EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 12, 2015

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА США І ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ЩОДО ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
О. О. Романовський

УДК 338.24:37.014.54(477):378.112

 

О. О. Романовський,

доктор економічних і педагогічних наук, професор,  ректор,

Українсько-американський гуманітарний інститут ”Вісконсинський Міжнародний Університет (США) в Україні” (м. Київ)

 

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА США І ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ЩОДО ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

O. O. Romanovskyi,

Doctor of economic and pedagogical sciences, professor, rector of the

Ukrainian-American Humanitarian (Liberal Arts) Institute “Wisconsin International University (USA) Ukraine” (Kiev)

 

THE US AND UK STATE POLICY FOR SUPPORT OF HIGHER EDUCATION

 

Вивчається досвід державної фінансової підтримки вищої освіти США і Великобританії за період із 2004 по 2015 рік. Статтю присвячено дослідженню форм і методів фінансування діяльності відомих американських і британських університетів. Вивчається стан фінансування провідних університетів  США та Великобританії, аналізуються різноманітні джерела фінансової підтримки таких ВНЗ. Розглянуто різні джерела формування фінансових надходжень, інститут ендаументу, проведено порівняння обсягів фінансових ендаументів п’ятнадцяти провідних університетів США і двох відомих британських університетів.

 

The experience of public financial support for higher education in the US and the UK in the period from 2004 to 2015 are studied. The article investigates the forms and methods of financing of prominent American and British universities. The financing of leading US and UK universities are studied, various sources of financial support for such universities are analyzed. The different sources of financial income and institute of endowment are considered. The amounts of financial endowment of fifteen leading US universities and two famous British universities are compared.

 

Ключові слова: вища освіта; джерела фінансових надходжень ВНЗ; державна підтримка університетів; бюджетне фінансування; інститут ендаументу.

 

Keywords: higher education; sources of university revenues; state support for universities; budget funding; institute of endowment.

 

 

Вступ. Відомо, що серед найкращих ВНЗ світу значну більшість представляють  університети США. Найкращі американські, британські університети і ВНЗ інших країн мають надзвичайно потужне фінансування. Саме наявність необхідного фінансового і матеріально-технічного забезпечення, ефективний менеджмент і розвинуте академічне підприємництво дозволяють сьогодні створювати, розвивати й удосконалювати провідні потужні університети наукового і науково-виробничого типу, що суттєво впливають на економічне зростання своїх країн.

Для цього необхідними є як університетська свобода і автономія, так і державне управління інноваційним розвитком сфери вищої освіти та підтримка вищої освіти і ВНЗ суспільством.

Метою даної роботи є вивчення стану фінансування провідних університетів  США, аналіз різноманітних джерел фінансової підтримки таких ВНЗ, визначення громадськістю ролі і місця університетів в системі економічних і соціальних відносин.

Розглянемо далі приклади фінансування університетської освіти у США і Великобританії.

Роль уряду США у підтримці вищої освіти. Досвід організації фінансування університетів США пропонує ряд важливих уроків для української системи вищої освіти. Так, наприклад, основним, але далеко не єдиним джерелом фі­нансування американських коледжів і університе­тів, є плата за навчання, яка існує практично в усіх ВНЗ. Проте вона, як правило, не є головним за розмі­ром джерелом: у приватних ВНЗ на її частку при­падає 30-40 % надходжень до бюджету ВНЗ, у дер­жавних – менше чверті. Державні ВНЗ (що зазвичай є підзвіт­ними уряду штату, а не федеральним органам) також одержують прямі асигнування від штату, які складають ще біля чверті усіх надходжень. Варто відзначити, що це – дуже неточні узагальнення, оскільки універ­ситети кардинально відрізняються один від одного за всіма параметрами, включаючи фінансування.

Звертає на себе увагу також і значна частка у прибутках університетів, які вони одержують від федерального уряду. Йдеться про два джерела. Перше з них пов'язане з прямими надходження­ми коштів у формі грантів на науково-дослідну роботу, що розподіляються на конкурсній осно­ві. На відміну від США, у більшості українських університетів ця частка ще незначна і пов'язана, як правило, з одержанням індивідуальних гран­тів самими викладачами. У США ці гранти також одержуються під конкретні проекти індивідуаль­них досліджень від багатьох незалежних один від

одного федеральних органів влади (наприклад, Комітет з енергетики може видавати грант на дослідницькі проекти у галузі атомної енер­гії). Отже, значна частина фундаментальних на­укових досліджень фінансується за рахунок засо­бів (коштів) федерального уряду, і ця стаття доходів може також становити біля чверті усіх надходжень до скарбниці університету. В Україні, на наш по­гляд, теж необхідно суттєво збільшити цю скла­дову у фінансуванні університетів, які здійснюють наукові дослідження, використовуючи механізми замовлень з боку державних відомств і інституційних грантів з боку наукових фондів, що мають розподілятися на конкурсній основі.

Друге важливе джерело доходів університету, що формується з коштів федерального бюдже­ту, це – надання стипендій для навчання студентів, чи то на підставі незначних доходів їхніх родин, чи на підтримку їх видатних здібностей, а також на основі надання гарантій ко­мерційним банкам під програми освітніх креди­тів. Оскільки частина українських студентів, за­рахованих із відшкодуванням вартості навчання, поступово зростає, розвиток системи стипендій та освітніх кредитів для вітчизняної вищої освіти має принципове значення.

При цьому варто зазначити, що в Америці від­сутня така форма підтримки, як "бюджетне фінан­сування студента", яке фактично поділяє всіх сту­дентів на дві категорії: "платників" і "бюджетників". Отже, доходи з боку федеральної влади вар­то розглядати тільки як якусь надбудову над основним фінансуванням, а не як базове джерело грошей.

