EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 8, 2016

удк 338.47: 656.2

 

В. В. Матвієнко,

аспірант, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

 

ОЦІНКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

 

V. V. Matvienko,

graduate of Donetsk State University of Management, Mariupol

 

ASSESSMENT AND PROSPECTS OF THE RAILWAY SECTOR IN UKRAINE

 

В статті доведено пріоритетну позицію залізничної галузі в транспортній системі Україні серед інших видів транспорту. Визначено переваги та недоліки залізничного транспорту. Досліджено визначені тарифні норми в Україні: тарифи на перевезення вантажів у межах України, перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу у внутрішньому та міжнародному сполученні. Проведено аналіз сучасного стану залізничної галузі в Україні. Розглянуто структуру освоєння капітальних інвестицій, динаміку пасажирообігу, обсягів вантажних перевезень, чистого доходу від реалізації перевезень, рівень зносу основних засобів та наслідки збройного конфлікту на Сході країни для українських залізниць. Визначено ключові проблеми, які стримують розвиток залізничного транспорту в Україні. Обґрунтовано необхідність удосконалення системи управління залізничним транспортом та забезпечення державної підтримки його реформування.

 

In the article it is proved a priority position in the field of railway transport system of Ukraine to other modes of transport, advantages and disadvantages of rail transport. There is investigated  the tariff standards in Ukraine: tariffs for cargo transportation within Ukraine, passenger, baggage and cargo in domestic and international traffic. It is analysed of the current state of the railway industry in Ukraine: the structure of the development capital investment, dynamics passenger, freight volumes, net sales traffic, the level of depreciation and consequences of the armed conflict in the East of the country to Ukrainian Railways. The key issues that hinder the development of rail transport in Ukraine are determined. There is grounded the necessity of improving the system of rail and providing support its reforms.

 

Ключові слова: транспорт, залізнична галузь, вантажообіг, пасажирообіг, інвестиції.

 

Keywords:  transport, railway industry, turnover, passenger turnover, investments.

 

 

Постановка проблеми. Транспортна система України забезпечує зв’язки між галузями, підприємствами, регіонами країни, зарубіжними державами. Для сучасного транспорту властива велика різноманітність видів, кожен з яких має свої специфічні виробничі особливості.

Серед усіх видів транспорту в Україні, як і в багатьох країнах, провідне місце займає залізничний транспорт, що пояснюється його універсальністю: можливістю обслуговувати всі галузі економіки і задовольняти потреби населення в перевезеннях практично у всіх кліматичних зонах і в будь-який час. Подальший розвиток залізничної галузі стає важливим державним завданням, від вирішення якого залежить економічний і соціальний розвиток держави, її інтеграція у світове співтовариство.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням проблем та перспектив розвитку транспортного комплексу України, зокрема залізничного транспорту, широко висвітлюються у працях вітчизняних учених економістів та провідних спеціалістів, а саме: Дейнека О .Г. [1], Дергоусова А. О. [2], Дикань О. В. [1], Диколенко О. Г. [1], Ганич Л. Н. [1], Познанська І.В. [3], Рибіна О. І. [4], Шапочка М. К. [4] та ін. Однак, і до сьогодні багато аспектів зазначеної проблематики залишаються невирішеними й малодослідженими.

Мета статті. Метою статті є проведення аналізу сучасного стану залізничного транспорту України для визначення основних проблем розвитку вітчизняних залізниць та обґрунтування необхідності їх вдосконалення.

Виклад основного матеріалу. Залізничний транспорт в Україні є однією з базових галузей економіки. Це залізничний транспорт загального користування, підпорядкований Державній адміністрації залізничного транспорту України, та залізничні під’їзні колії різних форм власності, які не належать до залізничного транспорту загального користування.

