EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 7, 2016

УДК 35.078-053.81

 

Ю. М. Шевцова,

к. держ. упр., начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту,

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація, м. Київ

 

МОЛОДІЖНИЙ РЕСУРС СУСПІЛЬСТВА

 

J. M. Shetsova,

PhD in Public Administration,

Head of the Department of Family, Youth and Sports, Shevchenkivska District State Administration, Kyiv city

 

YOUTH RESOURCE OF  SOCIETY

 

У статті зроблено спробу аргументувати необхідність уведення до наукового обігу поняття «молодіжний ресурс», базуючись на світових підходах та дослідженнях до розв’язання проблеми підвищення якості людських ресурсів. Досліджені соціальні та наукові витоки походження категорії «молодіжний ресурс», проаналізовані ключові тенденції функціонування середовища «молодих дорослих» (демографічні, інформаційні, трудові, ціннісні), зроблено акцент на сучасних світових тенденціях людського розвитку на підвищення якості молодіжного ресурсу. Сформульоване визначення категорії «молодіжний ресурс» як частина молодих громадян віком від 18 до 28 років, що здатна робити продуктивний внесок у розвиток суспільства. Розкрито причинно-наслідковий зв'язок між базовими характеристиками людського ресурсу та чинниками позитивного та негативного впливу на процес формуванні молодіжного ресурсу, окреслені можливі альтернативи продуктивного внеску молоді у суспільний розвиток, що дало змогу запропонувати важелі впливу на підвищення якості молодіжного ресурсу як новітнього чинника економічного розвитку.

Обґрунтовані першочергові кроки формування нової парадигми державного впливу на процеси соціалізації молоді в Україні.

 

The paper attempts to argue the need for scientific input to use the term "youth resource", based on global studies and approaches to the problem of improving the quality of human resources. Investigated the social and academic origins of the category "youth resource".The key trends in the functioning of environment of "young adults" (demographic information, employment, value) analyzes, focuses on contemporary global trends in human development to improve the quality of the youth. The definition of "youth resource" as part of young people aged from 18 to 28 years formulated, which is able to make a productive contribution to the development of society. Reveals a causal relationship between basic characteristics and human resource challenges of positive and negative effects on the development of youth resource. Possible alternatives to the productive contribution of youth in social development are outlined, which made it possible to offer advantage to improve the quality of life of youth as a factor of modern economic development. Immediate steps of forming a new paradigm of state influence on the processes of socialization of young people grounded.

 

Ключові слова: глобальні виклики, людські ресурси, молодь, молоді дорослі, молодіжний ресурс, суспільний розвиток.

 

Keywords: global challenges, human resources, youth, young adults, youth resources, social development, human capital.

 

 

Постановка проблеми. Сьогодні усі суспільні сфери охоплені потужними течіями модернізації, які включають не тільки технологічні інновації та зміни роботи і організації, але і крім того, ще набагато більше: за У. Беком це стосується зміни соціальних характерів, стилів життя, структур впливу і влади, форм участі, сприйняття дійсності і норм пізнання [1, с. 11.].

У світі створено доктрину, згідно з якою головною цінністю майбутнього розвитку є людський ресурс. За даними Світового банку, накопичені матеріальні блага на планеті становлять лише 16% загального надбання, природні багатства - 20%, людський капітал - 64 %. У багатьох розвинених країнах (Німеччина, Японія, Швейцарія) частка останнього досягає 80% [2].

У цих умовах, коли суспільство має максимально мобілізувати наявні ресурси, до дорослого життя виходить покоління соціально неадаптованої молоді, де переважають пасивні, деструктивні і нерегламентовані і мо­делі поведінки. У цьому контексті глобальною проблемою стає неспроможність значної частини молоді до виконання своєї «дорослої» ролі в суспільстві, відсутність необхідної мотивації для прийняття особистих або суспільних рішень. Це питання вже становить загрозу національній безпеці України.

