Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: В. П. Якобчук

Знайдено документів: 8

№2, 2022

О. В. Аксьонова

к. е. н., доцент кафедри управління і адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

А. М. Волківська

к. е. н., доцент, заступник директора з науково-методичної роботи, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

О. М. Яценко

д. е. н, професор, професор кафедри міжнародної торгівлі і маркетингу, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

В. П. Якобчук

к. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет

А. А. Завгородній

магістрант кафедри управління і адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

O. Aksonova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Administration, Zhytomyr Institute of PJSC "IAPM", Zhytomyr

А. Volkivska

PhD in Economics, Assistant Professor, Deputy Director for Scientific and Methodological Work, Zhytomyr Institute of PJSC "University" MAUP ", Zhytomyr

O. Yatsenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Kyiv National Economic University Named After Vadym Hetman, Kyiv, Ukraine

V. Yakobchuk

PhD in Economics, Professor, Head of the Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Polissya National University

А. Zavhorodni

Master's student of the Department of Management and Administration, Zhytomyr Institute of PJSC "IAPM", Zhytomyr

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF PERSONNEL POLICY IN PUBLIC AUTHORITIES AND LOCAL SELF-GOVERNMENT

№1, 2022

О. В. Аксьонова

к. е. н., доцент кафедри управління і адміністрування,Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

А. М. Волківська

к. е. н., доцент, заступник директора з науково-методичної роботи,Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

О. М. Яценко

д. е. н, професор, професор кафедри міжнародної торгівлі і маркетингу,ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

В. П. Якобчук

к. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет

А. А. Завгородній

магістрант кафедри управління і адміністрування,Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

O. Aksonova

PhD in Economics,Associate Professor of the Department of Management and Administration,Zhytomyr Institute of PJSC "IAPM", Zhytomyr

А. Volkivska

PhD in Economics, Associate Professor, Deputy Director for Scientific and Methodological Work, Zhytomyr Institute of PJSC "University" MAUP ", Zhytomyr

O. Yatsenko

Doctor of Economic Sciences, Professor,Kyiv National Economic University Named After Vadym Hetman, Kyiv, Ukraine

V. Yakobchuk

PhD in Economics, Professor,Head of the Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Polissya National University

А. Zavhorodni

Master's student of the Department of Management and Administration,Zhytomyr Institute of PJSC "IAPM", Zhytomyr

THEORETICAL AND ORGANIZATIONAL ASPECTS OF FORMATION AND IMPLEMENTATION OF PERSONNEL POLICY IN STATE AUTHORITIES AND LOCAL SELF-GOVERNMENТ

№3, 2021

О. Г. Булуй

к. е. н., доцент, доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності, Поліський національний університет

В. П. Якобчук

к. е. н, професор, завідувач кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління

М. Ф. Плотнікова

к. е. н., доцент, доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності, Поліський національний університет

В. Г. Булуй

магістр публічного управління та адміністрування, Поліський національний університет

ІННОВАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

O. Buluy

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Innovative Entrepreneurship and Investment Activities, Polissia National University, Zhytomyr

V. Yakobchuk

PhD in Economics, Professor, Head of the Department of Economic Theory, Intellectual Property And Public Administration, Polissia National University, Zhytomyr

M. Plotnikova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Innovative Entrepreneurship and Investment Activities, Polissia National University, Zhytomyr

V. Buluy

Master of Public Management and Administration, Polissia National University, Zhytomyr

INNOVATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES OF MANAGEMENT SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE TERRITORIAL COMMUNITIES

№2, 2021

В. П. Якобчук

к. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет, м. Житомир

Л. І. Симоненко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет, м. Житомир

І. В. Кравець

к. е. н, доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет, м. Житомир

ТЕОРІЯ ЕКОНОМІКИ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА

V. Yakobchuk

PhD in Economics, Professor, Head of the Department of Economic Theory, Intellectual Property And Public Administration, Polissia National University, Zhitomir

L. Simonenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Polissia National University, Zhitomir

I. Kravets

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Polissia National University, Zhitomir

THEORY OF ECONOMICS IN TRAINING SPECIALISTS IN PUBLIC ADMINISTRATION: FOREIGN EXPERIENCE AND DOMESTIC PRACTICE

№11, 2020

Ю. С. Цаль-Цалко

д. е. н., професор, професор кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Поліський національний університет, Житомир

В. П. Якобчук

к. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет, Житомир

С. Г. Косянчук

студент ОС «Магістр» спеціальності «Публічне управління та адміністрування» Поліський національний університет, Житомир

АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Y. Tsal-Tsalko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Accounting, Taxation and Audit, Polissya National University, Zhitomir

V. Yakobchuk

PhD in Economics, Professor, Leader of the Department of Economic Theory, Intellectual Property And Public Administration, Polissia National University, Zhitomir

S. Kosyanchuk

Master student of specialty «Public management and аdministration», Polissya National University, Zhitomir

ANTI-CORRUPTION POLICY IN THE FIELD OF PUBLIC GOVERNANCE

№2, 2020

А. Б. Войтенко

к. держ. упр., Заслужений юрист України, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

В. П. Якобчук

к. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

Н. С. Пугачова

асистент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління,Житомирський національний агроекологічний університет

ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ В КОНТЕКСТІ ЕФЕКТИВНОСТІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

A. Voytenko

PhD in Public Administration, Honored Lawyer of UkraineZhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

V. Yakobchuk

PhD in Economics, Professor, Head of the Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration,Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

N. Puhachova

assistant of the Department of the Chair of economics theory and intellectual property, Zhytomyr National Agroecological University

PROFESSIONAL ETHICS OF A PUBLIC SERVANT IN THE CONTEXT OF EFFECTIVE PUBLIC ADMINISTRATION

№10, 2019

В. П. Якобчук

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет

Л. І. Симоненко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет

Ю. В. Баланович

Житомирський національний агроекологічний університет

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ

V. P. Yakobchuk

L. I. Symonenko

Yu. V. Balanovych

FORMATION OF PUBLIC WASTE MANAGEMENT SYSTEM

№3, 2018

В. П. Якобчук

к. е. н., професор, в.о. завідувача кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

С. В. Тищенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

О. В. Захаріна

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ В УМОВАХ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

V. Yakobchuk

PhD, Professor, Head of the Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

S. Tyshchenko

PhD, docent, Associate Professor Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

O. Zakharina

PhD, docent, Associate Professor Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

MANAGEMENT OF THE TERRITORIAL COMMUNITIES IN THE CONDITIONS OF INTELLECTUALIZATION OF THE ECONOMY

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України