EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 4, 2016

УДК 35.075:004

 

С. А. Чукут,

доктор наук з державного управління, професор,

в.о. завідувача кафедри теорії та практики управління

Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", м.Київ

М. С. Шуляк,

студент 5 курсу факультету соціології і права

Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", м. Київ

 

АНАЛІЗ КРАЩИХ ПРАКТИК НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ В ОБ'ЄДНАНИХ АРАБСЬКИХ ЕМІРАТАХ

 

Svitlana А. Chukut

Professor, Acting Head, Department of Theory and Practice of Management,

National Technical University of Ukraine "Kiev Polytechnic Institute"

M. S. Shuliak,

student of faculty sociology and law

National Technical University of Ukraine "Kiev Polytechnic Institute"

 

THE ANALYSIS OF BEST PRACTICES IN THE PROVISION OF E-SERVICES IN THE UNITED ARAB EMIRATES

 

У статті досліджується досвід надання електронних послуг в Об'єднаних Арабських Еміратах. Здійснено аналіз звітів з електронної готовності ООН за період з 2003 по 2014 роки щодо індексів та стадій зрілості електронних послуг в ОАЕ. Відзначено, що у 2010 році ОАЕ мали значне погіршення індексу розвитку електронних послуг у зв'язку з переглядом методики до його обрахування. Розглянуто зміни в звітах ООН щодо визначення стадій зрілості електронних послуг. Проаналізовано основні кроки, які були зроблені керівництвом ОАЕ щодо удосконалення надання електронних послуг громадянам. Зокрема, прийняття у 2010 році Національного порядку денного "ОАЕ Бачення- 2021" та створення спеціального порталу е-послуг. У статті розглянуто приклади надання найбільш популярних е-послуг серед громадян та бізнесу, а саме: послуг із запровадження ІД-картки, навчання у ВНЗ, отримання водійських прав, різноманітних медичних послуг тощо. У висновках відзначено відповідність досвіду надання електронних послуг у ОАЕ сучасним світовим тенденціям.

 

The article examines experience of the provision of e-services in the United Arab Emirates. It analyses United Nation's reports on e-readiness for the period from 2003 to 2014, taking into account indexes and the stages of e-services maturity in the U.A.E. It is noted that in 2010 the U.A.E. had a significant deterioration of the index of e-services development due to a revision of the methodology for its calculation. The paper considers the changes in United Nation's reports concerning the definition of the stages of maturity of e-services. Analyzed the main steps that have been made by the leadership of the U.A.E. to improve the provision of electronic services to citizens. In particular, in 2010 was adopted the National Agenda called"U.A.E. vision-2021" and created a portal of e-services. In the article discussed provision of popular e-services to citizens and business, namely services such as: ID card, University education, driver license, medical services etc. In the conclusions the authors underline the compliance of U.A.E. experience with the best modern trends.

 

Ключові слова: електронні послуги, стадії розвитку електронних послуг, портал електронних послуг, електронні послуги в медицині, електронні послуги для вразливих верств населення, електронні послуги в освіті.

 

Keywords: electronic services, stages of development of electronic services, portal of the electronic services, electronic services in medicine, electronic services for vulnerable populations, electronic services in education.

 

 

Постановка проблеми. Протягом декількох останніх років проблема надання електронних послуг в Україні турбує не лише громадян, але й стала першочерговою на порядку денному українського уряду. Безпосередньо це пов'язано з такими актуальними проблемами, як боротьба за прозорість і відкритість при прийнятті управлінських рішень, забезпечення доступу громадян до інформації щодо діяльності органів державної влади України. Запровадження електронних послуг, заміна складних бюрократичних процедур у сфері надання адміністративних послуг більш доступними, простими і зрозумілими е-послугами, призводить не лише до економії бюджетних коштів, але допомагає подолати таке ганебне явище як корупція.

