EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 5, 2016

УДК 379.85:504.062

 

І. І. Ковтуник,

к. геогр. н., ст. викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи економічного факультету

Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

 

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА СПІВПРАЦЯ В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ

 

I. I. Kovtunyk,

PhD in Geography, senior professor of tourism and hotel-restaurant business chair of economical department,

Ivan Ogiyenko Kamyanets-Podilsky national university

 

INTERNATIONAL ACTIVITY AND COOPERATION IN THE FIELD OF TOURISM

 

Туризм став ознакою сучасного стилю життя, важливим елементом розвитку світової економіки, а також впливовим чинником міжнародних інтеграційних процесів. Туристична індустрія в наш час перетворилася в провідну галузь, рентабельність якої майже не поступається провідному автомобілебудуванню, видобутку енергоносіїв і високотехнологічному сектору. В багатьох державах світу туристична індустрія є потужним, а часто і єдиним платником податків, забезпечує надходження іноземної валюти в національну економіку, позитивно впливає на інвестиційний клімат і зовнішньоекономічний імідж держави. Опрацювавши літературні джерела в статті визначено головні форми міжнародної співпраці в галузі туризму. Досліджено основні форми багатосторонньої співпраці: міжнародні наради, форуми з питань туризму, співпрацю через різноманітні міжнародні туристичні організації, які стали визначальними для розвитку міжнародного туризму.

 

Tourism has become a feature of modern lifestyle, an important element of the global economy and an influential factor in international integration processes. Tourist industry nowadays has become a leading industry, the profitability of which almost equal to the leading motor car industry, energy production and high-tech sector. In many countries of the world tourism industry is powerful, and often the only taxpayer provides foreign exchange earnings in the national economy, positively affects on the investment climate and external image of the country. Having worked out literary sources in the article the main forms of international cooperation in the field of tourism were identified. The main forms of multilateral cooperation: international sessions, forums on tourism, cooperation through various inernational tourist organizations, which are a determinative for international tourist development were studied.

 

Key words: tourism, international tourism, international cooperation, international conference on tourism, Agrrement between Ukraine and EU on simplification of visas formalities.

 

 

Постановка проблеми. Як свідчить практика міжнародних відносин, міжнародний туризм на всіх етапах свого розвитку був фактором, який сприяв налагодженню взаєморозуміння між державами та народами, важливим засобом зміцнення миру та дружби, активним стимулятором розвитку зовнішньоекономічних, торговельних і культурних відносин. Таким чином, туризм завжди був сприятливим підґрунтям для міжнародної співпраці.

Аналіз публікацій. Питаннями дослідження міжнародної діяльності та співпраці в галузі туризму займалися науковці (Александрова А. Ю., Божидарнік Т. В., Мальська М. П., Окладнікова Є. А. [1-4], Сенін В. С. та інші науковці) [6].

Мета та завдання. Метою статті є вивчити основні форми міжнародної діяльності та співпраці в галузі туризму. Досягнення поставленої мети здійснюється через постановку і вирішення наступних завдань:

1. Дослідити двосторонню співпрацю в галузі туризму;

2. Вивчити міжнародну багатосторонню співпрацю в галузі туризму;

3. Вивчити основні форми багатосторонньої співпраці: міжнародні наради, форуми з питань туризму, співпрацю через різноманітні міжнародні туристичні організації, які стали визначальними для розвитку міжнародного туризму.

Виклад основного матеріалу статті. Практикою масового міжнародного туризму вироблені та широко застосовуються різноманітні та досить ефективні форми міжнародної співпраці, основними завданнями якої є:

- використання туристичних зв’язків для зміцнення взаєморозуміння і довіри між країнами;

- використання туризму для розвитку взаємовигідних економічних, торговельних і культурних відносин;

- створення на взаємній основі найкращих умов для туристичного обміну, організація технічної співпраці шляхом обміну туристичною інформацією, запровадження загальних стандартів і технологій обслуговування туристів, спрощення туристичних (паспортних, візових, митних) формальностей та ін.

Міжнародна співпраця в галузі туризму розвивається в двох формах: співпраця на двосторонній основі та співпраця на багатосторонній основі [4, с. 257].