Важливість залізничного транспорту полягає, по-перше, у тому, що Україна знаходиться на шляху між країнами Європи та Азії, які стрімко розвиваються. Через територію України проходять транспорті коридори як Схід – Захід та Балтика – Чорне море. По-друге, він має такі переваги як низькі тарифи, відносна безпека і регулярність перевезень.

Головна функція залізничного транспорту – перевезення масових промислових і сільськогосподарських вантажів (вугілля, сталь, зерно та ін.) на великі відстані. Відмітна особливість – регулярність руху незалежно від погоди і пори року. Для залізничного транспорту характерна масовість і порівняно низька собівартість перевезень. Переваги залізничного транспорту полягають в тому, що залізниці можна прокладати у будь-якому напрямку. Він забезпечує швидкий і регулярний рух незалежно від пори року. До недоліків його слід віднести низьку маневреність, необхідність додаткових робіт при довезенні вантажів іншими видами транспорту, а також досить високу вартість прокладання залізниць [5].

В українській економіці однією з провідних галузей є залізничний транспорт, який використовують для дальніх і масових перевезень майже всіх видів продукції і товарів (рис. 1.).

 

Рис. 1. Структура освоєння капітальних інвестицій в Україні в 2014-2015 рр. [6]

 

Найбільша кількість інвестицій серед галузей транспортної системи України в 2014-2015 рр. характерна для залізничного транспорту (88%), що підтверджує його пріоритетну позицію в транспортній системі країні серед інших видів транспорту.

Укрзалізниця (Державна адміністрація залізничного транспорту України) – орган управління залізничним транспортом загального користування, що здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому й міждержавному сполученнях та регулює виробничо-господарську діяльність залізниць. Майновий комплекс сформований на спадщині СРСР опинився на території України в момент розпаду країни. Довжина залізничних шляхів – 21,6 тис. км. Великий парк рухомого складу – біля 4000 од. локомотивів та 120 000 од. рухомого складу [7].

До сфери Укрзалізниці входять 6 залізниць України (Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна та Придніпровська залізниці), а також інші підприємства та організації єдиного виробничо-технологічного комплексу, які обслуговують залізничну інфраструктуру та забезпечують перевезення вантажів і пасажирів. Всі 6 залізниць зберегли свою назву з часів СРСР. Назви Південно-Західної та Південної залізниці не відповідають їх реальному розташуванню на карті України.

Виробничим процесом у транспорті є переміщення вантажів і людей. Тому для визначення ролі транспортного комплексу у національному господарстві необхідно скористатись характерними показниками. Одним з них є обсяг перевезень, тобто кількість перевезених вантажів (пасажирів) за певний проміжок часу (рік, місяць, добу). Перевезення вантажів та пасажирів залізничним транспортом в Україні належить до природної монополії і визначається такими тарифними нормами.

Тарифи на перевезення вантажів у межах України – визначаються Міністерством інфраструктури України за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Міністерством фінансів України. Тарифи встановлюються у гривнях і коригуються з урахуванням рівня інфляції та зміни споживчих цін.

Тарифи на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу у внутрішньому сполученні визначаються Міністерством інфраструктури України за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та встановлюються у гривнях.

Тарифи на перевезення вантажів у міжнародному сполученні регулюються спеціальною Тарифною політикою, яка щорічно затверджується Міністерством інфраструктури України на основі міжурядових угод та встановлюються у швейцарських франках.

Тарифи на перевезення пасажирів та багажу у міжнародному сполученні затверджуються Міністерством інфраструктури України на підставі певних міжурядових угод. Встановлюються у швейцарських франках при поїздках у країни Співдружності Незалежних Держав, а також Латвію, Литву, Естонію, у євро – при поїздках в інші країни.

У 2014 році політична та економічна ситуація в Україні значно погіршилась. Політичні та соціальні заворушення у поєднанні з регіональними напруженнями призвели до тимчасової окупації Автономної Республіки Крим Російською Федерацією, повномасштабних збройних сутичок у певних частинах Донецької та Луганської областей та, у кінцевому підсумку, значного погіршення політичних та економічних стосунків України з Російською Федерацією. Ці чинники спричинили зниження основних економічних показників, збільшення дефіциту державного бюджету, зменшення валютних резервів Національного банку України та, як наслідок, подальше зниження кредитного рейтингу суверенного боргу України.