Саме тому для українських реалій є цікавим і важливим досвід надання електронних послуг в Об'єднаних Арабських Еміратах. Вони пройшли складний шлях, в чомусь подібний до нашого українського, у сфері запровадження електронних послуг. Станом на 2016 рік вони є взірцем для багатьох країн світу щодо розвитку електронних послуг, зокрема вирішення за їх допомогою складних проблем серед найбільш незахищених і вразливих своїх громадян.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед публікацій щодо аналізу зарубіжного досвіду впровадження електронного урядування, зокрема і надання електронних послуг, можна віднести збірки відповідних праць [1-2], однак серед країн, які в них розглядаються, відсутні ОАЕ. Серед вітчизняних дослідників ще не приділялася увага дослідженню досвіду надання електронних послуг в Об'єднаних Арабських Еміратах.

До найбільш повних і ґрунтовних зарубіжних досліджень розвитку електронного урядування, зокрема і щодо надання електронних послуг, в Об'єднаних Арабських Еміратах, можна віднести праці Dunkin Westland і Ali M. Al-Khouri [3-6], Lootah, R. і Geray [7]. Окрім того, до аналізу досвіду впровадження електронного урядування в ОАЕ долучалися такі дослідники, як: Gauld, R., Goldfinch, S., Beer, W., Hirschfeld, B., Atkinson, R.D., Castro, D.D., Madsen, P., Enzer, G., Al Mazrouei, K.

Слід також відзначити важливу роль фахівців ООН щодо моніторингу рівня розвитку електронного урядування в світі. Так, що два роки підрозділ публічного управління та управління розвитком Департаменту Економічних та Соціальних зв'язків (UNDESA) Організації Об'єднаних Націй публікують Звіти з е-урядування [8-11]. Одним із трьох компонентів дослідження, поруч з визначенням рівнів розвитку телекомунікаційної інфраструктури та людського капіталу, є визначення ступеня зрілості онлайн послуг. Зокрема, в цих Звітах можна простежити динаміку надання електронних послуг та їх зрілість в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Мета статті. Метою статті є дослідження кращих практик надання електронних послуг в Об'єднаних Арабських Еміратах та можливість його застосування в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Слід відзначити, що в ОАЕ електронні послуги почали запроваджуватися ще в 2001 році. Це відбулося за ініціативою Міністерства фінансів ОАЕ в сфері обслуговування, де електронні послуги прийшли на зміну традиційним способам оплати і збору платежів за державні послуги. Був створений відповідний портал, який і на сьогодні успішно функціонує - E-Dirham portal [12].

В таблиці 1 наведені показники розвитку електронних послуг в ОАЕ протягом 2003-2014 років, які були прораховані експертами ООН та опубліковані у відповідних Звітах з розвитку електронного урядування.

 

Таблиця 1.

Стадії зрілості е-послуг ОАЕ у звітах ООН

Рік

1 стадія

2 стадія

3 стадія

4 стадія

5 стадія

Індекс

2003

75%

39%

50%

22%

12%

37%

2004

75.0%

33.3%

33.3%

31.7%

5.6%

74%

2005

75%

62%

79%

59%

17%

58%

2008

7%

63%

84%

50%

10%

214

2010

46%

26%

не визначено

2%

5%

0.0853/

0.2508

2012

100%

74%

не визначено

83%

67%

0.8627

75%

2014

100%

77%

не визначено

67%

71%

0.8819

78%

 

Слід відзначити, що підходи до визначення стадій розвитку електронних послуг декілька разів були змінені. Перший раз у 2003 році було запропоновано виділяти п'ять стадій розвитку (присутність, що розвивається; розширення присутності; інтерактивна присутність; транзакційна присутність; мережева присутність [8, с. 14]), другий   у 2010 році і по теперішній час   чотири стадії [10]:

Стадія 1: Нові інформаційні послуги: веб-сайти уряду надають інформацію з публічної політики, управління, законів, нормативів, відповідної документації та видів державних послуг. Громадяни мають можливість легко отримувати інформацію про нове в діяльності національного уряду та міністерств, а також можуть переходити за посиланнями до архіву інформації.

Стадія 2: Розширені відомості про послуги: на урядових веб-сайтах надана можливість посиленої односторонньої або простої двосторонньої електронної комунікації між урядом і громадянином, таких як завантажуванні форми для державних послуг і додатків. Сайти мають аудіо та відео-можливості та багатомовний інтерфейс.