Aнaліз oстaнніх публікaцій тa визнaчeння нeвирішeних рaнішe чaстин зaгaльнoї прoблeми. Написанню статті  передувало  ґрунтовне  вивчення  сучасних наукових поглядів на проблему підвищення якісних характеристик людських ресурсів, людського капіталу [3; 4; 5; 6], тенденцій розвитку сучасної молоді [7].

Останнім часом,  у численних документах, що видаються під егідою ООН,  актуалізовано визначальний внесок молоді у розвиток суспільства [8]. Доведено, що соціокультурні трансформації суспільного простору безпосередньо впливають на зміни сутнісних характеристик молоді, перспективи її розвитку, динаміку активності. Сьогодні науковці визнають молодь «основним компонентом» розвитку своїх держав і відводять провідну роль у реалізації Декларації Цілей розвитку тисячоліття  [9].

Водночас, у Декларації Цілей розглядаються проблеми, що торкаються загалом усіх верств населення, тож у документі не конкретизовані показники якості розвитку молоді як окремої соціально-демографічної групи. Потрібно зазначити і те, що і наступні міжнародні молодіжні дослідження також не містять критеріїв якості прогресу у досягненні тих цілей, що відображені у них.

Ми пропонуємо по-іншому поглянути на цю проблему, а саме, з точки зору  перспектив створення якісного людського ресурсу як матричної діяльності держави, що буде базуватися на категорії «молодіжний ресурс» у якості засобу досягнення цілей людського розвитку. На наше припущення, поняття молодіжного ресурсу як новітнього чинника розвитку людського ресурсу, дасть змогу сформулювати передумови підвищення якості людського життя у цілому.

Метою статті є спроба теоретичного осмислення категорії «молодіжний ресурс», а також обґрунтування доцільності уведення цього поняття до наукового обігу.

Виклад основного матеріалу. Наш інтерес до терміну «молодіжний ресурс» виник під час дослідження проблеми залучення молоді до управлінської діяльності. Нами було визначено, що  сталого визначення поняття «молодіжний ресурс» наразі не зафіксовано. Воно витікає із завдання державної політики щодо ресурсного забезпечення  органів державної влади, закріпленого нормативним шляхом. Звідси була обґрунтована доцільність уведення терміну «управлінський молодіжний ресурс», який розглядався як частина молодого населення країни, що має сукупність фізичних і духовних здібностей і може брати участь в управлінському процесі. Далі було конкретизовано, що молодіжний управлінський ресурс складається з молоді, яка залучається до системи державного управління та державної служби і наділена визначеним комплексом управлінських якостей, що були розвинені у процесі соціального становлення та розвитку [10].

Нами було зроблено припущення, що якщо екстраполювати вплив молодіжного управлінського ресурсу на підвищення якості державного управління, логічне припустити, що аналогічним чином молодіжний ресурс впливатиме на якісні характеристики людського ресурсу.

Дослідження генезису нової категорії варто розпочати із вихідних теоретичних дефініціях, як то: «трудові ресурси» (англ. Labour force), «людський капітал» (англ. Human Capital), «людські ресурси» (англ. Human Resources), а також з’ясування їх взаємозв’язку.

У ході наукового аналізу провідних підходів до обраних категорій були з’ясовані взаємозалежності цих дефініцій і визначено, що поняття «людські ресурси» більш ємне, ніж «трудові ресурси» і «людський капітал» [3, с. 76-81; 6]. Зазвичай,  трудові ресурси та людський капітал вважають формою вираження людських ресурсів. Останні визначають як втілену у населенні сукупність різних якостей людей, що визначають їх працездатність до виробництва матеріальних і духовних благ. Візьмемо його за основу при розробці змісту нової категорії.

При управлінні людськими ресурсами дослідники [3; 6, с.7] зазвичай беруть до уваги такі чинники, як демографічні характеристики населення та уміння та кваліфікацію, що збільшуються за рахунок подальшого тренування та розвитку.

