Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: А. О. Надежденко

Знайдено документів: 5

№11, 2019

А. О. Надежденко

к. н. держ. упр, доцент кафедри права та публічного адмініструванняМаріупольського державного університету

Д. В. Оробченко

магістрантка спеціальності «Публічне управління та адміністрування»,Маріупольського державного університету

В. С. Надежденко

здобувач вищої освіти спеціальності «Право. Право»,Маріупольського державного університету

СУТНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

A. A. Nadezhdenko

Candidate of Science in Public Administration, Associate Professor Department of Public management and Administration, Mariupol State University

D. V. Orobchenko

Master's Degree in Public management and administration, Mariupol State University

V. S. Nadezhdenko

Applicant for higher education in Law, Mariupol State University

ESSENCE OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY OF CIVIL SERVANTS

№12, 2018

А. О. Надежденко

к. держ. упр, доцент кафедри права та публічного адміністрування,Маріупольський державний університет, м. Маріуполь

C. А. Швець

магістр, Маріупольський державний університет, м. Маріуполь

РЕАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-АКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ М. МАРІУПОЛЬ)

A. A. Nadezhdenko

Candidate of Science in Public Administration,Associate Professor Department of Public management and Administration,Mariupol State University, Mariupol

S. A. Shvets

master, Mariupol State University, Mariupol

IMPLEMENTATION OF SOCIAL-ACTIVE STRATEGY OF LOCAL GOVERNMENT AUTHORITIES (BY THE EXAMPLE OF CITY MARIUPOL)

№11, 2018

А. О. Надежденко

к. держ. упр, доцент кафедри права та публічного адміністрування,Маріупольський державний університет, м. Маріуполь

Т. В. Папуш

магістр, Маріупольський державний університет, м. Маріуполь

ОКРЕМІ ПИТАННЯ СТАТУСНОСТІ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ ДЕПУТАТА МІСЬКОЇ РАДИ

A. A. Nadezhdenko

Candidate of Science in Public Administration, Associate Professor Department of Public management and Administration, Mariupol State University, Mariupol

T. V. Papush

master, Mariupol State University, Mariupol

SPECIFIC QUESTIONS OF STATUS AND AUTHORITIES OF THE CITY COUNCIL'S DEPUTY

№6, 2016

А. О. Надежденко

к. держ. упр, завідувач кафедри раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища, Маріупольський державний університет, м. Маріуполь

Н. О. Чечета

магістр, Маріупольський державний університет, м. Маріуполь, Таврійський державний агротехнологічний університет, м. Мелітополь

ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ (ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ)

A. A. Nadezhdenko

Candidate of Science in Public Administration, Chief of Department of Rational Use of Natural Resources and Environment Protection Chair, Mariupol State University, Mariupol

N. O. Checheta

master, Mariupol State University, Mariupol, Tavria State Agrotechnological University, Melitopol

ЕCOLOGICAL POLICY OF UKRAINE (ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ASPECTS)

№6, 2012

А. О. Надежденко

здобувач Донецького державного університету управління

ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ З ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ЕКОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ (МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ)

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України