Стадія 3: Транзакційні послуги: на урядових веб-сайтах є можливість, двостороннього зв'язку уряду з громадянами. Необхідна в тій чи іншій формі електронна автентифікація громадянської ідентичності для успішного завершення обміну. На урядових веб-сайтах присутня можливість обробки фінансових транзакцій, а також електронного голосування, завантаження форм, застосування електронних ключів для онлайн податків, ліцензій і дозволів.

Стадія 4: Підключені послуги: урядові веб-сайти повністю змінили спілкування уряду зі своїми громадянами за допомогою Web 2.0 та інших інтерактивних інструментів. Інформація, данні та знання передаються від урядових установ через інтегровані програми. Уряди країн перейшли від уряд центричного підходу орієнтованого на громадянина, до діалогового підходу орієнтованого на громадян через життєвий цикл подій і сегментовані групи, щоб забезпечити індивідуальний підхід. Уряди країн створюють навколишнє середовище, що розширює можливості громадян приймати більш активну участь у діяльності уряду, таким чином, щоб мати право голосу в прийнятті рішень.

У 2010 році можна спостерігати надзвичайно низький індекс зрілості електронних послуг в ОАЕ, який визначили експерти ООН при підготовці Звіту з розвитку електронного урядування 2010 [9]. В загальному рейтингу серед 193 країн-членів ООН щодо доступності електронних послуг ОАЕ посіли лише 99 місце. Це пояснюється, насамперед зміною методики вирахування цього показника експертами ООН, а саме тим, що більшу вагу при його розрахунку мали інтерактивні, транзакційні та інтегровані послуги, особливо ті, що сприяли участі, допомагаючи подолати цифровий розрив та наблизити громадян до використання переваг інформаційного суспільства.

Так, країни зі швидкістю проникнення Інтернету більше або дорівнює 50 відсотків могли отримувати до 25 додаткових балів за використання блогів, дискусійних форумів, онлайн чат функцій, дошок оголошень та інструментів соціальних мереж, Інтернет-голосування та календарів e-участі у подіях. Водночас, країни зі швидкістю проникнення Інтернету нижче 50 відсотків, але вище 30 відсотків мали право отримати лише до 10 додаткових балів. Увага також приділялася і можливостям отримання мобільних послуг, тобто послуг за допомогою відповідних додатків на мобільних пристроях [9].

Це все спонукало керівництво ОАЕ зробити висновки щодо удосконалення своєї системи надання е-послуг. Зокрема, прийнятий у 2010 році амбітний Національний порядок денний "ОАЕ Бачення 2021" [13], який був ініційований шейхом Мохаммед бін Рашид Аль Мактум, віце-президентом та прем'єр-міністром ОАЕ, мав на меті перетворити країну у одну з найбільш розвинутих країн у світі. Він визначив 6 пріоритетних напрямів розвитку Об'єднаних Арабських Еміратів: 1) освіта; 2) охорона здоров'я; 3) економіка; 4) поліція і служба безпеки; 5) житло; 6) інфраструктура та урядові послуги.

Відповідно до шостого напряму був створений спеціальний портал е-послуг, що носить назву "The Official Portal of the UAE Government" [14]. Його основна сторінка містить 4 основних види послуг:

1. інформація та послуги для громадян;

2. інформація та послуги для бізнесу;

3. інформація та послуги для відвідувачів сайту;

4. послуги для уряду.

Електронні послуги, дозволяють жителям ОАЕ скористатися різними послугами, не виходячи з будинку або офісних приміщень. Портал має ефективні засоби пошуку, щоб допомогти людям відшукати послуги, до яких вони хочуть отримати доступ. Портал також містить розділ про альтернативні засоби для доступу до державних послуг. На порталі присутня актуальна інформація, е-Реєстрація та e-Тендери, які включають онлайн-торги за громадськими тендерами. Також, портал забезпечує доступ до двох інших порталів e-Dirham portal [12] для здійснення транзакцій, а також відомий під назвою e-Forms portal [15] для заповнення і відправки он-лайн форм.

