EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

IMPROVEMENT OF STATE CONTROL IN THE FIELD OF MEDIATION IN EMPLOYMENT ABROAD
N. N. Yakimenko

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.25

УДК: 351

N. N. Yakimenko

IMPROVEMENT OF STATE CONTROL IN THE FIELD OF MEDIATION IN EMPLOYMENT ABROAD

Summary

The article determines that the issue of administrative responsibility of legal persons is widely discussed in the scientific literature. Analysis of the relevant articles of the Code of Ukraine on Administrative Offenses allows us to conclude that an individual is the subject of an administrative offense. But recently, legislation has introduced rules that impose penalties on legal entities for the offense in the field of mediation in employment abroad.
Legislation on administrative liability of legal entities in Ukraine is currently underdeveloped. The general provisions and principles concerning the administrative liability of legal entities in legal acts are almost completely absent. The mechanism of bringing legal persons to administrative liability is almost not regulated. There is no systemic nature in the types of sanctions applicable to legal entities. In some cases, legal entities have the same responsibility as individuals.
It is grounded that the situation is complicated by the presence of a large number of normative material, the lack of its systematization, which causes considerable difficulties in its study.
It is analyzed that in the theory of law, legal liability is defined as the legal relationship arising from an offense, between the state in the person of its special organs and the offender, which has the obligation to be subject to appropriate restrictions and adverse consequences for the commission of the offense. In the regulations applicable in the field of mediation in employment abroad, there are all elements that are characteristic of legal liability: violation; unfavorable echoes in the form of a fine; an offender, who may be a legal entity, including a state body; authorities (officials) authorized to impose penalties, as well as indications specific to administrative liability. This is the inequality of the parties (the legal entity is controlled by a public body in a certain area of its activity).

Keywords: state regulation of mediation in employment abroad; administrative responsibility; obtaining licensing skills; violating licensing legislation.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), “The Constitution of Ukraine”, available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр (Accessed 29 January 2019).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (1984), The Law of Ukraine “Code of Ukraine on Administrative Offenses”, available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 (Accessed 22 January 2019).
3. Ministry of Labor and Social Policy of Ukraine (2010), “The procedure for monitoring compliance with the licensing conditions for conducting business from mediation in employment to work abroad”, available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0888-10 (Accessed 22 January 2019).
4. State Enterprise of Ukraine (2001), “Regulations on the implementation of state supervision of compliance by licensing authorities with the requirements of legislation in the field of licensing”, available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/z0685-01 (Accessed 22 January 2019).
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2004), The Law of Ukraine " Code of Ukraine on Administrative Misdemeanors ", available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=5558&skl=5 (Accessed 29 January 2013).

Н. М. Якименко

ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ПОСЕРЕДНИЦТВА У ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ ЗА КОРДОНОМ

Анотація

У статті визначено, що у науковій літературі широко дискутується питання про адміністративну відповідальність юридичних осіб. Аналіз відповідних статей Кодексу України про адміністративні правопорушення дозволяє дійти висновку, що суб'єктом адміністративного правопорушення визнається фізична особа. Але останнім часом у законодавстві з'явилися норми, які передбачають накладення стягнень на юридичних осіб саме за правопорушення у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном.
Законодавство про адміністративну відповідальність юридичних осіб в Україні на теперішній час є недостатньо розробленим. Загальні положення та принципи стосовно адміністративної відповідальності юридичних осіб у нормативно-правових актах майже повністю відсутні. Механізм притягнення юридичних осіб до адміністративної відповідальності майже не врегульований. Немає системності й у видах санкцій, що застосовуються до юридичних осіб. У деяких випадках юридичні особи несуть відповідальність нарівні з фізичними особами.
Обгрунтовано, що ситуація ускладняється ще й наявністю великої кількості нормативного матеріалу, відсутністю його систематизації, що зумовлює значні труднощі у його вивченні.
Проаналізовано, що у теорії права юридична відповідальність визначається як правовідносини, що виникають із правопорушення, між державою в особі її спеціальних органів та правопорушником, на якого покладається обов’язок зазнати відповідних обмежень і несприятливих наслідків за вчинення правопорушення. У приписах, що застосовуються у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном, є всі елементи, характерні для юридичної відповідальності: порушення; несприятливі насліди у вигляді штрафу; порушник, яким може бути юридична особа, у тому числі державний орган; органи (посадові особи), уповноважені накладати стягнення, а також ознаки, характерні саме для адміністративної відповідальності. Це і є нерівність сторін (юридична особа підконтрольна у певній сфері своєї діяльності державному органу).

Ключові слова: державне регулювання посередництвом у працевлаштуванні за кордоном; адміністративна відповідальність; дoтримaнням лiцензiйних умoв; пoрушник лiцензiйнoгo законодавства.

Література

1. Конституція України Верховна Рада України; Конституція, Закон від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР [Офіційний веб-портал Верховної Ради України] // – Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення Верховна Рада УРСР; Кодекс України, Закон, Кодекс від 07.12.1984 року №8073-X [Офіційний веб-портал ВРУ] // – Режим доступу до ресурсу: (статті 1 – 212-20): http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
3. Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном затвержений Наказом Міністерства праці та соціальної політики України 06.09.2010 року № 272 [Офіційний веб-портал ВРУ] // – Режим доступу до ресурсу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0888-10
4. Положення про здійснення державного нагляду за додержанням органами ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування затверджене Наказом Держпідприємництва України від 25.07.2001 р. № 101 [Офіційний веб-портал ВРУ] // – Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/z0685-01
5. Кодекс України про адміністративні проступки: Закон України Проект від 26.05.2004 р. № 5558 [Офіційний веб-портал ВРУ] // – Режим доступу до ресурсу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=5558&skl=5

№ 2 2019

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 1005

Відомості про авторів

N. N. Yakimenko

doctoral student, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

Н. М. Якименко

докторант, Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

Як цитувати статтю

Yakimenko, N. N. (2019), “Improvement of state control in the field of mediation in employment abroad”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1392 (Accessed 26 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.25

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.