EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ВІДНОСИН МІЖ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ ТА ГРОМАДЯНАМИ В ПРОЦЕСІ ТРУДОВОЇ ТА СТАЦІОНАРНОЇ МІГРАЦІЇ
Муц Луай Файсал

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.10.26

УДК: 351.82

Муц Луай Файсал

РОЗВИТОК ВІДНОСИН МІЖ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ ТА ГРОМАДЯНАМИ В ПРОЦЕСІ ТРУДОВОЇ ТА СТАЦІОНАРНОЇ МІГРАЦІЇ

Анотація

Підкреслено актуальність вирішення питання щодо трудової та стаціонарної міграції, виділено сучасні проблеми у цій сфері та основні виклики, що мають вирішуватися на рівні державних органів влади. Звернуто увагу на трудову міграцію, що впливає на посилення чи послаблення позицій країни на міжнародній арені, зокрема в трудовому та інтелектуальному потенціалі. Розглянуто риси міграційної політики України відносно трудової та також стаціонарної міграції, узгодженість із забезпеченням їх облаштованості, адаптації або інтеграції. Висвітлено головні аспекти міжнародної трудової міграції українських громадян до інших країн. Підкреслено основні інструменти державних органів влади в питаннях трудової та стаціонарної міграції. На основі наукового дослідження підсумовано діяльність державних органів влади, що мають сформувати ефективні інструменти, які знижують процес нелегальну міграцію на території України.

Ключові слова: трудова міграція; стаціонарна міграція; міграційні потоки;інтенсифікація міграціних потоків.

Література

1. Економічна енциклопедія: У трьох томах.-Том 2 / Редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – Київ: Видавничий центр "Академія", 2001. – 848 с
2. За справедливый подход к трудящимся-мигрантам в глобальной экономике. Доклад VI. Международное бюро труда. – Женева, 2004. – 214 с
3. Migration and Remittances: Eastern Europe and the Former Soviet Union / Ed by A.Mansoor and B.Quillin/ - The World Bank, 2006. – 232 р.
4. Мокій А. Міжнародна міграція людського капіталу в системі економічної безпеки України / А.Мокій, В.Пронюк, Р.Енверов // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Міграційні процеси в умовах політичного середовища регіону: [Зб. наук. праць ] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; відп.ред. Є.І.Бойко. – Львів, 2009. – Вип.6 (80) – С. 12-29.
5. Пітюлич М. І. Новітні тенденції розвитку міжнародної трудової міграції та їх наслідки для України / М. І. Пітюлич // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер. : Економіка. - 2014. - Вип. 1. - С. 96-100.
6. Мазука Л. І. Трудова міграція українців до країн єс: сучасний стан, проблеми та виклики [Електронний ресурс] / Л. І. Мазука. – 2010. – Режим доступу до ресурсу: http://sp.niss.gov.ua/content/articles/files/2-1442915212.pdf
7. Дацко О.І. Вплив міжнародної міграції на посилення загроз економічній безпеці держави. //Проблеми зовнішньої міграції України та інших пострадянських держав: матеріали засідання круглого столу / Члени редколегії: М.І. Флейчук, У.В. Щурко, Н.І. Черкас, О.Б. Василиця. – Львів : Сполом, 2014. – С. 25–29.
8. Романюк М. Д. Міграційні загрози національній безпеці України: сучасні виклики, проблеми подолання / М. Д. Романюк // Демографія та соціальна економіка. - 2015. - № 3. - С. 99-111. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dse_2015_3_9
9. Павлів-Самоїл Н. П. Проблеми міграції у контексті вступу України в ЄС / Н. П. Павлів-Самоїл // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. - 2015. - № 825. - С. 58-62. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2015_825_12
10. Позняк О. Міграційні процеси в Україні: сучасний стан та перспективи. – Умань: СПД Сочінський, 2007. – 276 с.
11. Іванова Т. Зовнішня трудова міграція в Україні: проблеми та наслідки / Т. Іванова, А. Болуто // Проблеми і перспективи економіки та управління. - 2017. - № 2. - С. 29-33. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2017_2_6
12. Костенко В. О. Актуальні проблеми міграційної політики та підходи до їх вирішення на прикладі Європейського Союзу / В. О. Костенко // Актуальні проблеми політики зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), М. А. Польовий (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2015. – Вип. 54. – С. 106-114.
13. Дослідження з питань міграції та торгівлі людьми: Україна, 2015. URL: http://iom.org.ua/sites/default/files/pres_kit_gfk_iom2015_ua_fin_3_2.pdf
14. Міграція в Україні – IOM Ukraine. – 2016. URL: http://iom.org.ua/sites/default/files/ff_ukr_21_10_press.pdf.

