EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ
О. М. Світовий, О. В. Митяй, Г. О. Коваленко

УДК: 35.076

О. М. Світовий, О. В. Митяй, Г. О. Коваленко

ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ

Анотація

В статті розглянуті основні функції державної служби зайнятості. Досліджено пріоритетні напрями розвитку функціональних основ діяльності служби в умовах децентралізації влади. Зазначено, що децентралізація влади ставить нові вимоги щодо соціального захисту населення. Охарактеризовано сучасний стан ринку праці та розглянуто динаміку зайнятого населення за статтю та місцем проживання. Зауважено, що рівень зайнятості населення у працездатному віці має тенденцію до зменшення. Ринок праці в сучасних умовах вимагає від роботодавців створювати нові робочі місця та гідно оплачувати працю. Державна служба зайнятості в цьому сенсі є посередником, який створює необхідні умови для цього процесу. Доведено, що необхідно змінювати функціональні обов’язки державної служби зайнятості у бік тіснішої взаємодії та співпраці не тільки з роботодавцями, а й з територіальними громадами. Курс на європейські стандарти дасть змогу зменшити безробіття в Україні та відновити соціальну справедливість.

O. M. Svitovyi, O. V. Mityay, H. A. Kovalenko

FUNCTIONS OF THE STATE EMPLOYMENT SERVICE IN THE CONDITIONS OF DECENTRALIZATION OF THE POWER

Summary

The article deals with the main functions of the State Employment Service. The priority directions of the development of the functional foundations of the service activity in the conditions of decentralization of power are investigated. It is noted that decentralization of power sets new requirements for social protection of the population. The current state of the labor market is characterized and the dynamics of the employed population by sex and place of residence is considered. It is noted that the level of employment of the population at the working age tends to decrease. The labor market in modern conditions requires employers to create new jobs and pay decent work. The State Employment Service in this sense is an intermediary that creates the necessary conditions for this process. It is proved that it is necessary to change the functional duties of the state employment service in the direction of closer interaction and cooperation not only with employers, but also with territorial communities. The course on European standards will help reduce unemployment in Ukraine and restore social justice.

№ 6 2018

Кількість переглядів: 1658

Відомості про авторів

О. М. Світовий

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

O. M. Svitovyi

PhD in Economics, Associate Professor, assistant professor of the Department of Public management and administration, Uman National University of Horticulture, Uman


О. В. Митяй

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

O. V. Mityay

PhD in Economics, Associate Professor, assistant professor of the Department of Public management and administration, Uman National University of Horticulture, Uman


Г. О. Коваленко

кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

H. A. Kovalenko

Candidate of Agricultural Science, associated Professor at the Department of Public management and administration. Uman National University of Horticulture, Uman

Як цитувати статтю

Світовий О. М., Митяй О. В., Коваленко Г. О. Функції державної служби зайнятості в умовах децентралізації влади. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 6. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1259 (дата звернення: 25.06.2024).

Svitovyi, O. M., Mityay, O. V. and Kovalenko, H. A. (2018), “Functions of the state employment service in the conditions of decentralization of the power”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 6, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1259 (Accessed 25 Jun 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.