EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 8, 2015

УДК 338.47

 

Н. В. Ткаленко,

д. е. н., доцент кафедри менеджменту, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

О. В. Михайловська,

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

Н. В. Філіпова,

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

Р. Ю. Коваль,

магістр, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ АВТОДОРОЖНЬОГО БУДІВНИЦТВА

 

N. Tkalenko,

d. e. s., associate professor chair of management, Chernihiv state technological university, Chernihiv

O. Mykhailovska,

c. e. s., associate professor chair of management, Chernihiv state technological university, Chernihiv

N. Filippova,

c. e. s., associate professor chair of management, Chernihiv state technological university, Chernihiv

R. Koval,

Master, Chernihiv state technological university, Chernihiv

 

INFORMATION SUPPORT OF MANAGEMENT OF ROAD CONSTRUCTION ENTERPRISES

 

У статті досліджено та систематизовано праці науковців стосовно понять «Інформаційна система», «Інформаційна логістика», «Логістична інформаційна система» та запропоновано власний погляд щодо визначення логістичної інформаційної системи. Охарактеризовані основні принципи побудови логістичної інформаційної системи на підприємствах галузі автодорожнього будівництва, наведено послідовність її розробки, побудовані схеми інформаційного забезпечення управління та структуризації логістичної інформаційної системи підприємств автодорожнього будівництва.

 

The article explored and systematized work of scientists regarding the concepts of "information system", "Information Logistics", "Logistics Information System" and offered his own opinion on the definition of the logistics information system. We characterize basic principles of logistics information system on road construction industry enterprises, are a sequence of its development, built circuit information management and structuring of the logistics information system of road construction.

 

Ключові слова: автодорожнє будівництво, логістична інформаційна система, інформаційне забезпечення управління.

 

Keywords: road construction, logistics information system, information security management.

 

 

Актуальність теми дослідження.  На соціально-економічний розвиток будь-якої країни впливає стан дорожнього господарства. Наявність розвиненої дорожньої інфраструктури є важливим показником цивілізованості суспільства. Однією з умов підвищення рівня ефективності функціонування автодорожніх підприємств є потреба формування та вдоскона­лення управління логістичними інформаційними системами. Зазначене вимагає відповідного наукового забезпечення.

У наш час галузь будівництва автомобільних доріг Чернігівської області переживає вкрай важкі часи. Ситуація, що склалася у галузі, вимагає від підприємств цієї галузі шукати нові конкурентні переваги. Однією з таких переваг є використання інформаційної логістики та впровадження логістичних інформаційнийх систем у будівництві автомобільних доріг [1].

Постановка проблеми. На сьогодні підприємства галузі будівництва автомобільних доріг, для яких досягнення кінцевої мети - будівництво, ремонт, експлуатаційне утримання та реконструкція автомобільних доріг - неможливе без застосування новітніх технологій, інноваційних методів комунікації, організації і управління виробничими процесами.

Зазначене спонукає підприємства автодорожнього будівництва до розширення застосування логістики у своїй виробничо-комерційній діяльності. На сьогодні розгортається як коло споживачів науково-технічної інформації, так і сам спектр інформації за джерелами її пошуку.

Одним з важливих напрямків підвищення ефективності управління інформаційною логістикою в автодорожньому будівництві є застосування сучасного інформаційного забезпечення.           

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями формування та ефективності функціонування логістичних систем і розвитку транспортної логістики досліджувались такими вченими, як Б. Анікін, Д. Бауерсокс, А. Гаджинський, О. Глогусь, Є. Голіков, А. Кальченко, Д. Клос, Є. Крикавський, Е. Мате, Л. Міротін, Ю. Неруш, В. Ніколайчук, М. Окландер, Ю. Пономарьова, О. Семененко, В. Сергеєв, І. Смирнов, В. Стаханов, И. Ташбаєв, Д. Тіскьє, В. Українцев, Н. Чухрай та ін. Організаційно-економічним аспектам, що включають нормативно-правове, фінансово-економічне, кадрове та інформаційне забезпечення підприємств, присвячені наукові праці Є. Бузовського, В. Василенка, В. Гобермана, Л. Зайончика, В. Ема, Л. Кормакова, В. Котелянця, О. Пилипченка, М. Пугачова та ін. Проблеми моделювання вантажопотоків та логістичних ланцюгів висвітили В. Боков, В. Лукинський, Ю. Малевич, К.-Ю. Ріхтер, О. Ульянченко та ін.