Кримська влада проголосила про виокремлення Кримської Дирекції ДП «Придніпровська залізниця» в окрему юридичну особу Державне підприємство «Кримська залізниця». Частка доходів Кримської Дирекції в доходах ПАТ «Укрзалізниця»  складала 0,7% за 2014 рік [8].

В другій половині 2014 року, в результаті збройних сутичок, органи державної влади України втратили контроль над деякою територією Донецької та Луганської областей, де здійснює діяльність Донецька залізниця, включаючи м. Донецьк, де знаходиться головний офіс Донецької Залізниці. Частка доходів Донецької Залізниці становила 6%. Загальна вартість пошкоджених об’єктів інфраструктури Донецької залізниці 872 км грн, яка включає в себе 462 об’єкта, розташованих на підконтрольній  території Україні. В результаті анексії Криму, проведення АТО в Донецькій та Луганській областях і супутнього економічного спаду обсяг вантажних перевезень скоротився на 12,2% порівняно з 2013 роком (з 444 млн. т до 390 млн. т ) (рис. 2.) [9].

 

Рис. 2. Динаміка обсягів вантажних перевезень в 2010-2014 рр., млн. т [9]

 

Наслідком анексії Криму та ускладнення відносин з Російською Федерацією стало скорочення пасажирообігу в 2014 році на 24,1% порівняно з 2013 роком (рис. 3.).

 

 

Рис. 3. Динаміка пасажирообігу в 2010-2014 рр., млрд. пас-км [9]

 

 В 2014 році чистий дохід від реалізації перевезень зменшився на 0,7 млрд.грн. в порівнянні з 2012 роком. Дохід від реалізації пасажирських перевезень збільшувався по 2013 рік. В 2014 році даний показник становив 5,3 млрд.грн., що на 1,8 млрд.грн. менше в порівнянні з 2014 роком у зв’язку із загостренням збройного конфлікту на Сході країни [9].

На даний час залізниці в основному задовольняють потреби суспільного виробництва та населення у перевезеннях. Проте стан виробничо-технічної бази залізниць і технологічний рівень перевезень за багатьма параметрами не відповідає зростаючим потребам суспільства та європейським стандартам якості надання транспортних послуг, що найближчим часом може стати перешкодою для подальшого соціально-економічного розвитку держави [10].

До проблем, які слід розв’язати для забезпечення подальшого розвитку залізничного транспорту, належать:

недосконалість нормативно-правових актів, що регулюють діяльність залізничного транспорту, та невідповідність його організаційної структури умовам розвитку ринкової економіки країни;

перехресне субсидування збиткових пасажирських перевезень за рахунок вантажних;

недостатня прозорість фінансової діяльності галузі;

низький рівень конкуренції на ринку залізничних перевезень;

високий рівень зносу основних засобів.

На виникнення проблем діяльності та розвитку залізничного транспорту в Україні вплинув цілий ряд негативних факторів, зокрема:

прогресуюче старіння основних фондів. Загальний ступінь їх зносу складає 56%, у тому числі активної частини (рухомого складу) – 68% вимагає суттєвої модернізації інфраструктура залізниць. Протяжність колій з простроченими термінами ремонту досягла 30% від загальної протяжності. Внаслідок цього обмежується швидкість руху поїздів, виникає реальна загроза безпеці перевезень пасажирів, можливості виникнення техногенних катастроф;

відсутність державної підтримки інноваційного розвитку галузі та недосконала законодавча база для залучення інвестицій;

низький рівень тарифів на перевезення пасажирів і відсутність дієвих механізмів компенсації збитків при наданні суспільних послуг, що призводить до перехресного субсидування збиткових пасажирських перевезень за рахунок вантажних;

випереджаюче зростання цін на продукцію, що споживається залізничним транспортом, порівняно з темпами зміни тарифів на перевезення [11].