Згадані науковці також детально сформулювали базові групи чинників впливу на зростання якості людського ресурсу, як то:

– первинна освіта та освіта дорослих;

– охорона здоров’я у широкому сенсі заходів, які сприяють продовженню тривалості життя, зміцненню імунітету, активного довголіття;

– гуманітарне виховання, що включає вміння підтримувати нормальні стосунки, соціальну  відповідальність, ціннісні орієнтації;

– посилення мотивацій працівників до підвищення якості своєї праці;

– інноваційне використання інформаційних технологій.

Визначившись з базовим наповненням категорії «молодіжний ресурс», ми зробили запит «молодіжний ресурс» в Інтернеті, де знайшли багато посилань, які чітко поділяються на дві категорії за змістом використання поняття. Перша, - це використання його у значенні веб-ресурсу, спрямованого на молодіжну аудиторію. Це – різноманітні молодіжні портали, тематичні, цільові та функціональні, найчастіше: медіа, християнські, благодійні [див., напр., 11]. Вказаними посиланнями, звичайно, не обмежується перелік молодіжних веб-ресурсів, однак усі вони мають споріднену природу.

Друга, переважно за кордоном, - це різноманітні соціальні проекти, що, або спрямовані на молодь як цільових бенеціарів, або використовують молодь як провідників проектних завдань. Наводимо у нашому перекладі зміст кількох найбільш концептуальних з них.

Молодь як ресурси / Youth as resources, (YAR) [12]. Цей американський проект діє майже двадцять років  у вигляді фонду із фінансування молодіжних проектів. Проект використовує творчій потенціал молоді місцевих громад щоб поліпшити якість життя у суспільстві. Кінцевою метою проекту є намагання змінити громадську думку щодо молоді як баламутів, на погляд з точки зору визнання молоді як повноправного учасника розвитку спільноти.

Християнський ресурсний центр для молодіжної роботи  у Великобританії / Christian Youth Work Resource [13]. Це потужний спектр ресурсів, призначених, щоб допомогти церкві в християнському служінні молоді та пропаганди в школах (у першу чергу, ігри на всі випадки життя, починаючи з квестів, адаптованих для всіх молодіжних груп, шкільні клуби і християнські союзи).

Центр для роботи з молоддю груп «ризику» у академічному містечку штату Алабама / Auburn Youth Resources. Auburn [14]. Тут зацікавлена група батьків, педагогів і місцевих громадських лідерів об'єднали свої зусилля для вирішення зростаючої проблеми зловживання наркотиками серед молоді; це було початком дроп-центру для молоді та сімей. Центр використовує передові технології для обслуговування дітей, молоді та сімей, залежних від наркотиків.

Наші пошуки використання терміну «молодіжний ресурс» у науковому значенні, обмежились однією знахідкою. Так, у 2010 році була захищена кандидатська дисертація за спеціальністю «Соціологія управління» на тему «Молодіжний ресурс політичної модернізації російського суспільства: соціологічний аналіз», у якій автор розглядає сучасну молодь як необхідний ресурс для стабільного і стійкого розвитку держави в умовах глобалізації [15].

Наступним важливим питанням є визначення вікових параметрів молодіжного ресурсу. Звісно ж спрощеним є його просте ототожнення з усім населенням у віці від 14 до 35 років. Оскільки в Україні законодавчо визначені тільки дві вікові категорії для молодого покоління: діти (до 14 років) та молодь (від 14 до 35 років). Доцільно при цьому скористатися уживаним виділенням у внутрішній структурі молоді певних вікових груп [4, с. 12]. Першу групу (14-18 років) вважають учнівською молоддю; другу групу (19-25 років) утворює студентська молодь; третя група (26-35 років) — молоді люди, які активно включилися у суспільно-економічне життя. Відповідно, термін «молодіжний ресурс» можна використовувати як важливу складову офіційного терміну «молодь».