Наведемо найбільш популярні електронні послуги, які надаються в Об'єднаних Арабських Еміратах:

Mohammed bin Rashid Smart Learning Program - покликана створити нове середовище для навчання студентів за допомогою смарт-класів. Студенти використовують смарт-пристрої, такі як планшетний ПК або iPad. Програма призначена для студентів, які навчаються в державних школах та університеті Заєд, університеті ОАЕ і Higher Colleges of Technology. Ініціатива також вимагає спеціалізованих тренінгових програм для викладачів і нових навчальних програм [16].

Народження дитини. Після народження дитини в ОАЕ батьки отримують офіційне повідомлення про народження дитини в арабський лікарні. Це повідомлення може бути надане й англійською мовою. Повідомлення необхідне для отримання свідоцтва про народження дитини. Громадяни ОАЕ повинні принести свою сімейну книжку, щоб зареєструвати дитину. Для подання заяви на дитячий паспорт і візи батьки мають засвідчити англійською та арабською мовами народження дитини в Міністерстві закордонних справ і Міністерстві охорони здоров'я ОАЕ [17].

Emirates ID card - є обов'язковою для всіх громадян країни та іноземних резидентів ОАЕ. ID-картка - це електронне посвідчення особи, видане Emirates Identity Authority (EIDA). Вона містить електронний чіп, який зберігає важливу інформацію про власників карток, такі як ім'я, дата народження, громадянство, сімейний стан, фото, відбитки пальців, електронні підписи тощо. Незабаром EIDA зробить ID-картки з доступом до державних послуг. Вже декілька державних установ вимагають ID картки для отримання можливості користуватися їх послугами. Громадяни ОАЕ можуть використовувати ID-картки замість проїзного документа для перетину кордону у рамках країн GCC (країн Перської затоки)[18].

Для автомобіліста. Отримання прав водія [19]. Для довідки: Автомобілісти в ОАЕ їздять по правій стороні дороги. ОАЕ має прекрасну мережу доріг, що дозволяє швидке перевезення у межах міст і між містами. Обмеження швидкості на магістралях коливається від 100 до 120 км на годину. ОАЕ реалізує правила дорожнього руху суворо через заохочення практики безпечного водіння. Щоб отримати водійські права громадянам ОАЕ та іноземцям необхідно пройти навчання від автошколи в ОАЕ і потім пройти тест. Ті, кому від 18 до 21 року можуть подати заяву на випробувальну ліцензію. Постійні водійські права, видані в ОАЕ дійсні протягом десяти років. Ті, хто приїжджає в ОАЕ може їздити, за умови, що вони мають дійсні міжнародні водійські права.

Примітка: іноземці, які є громадянами таких країн і мають національне водійське посвідчення, мають право на автоматичний трансфер водійських прав ОАЕ: Австралія, Австрія, Бахрейн, Бельгія, Канада, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ірландія, Італія, Японія, Кувейт, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Оман, Польща, Португалія, Катар, Румунія, Саудівська Аравія, Південна Африка, Південна Корея, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Туреччина, Сполучене Королівство і Сполучені Штати.

У 2016 році був розроблений додаток на мобільні пристрої RoadWatch - асистент водія, який може бути інстальований на смарт-годинник або смартфон. Додаток переведений на 15 мов і передає інформацію користувачам про всі нещасні випадки і погані умови на дорозі. Він також попереджає водія, якщо він перевищує допустиму швидкість. Головна мета додатка полягає в зменшенні кількості нещасних випадків та підвищення безпеки на шляхах.

Пошук роботи. ОАЕ має багато великих, малих і середніх підприємств, що відкриває перспективні можливості розвитку кар'єри для фахівців в різних областях. Введення вільної економічної зони в ОАЕ встановили новий тренд у стимулюванні економічного розвитку та знань в ОАЕ. Міністерство праці ОАЕ стежить за ринком праці. Воно дотримується трудового законодавства ОАЕ і підтримує середовище, яке буде створювати наукомістку і конкурентоспроможну економіку з особливим акцентом на добробут громадян ОАЕ. Громадянин може подати онлайн заявку на роботу через сайт міністерства. Близько десяти років тому, в ОАЕ запустили Emiratisation - програму, яка заохочує громадян ОАЕ зайняти робочі місця в приватному секторі. Вакансії регулярно рекламуються в провідних англійських і арабських газетах і на відомих сайтах пошуку роботи. Уряди Абу-Дабі і Дубай навіть запустили спеціальний портал для пошуку роботи. Аналогічно, робочі місця також розміщуються на більшості сайтів відповідних державних, напівдержавних, приватних компаній тощо.