Серед інших джерел фінансових коштів звертає на себе увагу залучення благодійних засобів від бізнес-структур і приватних осіб, що в Україні поки що розвинуто дуже слабко. В Америці ж універ­ситети залучають ще чверть своїх доходів із цьо­го джерела. Варто також уважно вивчати досвід роботи асоціацій випускників американських уні­верситетів, які не тільки досліджують життєві         тра­єкторії випускників та їх кар'єрне зростання, а й ведуть із ними системну роботу по збиранню бла­гочинних внесків і пожертвувань на користь аlma mater (не нехтуючи будь-якими, навіть зовсім ма­лими сумами). Більшість будівель у кампусах аме­риканських університетів побудована за рахунок спонсорів. Зазвичай це випускники цих універси­тетів або люди, які підтримують напрямки розвит­ку університету. Якщо будівлю побудовано за ра­хунок спонсора, ця будівля отримує назву за ім'ям цієї людини і біля центрального входу розташо­вують меморіальну дошку з цією інформацією. Як правило, спонсор також зобов'язується прово­дити необхідний капітальний ремонт будівлі. Ви­пускники (alumni) часто також виділяють значні кошти на організацію фінансової допомоги для студентів у вигляді стипендій. В американському суспільстві дуже розвинена віра в те, що гарна освіта може істотно допомогти людині піднятися на вищий соціальний рівень. Крім того, дуже роз­виненим є відчуття обов'язку перед наступними поколіннями. Тому успішні alumni регулярно виді­ляють значні фінансові ресурси на стипендії.

Врешті-решт важливу статтю доходів амери­канського університету становлять доходи від продажу продуктів і надання послуг. Цей вид до­даткового отримання коштів поки що не надто прибутковий в українських ВНЗ, оскільки багато хто віддає перевагу заробітку додаткових коштів через оренду своїх приміщень. Особливо впадає в очі досвід західних університетських магазинів, які торгують товарами з університетською симво­лікою, успішно виконуючи при цьому не тільки за­робітні, а й рекламно-іміджеві функції.

За даними щорічних Фінансових звітів державної вищої освіти США [1-3] тенденції у державному фінансуванні національної вищої освіти є такими. Державні та муніципальні фінансові зобов'язання щодо вищої освіти значно збільшилися за останні двадцять п'ять років. У 1987 році штати і місцеве самоврядування разом надали 33,3 млрд. дол. США прямої підтримки загальних експлуатаційних витрат державних і незалежних ВНЗ. Ці інвестиції збільшилися до 50,3 млрд. дол. США в 1997 році, 82,7 млрд. дол. США в 2007 році, і до 88,8 млрд. дол. США у 2008 році (найвище сукупне національне фінансування вищої освіти).

Проаналізуємо стан фінансування вищої освіти США у перші роки після Глобальної фінансової кризи 2008 року – у 2011-2014 роках. Цікавим є застосування державою заходів щодо пом’якшення її негативного впливу на американську вищу освіту, а також терміни подолання кризи і відновлення стабільного фінансування системи вищої освіти США.

Початок рецесії у 2008 році різко скоротив доходи держави і дещо зменшив державну допомогу вищій освіті США. Однак, у відповідності до заходів щодо оздоровлення американської економіки і реінвестування (ARRA), затвердженим 17 лютого 2009 року, федеральний уряд, уряди штатів і місцеві (муніципальні) уряди забезпечили максимальне фінансування для стабілізації державної підтримки освіти (серед інших заходів), щоб досягти економічного відновлення. Наприклад, у 2011 році 31 штат надав додаткове (оздоровче – ARRA) фінансування для своїх систем вищої освіти на загальну суму 2,8 млрд. дол. США, допомагаючи компенсувати скорочення у 2008 році державної та місцевої підтримки. Державна і місцева фінансова підтримка в 2011 році (в тому числі ARRA) склала 87,4 млрд. дол. США. Однак, до 2012 року значну частку коштів ARRA на оздоровлення американської економіки і реінвестування було витрачено і державна та місцева підтримка для здобуття вищої освіти впала більш, ніж на 7 відсотків – до 81,2 млрд. дол. США. В ці роки ВВП США складав 16,363 і 16,481 трлн. дол. США, відповідно.

Крім державних і місцевих доходів, державні ВНЗ й освітні установи зібрали у 2012 році чистий дохід за навчання в розмірі 59,9 млрд. дол. США, що разом із фінансовою підтримкою штатів, муніципальною підтримкою та коштами з фонду ARRA й іншими надходженнями склало в цілому близько 141, 1 млрд. дол. США для підтримки загальних операційних витрат вищої освіти.

Необхідно зазначити, що частка від сумарного доходу на загальні операційні витрати вищої освіти, що походить з чистого доходу за навчання у державних ВНЗ й інших освітніх і наукових закладах, постійно зростала з 31,6% у 2008 році до 38,5% у 2011 році і 42,5 % у 2012 році. Доходи за навчання, зібрані незалежними (приватними, неприбутковими) і некомерційними ВНЗ й освітніми установами, не входить в цю загальну суму.

З 81,2 млрд. дол. США державної (штатів) та місцевої підтримки вищої освіти у 2012 році, 76,5% було виділено на загальні операційні витрати державної вищої освіти. На спеціальні цілі, обмежені програми досліджень, розширення й розвиток знань у галузі сільського господарства і медичну освіту  було відведено 12,6% від загальної суми державної підтримки вищої освіти. У 2012 році значно збільшилася фінансова допомога для студентів, які відвідують державні установи – 7,4%  (у порівнянні з 5,6% у 2007 році, що підтверджує зусилля держави зберегти найважливіші програми допомоги у сфері вищої освіти в період економічного спаду). Решта 3,5% державної допомоги було направлено на підтримку студентів незалежних (приватних, безприбуткових) ВНЗ, операційних витрат  незалежних освітніх установ, а також на некредитне навчання (без надання ступенів) та на освіту протягом життя (рис. 1). Це склало 0,49 % ВВП США (16,481 трлн. дол. США).

 

Рис. 1. Державна (штатів) і місцева підтримка вищої освіти США у 2012 році

(складено автором)

 

Вища освіта історично відчувала значне збільшення кількості студентів  у

період економічної рецесії, і ця тенденція посилюється, демонструючи  зростаючу економічну важливість вищої освіти.

