EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ
Л. І. Ющенко

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.10.100

УДК: 351/352 : 342.5

Л. І. Ющенко

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

Анотація

У статті, на основі аналізу існуючих прогалин державно-управлінської діяльності органів публічної влади, обґрунтовано напрями вдосконалення механізмів впровадження інновацій в діяльності органів публічної влади, які згруповано за основними ознаками, а саме: напрями розвитку, напрями захисту, внутрішні напрями, стримувальні напрями та кризові напрями.
Для кожного напряму розкрито зміст і мета впровадження, сформульовано доцільність та відповідність інноваційному курсу розвитку України.

Ключові слова: державне управління; державно-управлінська інноваційна діяльність; інноваційні процеси; механізм впровадження інновацій; органи публічної влади.

Література

1. Бакуменко В. Особливості застосування інноваційних фільтрів у процесі пошуку евристичного змісту наукового дослідження [Текст] / В. Бакуменко, Ю. Кальниш, О. Руденко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. / голов. ред. С. М. Серьогін. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 3 (21). – С. 12–19.
2. Гавриш О.А. Технології управління персоналом.: монографія / О.А. Гавриш, Л.Є. Довгань, І.М. Крейдич, Н.В. Семенченко. – Київ : НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», 2017. – 528 с.
3. Гончарук Н.Т. Модернізація державної служби та управління людськими ресурсами в Україні. / Н.Т. Гончарук, Л.В. Прудіус // Аспекти публічного управління. Дніпро: Вид-во ДРІДУ НАДУ, 2018. – Том 6, №1. – С. 42 – 50.
4. Дегтярьова І. О. Інноваційні підходи в управлінні регіональним розвитком / І. О. Дегтярьова // Державна політика : [підручник] / [кол. авт.]. – К. : Вид-во НАДУ, 2014. – С. 318–322.
5. Європейська стратегія інновацій та належного демократичного врядування на місцевому рівні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://borispol-rada.gov.ua/ukrainian/evropeyska-strategiya.html. – Назва з екрану.
6. Єгоізар’ян А.Г. Впровадження принципів врядування і публічному управлінні: кан. дис. канд. наук держ. управління : 25.00.01. – «Теорія та історія державногo управління». Харків, ХРІДУ НАДУ. – 2017.
7. Звіт про роботу Національного агентства України з питань державної служби за 2017 рік /уклад. : К. Ващенко (кер.) [та ін.]. – К.: НАДС, 2018. – 36.
8. І.В. Луциків І.В. Дослідження особливостей інноваційного розвитку системи публічного управління в Україні. / І.В. Луциків, О.А. Сороківська, І.В. Котовська // Економіка і суспільство. – Мукачево: вид-во МДУ, 2017. – Випуск 12. – С. 124–128.
9. Кравченко С. І. Теоретичні основи формування механізму управління інноваційною діяльністю [Електронний ресурс] / С. І. Кравченко, Т. Г. Парвіна. – URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc-Gum/st.
10. Михненко А. М. Інновації в управлінні суспільним розвитком [Текст] : навч. посіб. / А. М. Михненко, В. Д. Бакуменко, С. О. Кравченко. – К. : НАДУ, 2009. – 116 с.
11. Попов С. А. Державно-управлінські нововведення: теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / С. А. Попов. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. – 296 с.
12. Пригожин А. И. Нововведения: стимулы и препятствия: монография / А. И. Пригожин. – М. : Политиздат, 1989. – 271 с.
13. СТРАТЕГІЯ сталого розвитку “Україна – 2020”, схвалена Указом Президента України від 12.01.2015р. № 5/2015. – URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5/2015

L. I. Yushchenko

DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF INNOVATIONS IMPLEMENTATION MECHANISMS IN PUBLIC AUTHORITIES ACTIVITIES