ОАЕ прислуховується до людей із обмеженим можливостями в питаннях зайнятості. В акті про інвалідність (Федеральний закон № 29/2006) вказується, що громадяни з обмеженими можливостями та особливими потребами мають право працювати і займати державні посади. Щоб реалізувати ці права, співтовариство розвитку Community Development Authority представив El Kayt (у перекладі з арабської "рятувальна шлюпка") - програма працевлаштування людей з обмеженими можливостями, шляхом розширення можливостей та інтеграції їх робочих місць в провідних інституціях у державному і приватному секторах [21].

E-Control Medicine Prescription (електронна послуга виписки медичного рецепту). Опис послуги: Для забезпечення якості медичних послуг і підвищення продуктивності, в тому числі керівних принципів і законів, які регулюють торгівлю та обіг наркотичних засобів, контрольованих і напів-контрольованих лікарських засобів, а також сприяння їх доцільності й раціональності використання [22].

e-Gathering Medicine. Опис послуги: затвердження/скасування кампаній лікарів чи медсестр; відкриття електронного медичного файлу для хаджі (паломника) і адміністративних членів офіційних кампаній. Він включає в себе: бланк медичної експертизи; медичне обстеження, діагностику та лікування; медичні довідки у разі переведення хаджі в лікарню в Саудівській Аравії; забезпечення оцінки продуктивності лікаря; звіт про стан здоров'я хаджі перед поверненням [23].

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Об'єднані Арабські Емірати мають всі можливості для швидкого розвитку е-урядування. Наразі надання е-послуг в країні знаходиться на високому рівні. Можливо при визначенні індексу розвитку електронних послуг в ОАЕ у звіті ООН за 2016 рік, країна підніметься на ще декілька сходинок вище. Це зумовлено, насамперед тим, що уряд зробив важливі кроки при наданні е-послуг таких, як ІД-картки, навчання у ВНЗ, отримання водійських прав, можливість оплати комунальних послуг тощо.

Тенденція останніх років щодо розвитку електронних послуг вказує на посилення уваги до таких їх аспектів: інтеграції онлайн сервісу доставки та державних послуг; зростаючу роль інфраструктури у подоланні цифрового розриву, з особливим акцентом на надання ефективних онлайн-послуг для соціально незахищених та вразливих верств населення, бідних, інвалідів, жінок, дітей, молоді, людей похилого віку, меншин тощо; електронних закупівель; поширення електронної участі та мобільного урядування. ОАЕ намагаються максимально враховувати ці світові тенденції до розвитку електронних послуг. Однак, не всі громадяни мають можливість і постійно користуються е-послугами та перевагами електронного урядування. Саме тому, одним з основних завдань уряду ОАЕ в сфері е-урядування має стати залучення всіх громадян до реалізації Національного плану порядку денного "ОАЕ Бачення 2011". Існує також необхідність посилення ініціатив з електронного урядування з метою підвищення якості життя. Це може бути досягнуто за рахунок надання зручного доступу до каналів, які доступні цілодобово або через спеціальні електронні урядові портали. Такі зміни допоможуть прискорити використання громадянами державних послуг завдяки доступу до послуг через швидкі і зручні методи і за рахунок зниження зусиль, капіталовкладень і часу. Передумовою для такого доступу до електронних послуг має стати єдина система ідентифікації і автентифікації. Слід також відзначити, що успішне впровадження електронного урядування вимагає ресурсів і потенціалу. Обов'язковою умовою є також вимога технічної грамотності серед громадян задля того, щоб максимізувати переваги і повністю перейти на електронні послуги.

 

Література.

1. Кращі практики впровадження електронного урядування: зарубіжний досвід. / за заг. ред.: С.А.Чукут, О.В.Загвойської.   К., 2010.  144 с.

2. Інституційні та організаційні засади впровадження електронного урядування: кращі зарубіжні практики. / за заг. ред.: С.А.Чукут, О.В.Загвойської.   К.: НАДУ  К., 2011.   172 с.