Далі наведемо дані щодо підтримки загальних операційних витрат вищої освіти США у 2011-2014 фінансових роках за рахунок державного та місцевого  (регіонального, локального) фінансування, чистого доходу від оплати за навчання, а також надходжень з фонду ARRA [1-3].

2011 фінансовий рік:

- Уся державна підтримка – 75,7 млрд. дол. США (53,3%).

- Місцеві (локальні, регіональні) податки – 8,9 млрд. дол. США (6%).

- Чистий дохід від оплати за навчання – 54,7 млрд. дол. США (38,5%).

- Надходження   з   фонду   Оздоровлення   американської   економіки   та реінвестування (ARRA) – 2,8 млрд. дол. США (2%).

Загалом: 142,1 млрд. дол. США  (100%), або 0,92% від ВВП (15517,9 млрд. дол.) США.

2012 фінансовий рік:

- Уся державна підтримка – 72,1 млрд. дол. США (51,3%).

- Місцеві (локальні, регіональні) податки – 8,9 млрд. дол. США (6%).

-  Чистий дохід від оплати за навчання – 59,9 млрд. дол. США (42,4%).

- Надходження з фонду Оздоровлення американської економіки та реінвестування (ARRA) – 0,1 млрд. дол. США (0,1%).

Загалом: 141,1 млрд. дол. США  (100%), або 0,87% від ВВП (16163,2 млрд. дол) США.

2013 фінансовий рік:     

- Уся державна підтримка – 72,4 млрд. дол. США (51%).

- Місцеві (локальні, регіональні) податки – 9,2 млрд. дол. США (6%).

- Чистий дохід від оплати за навчання – 61,8 млрд. дол. США (43%).

- Надходження з фонду Оздоровлення американської економіки та реінвестування (ARRA) – 0 дол. США (0%).

Загалом: 143,4 млрд. дол. США  (100%), або 0,86% від ВВП (16768,1 млрд. дол.) США.

2014 фінансовий рік:

- Уся державна підтримка – 77,0 млрд. дол. США (51,1%).

- Місцеві (локальні, регіональні) податки – 9,3 млрд. дол. США (6,2%).

-  Чистий дохід від оплати за навчання – 64,3 млрд. дол. США (42,7%).

- Надходження з фонду Оздоровлення американської економіки та реінвестування (ARRA) – 0 дол. США (0%).

Загалом: 150, 7 млрд. млрд. дол. США  (100%), або 0,87% від ВВП (17418,9 млрд. дол.) США (рис. 2).

 

  

Рис. 2. Підтримка загальних операційних витрат вищої освіти США у 2011 - 2014 фінансових роках за рахунок державного та місцевого фінансування,

чистого доходу від оплати за навчання, а також надходжень з фонду ARRA

 (складено автором) 

 

Зазначимо, що з 1987 по 2012 рік набір на стаціонарну форму навчання  в державні ВНЗ збільшився з 7,1 млн. до 11,5 мільйонів осіб. За цей же час фінансова підтримка вищої освіти штатами та місцевим самоврядуванням збільшилась з 33,3 млрд. дол. США до 81,2 млрд. дол. США.

Слід зауважити, що під час рецесії та зменшення державної допомоги вищій освіті США збільшилася частка чистого доходу від оплати навчання (рис. 3). Цю тенденцію можна прослідкувати упродовж 2009-2014 років. Також дуже важливою тенденцією є постійне зростання фінансової допомоги з боку штатів, запровадження програми ARRA у той час, як місцеве фінансування залишалося майже незмінним, а федеральне бюджетне фінансування у 2009, 2011 і 2013 роках різко скоротилося (рис. 4).

 

Рис. 3. Розподіл джерел фінансування вищої освіти США у 2005-2014 роках (у %)  [3]

 

Рис. 4. Комплексне державне фінансування вищої освіти США (федеральне, від штатів і місцевих громад)

у 2005-2015 роках (млрд. дол. США) [3; 4]

 

Порівнюючи суми загальних витрат на освіту та вищу освіту з обсягами ВВП (по роках), слід зазначити постійний високий їх відсоток, що свідчить про значну увагу США до цієї випереджаючої сфери народно-господарської діяльності. Також важливим є факт перспективного планування із збереженням досягнутих результатів на визначеному високому рівні [4] (див. табл. 1).

 

Таблиця 1.

Статистичні дані щодо загальних витрат на освіту та вищу освіту у США в 2004-2020 роках за даними  [4]

Рік

ВВП

(трлн. дол. США)

Населення

США

(млн. осіб)

Загальні витрати на

освіту (ЗВО)

(трлн. дол. США) /

% до ВВП

Загальні витрати на

вищу освіту (трлн. дол. США) /

 % до ЗВО /

% до ВВП

2004

12,2749

292,635

0,71  /  5,8

0,20  /  28,2  /  1,6

2005

13,0937

295,507

0,75  /  5,7

0,21  /  28,0  /  1,6

2006

13,8559

298,145

0,81  /  5,8

0.24  /  29,6  /  1,7

2007

14,4776

300,807

0,83  /  5,7

0,23  /  27,7  /  1,6

2008

14,7186

303,492

0,88  /  6,0

0,25  /  28,4  /  1,7

2009

14,4187

306,202

0,88  /  6,1

0,23  /  26,1  /  1,6

2010

14,5082

308,936

0,92  /  6,3

0,25  /  27,2  /  1,7

2011

14,9586

311,576

0,90  /  6,0

0,25  /  27,8  /  1,7

2012

15,5474

314,239

0,92  /  5,2

0,27  /  29,3  /  1,5

2013

16,7681

316,925

0,88  /  5,2

0,26  /  29,5  /  1,6

2014

17,2440

319,634

0,90  /  5,2

0,28  /  31,1  /  1,6

2015

17,9850

322,366

0,95  /  5,3

0,32  /  33,7  /  1,8

2016

18,8186

325,010

0,95  /  5,0

0,30  /  31,6  /  1,7

2017

19,7086

327,676

1,00  /  5,1

0,32  /  32,0  /  1,6

2018

20,6168

330,363

1,06  /  5,1

0,34  /  32,1  /  1,6

2019

21,5399

333,073

1,13  /  5,2

0,36  /  31,9  /  1,7

2020

22,4764

335,805

1,21  /  5,4

0,39  /  32,2  /  1,7

  2004-2014 роки  – актуальні дані

  2015 рік – очікувані дані

  2016-2020 роки – заплановані дані

(складено автором)

 

Цікаво дослідити державні витрати трьох рівнів влади США – федерального, державного і місцевого. На рис. 5 наведено загальний обсяг бюджетних видатків уряду США у 2015 році за функціями (загальний обсяг федеральних видатків включає державні та місцеві витрати) [5].