Подальші пошуки вікових параметрів молодіжного ресурсу привели нас до терміну «молоді дорослі», який використовується в Універсальній десятковій класифікації. Оскільки УДК – це загально визнана міжнародна система систематизації наукових праць в усіх галузях знань, яка повністю відображає їхній сучасний стан, відповідно, закріплення у таблицях УДК терміну «дорослі молодого віку; особи в розквіті сил» (053.81). За кордоном також використовують цей термін при встановленні меж молодіжного віку, поділяючи його на тимчасові етапи: підлітки - до 18 років, власне молодь - 18-24 роки, «молоді дорослі» - 24-29 роки [8].

Скориставшись системою Інтернет, ми спробували з’ясувати походження терміну «молоді дорослі». Як ми з'ясували, цей термін калькує англійське вираз young adult, що виник ще у 50-х роках минулого століття у бібліотечних колах і був покликаний виділити певну групу читачів. 1956 року Американська асоціація бібліотек вперше ввела до широкого вжитку термін «Young adult» [16].

Поступово термін «молоді дорослі» інтегрувався до лексики різних областей знання. У Вікіпедії ми знайшли цікаву для нас інформацію англійською мовою, що підтверджує використання терміну «молоді дорослі» в різних сферах:

«Young adult may refer to: Young adult (psychology): А young adult is generally a person in the age range of 20 to 39; Young-adult fiction or young adult literature, works targeted at ages 14 to 21; Youth - also identifies a particular mindset of attitude» [17].

Тим самим,  Вільна енциклопедія пояснює, що стадія людського розвитку під назвою «молоді дорослі» визначається періодом між юністю і зрілістю - приблизно від 20 до 39 років. Для деяких застосувань цей термін також іноді відноситься до осіб у віці від 14 до 21 років. Цей період розвитку людини також характеризується особливим способом мислення.

Таким чином, варто визначити молодіжний ресурс як частину молодих громадян віком від 18 до 28 років, що здатна робити продуктивний внесок у розвиток суспільства. На сьогодні таких налічується майже 8,6 млн. осіб, що становить близько 40 % усього економічно активного населення країни [7, с. 162].

Зрозуміло, що молодь сама по собі є лише носіями молодіжного ресурсу, його втіленням, але не ресурсом як таким. Наприклад, традиційний соціальний поділ є дещо застарілим, оскільки не зачіпає значні страти молоді (безробітні, неосвічені, інваліди тощо), притаманні для кожної вікової групи. До того ж, в наш час тривале навчання і пошуки роботи відсувають початок активного життя ближче до середнього віку. Також, категорії молоді, задіяні у кримінальній діяльності, схильні до асоціальних проявів, такі, що ведуть маргінальний спосіб життя, не можна визнати частиною молодіжного ресурсу, оскільки вони завдають шкоди суспільству і не сприяють розвитку якості життя.

Тепер, ґрунтуючись на базових якостях людських ресурсів (здоров’я, знання, мобільність, вміння, кваліфікація, компетентність, мотивація), спробуємо окреслити якісні показники молодіжного ресурсу. Керуючись світовими трендами у розвитку молодіжного середовища, нами зроблено узагальнення, що на процес формування молодіжного ресурсу впливає низка чинників, а саме:

– глобалізаційні: перехід до нових технологій знаменував становлення нових суспільних організацій, в основі яких лежить глобалізація усіх сфер людської діяльності за допомогою сучасних засобів комунікації;

– світоглядні: на зміну мізерним уявленням всесвіту, що формувалися у дитини в патріархальній сім'ї, прийшли інші джерела інформації і фактори спілкування; радіо, кіно, друковані ЗМІ, згодом телебачення і Інтернет стали головними засобами, що впливають, крім сім'ї, на моделі поведінки, інтересів та уявлення молоді;

– освітні: зростання частки висококваліфікованого молодого населення завдяки поширенню інформаційних комп’ютерних технологій, зокрема: користуванням ІКТ та вмінням застосовувати їх у публічному просторі;  адаптивністю та орієнтацією на передбачення; навичками соціальної комунікації;

– інноваційні: внесок молоді у суспільні зміни носить ключовий характер завдяки її природним інноваційним властивостям, адже молодь, в силу власної обмеженості соціальним досвідом і знанням, виступає в якості творця нових технологій, процесів, норм і практик, що створює проблему для стійкості соціальних систем, одночасно демонструючи для суспільства нові можливості.

