADU, no 4, pp. 50–55.
28. Morozova, A.O., Kuz'menko, H.Ye., Lytvynova, V.A. (2009), Situation centers. Theory and practice [Sytuatsiyni tsentry. Teoriya i praktyka]. Kyiv, Ukraine.
29. Morozov, A.A. (2016), “Situation centers. Concepts and definitions”, Matematychni mashyny i systemy, no 1, pp. 48-54.
30. Chekhovs'ka, M.M. (2014), “International experience creating situational centers in the process without a pecking support for the realization of national interests”, Porivnyal'no-analitychne pravo, no 4, pp. 230-232.
31. Marutyan, R.R. (2012), ” Situation centers as the basis of strategic management in the field of national security”, available at: http://www.dsaua.org/ index.php?option=com_content&view= article&id =171:2012-10. (Accessed 08 May 2019).

№ 5 2019

Дата публікації: 2019-05-30

Кількість переглядів: 1210

Відомості про авторів

О. Г. Бондаренко

кандидат наук з державного управління, доцент,докторант Національної академії Національної гвардії України

O. G. Bondarenko

PhD, Associate Professor, Colonel, Doctoral Student,National Academy of the National Guard of Ukraine

ORCID:

0000-0003-1755-3333

Як цитувати статтю

Бондаренко О. Г. Удосконалення нормативно-правового регулювання державного управління спільними діями сил безпеки та їх логістичним забезпеченням при реагуванні на кризові ситуації. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 5. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1430 (дата звернення: 19.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.21

Bondarenko, O. G. (2019), “Improving the regulatory framework of public administration of security forces’ joint actions and their logistics support in response to crisis situations”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 5, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1430 (Accessed 19 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.21

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.