Summary

The article analyzes existing gaps in public administration activities of public authorities and tendencies of improvement of the mechanisms for the implementation of innovations in public authorities (PA) function based on them. They are grouped according to the main features, namely: development directions, protection directions, internal directions, restrictive directions and crisis directions. So the tendencies of development include the processes of organization and provision of mass information to the management of the PA on the goals, efficiency and benefits of changes; the plan of measures and actions for the development of appropriate management decisions and information and methodological support; ensuring the mastery of the theory and practice using the program-targeted management; ensuring mass socialization of the essence and advantages of state-management innovation (SMI), preparation of relevant strategic decisions and theoretical and methodological support; normative-legal definition of directions and forms of PA innovative updating; initiating a study of the best practices of state-management innovation pointing to its use in the process of strategic transformation, identification of the best practices and their in-depth study using the program-targeted management of public-management innovations. The protection of innovation directions involve mastering the theoretical and applied principles of strategic management of the innovation process by the executives; determining the effectiveness of the innovation direction; provision of innovation-oriented training, in particular, the top management of PA based on the system of state-management education; search for an innovative strategy for the PA development; identifying the opportunities for the program-targeted management of the innovation, their improvement and adaptation for specific conditions. To the group of internal directions of introduction of innovations improvement mechanisms we shall recon: selection of personnel from the competent executives able to take an active part in the implementation of innovations in the PA; use of the best practices in the preparation of state ("breakthrough") managers with strategic thinking of the PA system; legitimizing the power of the PA for the organization of innovation development; availability of innovative experience within the framework of state programs and international projects; selection of persons capable and willing to master the strategic thinking of the introduction of SMI. The restrictive directions of improvement of state-management innovation activity are defined as follows: the presence of political will for strategic changes in the system of PA; the presence of normative legal definition of directions and forms of innovative updating of the system of SM; availability of legal and regulatory support for the development and implementation of state target programmes. The group for overcoming the crisis directions is formed on the basis of comparison and correction of certain factors that contradict and weaken the process of implementation of innovations in PA, in particular: overcoming the low level of strategic thinking of the management of the system of SM, especially concerning the SMIA; raising the attention to innovation-oriented training of state leaders in special programs of innovation management; application of the current program-target management, taking into account its correction in terms of efficiency; a mandatory application of the strategic approach during the process of implementing the innovation in public administration activities of the public authority.
For each tendency the content and purpose of the implementation are disclosed, the feasibility and compliance with the innovative course for development of Ukraine are formulated.

Keywords: public administration; state-management innovative activity; innovative processes; mechanism of introduction of innovations; public authorities.

References

1. Bakumenko, V. Kal`nysh, Yu. and Rudenko, O. (2005), “Features of application of innovative filters in the process of searching for the heuristic content of scientific research”, Aktual'ni problemy derzhavnoho upravlinnia, vol. 3 (21), pp. 12–19.
2. Havrysh, O.A. Dovhan', L.Ye. Krejdych, I.M. and Semenchenko N.V. (2017), Tekhnolohii upravlinnia personalom monohrafiia [Human Resources Management Technologies], NTUU, Kyiv, Ukraine.
3. Honcharuk, N.T. and Prudius, L.V. (2018), “Modernization of the civil service and human resources management in Ukraine”, Aspekty publichnoho upravlinnia, vol. 6, no. 1, pp. 42 – 50.
4. Dehtiar'ova, I. O. (2014), Innovatsijni pidkhody v upravlinni rehional'nym rozvytkom [Innovative approaches to regional development management], NADU, Kyiv, Ukraine.
5. The official site of Borispol rada (2013), “European Strategy for Innovation and Good Democracy Governance at the Local Level”, available at: http://borispol-rada.gov.ua/ukrainian/evropeyska-strategiya.html (Accessed 10 Oct 2018).
6. Yehoizar'ian, A.H. (2017), “Implementation of the principles of governance and public administration”, Abstract of Ph.D. dissertation, Theory and history of public administration, ChRIDU NADU, Kharkiv, Ukraine.
7. National Agency of Ukraine on Civil Service (2018), Zvit pro robotu Natsional'noho ahentstva Ukrainy z pytan' derzhavnoi sluzhby za 2017 rik [Report on the work of the National Agency of Ukraine on Civil Service for 2017], Kyiv, Ukraine.
8. Lutsykiv, I.V.. Sorokivs'ka, O.A and Kotovs'ka I.V. (2017), “Investigation of the peculiarities of innovative development of the public administration system in Ukraine”, Ekonomika i suspil'stvo, vol. 12, pp. 124–128.
9. Kravchenko, S. I. and Parvina, T.H. (2008), “Theoretical bases of formation of the mechanism of management of innovative activity”, available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc-Gum/st (Accessed 10 Oct 2018).
10. Mykhnenko, A. M. Bakumenko, V. D. and Kravchenko, S. O. (2009), Innovatsii v upravlinni suspil'nym rozvytkom, [Innovations in the management of social development], NADU, Kyiv, Ukraine.
11. Popov, S. A. (2014), Derzhavno-upravlins'ki novovvedennia: teoriia, metodolohiia, praktyka, [Government-management innovations: theory, methodology, practice], ORIDU NADU, Odesa, Ukraine.
12. Pryhozhyn, A. Y. (1989), Novovvedenyia: stymuly y prepiatstvyia, [Innovations: incentives and obstacles], Polytyzdat, Moscow, RF.
13. President of Ukraine (2015), Decree “Strategy of sustainable development ”Ukraine 2020”, available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (Accessed 10 Oct 2018).

№ 10 2018

Дата публікації: 2018-10-31

Кількість переглядів: 1905

Відомості про авторів

Л. І. Ющенко

аспірант кафедри публічного управління та менеджменту організаційЧернігівського національного технологічного університету

L. I. Yushchenko

Ph.D. student of the Department of Public Administration and the Management of Organizations, Chernihiv National Technical University

Як цитувати статтю

Ющенко Л. І. Напрями вдосконалення механізму впровадження інновацій в діяльності органів публічної влади. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 10. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1324 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.10.100

Yushchenko, L. I. (2018), “Directions of improvement of innovations implementation mechanisms in public authorities activities”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 10, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1324 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.10.100

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.