Аналіз сучасного стану і перспектив розвитку залізниць України дає підстави стверджувати, що однією з найактуальніших проблем, які на сьогодні потребують вирішення на залізницях України, є проблема пошуку додаткових джерел фінансування інвестицій у розвиток матеріально-технічної бази залізничного транспорту.

Стабільне та ефективне функціонування залізничного транспорту є необхідною умовою для забезпечення обороноздатності, національної безпеки і цілісності держави, підвищення рівня життя населення. Тому необхідним є вжиття кардинальних заходів для удосконалення системи управління залізничним транспортом та забезпечення державної підтримки його реформування [10].

Проведення ринкових перетворень на залізничному транспорті сприятиме прискоренню темпів європейської інтеграції, налагодженню більш тісного міжнародного економічного співробітництва та підвищенню конкурентоспроможності українських залізниць на ринку транспортних послуг, дасть можливість ефективно використовувати вигідне геополітичне розташування України, а також збалансувати інтереси залізниць та споживачів їх послуг.

Висновки і пропозиції. На основі проведеного дослідження особливостей розвитку залізничної галузі в Україні доведено, що серед усіх видів транспорту в Україні провідне місце займає залізничний транспорт, який використовують для дальніх і масових перевезень майже всіх видів продукції і товарів.

Визначено, що органом управління залізничним транспортом загального користування, що здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому й міждержавному сполученнях та регулює виробничо-господарську діяльність залізниць, є Укрзалізниця.

Аналіз особливостей розвитку залізничного транспорту в Україні показав, що показники виробничого процесу в 2014 році значно погіршилися. Обсяг вантажних перевезень в 2014 році скоротився на 12,2% порівняно з 2013 роком, пасажирообігу – на 24,1%. В 2014 році чистий дохід від реалізації перевезень зменшився на 0,7 млрд.грн. в порівнянні з 2012 роком. Причинами погіршення ситуації на залізничному транспорті є повномасштабні збройні сутички у певних частинах Донецької та Луганської областей, тимчасова окупація Автономної Республіки Крим Російською Федерацією та значне погіршення політичних та економічних стосунків України з Російською Федерацією.

Визначено, що основними проблемами залізничного транспорту, які потребують негайного вирішення, є: недосконалість нормативно-правових актів, недостатня прозорість фінансової діяльності галузі, високий рівень зносу основних засобів, відсутність державної підтримки інноваційного розвитку галузі, відсутність додаткових джерел фінансування інвестицій у розвиток матеріально-технічної бази залізничного транспорту. Обґрунтовано необхідність удосконалення системи управління залізничним транспортом та забезпечення державної підтримки його реформування, що дозволить підвищити конкурентоспроможність українських залізниць на ринку транспортних послуг.

 

Список літератури.

1. Дейнека О .Г. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку підприємств залізничного транспорту [Текст] / О. Г. Дейнека, О. В. Дикань, О. Г. Диколенко, Л. Н. Ганич // Збірник наукових праць УкрДАЗТ. – 2013. – Вип.135. – С.131-135.

2. Дергоусова А. О. Стратегічний розвиток залізничного транспорту в умовах реформування [Електронний ресурс] / А. О. Дергоусова // Ефективна економіка. Режим доступу:  http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1555

3. Познанська І.В. Аналіз стану та прогноз розвитку транспортного комплексу причорноморського регіону [Текст] / І.В. Познанська // Економічні інновації. – 2015. – Вип.№ 59. – С. 281-290.

4. Шапочка М. К. Сучасний стан та трансформація залізничного транспорту в умовах ринкових відносин [Текст] / М. К. Шапочка, О. І. Рибіна / Економіка та управління національним господарством // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2011. - №1(13). – С. 50-54.

