EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ В УМОВАХ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
В. П. Якобчук, С. В. Тищенко, О. В. Захаріна

УДК: 332.12:330.46

В. П. Якобчук, С. В. Тищенко, О. В. Захаріна

УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ В УМОВАХ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Досліджено актуальні питання удосконалення управління територіальними громадами в умовах інтелектуалізації економіки. Визначено, що проведена адміністративна реформа передбачає створення креативних («smart») громад з широкими інтелектуальними можливостями самозабезпечення та саморозвитку, які за рахунок переважно інтелектуальних ресурсів повинні вирішувати питання місцевого розвитку на основі децентралізації та проведення креативних змін в системні публічного управління, радикального оновлення органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Сформовано основні завдання територіальних громад в умовах інтелектуалізації суспільства. Розкрито основні чинники впливу на формування інноваційних моделей управління територіальними громадами. Зазначено, що сучасний місцевий розвиток це процес інтелектуальних змін у місцевій системі управління територіальною громадою, який призводить до покращення якості життя та паритетності інтересів громади, бізнесу, науки та держави. Визначено, що існує прямий зв'язок між сталим розвитком у громаді та змінами економіки. Зазначені основні пріоритети сталого розвитку територіальної громади на засадах інтелектуалізації суспільства. Розкрито основні принципи розвитку територіальних громад, визначено роль впливу громадськості на формування креативних інтегрованих стратегій місцевого розвитку.

V. Yakobchuk, S. Tyshchenko, O. Zakharina

MANAGEMENT OF THE TERRITORIAL COMMUNITIES IN THE CONDITIONS OF INTELLECTUALIZATION OF THE ECONOMY

Summary

The actual issues of improving the management of territorial communities in the conditions of intellectualization of the economy are explored. It is determined that the administrative reform carried out involves the creation of "smart" communities with broad intellectual capabilities of self-sustainability and self-development, which, due mainly to intellectual resources, should address local development issues through decentralization and the implementation of creative changes in the system of public administration, radical renewal of executive bodies government and local self-government. The basic tasks of territorial communities in the conditions of intellectualization of society are formed. The main factors influencing the formation of innovative models of management by territorial communities are revealed. It is noted that modern local development is a process of intellectual change in the local system of management of the territorial community, which leads to an improvement in the quality of life and parity of the interests of the community, business, science and the state. It is determined that there is a direct link between sustainable development in the community and changes in the economy. The main priorities of the sustainable development of the territorial community are based on the principles of intellectualization of society. The basic principles of development of territorial communities are revealed, the role of public influence on the formation of creative integrated strategies of local development is defined.

№ 3 2018

Кількість переглядів: 1254

Відомості про авторів

В. П. Якобчук

к. е. н., професор, в.о. завідувача кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

V. Yakobchuk

PhD, Professor, Head of the Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr


С. В. Тищенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

S. Tyshchenko

PhD, docent, Associate Professor Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr


О. В. Захаріна

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

O. Zakharina

PhD, docent, Associate Professor Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

Як цитувати статтю

Якобчук В. П., Тищенко С. В., Захаріна О. В. Управління територіальними громадами в умовах інтелектуалізації економіки. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 3. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1200 (дата звернення: 22.05.2024).

Yakobchuk, V., Tyshchenko, S. and Zakharina, O. (2018), “Management of the territorial communities in the conditions of intellectualization of the economy”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 3, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1200 (Accessed 22 May 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.