Відповідно, при зростанні зазначених показників якості життя, створенні адекватних практик та систем, належним чином буде зростати і показник кількості активних «молодих дорослих» в загальній демографічній структурі, що є вкрай важливим для сталого економічного розвитку суспільства.

З іншого боку, на процес соціального становлення та розвитку молоді впливає ціла низка чинників негативного змісту:

– соціальна диференціація та відмінності у якості життя, нерівний доступ до сучасних можливостей спричиняє виникнення нових форм соціальних, освітніх та культурних нерівностей, породжує численні ризики та ізоляції (примітивна освіта, важкий сімейний контекст, бідність, проблеми фізичного і психічного здоров'я, залежність, позбавлення волі);

– злам старої системи колективних цінностей та ідеологем і утвердження нових інституційних форм прояву базових індивідуальних цінностей, коли інтереси особистості глобально переважають суспільні інтереси, що несе з собою негативні установки по відношенню до офіційних інституцій і до соціополітичних можливостей участі;

– низька мотивація до набуття професійної освіти та до праці, як наслідок - розвиток значних регіональних диспаритетів умов життя у поєднанні зі зростаючою сегрегацією як наслідок внутрішньої і транснаціональної міграції;

– зміни в традиційних сімейних структурах, як в міжгендерних, так і у відносинах між поколіннями, утвердження нових, персоналізованих форм прояву базових індивідуальних цінностей, коли індивідуальні життєві стратегії перестають бути стандартизованими.

Таким чином, здорових і освічених молодих дорослих, які мають забезпечувати модернізацію країни, не вистачає. Водночас, інші молоді люди, особливо «неблагополучна молодь», швидко входить у доросле життя. Внаслідок цього стає наявним фактор виключення молоді з процесу перетворення на продуктивних членів суспільства, що суттєво звужує межі молодіжного ресурсу.

Варіативність сучасних можливостей та ризиків і є найважливішою характеристикою життя молодих людей, що, в кінцевому рахунку, призводить до прискорення темпів нарощування кількісних параметрів молодіжного ресурсу в одних випадках, або ж до процесів їх сповільнення – в інших.

Схематично процес формування молодіжного ресурсу зображено на рис. 1.

 

 

Рис. 1. Формування молодіжного ресурсу

 

Щодо системних впливів, здатних спрямувати процес соціального становлення та розвитку молоді віком від14 до 28 років до логічної мети – формування молодіжного ресурсу, то на нашу думку, це такі:

– мінімізація війн та збройних конфліктів, які, переважно, впливають на порушення гендерного балансу у віці «молодих дорослих»;

– просування інформаційних комп’ютерних технологій у всі страти суспільства, що усуне урбаністичні диспропорції, уможливить стирання соціальної та суспільної нерівності та створить у зоні доступності набуття молоддю необхідних у ХХІ столітті знань, умінь та навичок;

– виховання на досвіді: відродження ідеології єдності поколінь як системи соціальних та родинних цінностей, що визнані як загальносуспільні, і які  мають забезпечувати сприятливі умови для формування і закріплення у свідомості та діях молодих людей ментальних ідентичностей і практик взаємодопомоги;

– поступова передача повноважень: розвиток життєвих компетенцій в процесі спільної діяльності, що дозволяє створювати активні власні стратегії і приймати самостійні рішення.

Які ж чинники: формування або руйнування якісних показників молодіжного ресурсу, переважають в Україні? Питання є риторичним. Можемо лише зазначити, що баланс між розвитком позитивних тенденцій і мінімізацією чинників негативного впливу може бути досягнутий тільки при створенні адекватної парадигми державного управління суспільним розвитком.