Загальні державні витрати США у 2015 році складають  6,2 трлн. дол. США (100%). З них:

- Пенсії – 1,2 трлн. дол. США (19%).

- Охорона здоров'я – 1,3 трлн. дол. США (21%).

- Освіта – 0,9 трлн. дол. США (15%).

- Оборона – 0,8 трлн. дол. США (13%).

- Добробут – 0,5 трлн. дол. США (8%).

- Залишок – 1,5 трлн. дол. США (24%).

 

Рис. 5. Обсяги і структура бюджетних видатків уряду США у 2015 році за функціями [5]

 

На 2016 фінансовий рік уряд США запланував такі державні витрати (рис. 6).

Загальні державні витрати США у 2016 році складають  6,6 трлн. дол. США (100%) [6]. З них за функціями:

- Пенсії – 1,3 трлн. дол. США (20%).

- Охорона здоров'я – 1,4 трлн. дол. США (21%).

- Освіта – 1,0 трлн. дол. США (15%).

- Оборона – 0,9 трлн. дол. США (14%).

- Добробут – 0,5 трлн. дол. США (8%).

- Залишок –1,5 трлн. дол. США (23%).

 

Рис. 6. Обсяги і структура бюджетних видатків уряду США у 2016 році за функціями [6]

 

Роль уряду Великобританії у підтримці вищої освіти. Уряд Великобританії приділяє значну увагу підтримці віщої освіти, розбудові підприємницької освіти та всебічному розвитку й поширенню підприємництва в країні. Ця підтримка здійснюється як на державному рівні прямим бюджетним фінансуванням вищої, післяшкільної освіти та професійної освіти дорослих (див. рис. 7 і табл. 2),, так і завдяки значній кількості британських ініціатив і програм з корпоративної соціальної відповідальності (КСВ). Офіційний сайт Уряду Великобританії з КСВ [7] відображає серйозний державний підхід уряду Великобританії до питань корпоративної соціальної відповідальності і підкреслює значущість, яку британські можновладці надають цьому питанню. На сайті зазначається таке: " Уряд має амбітну концепцію корпоративної соціальної відповідальності. Необхідно розглядати діяльність британських підприємств з урахуванням їх економічних, соціальних та екологічних наслідків і дії щодо вирішення ключових проблем у сфері сталого розвитку на основі їх ключових компетенцій, де б вони не працювали, – на місцевому, регіональному чи міжнародному рівні" [8].

 

Рис.7. Бюджетне фінансування вищої освіти Великобританії у 2001-2015 роках [9]

 

Таблиця 2.

Статистичні дані щодо загальних витрат на освіту та вищу освіту у Великобританії у 2004-2016 роках [9]

Рік

ВВП

(трил. фунтів стерлінгів)

Населення США (млн. осіб)

Загальні витрати на освіту (ЗВО)

(млрд. фунтів стерлінгів) /

% до ВВП

Загальні витрати на

вищу освіту (млрд. фунтів стерлінгів) / % до ЗВО /

% до ВВП

2004

1,2024

60,1

61,0  /  5,1

 8,3  /  13,6  /  0,7

2005

1,2543

60,5

65,1  /  5,2

 8,9  /  13,7  /  0,7

2006

1,3286

60,8

69,7  /  5,2

 9,8  /  14,1  /  0,7

2007

1,4058

61,2

73,0  /  5,2

10,0  /  13,7  /  0,7

2008

1,4339

61,5

78,7  /  5,5

11,8  /  15,0  /  0,8

2009

1,3939

61,9

83,0  /  6,0

11,6  /  14,0  /  0,8

2010

1,5003

62,3

88,5  /  5,9

13,2  /  14,9  /  0,9

2011

1,5765

62,6

91,5  /  5,8

15,8  /  17,3  /  1,0

2012

1,6262

63,1

86,9  /  5,3

13,1  /  15,1  /  0,8

2013

1,6631

63,5

87,0  /  5,2

13,5  /  15,5  /  0,8

2014

1,7328*

63,9

89,2  /  5,1

15,4  /  17,3  /  0,9

2015

1,8076

64,3

84,3  /  4,7

10,3  /  12,2 /  0,6

2016

1,8775

64,8

89,4  /  4,8

13,0  /  14,5  /  0,7

  2004-2014 роки – актуальні дані

  2015 рік – очікувані дані

  2016 рік – заплановані дані

 * У 2014 році ВВП Об’єднаного Королівства дорівнював 2,94189 трлн. дол.

  США

(складено автором)

 

Уряд Британії відіграє ключову роль в стимулюванні внеску бізнесу в сталий розвиток, основу якого складає збалансованість трьох чинників: економічного, соціального та екологічного. Важливу роль у цьому процесі відіграє Міністерство освіти і навичок, метою роботи якого є забезпечення молоді необхідними навичками для роботи і життя і стимулювання дорослих розвивати свій потенціал, підвищувати кваліфікацію.

Розглянемо структуру державних витрат Великобританії у 2015 та у 2016 роках. У 2015 фінансовому році загальні державні витрати Великобританії, в тому числі центральних державних і місцевих органів влади, склали 748 млрд. фунтів стерлінгів. На круговій діаграмі (рис. 8) наведено структуру державних витрат Великобританії у 2015 році за функціями [10].

