Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: М. І. Іщенко

Знайдено документів: 4

№12, 2019

М. І. Іщенко

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку і оподаткування, публічного управління та адміністрування Криворізького національного університету

Є. В. Міщук

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку іоподаткування, публічного управління та адміністрування Криворізького національного університету

В. В. Радько

магістрант кафедри обліку і оподаткування, публічного управління та адміністрування Криворізького національного університету

ПІДХОДИ ДО РОЗКРИТТЯ ДЕФІНІЦІЇ «ДЕРЖАВНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ» У КОНТЕКСТІ ПОНЯТТЯ «ДЕРЖАВНА СЛУЖБА»

M. I. Ishchenko

Doctor of Economics, Professor, Professor Department of Accounting and Taxation, Public Administration and Administration of Kryvyi Rih National University

Ie. V. Mishchuk

Candidate of Economic sciences, Associate professor, Associate professor of Accounting and Taxation, Public Administration and Administration of Kryvyi Rih National University

V. V. Radko

Master's Degree in Accounting and Taxation, Public Administration and Administration of Kryvyi Rih National University

APPROACHES TO THE DISCLOSURE OF THE DEFINITION OF "PUBLIC SERVICE" IN THE CONTEXT OF THE CONCEPT OF "PUBLIC SERVICE"

№10, 2019

М. І. Іщенко

д. е. н., професор кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адмініструванняКриворізького національного університету

Є. В. Міщук

к. е. н., доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування,Криворізького національного університету

А. Ю. Сорочинський

магістрант спеціальності «Публічне управління та адміністрування»,Криворізького національного університету,спеціаліст відділу енергоменеджменту ПРАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат»

ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ПРЕВЕНТИВНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

M. I. Ishchenko

Doctor of Economics, Professor, Department of Accounting, Taxation, public management and administrationKryvyi Rih National University

Ie. V. Mishchuk

Ph.D., Associate Professor, Department of Accounting, Taxation, public management and administration,Kryvyi Rih National University

A. Yu. Sorochinsky

Master's Degree in Public management and administration,Kryvyi Rih National University,Energy Management Specialist PJSC «Central Mining and Processing Plant»

LEGAL BASES OF ADMINISTRATIVE ACTIVITY OF PUBLIC AUTHORITIES IN THE FIELD OF PREVENTIVE ANTI-CRISIS MANAGEMENT

№6, 2019

М. І. Іщенко

доктор економічних наук, професор кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування,Криворізький національний університет

В. С. Адамовська

кандидат економічних наук, доценткафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адмініструванняКриворізький національний університет

Г. М. Краснова

магістрант кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адмініструванняКриворізький національний університет

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Nikolay Ishchenko

Doctor of Economics, ProfessorKrivoy Rog National University

Victoriia Adamovska

Candidate of Economic Sciences, Associate ProfessorKrivoy Rog National University

Anna Krasnova

master student, Krivoy Rog National University

FEATURES ASSESS THE EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT DECISIONS BY LOCAL GOVERNMENTS

№1, 2018

М. І. Іщенко

д. е. н., професор кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ (НА ПРИКЛАДІ ПИТАННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ЧИСЕЛЬНІСТЮ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ТВАРИН У МІСТІ)

M. Ishchenko

doctor of economics, professor of the department of accounting, taxation, public administration and administration, State University "Krivoy Rog National University"

PROBLEMATIC ASPECTS OF THE ORGANIZATION OF THE ACTIVITIES OF PUBLIC ADMINISTRATIONS (FOR EXAMPLE, THE ISSUE OF CONTROLLING THE NUMBER OF HOMELESS ANIMALS IN THE CITY)

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України