Висновки і перспективи подальших досліджень. «Визнання» категорії «молодіжний ресурс» та закріплення її у науковому обігу відображає закономірності людського розвитку. Вплив суспільних процесів на розвиток молодого покоління є незворотнім та глобальним, відповідно, адекватна державна політика має стати частиною та наслідком такого впливу.

Тобто, держава має розглядати категорію «молодь» не як проблему, а як базовий стратегічний ресурс держави, який накопичується за чітко обмежені фази життєвого циклу та впливає на підвищення якості характеристик людського ресурсу. Віковими критеріями віднесення до молодіжного управлінського ресурсу є визначені вище межі молодіжного віку в Україні.

При цьому держава має виступати як системний інвестор, що здійснює цілеспрямоване створення молодіжного ресурсу через діяльність сучасних  управлінських структур, що мають перетворюватися з пірамідальних на плоскі та матричні, з орієнтацією на зв'язок з цільовими групами молоді. Результатом втілення нової державної парадигми має стати готовність молодої особистості до саморозвитку та інтеграції у соціумі, що має скласти основу для якісного розвитку людського ресурсу.

Як цього досягнути? Сучасні теорії організації та управління пропонують широкий спектр алгоритмів розвитку. Питання полягає у політичному бажанні та наполегливості у досягненні стратегічної мети – вихованні молодих громадян України як гідних членів світового співтовариства.

Надалі зроблений аналіз сутності та змісту поняття «молодіжний ресурс» може слугувати методологічним елементом для варіативності механізмів державного управління, що регулюють розвиток людських ресурсів, для розробки та реалізації різноманітних стратегій і механізмів роботи з молоддю у соціокультурному вимірі.

 

Література.

1. Бек У. Общество риска: На пути к другому модерну / У. Бек. - М.: Прогресс-Традиция, 2000. - 383 с. - Пер. изд.: Beck U. Risikogesellschaft. - Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986.

2. Соціальні інвестиції – філософія нової державної політики // Уряд. кур’єр. – 2016. – 3 лип.

3. Управління трудовим потенціалом. Васильченко В. С., Гриненко А. М., Грішнова О. А., Керб Л. П. -   Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 403 с.

4. Головатый Н. Ф. Социология молодежи : Курс лекций / Межрегион. акад. упр. персоналом / Н. Ф. Головатый – К. : МАУП, 1999. – 224 с.

5. Україна після 2015 року: Майбутнє, якого ми прагнемо / Національна доповідь. [Лібанова Е. М., Балакірєва О. М., Єрмолаєв А. В. та ін.] – К. : 2013. - С. 42. – Режим доступу: http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/human_development/_2015/.

6. Elwood F. Holton II, James W. Trott, Jr., 1996, Trends Toward a Closer Integration of Vocational Education and Human Resources Development, Journal of Vocational and Technical Education, Vol. 12, No. 2.

7. МОЛОДЬ в умовах становлення Незалежності України (1991-2011 роки): щорічна доповідь Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні/ М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Державний інститут розвитку сімейної та молодіжної політики. – Київ, 2011. – 316 с.

8. Youth Civic Engagement. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unworldyouthreport.org/images/docs/wyr_civic_engagement_executive_summary. pdf. - Заголовок з екрану.

9. Организация Объединенных Наций. E/2009/26–E/CN.5/2009/9. Экономический и Социальный Совет. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/csocd47_e_2009_26r.pdf. – Заголовок з екрану.

10. Шевцова Ю.М. Суспільні механізми залучення молоді до управлінської діяльності в органах державної влади : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Ю. М. Шевцова; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - К., 2011. - 20 c. - укp. – [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: //www. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?

11. Молодіжний веб-ресурс розповість про ВІЛ/СНІД. -  [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.lvivpost.net/suspilstvo/n/22597, http://stud-times.com.ua. – Заголовок з екрану.