Всього витрат – 748,1 млрд. фунт. стерл. (100%), з них:

- Пенсії – 149,8 млрд. фунт. стерл. (20%).

- Охорона здоров'я – 134,1 млрд. фунт. стерл. (18%).

- Освіта – 84,3 млрд. фунт. стерл. (11%).

- Захист – 45,3 млрд. фунт. стерл. (6%).

- Добробут – 111,1 млрд. фунт. стерл. (15%).

- Залишок – 223,5 млрд. фунт. стерл. (30%).

 

Рис. 8. Обсяги і структура бюджетних видатків уряду Великобританіїу 2015 році за функціями [10]

 

У 2016 фінансовому році загальні очікувані державні витрати Великобританії складатимуть 760 млрд. фунт. стерл. Наведемо далі структуру державних витрат Великобританії у 2016 році за функціями (рис. 9).

 Всього витрат – 759,5 млрд. фунт. стерл. (100%), у тому числі за функціями [11]:

- Пенсії – 153,3 млрд. фунт. стерл. (20%).

- Охорона здоров'я – 137,9 млрд. фунт. стерл. (18%).

- Освіта – 89,4 млрд. фунт. стерл. (12%).

- Захист – 45,1 млрд. фунт. стерл. (6%).

- Добробут – 110,5 млрд. фунт. стерл. (15%).

- Залишок – 223,3 млрд. фунт. стерл. (29%).

 

Рис. 9. Обсяги і структура бюджетних видатків уряду Великобританіїу 2016 році за функціями [11]

 

Інститут ендаументу як форма фінансової підтримки дослідницьких ВНЗ. Відомо, що енда́умент (енда́вмент або фінансові пожертви, від англ. – endowment) – це пожертва коштів чи майна певній інституції [12]. Як правило, ендаумент – це грошовий або матеріальний внесок, пожертвування будь-якій особі або організації (але – не подарунок). Використовувати можна не сам внесок, а лише нараховані (нарощені) проценти (якщо це – гроші), або гроші, отримані від комерційного використання матеріальних засобів (наприклад: від здачі в оренду земельних ділянок, будівель, приміщень, обладнання тощо). Ендаумент також означає якийсь фонд, до якого кожний, хто бажає, може внести визначену суму. Цей фонд може належати якому-небудь університету, але використовувати університет може лише відсотки (проценти) з цього капіталу.

Спонсори надають ендаументи для неприбуткових організацій з метою фінансової підтримки їх діяльності. Ці організації чи компанії з управління активами за дорученням цих організацій інвестують ендаумент з ціллю отримання доходу. Отриманий дохід спрямовується на цілі, визначені надавачем ендаументу. Спонсор може визначати конкретні цілі, для яких призначений ендаумент, і спосіб його інвестування. Сума пожертви може бути недоторканною довічно чи на визначений період часу, при цьому використовують тільки отриманий від неї дохід.

Як правило, ендаументи використовують для фінансової підтримки діяльності:

- закладів освіти – університетів, коледжів, приватних інституцій і шкіл;

- закладів культури – театрів, музеїв, бібліотек тощо;

- релігійних організацій.

Особливо широкого використання ендаументи набули у ВНЗ і системі вищої освіти  США, хоча значні обсяги фінансових пожертв мають й університети Великобританії, Західної Європи, Канади, Австралії, Африки, деяких арабських країн, а також країн із інших регіонів світу. Так, наприклад, Науково-технологічний університет імені короля Абдалли (НТУА), розташований у Тувалі в провінції Мекка (Саудівська Аравія), названий на честь короля Саудівської Аравії Абдалли ібн Абд аль-Азіза (King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), навчає в магістратурі і докторантурі біля 1200 студентів і має ендаумент у 20 млрд. дол. США. НТУА був заснований в 2009 році, побудований і експлуатується протягом перших трьох років корпорацією Saudi Aramco. Він фокусується виключно на післядипломній освіті та наукових дослідженнях, використанні англійської мови як офіційної мови навчання, пропонує програми в галузі природничих,  фізичних і комп'ютерних наук, техніки та технологій і є одним із найбільш динамічно зростаючих і розвинених наукових університетів світу [13].

Ендаументи в університетах і коледжах. Велика кількість університетів і коледжів, особливо у США і Великобританії, володіють великими ендаументами. Обсяги найбільших ендаументів (понад 6 млрд. дол. США), що ними володіють провідні університети США та Великобританії, наведено у табл. 3 [14-15].

 

Таблиця 3.

Ендаументи 15-ти провідних університетів США і 2-х із Великобританії у 2006-2014 роках у млрд. дол. США станом на 31 грудня поточних років

Університети США

2006 р.

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2014 р.

Harvard University

28,916

34,635

36,556

25,662

27,557

31,728

30,435

32,334

35,883

University of Texas System (system-wide)

13,235

15,614

16,111

12,163

14,052

17,149

18,264

20,448

25,426

Yale University

18,031

22,530

22,870

16,327

16,652

19,374

19,345

20,780

23,900

Stanford University

14,085

17,165

17,200

12,619

13,851

16,503

17,036

18,668

21,446

Princeton University

13,045

15,787

16,349

12,614

14,391

17,110

16,954

18,200

20,996

Massachusetts Institute of Technology

8,368

9,980

10,069

7,982

8,317

9,713

10,150

11,005

12,425

Texas A&M University System (system-wide)

5,643

6,590

6,659

5,084

5,738

7,000

7,639

8,732

11,104

Northwestern University

5,141

6,503

7,244

5,445

5,945

7,183

7,119

7,883

9,778

University of Michigan

5,652

7,090

7,572

6,001

6,564

7,835

7,691

8,382

9,731

University of  Pennsylvania

5,313

6,635

6,233

5,171

5,669

6,582

6,755

7,741

9,582

Columbia University

5,938

7,150

7,147

5,893

6,517

7,790

7,654

8,197

9,223

University of Notre Dame

4,437

5,977

6,226

4,795

5,235

6,260

6,330

6,856

8,040

University of  Chicago

4,867

6,204

6,632

5,578

5,578

6,575

6,571

6,668

7,546

University of California (system-wide regents portions only)

5,734

6,439

6,217

4,937

5,441

6,342

5,963

6,337

7,384

Duke University

4,498

5,910

6,124

4,441

4,824

5,747

5,555

6,040

7,037

Університети  Великобританії

2006 р.

