Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: Н. О. Васюк

Знайдено документів: 4

№1, 2022

Н. О. Васюк

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри національної економіки та публічного управління, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

М. Г. Кузюк

лікар-офтальмолог вищої категорії, завідувач приймального відділення, Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня «Центр мікрохірургії ока»

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я (E-HELTH) ЯК ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМ ТРАНСФОРМАЦІЇ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ

N. Vasiuk

PhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of National Economy and Public Administration, National Economic University named after Vadym Hetman

M. Kuziuk

Highest category ophthalmologist, Head of the Emergency Department, Kyiv Clinical Ophthalmology Hospital Eye Microsurgery Center

INTRODUCTION OF THE ELECTRONIC HEALTH CARE SYSTEM (E-HEALTH) AS AN IMPORTANT DIRECTION OF TRANSFORMATION OF THE MEDICAL FIELD

№7, 2020

Л. А. Гаєвська

д. держ. упр., доцент, заступник начальника управління – начальник відділу науково-методичного забезпечення освітніх програм управління аналізу й організації навчальної роботи, Національна академія державного управління при Президентові України

Н. О. Васюк

к. держ. упр., доцент кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

О. І. Ушакова

науковий співробітник відділу організації фундаментальних та прикладних досліджень Інституту експертно-аналітичних та наукових досліджень, Національна академія державного управління при президентові України

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИХ КАДРІВ-ЛІДЕРІВ – ВИКЛИКИ ДЛЯ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

L. Gayevskaya

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Deputy Head of the Department of Analysis and Organization of Educational Work, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

N. Vasiuk

Associate Professor of the Department of Social and Humanitarian Policy, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

О. Ushakova

researcher of Institute of expert-analytical and scientific researches, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

FOREIGN EXPERIENCE OF HEALTHCARE LEADERS TRAINING - CHALLENGES FOR PUBLIC HEALTH POLICY IN UKRAINE

№3, 2020

Н. О. Васюк

к. держ. упр., доцент кафедри соціальної і гуманітарної політики,Національна академія управління при Президентові України

С. В. Осик

аспірант кафедри соціальної і гуманітарної політики,Національна академія управління при Президентові України

МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ

N. Vasiuk

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Social and Humanitarian Policy, National Academy of Public Administration under the President

S. Osik

Postgraduate student in the Department of Social and Humanitarian Policy, National Academy of Public Administration, under the President of Ukraine

MODEL OF INFORMATION AND ANALYTICAL PROVISION OF PUBLIC POLICY IN THE FIELD FORMATION OF POPULATION HEALTH CULTURE

№2, 2010

Н. О. Васюк

аспірант, НАДУ при Президентові України

РОЗВИТОК ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України