12. Youth As Resources. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.uwci.org/programs/youth-as-resources http://www.youthasresources.org/. – Заголовок з екрану.

13. Youth Work Resource. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.youthworkresource.com/. – Заголовок з екрану.

14. Auburn Youth Resources. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ayr4kids.org/. – Заголовок з екрану.

15. Молодежный ресурс политической модернизации российского общества: социологический анализ. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/molodezhnyi-resurs-politicheskoi-modernizatsii-rossiiskogo-obshchestva-sotsiologicheskii-ana#ixzz45cH1FtTG

16. Від припущення до визначення: підліткова література / література для юнацтва. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://annyura.io.ua/s624032/teoriya_literatury. – Заголовок з екрану.

17. Young adult (psychology). - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/Young_adult_(psychology). – Заголовок з екрану.

 

References.

1. Bek, U. (2000), Obshhestvo riska: Na puti k drugomu modernu [Risk Society: Towards a different modern], Progress-Tradicija, Moscow, Russia, p.383.

2. "The social investment - a new philosophy of public policy", Uriad. kurier, 03.07.2016.

3. Vasylchenko, V. S. Hrynenko, A. M. Hrishnova, O. A. and Kerb, L. P. (2005), Upravlinnia trudovym potentsialom [The employment potential], KNEU, Kyiv, Ukraine, p.403.

4. Golovatyj, N. F. (1999), Sociologija molodezhi [Sociology of Youth], MAUP, Kyiv, Ukraine, p.224.

5. Libanova, E. M. Balakirieva, O. M. Yermolaiev, A. V. and others (2013), "Ukraine after 2015: The future we want", National Report Kyiv, Ukraine, p. 42, [Online], available at: http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/human_development/_2015/.

6. Elwood F. Holton II, James W. Trott, Jr., 1996, Trends Toward a Closer Integration of Vocational Education and Human Resources Development, Journal of Vocational and Technical Education, Vol. 12, No. 2.

7. Youth under conditions of Independence of Ukraine (1991-2011 years): Annual report to the President of Ukraine, Verkhovna Rada of Ukraine, the Cabinet of Ministers of Ukraine on the situation of young people in Ukraine / M Prospect of Education, Youth and Sports of Ukraine, National Institute of Family and youth policy, Kyiv, 2011, p.316.

8. Youth Civic Engagement. - [Online], available at: http://www.unworldyouthreport.org/images/docs/wyr_civic_engagement_executive_summary. pdf.

9. United Nations, [Online], available at: http://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/csocd47_e_2009_26r.pdf.

10. Shevtsova, Yu.M. (2011), "Public mechanisms involving young people in management activities in government agencies", Ph.D. Thesis, 25.00.02, Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrainy, Kyiv, Ukraine, p.20, [Online], available at: http: //www. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?

11. "Youth web resource will speak about HIV / AIDS", [Online], available at: http://www.lvivpost.net/suspilstvo/n/22597, http://stud-times.com.ua.

12. Youth As Resources, [Online], available at: http://www.uwci.org/programs/youth-as-resources http://www.youthasresources.org/. – Zaholovok z ekranu.

13. Youth Work Resource, [Online], available at: http://www.youthworkresource.com/.

14. Auburn Youth Resources, [Online], available at: http://ayr4kids.org/.

15. Youth Resource political modernization of the Russian society: the sociological analysis, [Online], available at: http://www.dissercat.com/content/molodezhnyi-resurs-politicheskoi-modernizatsii-rossiiskogo-obshchestva-sotsiologicheskii-ana#ixzz45cH1FtTG

16. From assumptions to determine: Juvenile Fiction, Literature for Youth [Online], available at: http://annyura.io.ua/s624032/teoriya_literatury.

17. Young adult (psychology). - [Online], available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Young_adult_(psychology).

 

Стаття надійшла до редакції 10.07.2016 р.