Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: М. В. Андрієнко

Знайдено документів: 7

№5, 2019

М. В. Андрієнко

доктор наук з державного управління, доцент, начальник центру заходів цивільного захисту, Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

О. М. Дячкова

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри психології діяльності в особливих умовах, Черкаський інститут пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України

А. В. Борисов

начальник науково-інформаційного відділу, Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

О. І. Соколенко

науковий співробітник науково-інформаційного відділу, Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО ОПОВІЩЕННЯ ПРИ ВИНИКНЕННІ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В УКРАЇНІ

M. V. Andriyenko

doctor of sciences in public administration, associate professor, head of research center of civil protection measures, Ukrainian scientific research institute of civil protection

O. M. Diachkova

candidate of pedagogical sciences, lecturer of the department of psychological activity in special conditions Cherkassy institute of fire safety them. Heroes of Chernobyl NUCP of Ukraine

A. V. Borisov

chief of the informational department, Ukrainian research institute for civil protection

O. I. Sokolenko

researcher of the scientific and information department of the Ukrainian research institute for civil protection

INFORMATION SYSTEM OF PUBLIC PROCEEDINGS IN CASE OF EXTRAORDINARY SITUATIONS IN UKRAINE

№3, 2019

М. В. Андрієнко

доктор наук з державного управління, доцент, начальник центру заходів цивільного захисту,Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

А. В. Борисов

начальник науково-інформаційного відділу,Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

О. О. Черкасов

молодший науковий співробітник науково-інформаційного відділу,Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

ОРГАНІЗАЦІЙНО- ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПОЖЕЖНОЮ БЕЗПЕКОЮ ОБ’ЄКТА

M. V. Andriyenko

doctor of sciences in public administration,associate professor, head of research center of civil protection measures,Ukrainian scientific research institute of civil protection

A. V. Borisov

chief of the informational department, Ukrainian research institute for civil protection

O. O. Cherkasov

junior research fellow, research and information department,Ukrainian research institute of civil protection

ORGANIZATIONAL AND LEGAL MECHANISM OF PUBLIC ADMINISTRATION OF FIRE SAFETY OF OBJECTS

№2, 2019

М. В. Андрієнко

доктор наук з державного управління, доцент, начальник центру заходів цивільного захисту,Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

А. В. Борисов

начальник науково-інформаційного відділу,Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

О. О. Черкасов

молодший науковий співробітник науково-інформаційного відділу,Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

СИСТЕМНІСТЬ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК МЕТОД УХВАЛЕННЯ І ОБҐРУНТУВАННЯ РІШЕНЬ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

M. V. Andriyenko

doctor of sciences in public administration,associate professor, head of research center of civil protection measures,Ukrainian scientific research institute of civil protection

A. V. Borisov

chief of the informational department, Ukrainian research institute for civil protection

O. O. Cherkasov

junior research fellow, research and information department,Ukrainian research institute of civil protection

SYSTEM AND INSTITUTIONALISM OF PUBLIC ADMINISTRATION AS A METHOD OF IMPLEMENTATION AND GROUNDS OF SOLVENCY IN THE FIELD OF CIVIL PROTECTION

№1, 2019

М. В. Андрієнко

доктор наук з державного управління, доцент, начальник центру заходів цивільного захисту, Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

А. В. Борисов

начальник науково-інформаційного відділу, Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

О. О. Черкасов

молодший науковий співробітник науково-інформаційного відділу, Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ: РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

M. V. Andriyenko

doctor of sciences in public administration, associate professor, head of research center of civil protection measures, Ukrainian scientific research institute of civil protection

A. V. Borisov

chief of the informational department, Ukrainian research institute for civil protection

O. O. Cherkasov

junior research fellow, research and information department, Ukrainian research institute of civil protection

REALIZATION OF THE STATE POLICY IN THE FIELD OF CIVIL PROTECTION: REORGANIZATION OF THE CENTRAL BODY OF THE EXECUTIVE AUTHORITY OF UKRAINE

№1, 2018

С. Г. Бугайцов

доктор наук з державного управління, професор, головний науковий співробітник, Український науково-дослідний інститут цивільного захисту, ORCID: 0000-0002-9513-2510

М. В. Андрієнко

доктор наук з державного управління, доцент, начальник центру заходів цивільного захисту, Український науково-дослідний інститут цивільного захисту, ORCID:0000-0002-3239-8936

МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ISO 9001:2008 В УКРАЇНІ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЙОГО У ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

S. G. Bugaytsov

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Chief Researcher, Ukrainian Research Institute of Civil Protection, ORCID: 0000-0002-9513-2510

N. V. Andriyenko

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Head of the Center for Civil Protection, Ukrainian Research Institute of Civil Protection, ORCID:0000-0002-3239-8936

INTERNATIONAL STANDARD ISO 9001: 2008 IN UKRAINE AND IMPLEMENTATION OF ITS ACTIVITY IN UKRAINE'S CIVIL SERVICE OF EXCITING SITUATIONS

С. Г. Бугайцов

доктор наук по государственному управлению, профессор, главный научный сотрудник, Украинский научно-исследовательский институт гражданской защиты, ORCID: 0000-0002-9513-2510

Н. В. Андриенко

доктор наук по государственному управлению, доцент, начальник центра мероприятий гражданской защиты, Украинский научно-исследовательский институт гражданской защиты, ORCID:0000-0002-3239-8936

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ISO 9001: 2008 В УКРАИНЕ И ВНЕДРЕНИЕ ЕГО В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ УКРАИНЫ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

№9, 2016

М. В. Андрієнко

д. н. держ. упр., доцент, начальник науково-дослідного центру заходів цивільного захисту, Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

В. С. Шако

здобувач, ПрАТ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ РІВНЯХ

M. V. Andriyenko

Doctor of Sciences, Associate Professor, head of research center of civil protection measures, Ukrainian Scientific Research Institute of Civil Protection

V. S. Shako

applicant, JSC "Interregional Academy of Personnel Management"

THE ESSENCE OF THE STATE ENVIRONMENTAL POLICY AT THE NATIONAL AND REGIONAL LEVELS

№4, 2014

М. В. Андрієнко

кандидат історичних наук

ІСТОРИЧНІ ПІДҐРУНТЯ ЩОДО ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

M. V. Andiyenko

Candidate of History Sciences

THE HISTORICAL FOUNDATIONS OF PUBLIC ADMINISTRATION OF FIRE SAFETY

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України