Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: І. Ю. Родченко

Знайдено документів: 7

№9, 2020

О. О. Усаченко

к. держ. упр., науковий співробітник,Науково-організаційний відділ військової частини А4444

Л. М. Родченко

д. держ. упр., професор, професор кафедри менеджменту,Донбаська державна машинобудівна академія

І. Ю. Родченко

к. держ. упр., головний державний інспектор,Координаційно-моніторингова митниця Державної митної служби України

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ВОЄННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Ol. Usachenko

PhD in Public Administration, Researcher,Scientific and Organizational Department of Military Unit A4444

L. Rodchenko

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Management, Donbass State Machine-Building Academy

I. Rodchenko

PhD in Public Administration, Chief State Inspector,Coordination and Monitoring Customs of the State Customs Service of Ukraine

ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF THE ENTERPRISES OF THE MILITARY AND INDUSTRIAL COMPLEX OF UKRAINE

№6, 2020

О. О. Усаченко

к. держ. упр., науковий співробітник,Науково-організаційний відділ військової частини А4444

Л. М. Родченко

д. держ. упр., професор, професор кафедри менеджменту, Донбаська державна машинобудівна академія

І. Ю. Родченко

к. держ. упр., головний державний інспектор, Координаційно-моніторингова митниця Державної митної служби України

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Ol. Usachenko

PhD in Public Administration, Researcher, Scientific and Organizational Department of Military Unit A4444

L. Rodchenko

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Management, Donbass State Machine-Building Academy

I. Rodchenko

PhD in Public Administration, Chief State Inspector, Coordination and Monitoring Customs of the State Customs Service of Ukraine

FEATURES OF FINANCING INNOVATION ACTIVITIES OF THE DEFENSE INDUSTRY

№5, 2019

І. Ю. Родченко

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного адмініструванняМіжрегіональної академії управління персоналом

ВИЗНАЧЕННЯ ОБ'ЄКТИВНИХ ТА СУБ’ЄКТИВНИХ ПРИЧИН РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Igor Rodchenko

Candidate of Sciences in Public Administration, Associate Professor of the Public Administration Department in the Interregional Academy of Personnel Management

IDENTIFICATION OF OBJECTIVE AND SUBJECTIVE REASONS FOR REFORMING THE PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM

№2, 2019

І. Ю. Родченко

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного адмініструванняМіжрегіональної академії управління персоналом

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЯ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМИ

Igor Rodchenko

Candidate of Sciences in Public Administration, Associate Professor of the Public Administration Department in the Interregional Academy of Personnel Management

PRIORITY AREAS FOR IMPROVING THE PUBLIC ADMINISTRATION: SCIENTIFIC AND PRACTICAL RECOMMENDATIONS IN THE CONTEXT OF REFORM

№12, 2018

І. Ю. Родченко

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного адмініструванняМіжрегіональної академії управління персоналом

ПРАКТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ САМОВПОРЯДКУВАННЯ В СИСТЕМІ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Igor Rodchenko

Candidate of Sciences in Public Administration, Associate Professor of the Public Administration Department in the Interregional Academy of Personnel Management

PRACTICAL INSTRUMENTS OF SELF-ORGANIZATION IN THE PUBLIC ADMINISTRATION MECHANISMS SYSTEM

№11, 2018

І. Ю. Родченко

кандидат наук з державного управління,доцент кафедри публічного адмініструванняМіжрегіональної академії управління персоналом

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ РОЗВИТКУ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Igor Rodchenko

Candidate of Sciences in Public Administration, Associate Professor of the Public Administration Department in the Interregional Academy of Personnel Management

ANALYSIS OF PROBLEMATIC ISSUES THE PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM DEVELOPMENT

№8, 2016

І. Ю. Родченко

аспірант Міжрегіональної академії управління персоналом, Україна

ЗАКОНИ, ЗАКОНОМІРНОСТІ, ПРИНЦИПИВ СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Igor Rodchenko

post-graduate student Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

LAWS, REGULARITIES, AND PRINCIPLES IN THE SYSTEM PUBLIC ADMINISTRATION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України