3. Dunkin Westland and Ali M. Al-Khouri (2010). Supporting e-Government Progress in the United Arab Emirates. Journal of E-Government Studies and Best Practices. [Електронний ресурс]   Режим доступу: www.id.gov.ae/assets/RUldeK3R2hQ.pdf.aspx

4. Ali M. Al-Khouri (2012). Emerging Markets and Digital Economy: Building Trust in The Virtual World. International Journal of Innovation in the Digital Economy, (pp. 57-69). [Електронний ресурс]   Режим доступу: http://www.academia.edu/6732875/Emerging_Markets_and_Digital_Economy_Building_Trust_in_the_Virtual_World_032_

5. Ali M. Al-Khouri (2012). eGovernment Strategies The Case of the United Arab Emirates (UAE).. [Електронний ресурс]   Режим доступу: www.id.gov.ae/assets/kKbkN9NSOGI.pdf.aspx

6. Lootah, R. & Geray, O. (2006)  "Dubai eGovernment Case Study",  Dubai eGovernment [Online]. [Retrieved February 22, 2010]. [Електронний ресурс]   Режим доступу: http://www.oecd.org/dataoecd/4/40/36986277.pdf.

7. Liberty Alliance Project White Paper: Liberty ID-WSF People Service - Federated Social Identity Madsen, P. (2005). [Електронний ресурс]   Режим доступу: http://www.projectliberty.org/liberty/content/download/387/2720/file/Liberty_Federated_Social_Identity.pdf

8. United Nations E-Government Survey. [Електронний ресурс]   Режим доступу: https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2003-Survey/Complete-survey.pdf

9. United Nations E-Government Survey 2010. Leveraging e-government at a time of financial and economic crisis [Електронний ресурс]   Режим доступу: https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2010-Survey/Complete-survey.pdf

10. United Nations E-Government Survey 2012. E-Government for the People. [Електронний ресурс]   Режим доступу: https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2012-Survey/Complete-Survey.pdf

11. United Nations E-Government Survey 2014. E-Government for the Future We Want [Електронний ресурс]   Режим доступу: https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2014-Survey/E-Gov_Complete_Survey-2014.pdf

12. The United Arab Emirates E-Dirham portal. [Електронний ресурс]   Режим доступу: http://www.e-dirham.gov.ae

13. UAE Vision 2021. [Електронний ресурс]   Режим доступу: https://www.vision2021.ae/en

14. The United Arab Emirates Gateway to e-services. [Електронний ресурс]   Режим доступу: http://www.government.ae

15. The United Arab Emirates e-Forms portal. [Електронний ресурс]   Режим доступу: http://www.uaesmartforms.com

16. Higher studies. [Електронний ресурс]   Режим доступу:

http://www.government.ae/en/web/guest/higher_studies

17. Having a new baby in the UAE. [Електронний ресурс]   Режим доступу: http://www.government.ae/en/web/guest/having-a-new-baby-in-the-uae

18. Getting an Emirates ID card. [Електронний ресурс]   Режим доступу: http://www.government.ae/en/web/guest/getting-an-emirates-id-card

19. Driving a car. [Електронний ресурс]   Режим доступу: http://www.government.ae/en/web/guest/driving_a_car

20. Finding a job in the UAE. [Електронний ресурс]   Режим доступу: http://www.government.ae/en/web/guest/finding_a_job

21. ElKayt Program. [Електронний ресурс]   Режим доступу: https://www.cda.gov.ae/en/socialcare/PeopleWithDisabilities/Pages/PWDEmploymentElKayt.aspx

22. E-Control Medicine Prescription. [Електронний ресурс]   Режим доступу: http://www.moh.gov.ae/en/Services/Pages/ServiceDescription.aspx?PID=8

23. e-Gathering Medicine. [Електронний ресурс]   Режим доступу: http://www.moh.gov.ae/en/Services/Pages/ServiceDescription.aspx?PID=21

 

References.

1. Krashchi praktyky vprovadzhennya elektronnoho uryaduvannya: zarubizhnyy dosvid. / za zah. red.: S.A.Chukut, O.V.Zahvoys'koyi.   K., 2010.   144 s.