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2014 р.

University of Cambridge (inc. colleges)

6,286

 

 

6,056

 

 

7,513

 

9,031

University of Oxford  (inc. colleges)

 

5,520

 

 

 

5,980

5,784

6,179

6,677

(складено автором)

Примітка. Розрахунок обсягів ендаументів британських університетів у доларах США здійснено 01.11.2015 за поточним курсом: US $1 = 0,6522£.

 

У США приватні університети та коледжі використовують ендаумент для отримання стабільного доходу, тоді як державні університети та коледжі фінансуються з федерального чи місцевого бюджету (з бюджету штату). У Великобританії ендаументи менш поширені, тому що університети там є переважно громадськими (державними) інституціями, рідше – приватними. Для американських і британських університетів ендаументи є значним джерелом фінансової підтримки.

Університети управляють ендаументами з метою отримання доходу. Вони інвестують його у цінні папери (акції, облігації), нерухомість, приватні фонди та інші фінансові інструменти. Як правило, університети та коледжі диверсифікують свої інвестиції шляхом інвестування у різні ринки, різні країни та різні фінансові інструменти з метою зменшення ризику. Наприклад, у 2010 році Гарвардський університет 38% своїх інвестицій (ендаумент та інші кошти для інвестування) вклав у акції, 23% в реальні активи (13% у товари та 9% у нерухомість) і 13% – у цінні папери з фіксованою дохідністю.

Університети та коледжі або формують свої команди професійних фінансистів та інвестиційних аналітиків, або доручають свій ендаумент чи його частину компаніям  з  управління  активами  для  інвестування. Наглядові ради та фінансові менеджери університетів розробляють власну політику інвестування, визначають  склад портфелю інвестицій, стратегії інвестування, політику і засоби управління ризиками. Гарвардський університет, наприклад, для управління своїм портфелем інвестицій утворив у 1974 році у якості структурного підрозділу університету свою

власну компанію з управління активами – Harvard Management Company. Ця компанія розробляє інвестиційну політику. Команда цієї компанії власними силами управляє тільки третиною ендаументу, решту вона надає в управління спеціалізованим командам інших інвестиційних фондів. Це забезпечує диверсифікацію фондів, краще бачення ринкових можливостей, гнучкість і надійність.

Освітньо-наукові академічні установи, такі як коледжі та університети, як правило, управляють (скеровують) ендаумент для  фінансування частини операцій та/або капітальних (головних) витрат відповідно до потреб і вимог ВНЗ. На додаток до загального ендаументу (благодійного фонду пожертвувань)  кожен університет може мати у своєму розпорядженні ще якусь кількість обмежених фондів пожертвувань (обмежених ендаументів), які призначені для фінансування конкретних сфер у межах ВНЗ. Найбільш поширеними прикладами є ендаументи для професорів, відомі, як "іменні крісла (стільці)" (або фонди для визначених кафедр), а також ендаументи для стипендій, грантів і фінансової підтримки "університетського братства". У США фонд часто є невід'ємною частиною "фінансового здоров'я" ВНЗ. Випускники або друзі ВНЗ дуже часто роблять внесок капіталу (пожертвування) в ендаумент. Культура ендаументів – утворення додаткових фондів фінансування закладів освіти – є сильною у США та Канаді, але менш вираженою в інших країнах, за виключенням університетів Кембріджу та Оксфорду. Ендаументи також були створені у деяких штатах США для підтримки середньої та початкової школи [12; 15].

Обмежені ендаументи (фонди пожертвувань). Доходи ендаументів (фондів пожертвувань) можуть бути обмеженими донорами багатьма способами. Ендаументи для професорів (кафедр), стипендій, грантів і фінансової підтримки "університетського братства" ("братерської допомоги" для членів університетської громади) мають найбільш поширені обмеження на великі пожертвування, що їх можуть вносити до університетських ендаументів (фондів пожертвувань). Особливість обмеженості / необмеженості ендаументу фокусується на цілях використання фондів (наприклад, квазі-ендаументи, у яких чітко розрізнюються цілі, на які можна витрачати основні суми з доходів ендаументу).

Ендаументи для професорів (кафедр). Цільова іменна фінансова підтримка співробітників. Професорські ендаументи або ендаументи "іменних крісел (стільців)" є університетською позицією (посадою, положенням), що постійно оплачується (фінансується) з доходів від ендаументу (благодійного фонду), спеціально створеного для цієї мети. Як правило, місцем цієї позиції (посади) має бути певний департамент (факультет, кафедра, відділ, лабораторія тощо). Спонсору (донору) дозволяється назвати цю позицію (посаду), яка зазвичай має такий формат: ім’я + прізвище + професор + назва департаменту (факультету, кафедри, відділу, лабораторії). Професорський ендаумент допомагає університету матеріальним забезпеченням (фінансовою підтримкою) його співробітників, які не оплачуються (повністю або частково) з діючого (операційного) бюджету (тобто тих, хто працює безкоштовно на громадських засадах), що дозволяє університету, по-перше: зменшити співвідношення "студентів до кількості співробітників (викладачів)"; по-друге: покращити статистику рейтингу коледжів/університетів й інших інституційних оцінок; по-третє: економити кошти та здійснювати прямий перерозподіл грошей на інші цілі університету (замість витрат на заробітну плату). Крім того, володіння такою фінансовою підтримкою з професорських ендаументів вважається честю в академічному світі, тому університет може використовувати професорський ендаумент як винагородити та заохочення своїх найкращих співробітників – професорів, викладачів, науковців, дослідників, або набирати провідних професорів з інших університетів і наукових установ.