Двостороння співпраця. Погоджені двома країнами умови довготривалої співпраці у розвитку туризму скріплюються особливими договорами, які переважно називаються міждержавними угодами про співпрацю в галузі туризму. Така форма міжнародної співпраці є найдоступнішою та найефективнішою, оскільки для її реалізації не потрібно створювати жодних оремих організаційних структур.

З початку незалежності Україна уклала угоди про співпрацю в галузі туризму більш ніж з 50 країнами світу. В таких угодах договірні сторони визнаючи, що взаємодія в галузі туризму має важливе значення для економіки та культури обох країн та є засобом сприяння їхнього розвитку, а також взаєморозумінню і зміцненню відносин, підтверджують своє прагнення співпрацювати на засадах рівноправності та взаємної вигоди. Конкретні заходи двосторонньої співпраці спрямовані на:

- широку підтримку діяльності та співпраці туристичних організацій обох країн (зокрема, 18 жовтня 2005 р. Україна стала членом Європейської туристичної комісії як країна з високим рівнем розвитку туризму) [5];

- сприяння збільшенню обсягів туристичних поїздок (групових та індивідуальних) між обома країнами;

- надання допомоги в підготовці професіональних кадрів для сфери туризму (в тому числі, через інсентив-тури);

- дозвіл на відкриття туристичних рекламно-інформаційних бюро на території іншої країни.

Контроль за виконанням таких угод, як правило, покладається на національні туристичні адміністрації, делегації яких регулярно зустрічаються для підбиття підсумків та планування роботи на майбутнє [2, с. 124].

Багатостороння співпраця. Багатостороння співпраця передбачає координацію дій із розвитку міжнародного туризму між декількома країнами. Формами багатосторонньої співпраці є: міжнародні наради, форуми з питань туризму, а також співпраця через різноманітні міжнародні туристичні організації.

Перш за все Україна в галузі туризму співпрацює з ООН, а саме з тими органами ООН, які займаються питаннями міжнародного туризму  – це Генеральна асамблея ООН, Економічна і соціальна рада Організації, Секретаріат ООН; допоміжними органами є регіональні економічні комісії для Європи, Азії, Африки, Америки. Деякі питання туризму належать до компетенції спеціалізованих установ, що входять у систему ООН, а саме:

- Організація ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), яка розробляє і здійснює проекти зі збереження світової природної і культурно-історичної спадщини, проводить велику роботу з охорони та відновлення туристичних об’єктів, а також із підготовки кадрів, запроваджує технічні стандарти, сприяє обміну інформацією;

- Міжнародна організація праці, яка займається проблемами умов праці, професіонального навчання, соціального забезпечення, практик наймання на роботу і взаємин між службовцями і роботодавцями, зокрема в галузі туризму;

- Конференція ООН з торгівлі й розвитку (ЮНКТАД), яка має спеціальний відділ з туризму, який займається розробкою політики в сфері потенційних можливостей туризму, створенням статистичних баз міжнародного туризму, оцінкою перспектив розвитку основних видів міжнародного туризму;

- Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО), яка сприяє розвитку туризму шляхом розробки певних заходів, які спрощують необхідні формальності при організації пасажирських авіаперевезень, особливо на міжнародних авіалініях [1, с. 246].

Велике значення для розвитку міжнародного співробітництва в галузі туризму мають міжнародні наради та форуми з питань туризму, на яких збираються представники туристичних адміністрацій багатьох країн. Найважливішими конференціями, нарадами та форумами для галузі туризму, які були організовані, в основному, ООН та ВТО (UNWTO) стали наступні:

 - Конференція ООН з міжнародного туризму і подорожей, що відбулася в 1963 р. у Римі (відома як Римська конференція).

 - Нарада з безпеки і співробітництва в Європі, що відбулася в 1975 р. у Гельсінкі. В ній взяли участь керівники 33-х європейських держав, а також США і Канади [3, с. 454].

