EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО- ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПОЖЕЖНОЮ БЕЗПЕКОЮ ОБ’ЄКТА
М. В. Андрієнко, А. В. Борисов, О. О. Черкасов

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.3.1

УДК: 614.84:351 (477)

М. В. Андрієнко, А. В. Борисов, О. О. Черкасов

ОРГАНІЗАЦІЙНО- ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПОЖЕЖНОЮ БЕЗПЕКОЮ ОБ’ЄКТА

Анотація

Стан безпеки підприємства, об'єднання підприємств, окремої галузі визначає система управління - спосіб організації (встановлення і підтримання порядку взаємодії) майна, матеріалів, праці і капіталу в процесі виробництва (бізнесу). В останні роки в Україні однією з основних проблем у сфері пожежної безпеки є стан протипожежного захисту об’єктів з масовим перебуванням людей, на яких заходи щодо забезпечення протипожежної безпеки практично не виконуються внаслідок обмеженого фінансування. Враховуючи, що однією з найважливіших складових загальної безпеки будь-якого сучасного об'єкту є його надійний захист від пожеж, то і система управління пожежною безпекою має посісти відповідне місце у сфері загального управління. На жаль, у діючих нормативних актах з питань пожежної безпеки майже зовсім відсутні конкретні вимоги і практичні рекомендації щодо створення, впровадження та забезпечення функціонування систем управління пожежною безпекою для окремих галузей та різноманітних категорій об'єктів. Тому пропонується розглянути загальні питання стосовно системи управління пожежною безпекою (надалі СУПБ) на прикладі підприємства. Забезпечення пожежної безпеки на підприємствах здійснюється наступними основними компонентами виробництва: технічною системою, яка передбачає надійність обладнання, використання безпечних технологій, визначає обсяг вибухопожежонебезпечних речовин, проектні рішення, впровадження систем виявлення та гасіння пожеж, тощо; персоналом, його підготовкою, забезпеченням регламентами і правилами роботи; системою управління. У статті розглянуто загальні принципи функціонування системи управління пожежною безпекою об’єкта. Окреслено організаційно-правовий механізм управління пожежною безпекою. Досліджено фактори функціонування системи управління пожежною безпекою об’єкта. Охарактеризовано основні завдання системи управління пожежною безпекою об’єкта. Запропонована структурна схема пожежної безпеки об’єкта.

Ключові слова: управління; пожежна безпека; пожежна охорона; органи влади; система забезпечення пожежної безпеки; організаційно-правовий механізм управління пожежною безпекою.

Література

1. Доманський В. А. Державне управління пожежною безпекою України (організаційно-правовий аналіз за матеріалами діяльності Державного департаменту пожежної безпеки) : дис. … к.ю.н. : спец. 12.00.07 / Харків, 2004. С. 10.
2. Колесніков В. В. Розслідування злочинів, пов’язаних з пожежами : дис. … к.ю.н. : спец. 12.00.09 / Харків : НУВС, 2004. 185 с.
3. Коротич О. Б. Державне управління регіональним розвитком країни : визначення основних понять. Вісник економічної науки України. 2010. № 2. С. 57-61.
4. Національний стандарт України ДСТУ Х.Х:201Х Пожежна безпека. URL: http://undicz.dsns.gov.ua/files/2017/7/20/%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3%20004-201%D0%A5_20.07.2017.pdf.
5. Орлов О. В. Системний підхід до визначення понятійного апарату галузі науки «державне управління». Теорія та практика державного управління. Харків, 2010. Вип. 2 (29). С. 18-24.
6. Орцева О. С. Механізми державного управління : теоретичні підходи до визначення поняття. URL : http://www.confcontact.com/2013- specproekt/gu2_ortseva.htm.
7. Попов М. П. Організаційно-правовий механізм державного управління в сфері гендерної політики : автореф. дис. … к.держ.упр. : 25.00.02. Одеса, 2006. С. 10.
8. Пономаренко Г. Пожежна безпека як елемент внутрішньої безпеки держави: поняття та система заходів забезпечення. URL : http://vuzlib.com/content/view/1181/92/.
9. Радченко О. В. Категорія “механізм” у системі державного управління. URL : http:// archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/dtr/du/2009_3/files/DU309_14.pdf.
10. Рожков А. П. Основи створення і впровадження системи управління пожежною безпекою на підприємстві. URL : http://firehelp.org.ua/public/public0005.php.
11. Скрипничук В. М. Правове забезпечення державного управління : конспект лекцій. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. 556 с.
12. Сташенко С. І. Протипожежна діяльність земств Лівобережної України : дис. … к.і.н. : спец. 07.00.01. Черкаси, 2004. 182 с.
13. Труш О. О. Структурно-функціональне забезпечення територіального управління запобіганням та ліквідацією надзвичайних ситуацій (на прикладі Управління пожежної безпеки в Харківській області) : автореф. дис. … к.держ.упр. : спец. 25.00.02. Харків, 2003. 13 с.
14. Томіленко А. Г., Горенко Л. М. Державна політика в галузі пожежної безпеки в Україні у XVIII – на початку XX ст. URL : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2011_46/Gileya46/I6_doc.pdf.
15. Федорчак О. Зміст, структура та класифікація механізмів державного управління. Демократичне врядування : науковий вісник 2008. – Вип. 14/15. URL : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Edu/2008_14_15/fail/ Fedorchak.pdf.