Ендаументи для стипендій так званої "братерської допомоги". Головним призначенням ендаументів для надання стипендій є навчання (і, можливо, інші супутні навчальні витрати). Постійна грошова допомога для навчання надається з доходів ендаументу (благодійного фонду), спеціально створеного для цієї мети. Ця допомога може надаватися або на основі особистих заслуг, або на основі необхідності. Вона надається тільки тим студентам, для яких витрати на навчання у коледжі можуть викликати у їхніх сім'ях фінансові труднощі, а також – і в залежності від університетської політики або бажання (вибору, уподобань) донорів університету. Деякі університети сприяють зустрічам донорів із студентами, яким вони допомагають. Суми коштів, які мають пожертвувати для започаткування ендаументу для стипендій, можуть значно відрізнятися. Ендаументи для так званої "братерської допомоги" є аналогічними, хоча вони найчастіше пов'язується з магістерським навчанням і аспірантурою  (докторантурою). На доповнення до допомоги на оплату навчання вони, також, можуть включати стипендію. Така допомога разом із стипендію може спонукати студентів до наполегливої творчої роботи для отримання ступеня доктора (навчання в докторантурі). Часто викладання або дослідницька робота є обов'язковою частиною (вимогою) для отримання допомоги з ендаументу "братерської допомоги".

Фінансові операції з ендаументом. Фінансовий ендаумент (фінансовий фонд), як правило, знаходиться під контролем опікунської ради і управляється довіреною особою або групою професійних менеджерів. Фінансова діяльність фонду, як правило, призначена для досягнення поставлених цілей ендаументу.

В університетах, як правило, 4-6% від активів ендаументу витрачаються кожен рік на фінансування операцій або капітальні витрати. Перевищення доходів, як правило, реінвестується у збільшення ендаументу і має компенсувати інфляцію і спад у наступні роки. Ця цифра витрат являє собою пропорцію, що історично може витрачатися без шкоди для основної суми ендаументу. Тим не менш, фінансова криза 2007-2010 років мала великий вплив на весь спектр ендаументів і розмірів пожертвувань по всьому світі (див., наприклад, табл. 3).

Зокрема, великі ендаументи американських коледжів і університетів, у яких були розміщені значні кошти і прибутки яких широко рекламувалися протягом 1990-х і 2000-х років, зіткнулися зі значними втратами цілого ряду основних інвестицій. Ендаумент Гарвардського університету, який володів 37 млрд. дол. США станом на 30 червня 2008 року, був скорочений до 26 млрд. дол. США протягом наступного року. Єльський університет – піонер підходу активного інвестування в різноманітні сфери, прибічник альтернативних інвестицій, таких, як нерухомість і приватні акції, повідомив про ендаумент у розмірі в 16 млрд. дол. США за станом на вересень 2009 року, що засвідчило майже 30% річний збиток, який був навіть більшим, ніж прогнозувалося в грудні 2008 року. У Стенфордському університеті за станом на вересень 2009 року ендаумент був скорочений з приблизно 17 млрд. дол. США до 12 млрд. дол. США. Ендаумент Університету Брауна впав на 27 відсотків до 2,04 млрд. дол. США у 2009 фінансовому році. Університет Джорджа Вашингтона втратив 18% в тому ж фінансовому році і ендаумент склав 1,08 млрд. дол. США [12; 14].

Квазі-ендаумент. Квазі-ендаумент або фонд, що функціонує як ендаумент, це фонд, головним чином – просто зарезервований правлінням організації, а не обмежений у використанні спонсорами (донорами) або зовнішніми агенціями (організаціями). Його призначення – інвестування для забезпечення отримання доходу на довгий, але невизначений термін. І правління має право у будь-який час приймати рішення щодо витрат основних засобів (коштів) цього фонду. На відміну від звичайних ендаументів, квазі-ендаумент має інші дві особливості щодо характеристики обмеженого і необмеженого використання коштів, отриманих як відсотки від основного ендаумента або використання інвестицій з основного ендаумента. Правління організації, що управляє квазі-фондом, може на свій розсуд змінювати або виправляти рішення спонсорів (донорів) і збільшувати (зменшувати) або перенаправляти кошти квазі-фонду за своїм бажанням. Наприклад, спонсори (донори) можуть заперечувати проти фінансової підтримки за рахунок ендаументу спортивних команд університету, тому, що головною метою фонду є підтримка високого рівня навчальної роботи і розвиток досліджень. Але правління організації, що управляє фондом, може самостійно, всупереч спонсорам (донорам), прийняти рішення про підтримку спортивних команд, які прямо чи опосередковано впливають на підвищення якості та високого рівня навчання і НДДКР (R&D).

Американський досвід внутрішньої університетської фінансової автономії допомагає прогнозу­вати тенденції розвитку фінансових взаємин між університетом і його структурними підрозділа­ми. Ці зв'язки в українських університетах часто (хоча далеко не випадково) будуються на центра­лізованій основі, коли основна частина коштів, зароблених підрозділами, перерозподіляється через центр. У перспективі доцільно було б пере­йти до системи більш розвиненої фінансової ав­тономії, коли звичайний факультет або інститут у складі університету розпоряджається 80-85 % зароблених коштів, відраховуючи решту на роз­виток ВНЗ загалом. Цей процес пов'язаний зі ступеневим перерозподілом від центру до підрозді­лів закладу зобов'язань з фінансування спочатку поточних, а потім і одночасних витрат.

 

Висновки

1. Провідні університети світу і, у першу чергу, у США мають серйозну громадську й державну підтримку, диверсифіковане фінансування, використовують усі наявні джерела для надходження коштів. Наявність необхідного фінансового і матеріально-технічного забезпечення, ефективний менеджмент і розвинуте академічне підприємництво дозволяють провідним ВНЗ США бути в авангарді науково-технічного прогресу людства, кардинально впливати на економічне зростання своїх країн.

