EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРУКТУРА СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ У СИСТЕМІ ДЕМОКРАТИЧНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
М. Г. Шклярук

УДК: 316.77.061

М. Г. Шклярук

СТРУКТУРА СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ У СИСТЕМІ ДЕМОКРАТИЧНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

Встановлено, що ефективність комунікативної взаємодії є ключовою умовою існування та розвитку демократичної держави, що значною мірою залежить від запровадження та застосування в публічному управлінні механізмів стратегічної комунікації. Доведено, що феномен системи демократичного державного управління є залежним від ефективності реалізації функцій стратегічних комунікацій.
Відтак система стратегічних комунікацій виступає релевантним фактором ефективності державної влади, її функціонування та гарантії суспільної підтримки інституцій у кризові моменти суспільно-політичного розвитку й може бути структурованою на онтологічні, ціннісні, нормативно-правові, ресурсні, процесуальні та функціональні складові. У статті запропоновано блок-схему механізму формування системи стратегічних комунікацій в Україні, яка має бути реалізована щонайменше у двох дотичних площинах – площині суспільно-владних відносин, створення громадянам умов не тільки для отримання публічно-управлінських послуг, але й умов для участі в управлінні публічними справами, а також в інформаційно-комунікаційній площині та мас-медійному просторі.

M. Shkliaruk

THE STRUCTURE OF STRATEGIC COMMUNICATIONS IN THE SYSTEM OF DEMOCRATIC PUBLIC ADMINISTRATION

Summary

The article establishes that the effectiveness of communicative interaction is a key condition for the existence and development of a democratic state, which depends on the introduction and application the mechanisms of strategic communication in the public administration. It was proved that the phenomenon of the system of democratic state administration is dependent on the effectiveness of the implementation of the functions of strategic communications.
Therefore, the system of strategic communications acts as an important factor in the effectiveness of state power, its functioning and guarantees of public support of institutions in times of crisis in socio-political development. The block diagram of the mechanism of formation of the system of strategic communications in Ukraine is proposed, which should be implemented at least in two tangential planes - the plane of social-power relations, creation of conditions for citizens not only for receiving public management services, but also for conditions for participation in the management of public affairs, as well as in the information-communication plane and mass media sphere.

№ 1 2018

Кількість переглядів: 1657

Відомості про авторів

М. Г. Шклярук

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

M. Shkliaruk

Ph.D student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Шклярук М. Г. Структура стратегічних комунікацій у системі демократичного державного управління. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 1. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1172 (дата звернення: 22.05.2024).

Shkliaruk, M. (2018), “The structure of strategic communications in the system of democratic public administration”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 1, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1172 (Accessed 22 May 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.