Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: О. В. Захаріна

Знайдено документів: 4

№2, 2021

В. Є. Данкевич

д. е. н., доцент, декан факультету права, публічного управління та національної безпеки, Поліський національний університет, Житомир

О. В. Захаріна

к. е. н., доцент, Поліський національний університет, Житомир

В. М. Походенко

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 281«Публічне управління та адміністрування»,Поліський національний університет, Житомир

ГЕНЕЗИС ІДЕЇ БРЕНДИНГУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

V. Dankevych

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Dean of the Department of Law, Public Administration and National Security, Polissia National University, Zhytomyr

O. Zakharina

PhD in Economics, Associate Professor, Polissia National University, Zhytomyr

V. Pokhodenko

Master’s student of Specialty 281 «Public Administration», Polissia National University, Zhytomyr

THE GENESIS OF THE IDEA OF BRANDING AS A TOOL OF PUBLIC ADMINISTRATION

№6, 2020

Ю. В. Золотницька

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет, м. Житомир

О. А. Опалов

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука,Поліський національний університет, м. Житомир

О. В. Захаріна

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління,Поліський національний університет, м. Житомир

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ: ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Y. Zolotnytska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of economic theory, intellectual property and public administration, Polissya National University, Zhytomyr

O. Opalov

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of management of organizations and administration named by M.P. Polishchuk, Polissya National University, Zhytomyr

O. Zaharina

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of economic theory, intellectual property and public administration, Polissya National University, Zhytomyr

PUBLIC MANAGEMENT OF RURAL AREAS’ SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN UKRAINE: EUROPEAN INTEGRATION ASPECT

№3, 2018

В. П. Якобчук

к. е. н., професор, в.о. завідувача кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

С. В. Тищенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

О. В. Захаріна

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ В УМОВАХ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

V. Yakobchuk

PhD, Professor, Head of the Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

S. Tyshchenko

PhD, docent, Associate Professor Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

O. Zakharina

PhD, docent, Associate Professor Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

MANAGEMENT OF THE TERRITORIAL COMMUNITIES IN THE CONDITIONS OF INTELLECTUALIZATION OF THE ECONOMY

№2, 2018

О. В. Захаріна

к. е. н., доцент, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

Л. І. Симоненко

к. е. н., доцент, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

М. І. Сайкевич

к. е. н., доцент, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ

O. V. Zakharina

Ph.D., Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

L. I. Simonenko

Ph.D, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

M. I. Sikevich

Ph.D, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A MECHANISM OF INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OF THE REGION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України