EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: Є. В. Міщук

Знайдено документів: 4

№12, 2019

М. І. Іщенко

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку і оподаткування, публічного управління та адміністрування Криворізького національного університету

Є. В. Міщук

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку іоподаткування, публічного управління та адміністрування Криворізького національного університету

В. В. Радько

магістрант кафедри обліку і оподаткування, публічного управління та адміністрування Криворізького національного університету

ПІДХОДИ ДО РОЗКРИТТЯ ДЕФІНІЦІЇ «ДЕРЖАВНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ» У КОНТЕКСТІ ПОНЯТТЯ «ДЕРЖАВНА СЛУЖБА»

M. I. Ishchenko

Doctor of Economics, Professor, Professor Department of Accounting and Taxation, Public Administration and Administration of Kryvyi Rih National University

Ie. V. Mishchuk

Candidate of Economic sciences, Associate professor, Associate professor of Accounting and Taxation, Public Administration and Administration of Kryvyi Rih National University

V. V. Radko

Master's Degree in Accounting and Taxation, Public Administration and Administration of Kryvyi Rih National University

APPROACHES TO THE DISCLOSURE OF THE DEFINITION OF "PUBLIC SERVICE" IN THE CONTEXT OF THE CONCEPT OF "PUBLIC SERVICE"

№10, 2019

М. І. Іщенко

д. е. н., професор кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адмініструванняКриворізького національного університету

Є. В. Міщук

к. е. н., доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування,Криворізького національного університету

А. Ю. Сорочинський

магістрант спеціальності «Публічне управління та адміністрування»,Криворізького національного університету,спеціаліст відділу енергоменеджменту ПРАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат»

ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ПРЕВЕНТИВНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

M. I. Ishchenko

Doctor of Economics, Professor, Department of Accounting, Taxation, public management and administrationKryvyi Rih National University

Ie. V. Mishchuk

Ph.D., Associate Professor, Department of Accounting, Taxation, public management and administration,Kryvyi Rih National University

A. Yu. Sorochinsky

Master's Degree in Public management and administration,Kryvyi Rih National University,Energy Management Specialist PJSC «Central Mining and Processing Plant»

LEGAL BASES OF ADMINISTRATIVE ACTIVITY OF PUBLIC AUTHORITIES IN THE FIELD OF PREVENTIVE ANTI-CRISIS MANAGEMENT

№2, 2018

О. А. Гарасюк

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, ДВНЗ “Криворізький національний університет”

Є. В. Міщук

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, ДВНЗ “Криворізький національний університет”

О. І. Рицко

магістрант спеціальності «Публічне управління та адміністрування», ДВНЗ “Криворізький національний університет”, м. Кривий Ріг

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ТА СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІЙ ОБ’ЄДНАНИХ ГРОМАД

O. A. Garasiuk

candidate of economic science, associate professor of the accounting, taxation, public management and administration department, National University of Krivoy Rog

E. V. Mishcuk

candidate of economic science, associate professor of the accounting, taxation, public management and administration department, National University of Krivoy Rog

O. I. Ritsko

Master of specialty "Public Administration and Administration", National University of Krivoy Rog

DEFINITION OF PROBLEMS AND MANAGEMENT STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF THE TERRITORIES OF THE UNITED COMMUNITIES

№10, 2016

Є. В. Міщук

к. е. н, доцент, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

КЕРІВНИК І ЙОГО РОЛЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСАДОВИХ ОСІБ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

E. Mishcuk

candidate of economic science, associate professor of the accounting, taxation, public management and administration department, National University of Krivoy Rog

THE MANAGER AND HIS ROLE IN ORGANIZING THE ACTIVITIES OF OFFICIALS OF PUBLIC ADMINISTRATION ENTITIES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України

Gryshova Inna

Doctor of Economic Sciences, Professor Jiangsu Normal University, Jiangsu Sheng, China

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, Завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, Начальник факультету Пожежної безпеки Національного університету цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, Ректор Національного університету цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, Ректор Комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент професор кафедри публічного управління та адміністрування Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, Професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України