 - Всесвітня конференція з туризму, що відбулася з ініціативи ВТО в 1980 р. у Манілі (Філіппіни). На Манільській конференції було чітко окреслено важливе значення міжнародного туризму, який може розвиватися лише за умов міжнародної безпеки, що, в свою чергу, стає суттєвим фактором забезпечення миру в усьому світі й моральною та інтелектуальною основою для міжнародної взаємодії та співпраці. На цій Конференції були також розглянуті важливі соціально-економічні питання розвитку туризму та ухвалені відповідні рекомендації і рішення, які ввійшли в текст документа, що отримав назву Манільської декларації з туризму. На Манільській конференції було ухвалено рішення про щорічне відзначення Всесвітнього дня туриста (27 вересня, починаючи з 1980 p. – дати проведення Конференції).

 - Міжпарламентська конференція з туризму, що відбулася з ініціативи Міжпарламентського союзу і ВТО в 1989 р. у Гаазі. В її роботі взяли участь парламентарії з 51-ї країни світу. Підсумком роботи Конференції стало ухвалення Гаазької декларації з туризму, в якій було викладено 10 основних принципів розвитку туризму і відповідні рекомендації з їх реалізації [6, с. 237].

Важливою віхою для розвитку туризму стала Угода між Україною та Європейським Союзом про спрощення оформлення віз, що була укладена 18 червня 2007 р. Положеннями Угоди встановлено преференції для всіх категорій громадян України в частині, що стосується: візового збору (35 євро); тривалості візових процедур (10 діб у звичайних випадках, 2 доби – в термінових); спрощення візових процедур для окремих категорій громадян України; право на безоплатне отримання шенгенських віз (отримають 14 категорій українських громадян). Для моніторингу виконання положень Угоди створено Спільний комітет експертів з реалізації Угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз (СВК), засідання якого відбуваються двічі на рік почергово у м. Київ та м. Брюссель. 23 липня 2012 р. в Брюсселі була підписана Угода про внесення змін до головної Угоди, а 22 березня 2013 р. Угоду ратифікував український парламент, 18 квітня 2013 р. – Європейський парламент [5].

Висновки. Міжнародна співпраця має виключне значення для розвитку галузі туризму. За допомогою міжнародної співпраці здійснюється захист і збереження природної та культурно-історичної спадщини, охорона навколишнього середовища; технічне співробітництво в галузі туризму, включаючи обмін туристичною інформацією та створення загальносвітової системи туристичної інформації; забезпечення свободи пересування туристів, тобто спрощення паспортних, візових, митних та інших туристичних формальностей.

 

Література.

1. Александрова А. Ю. Міжнародний туризм: навч. посіб. / А. Ю. Александрова. – М.: КноРус, 2010. – 464 с.

2. Божидарнік Т. В. Міжнародний туризм: навч. посіб. / Т. В. Божидарнік. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 312.

3. Мальська М. П. Міжнародний туризм і сфера послуг / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк, Н. М. Ганич. – К.: Знання, 2008. – 661.

4. Окладникова Е. А. Международный туризм. География туристических ресурсов мира / Е. А Окладникова. – М.: Корона-Принт, 2011. – 382 с.

5. Офіційний сайт Державної служби туризму і курортів України // http://www. tourism.gov.ua.

6. Сенин В. С. Организация международного туризма: учеб. пособ. / В. С. Сенин. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 400 с.

 

References.

1. Aleksandrova A. Y., (2010), International tourism, KnoRus, Moscow, Russia.

2. Bojydarnik T. V., (2012), International tourism, Tsentr of study literature, Kyiv, Ukraine.

3. Malska M. P., Antoniuk N. V. and Ganych N. M., (2008), International tourism and services sector, Znannia, Kyiv, Ukraine.

4. Okladnikova Y. A., (2011), International tourism. Geography of touristic resources of the world, Znannia, Kyiv, Ukraine.

5. The official site of The Ukrainian tourism and resorts State Office (2015), avalaible at: http://www. tourism.gov.ua (Accesed 15 November 2015).

6. Senin V. S., (2005), Organization of international tourism, Finances and statistics, Moscow, Russia.

 

Стаття надійшла до редакції 02.05.2016 р.