2. Instytutsiyni ta orhanizatsiyni zasady vprovadzhennya elektronnoho uryaduvannya: krashchi zarubizhni praktyky. / za zah. red.: S.A.Chukut, O.V.Zahvoys'koyi.   K.: NADU  K., 2011.   172 s.

3. Dunkin Westland and Ali M. Al-Khouri (2010). Supporting e-Government Progress in the United Arab Emirates. Journal of E-Government Studies and Best Practices, available at: www.id.gov.ae/assets/RUldeK3R2hQ.pdf.aspx (Accessed 17 April 2016).

4. Ali M. Al-Khouri (2012). Emerging Markets and Digital Economy: Building Trust in The Virtual World. International Journal of Innovation in the Digital Economy, (pp. 57-69), available at: http://www.academia.edu/6732875/Emerging_Markets_and_Digital_Economy_Building_Trust_in_the_Virtual_World_032_(Accessed 17 April 2016).

5. Ali M. Al-Khouri (2012). eGovernment Strategies The Case of the United Arab Emirates (UAE), available at: www.id.gov.ae/assets/kKbkN9NSOGI.pdf.aspx (Accessed 17 April 2016).

6. Lootah, R. & Geray, O. (2006) "Dubai eGovernment Case Study", Dubai eGovernment [Online]. [Retrieved February 22, 2010], available at: http://www.oecd.org/dataoecd/4/40/36986277.pdf. (Accessed 17 April 2016).

7. Liberty Alliance Project White Paper: Liberty ID-WSF People Service - Federated Social Identity Madsen, P. (2005), available at: http://www.projectliberty.org/liberty/content/download/387/2720/file/Liberty_Federated_Social_Identity.pdf (Accessed 17 April 2016).

8. United Nations E-Government Survey. available at: https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2003-Survey/Complete-survey.pdf (Accessed 19 April 2016).

9. United Nations E-Government Survey 2010. Leveraging e-government at a time of financial and economic crisis available at: https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2010-Survey/Complete-survey.pdf (Accessed 19 April 2016).

10. United Nations E-Government Survey 2012. E-Government for the People, available at: https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2012-Survey/Complete-Survey.pdf (Accessed 19 April 2016).

11. United Nations E-Government Survey 2014. E-Government for the Future We Want, available at: https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2014-Survey/E-Gov_Complete_Survey-2014.pdf (Accessed 19 April 2016).

12. The United Arab Emirates E-Dirham portal, available at: http://www.e-dirham.gov.ae (Accessed 19 April 2016).

13. UAE Vision 2021, available at: https://www.vision2021.ae/en (Accessed 19 April 2016).

14. The United Arab Emirates Gateway to e-services, available at: http://www.government.ae (Accessed 19 April 2016).

15. The United Arab Emirates e-Forms portal, available at: http://www.uaesmartforms.com (Accessed 19 April 2016).

16. Higher studies, available at:

http://www.government.ae/en/web/guest/higher_studies (Accessed 19 April 2016).

17. Having a new baby in the UAE, available at: http://www.government.ae/en/web/guest/having-a-new-baby-in-the-uae (Accessed 19 April 2016).

18. Getting an Emirates ID card, available at: http://www.government.ae/en/web/guest/getting-an-emirates-id-card (Accessed 19 April 2016).

19. Driving a car, available at: http://www.government.ae/en/web/guest/driving_a_car (Accessed 19 April 2016).

20. Finding a job in the UAE, available at: http://www.government.ae/en/web/guest/finding_a_job (Accessed 19 April 2016).

21. ElKayt Program, available at: https://www.cda.gov.ae/en/socialcare/PeopleWithDisabilities/Pages/PWDEmploymentElKayt.aspx (Accessed 19 April 2016).

22. E-Control Medicine Prescription, available at: http://www.moh.gov.ae/en/Services/Pages/ServiceDescription.aspx?PID=8 (Accessed 19 April 2016).

23. e-Gathering Medicine, available at: http://www.moh.gov.ae/en/Services/Pages/ServiceDescription.aspx?PID=21 (Accessed 19 April 2016)

 

Стаття надійшла до редакції 20.04.2016 р.