M. V. Andriyenko, A. V. Borisov, O. O. Cherkasov

ORGANIZATIONAL AND LEGAL MECHANISM OF PUBLIC ADMINISTRATION OF FIRE SAFETY OF OBJECTS

Summary

The state of the security of the enterprise, the association of enterprises, the separate branch determines the control system - the way of organization (establishment and maintenance of the order of interaction) of property, materials, labor and capital in the production process (business). In recent years, one of the main problems in the field of fire safety in Ukraine is the state of fire protection of objects with a massive stay of people, in which measures for the provision of fire safety are practically not carried out due to limited funding. Considering that one of the most important components of the general safety of any modern object is its reliable protection against fires, the fire safety management system should occupy a corresponding place in the field of general management. Unfortunately, in the current regulations on fire safety, there are almost no specific requirements and practical recommendations for the establishment, implementation and maintenance of fire safety management systems for certain industries and various categories of objects. Therefore, it is proposed to consider the general issues regarding the fire safety management system (hereafter CSS) on the example of the enterprise. The provision of fire safety at enterprises is carried out by the following main components of production: a technical system that provides for the reliability of equipment, the use of safe technologies, determines the volume of explosive substances, design decisions, the introduction of fire detection and fire detection systems, etc .; personnel, its preparation, provision of regulations and rules of work; management system. The article deals with the general principles of the operation of the fire safety management system of the object. The organizational and legal mechanism of fire safety management is outlined. The factors of the operation of the fire safety control system of the object are investigated. The main tasks of the system of fire safety management of the object are described. The proposed scheme of the fire safety of the object is proposed.

Keywords: management; fire safety; fire protection; authorities; fire safety system; organizational and legal mechanism of fire safety management.

References

1. Domanskyi, V.A. (2004), “Public administration of fire safety of Ukraine (organizational and legal analysis on materials of activity of the State department of fire safety)”, Abstract of Ph.D. dissertation, Kharkiv, Ukraine.
2. Kolesnikov, V.V. (2004), “Investigation of fire-related crimes”, Abstract of Ph.D. dissertation, Kharkiv, Ukraine.
3. Korotych O.B. (2010), “State management of regional development of the country: definition of basic concepts”, Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, vol. 2, pp. 57-61.
4. UkrNDNTs (2018), “National Standard of Ukraine DSTU X.X: 201Х Fire safety”, available at: http://undicz.dsns.gov.ua/files/2017/7/20/%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3%20004-201%D0%A5_20.07.2017.pdf (Accessed 10 March 2019).
5. Orlov, O.V. (2010), “System approach to the definition of the conceptual apparatus of the field of science "public administration"”, Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, vol. 2 (29), pp. 18-24.
6. Ortseva, O.S. (2013), “Mechanisms of public administration: theoretical approaches to the definition of the concept”, available at: http://www.confcontact.com/2013-specproekt/gu2_ortseva.htm (Accessed 10 March 2019).
7. Popov, M.P. (2006), “Organizational and legal mechanism of public administration in the field of gender policy”, Ph.D. Thesis, Odesa, Ukraine.
8. Ponomarenko, H. (2007), “Fire security as an element of internal security of the state: concept and system of measures of protection”, available at: http://vuzlib.com/content/view/1181/92/ (Accessed 10 March 2019).
9. Radchenko, O.V. (2009), “Category "mechanism" in the system of public administration”, available at: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/dtr/du/2009_3/files/DU309_14.pdf (Accessed 10 March 2019).
10. Rozhkov, A.P. (2003), “Fundamentals of the establishment and implementation of a fire safety management system at the enterprise”, available at: http://firehelp.org.ua/public/public0005.php (Accessed 10 March 2019).
11. Skrypnychuk, V.M. (2008), Pravove zabezpechennia derzhavnoho upravlinnia : konspekt lektsii [Legal Provision of Public Administration: A summary of lectures], Misto NV, Ivano-Frankivsk, Ukraine.
12. Stashenko, S.I. (2004), “Fire-fighting activities of zemstvos Left-bank Ukraine”, Abstract of Ph.D. dissertation, Cherkasy, Ukraine.
13. Trush, O.O. (2003), “Structural and functional provision of territorial management of prevention and elimination of emergency situations (for example, the Fire Department in the Kharkiv region)”, Ph.D. Thesis, Kharkiv, Ukraine.
14. Tomilenko, A.H. and Horenko, L.M. (2011), “State policy in the field of fire safety in Ukraine in the XVIII - early XX centuries”, available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2011_46/Gileya46/I6_doc.pdf (Accessed 10 March 2019).
15. Fedorchak, O. (2008), “Content, structure and classification of the mechanisms of public administration”, Demokratychne vriaduvannia : naukovyi visnyk, vol. 14/15, available at: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Edu/2008_14_15/fail/Fedorchak.pdf (Accessed 10 March 2019).

№ 3 2019

Дата публікації: 2019-03-28

Кількість переглядів: 1305

Відомості про авторів

М. В. Андрієнко

доктор наук з державного управління, доцент, начальник центру заходів цивільного захисту,Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

M. V. Andriyenko

doctor of sciences in public administration,associate professor, head of research center of civil protection measures,Ukrainian scientific research institute of civil protection

ORCID:

0000-0002-9222-4831


А. В. Борисов

начальник науково-інформаційного відділу,Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

A. V. Borisov

chief of the informational department, Ukrainian research institute for civil protection

ORCID:

0000-0001-6858-0492


О. О. Черкасов

молодший науковий співробітник науково-інформаційного відділу,Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

O. O. Cherkasov

junior research fellow, research and information department,Ukrainian research institute of civil protection

ORCID:

0000-0002-2523-9662

Як цитувати статтю

Андрієнко М. В., Борисов А. В., Черкасов О. О. Організаційно- правовий механізм державного управління пожежною безпекою об’єкта. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 3. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1425 (дата звернення: 25.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.3.1

Andriyenko, M. V., Borisov, A. V. and Cherkasov, O. O. (2019), “Organizational and legal mechanism of public administration of fire safety of objects”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 3, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1425 (Accessed 25 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.3.1

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.