Muts Luai Faisal

DEVELOPMENT OF RELATIONS BETWEEN GOVERNMENT BODIES AND CITIZENS IN THE PROCESS OF LABOR AND STATE MIGRATION

Summary

Emphasis was placed on the urgency of solving the issue of labor and stationary migration, highlighted current problems in this area and the main challenges that should be solved at the level of state authorities. The emphasis is on labor migration, which affects the strengthening or weakening of the country's position in the international arena, in particular in terms of labor and intellectual potential. The features of the migration policy of Ukraine concerning labor and stationary migration, coordination with ensuring their arrangement, adaptation or integration are considered. The main aspects of international labor migration of Ukrainian citizens to other countries are highlighted. The main tools of state authorities on labor and stationary migration are emphasized. On the basis of scientific research, the activity of state authorities is summarized, which must form effective instruments that reduce the process of illegal migration on the territory of Ukraine.

Keywords: labor migration; stationary migration; migratory flows; intensification of migratory flows.

References

1. Mochernyj, S.V. (2001), Ekonomichna entsyklopediia [Economic Encyclopedia], Vydavnychyj tsentr Akademiia, Kyiv, Ukraine.
2. International Labour Organization (2004), Za spravedlyvyj podkhod k trudiaschymsia-myhrantam v hlobal'noj ekonomyke. Doklad VI [For a fair approach to migrant workers in the global economy. Report VI], International Labour Organization, Geneva, Switzerland.
3. Mansoor, A. and Quillin, B. (2006), Migration and Remittances: Eastern Europe and the Former Soviet Union, The World Bank, Washington, USA.
4. Mokij, A. Proniuk, V. and Enverov, R. (2009), “International migration of human capital in the system of economic security of Ukraine”, Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy. Mihratsijni protsesy v umovakh politychnoho seredovyscha rehionu, vol. 6 (80), pp. 12-29.
5. Pitiulych, M.I. (2014), “Recent trends in the development of international labor migration and their implications for Ukraine”, Naukovyj visnyk Mukachivs'koho derzhavnoho universytetu. Ser. : Ekonomika, vol. 1, pp. 96-100.
6. Mazuka, L.I. (2010), “Labor migration of Ukrainians to countries: current state, problems and challenges”, available at: http://sp.niss.gov.ua/content/articles/files/2-1442915212.pdf (Accessed 30 Sept 2018).
7. Datsko, O.I. (2014), “The Impact of International Migration on Increasing Threats to the Economic Security of the State”, Problemy zovnishn'oi mihratsii Ukrainy ta inshykh postradians'kykh derzhav: materialy zasidannia kruhloho stolu [Problems of external migration of Ukraine and other post-Soviet states: materials of the round table], Spolom, L'viv, Ukraine.
8. Romaniuk, M.D. (2015), “Migration threats to the national security of Ukraine: modern challenges, problems of overcoming”, Demohrafiia ta sotsial'na ekonomika, vol. 3, pp. 99-111.
9. Pavliv-Samoil, N.P. (2015), “Migration problems in the context of Ukraine's accession to the EU”, Visnyk Natsional'noho universytetu "L'vivs'ka politekhnika". Yurydychni nauky, vol. 825, pp. 58-62.
10. Pozniak, O. (2007), Mihratsijni protsesy v Ukraini: suchasnyj stan ta perspektyvy [Migration Processes in Ukraine: Current Situation and Prospects], SPD Sochins'kyj, Uman', Ukraine.
11. Ivanova, T. and Boluto, A. (2017), “External labor migration in Ukraine: problems and consequences”, Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia, vol. 2, pp. 29-33.
12. Kostenko, V.O. (2015), “Actual problems of migration policy and approaches to their solution on the example of the European Union”, Aktual'ni problemy polityky, vol. 54, pp. 106-114.
13. IOM Ukraine (2015), “Research on migration and trafficking in human beings: Ukraine, 2015”, available at: http://iom.org.ua/sites/default/files/ pres_kit_gfk_iom2015_ua_fin_3_2.pdf (Accessed 30 Sept 2018).
14. IOM Ukraine (2016), “Migration in Ukraine”, available at: http://iom.org.ua/sites/default/files/ff_ukr_21_10_press.pdf (Accessed 30 Sept 2018).

№ 10 2018

Дата публікації: 2018-10-31

Кількість переглядів: 1508

Відомості про авторів

Муц Луай Файсал

Кандидат соціологічних наук,Директор центру освітніх послуг для іноземних громадян, Запорізька державна інженерна академія

Muts Luai Faisal

Candidate of Sociological SciencesDirector of the Center for Educational Services for Foreign Citizens, Zaporizhzhya State Engineering Academy

Як цитувати статтю

Файсал Муц Луай Розвиток відносин між державними органами влади та громадянами в процесі трудової та стаціонарної міграції. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 10. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1322 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.10.26

Faisal, Muts Luai (2018), “Development of relations between government bodies and citizens in the process of labor and state migration”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 10, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1322 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.10.26

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.