2. Уряди США та Великобританії витрачають значні фінансові ресурси на розвиток і підтримку національної вищої освіти, про що свідчать високі відсотки абсолютних витрат на вищу освіту до ВВП цих країн.

3. Значну підтримку розвитку вищої освіти в США надає місцева спільнота,  штати, приватний капітал, важливим є й дохід від оплати за навчання студентів.

4. Велике значення для фінансової спроможності провідних університетів світу відіграє інститут ендаументу.

5. Повчальним для умов України є система грантів, стипендій та іншої цільової допомоги студентам ВНЗ цих двох країн. Для подальшого соціально-економічного розвитку України доцільним є використання позитивного досвіду США з підтримки університетської діяльності, академічного підприємництва, ефективної комерціалізації результатів  НДДКР, трансферу технологій, розширення і підвищення ефективності діяльності класичних, дослідницьких та інноваційних підприємницьких ВНЗ.

 

Література.

1.State Higher Education finance FY 2012. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sheeo.org/sites/default/files/publications/SHEF-FY12.pdf (Дата звернення: 10.10.2015)

2. State Higher Education finance FY 2013. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.sheeo.org/sites/default/files/publications/SHEF_FY13_04172014.pdf (Дата звернення: 10.10.2015)

3. State Higher Education finance FY 2014. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.sheeo.org/sites/default/files/project-files/SHEF%20FY%202014-20150410.pdf  (Дата звернення: 10.10.2015)

4. US Education Spending. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.usgovernmentspending.com/us education_spending_20.html (Дата звернення: 10.10.2015)

5. Total Budgeted1 2015 Government Spending. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.usgovernmentspending.com/total_spending_2015USrn  (Дата звернення: 10.10.2015)

6. Total Budgeted1 2016 Government Spending. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.usgovernmentspending.com/total_spending_2016USrn  (Дата звернення: 10.10.2015)

7. The National Archives. BERR | Department for Business, Enterprise and Regulatory Reforms. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.berr.gov.uk/ukgwacnf.html?url=http://www.berr.gov.uk/whatwedo/sectors/%20sustainability/corp-responsibility/page45192.html/  (Дата звернення: 12.10.2015);

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.berr.gov.uk/whatwedo/sectors/sustainability/corp-responsibility/page45192.html/ (Дата звернення: 12.10.2015).

8. Corporate Social Responsibility. A Government update. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20081113154357/http://www.berr.gov.uk/files/file48771.pdf  (Дата звернення: 12.10.2015)

9. UK Education Spending. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ukpublicspending.co.uk/uk_ education_spending_20.html (Дата звернення: 12.10.2015)

10. Total Planned* Public Spending. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ukpublicspending.co.uk/total_spending_2015UKbn  (Дата звернення: 12.10.2015)

11. Total Planned* Public Spending. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ukpublicspending.co.uk/total_spending_2016UKbn  (Дата звернення: 12.10.2015)

12. Financial endowment. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://en.wikipedia.org/wiki/Financial_endowment   (Дата звернення: 18.10.2015).

13. King Abdullah University of Science and Technology (KAUST). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kaust.edu.sa/ (Дата звернення: 18.10.2015).

14. List of colleges and universities in the United States by endowment. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_colleges_and_universities_in_the_United_States_by_endowment  (Дата звернення: 18.10.2015).

15. List of UK universities by endowment. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_UK_universities_by_endowment  (Дата звернення: 18.10.2015).

 

 

References.

1.State Higher Education finance FY 2012, available at: http://www.sheeo.org/sites/default/files/publications/SHEF-FY12.pdf  (Accessed 10 October 2015).

2. State Higher Education finance FY 2013, available at: http://www.sheeo.org/sites/default/files/publications/SHEF-FY13.pdf (Accessed 10 October 2015).

3. State Higher Education finance FY 2014, available at:

http://www.sheeo.org/sites/default/files/project-files/SHEF%20FY%202014-20150410.pdf (Accessed 10 October 2015).

4. US Education Spending, available at:

http://www.usgovernmentspending.com/us education_spending_20.html (Accessed 10 October 2015).

5. Total Budgeted1 2015 Government Spending, available at: http://www.usgovernmentspending.com/total_spending_2015USrn (Accessed 10 October 2015).

6. Total Budgeted1 2016 Government Spending, available at:

http://www.usgovernmentspending.com/total_spending_2016USrn  (Accessed 10 October 2015).

7. The National Archives. BERR | Department for Business, Enterprise and Regulatory Reforms, available at:

http://www.berr.gov.uk/ukgwacnf.html?url=http://www.berr.gov.uk/whatwedo/sectors/%20sustainability/corp-responsibility/page45192.html/  (Accessed 12 October 2015);

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.berr.gov.uk/whatwedo/sectors/sustainability/corp-responsibility/page45192.html/ (Accessed 12 October 2015).

8. Corporate Social Responsibility. A Government update, available at: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20081113154357/http://www.berr.gov.uk/files/file48771.pdf  (Accessed 12 October 2015).

9. UK Education Spending, available at:  http://www.ukpublicspending.co.uk/uk_education_spending_20.html (Accessed 12 October 2015).

10. Total Planned* Public Spending, available at: http://www.ukpublicspending.co.uk/total_spending_2015UKbn  (Accessed 12 October 2015).

11. Total Planned* Public Spending, available athttp://www.ukpublicspending.co.uk/total_spending_2016UKbn  (Accessed 12 October 2015).

12. Financial endowment, available athttp://en.wikipedia.org/wiki/Financial_endowment   (Accessed 18 October 2015).

13. King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), available athttp://www.kaust.edu.sa/ (Accessed 18 October 2015).

14. List of colleges and universities in the United States by endowment, available at: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_colleges_and_universities_in_the_United_States_by endowment (Accessed 18 October 2015).

15. List of UK universities by endowment, available at: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_UK_universities_by endowment (Accessed 18 October 2015).

 

Стаття надійшла до редакції  16.12.2015 р.