5. Транспортна система України: загальна характеристика та особливості розвитку [Електронний ресурс] / Транспортний комплекс України / Особливості розвитку транспорту / економічна теорія // Освіта. Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/reports/econom_theory/22230/

6. Пояснювальна записка до проекту зведеного фінансового плану залізниць України на 9 місяців 2015 року  [Електронний ресурс] / Статистична інформація // Державна служба статистики України. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

7. Для інвесторів [Електронний ресурс] / Про нас // Укрзалізниця. Режим доступу: http://www.uz.gov.ua/about/investors/

8. Зведений фінансовий звіт Укрзалізниці за 2015 рік [Електронний ресурс] / Аналітика // Укрзалізниця. Режим доступу: http://www.uz.gov.ua

9. Інвесторська презентація: фінансові результати І півріччя 2015 року, операційні результати 2014 року [Електронний ресурс] / Для інвесторів // Укрзалізниця. Режим доступу: http://www.uz.gov.ua/files/file/IR_Preso_2015-02-23.pdf

10. Концепція Державної програми реформування залізничного транспорту [Електронний ресурс] // Всеукраїнська транспорта газета «Магістраль». Режим доступу: http://www.magistral-uz.com.ua/reformuvannja/koncepcija-derzhavnoi-programi-reformuvannja-zaliznichnogo-transportu.html

11. Постанова Кабінету міністрів України від 16 грудня 2009 р. №1390 «Про затвердження Державної цільової програми реформування залізничного транспорту на 2010-2019 роки» [Електронний ресурс] / Законодавство // Верховна Рада України. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1390-2009-%D0%BF

 

References.

1. Deineka, O.G. Dikan, O.V. Dikolenko, O.G. and Ganich L.N. (2013), “Current status, problems and prospects of development of rail transport”, Zbirnyk naukovykh prats' UkrDAZT, vol.135, pp. 131-135.

2. Dergausova, A.O. (2012), “Strategic development of rail transport in restructuring”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1555 (Accessed 24 Jul 2016).

3. Poznans’ka, I.V. (2015), “Analysis and forecast of development of transport complex Black Sea region”, Ekonomichni innovatsii, vol.59,  pp. 281-290

4. Shapochka, M. K. and Rybina, O. I. (2011), “Current status and transformation in the rail transport market conditions”, Visnyk Berdians'koho universytetu menedzhmentu i biznesu, vol. 1(13), pp. 50-54.

5. *** (2011), “The transport system of Ukraine: general characteristics and peculiarities”, available at: http://osvita.ua/vnz/reports/econom_theory/22230/ (Accessed 24 Jul 2016).

6. Government Statistics Service of Ukraine (2015), “The explanatory note to the draft consolidated financial plan for the railways Ukraine for 9 months 2015”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 24 Jul 2016)

7. UZ (2015), “For investors”, available at: http://www.uz.gov.ua/about/investors/  (Accessed 24 Jul 2016)

8. UZ (2016), “The consolidated financial report for the 2015 UZ”, available at: http://www.uz.gov.ua (Accessed 24 Jul 2016)

9. UZ (2016), “Investor presentation: financial results first half 2015 operating results in 2014”, available at: http://www.uz.gov.ua/files/file/IR_Preso_2015-02-23.pdf (Accessed 24 Jul 2016)

10. Ukrainian transport newspaper “Highway” (2006), “The concept of the State program of reforming railway transport”, available at: http://www.magistral-uz.com.ua/reformuvannja/koncepcija-derzhavnoi-programi-reformuvannja-zaliznichnogo-transportu.html (Accessed 24 Jul 2016)

11. Cabinet of Ministers of Ukraine (2009), “On approval of the State Target Program of reforming the railway transport in the years 2010-2019”, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1390-2009-%D0%BF (Accessed 24 Jul 2016)

 

Стаття надійшла до редакції 05.08.2016 р