Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: О. В. Банчук-Петросова

Знайдено документів: 7

№5, 2022

О. В. Банчук-Петросова

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри конституційного, міжнародного права та публічно-правових дисциплін Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія", м. Київ

Л. М. Єфіменко

к. держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Таврійський державний агротехнологічний університет

ФОРМУВАННЯ ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

O. Banchuk-Petrosova

PhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Constitutional, International Law and Public Law Disciplines, Kyiv Institute of Intellectual Property and Law of the National University «Odessa Law Academy», Kyiv

L. Yefimenko

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Public Administration, Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University

FORMATION OF A UNIFIED STATE POLICY IN THE FIELD OF FOREIGN TRADE

№9, 2020

О. В. Банчук-Петросова

старший викладач кафедри міжнародних відносин, Київський університет культури і мистецтв, м. Київ[||Senior Lecturer of the Department of International Relations, Kyiv University of Culture and Arts, Kyiv

ПРОБЛЕМА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТЕРИТОРІЇ

O. Banchuk-Petrosova

THE PROBLEM OF ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF EXPORT ACTIVITIES IN THE TERRITORY

№9, 2019

О. В. Банчук-Петросова

старший викладач кафедри міжнародних відносин, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

ЗБАЛАНСОВАНА РИНКОВА РІВНОВАГА РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

O. Banchuk-Petrosova

Senior Lecturer of the Department of International Relations, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

BALANCED MARKET EQUILIBRIUM OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY

№7, 2019

О. В. Банчук-Петросова

старший викладач кафедри міжнародних відносин, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

ПІДХІД ДО ПЛАНУВАННЯ ПРІОРИТЕТНОГО РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНИХ ГАЛУЗЕЙ ВИРОБНИЦТВА

O. Banchuk-Petrosova

Senior Lecturer of the Department of International Relations, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

APPROACH TO PLANNING THE PRIORITY DEVELOPMENT OF EXPORT INDUSTRIES

№8, 2018

О. В. Банчук-Петросова

к. держ. упр., доцент кафедри державного управління і права, Київський університет культури, м. Київ

ДЕРЖАВНО-РИНКОВІ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

O. Banchuk-Petrosova

Associate Professor of the Department of Public Administration and Law, Kyiv University of Culture, Kyiv

STATE-MARKET CONCEPTS OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY

№7, 2013

О. В. Банчук-Петросова

доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу Київського університету управління та підприємництва

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Elena Banchuk-Petrosova

associate professor of international economics and marketing Kyiv university of management and entrepreneurship

THEORETICAL FOUNDATIONS OF MODERN STATE PERSONNEL POLICY OF UKRAINЕ

№1, 2013

О. В. Банчук-Петросова

здобувач кафедри державного управління і менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ У ВІЙСЬКОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ СТРУКТУРАХ: ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ДОСВІД

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України