Постановка завдання. Метою статті є систематизація поглядів науковців стосовно понять «Інформаційна система», «Інформаційна логістика», «Логістична інформаційна система», визначити та охарактеризувати основні принципи побудови логістичної інформаційної системи на підприємствах галузі автодорожнього будівництва, побудувати схеми інформаційного забезпечення управління та структуризації логістичної інформаційної системи підприємств автодорожнього будівництва.

Виклад основного матеріалу.

Різноманітні інформаційні потоки утворюють логістичну інформаційну систему (ЛІС). Для визначення поняття «Логістична інформаційна система» проаналізуємо погляди вчених та науковців на такі явища, як інформаційна система (табл. 1), інформаційна логістика (табл. 2) та логістична інформаційна система (табл.3).

 

Таблиця 1.

Визначення поняття «Інформаційна система»

Автор /джерело

Визначення

1

2

І. І. Новаківський, І. І. Грибик, Т. В. Федак

Взаємозв’язана сукупність засобів, методів і персоналу, що використовується для збереження, обробки та видачі інформації з метою вирішення конкретного завдання [1].

Ю.С. Избачков

Сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів [2].

О.В. Грицунов

Система, що аналізує пам'ять і маніпулює інформацією про проблемну область та забезпечує збір, зберігання, обробку, пошук, видачу інформації, необхідної в процесі прийняття рішень завдань із будь-якої області [3].

М.Р. Когаловський

Сукупність даних, програм, апаратного забезпечення і людських ресурсів, а також комунікаційне обладнання, лінгвістичні засоби та інформаційні ресурси, які утворюють систему, що забезпечує підтримку динамічної інформаційної моделі деякої частини реального світу для задоволення інформаційних потреб користувачів [4].

Згідно з Державним Стандартом України (ДСТУ)

За ДСТУ 2392-94

Комунікаційна система, що забезпечує збирання, пошук, оброблення та пересилання інформації.

З позиції ділового бачення

Сукупність інформації, апаратно-програмних і технологічних засобів, засобів комунікації, методів і процедур опрацювання даних та персоналу, які організовують збирання, зберігання, опрацювання і розподіл інформації для підготовки і прийняття управлінських рішень.

З технічної точки зору

Набір взаємозалежних компонентів, які збирають, зберігають, опрацьовують і розподіляють інформацію з метою забезпечення управління організацією та підтримки прийняття управлінських рішень.

Із семантичної точки зору

Сукупність різноманітних взаємопов’язаних або взаємозалежних відомостей про стан об’єкта управління та процеси, які відбуваються в ньому. Ці відомості виражені в показниках та інших інформаційних сукупностях, зібраних і опрацьованих за допомогою інформаційних технологій за визначеною методикою та за заданим алгоритмом [5].

 

Таблиця 2.

Визначення поняття «Інформаційна логістика»

Автор

Визначення

1

2

М.А. Окландер

Управління інформаційними потоками, які циркулюють в системі, а також між логістичною системою і зовнішнім середовищем для забезпечення оптимального управління матеріальними потоками [6].

В.О. Новак, Ю.Г. Симоненко, В.П. Бондар, В.В. Матвєєв

Організація та використання систем інформаційного забезпечення виробничо-господарських процесів на підприємстві. Вона базується на системному підході, до складу якого входять всі види діяльності, що пов'язані з плануванням і управлінням процесами, які націлені на забезпечення підприємства інформацією [7].

Є.В. Крикавський

У вузькому розумінні охоплює сферу управління логістичною інформацією. Однак в класичному розумінні це мало б означати побудову і функціонування всієї інформаційної системи підприємства на принципах логістики субсистемами якої виступали б маркетингова інформаційна система логістична інформаційна система управлінська інформаційна система, тощо [8].

Г.І. Михайліченко

Організації потоків даних, що супроводжують продуктовий потік, та є суттєвою ланкою, яка пов’язує постачання, виробництво та збут, потребує уточнення щодо продуктового потоку, більш доцільно було б вжити замість продуктового потоку матеріальний, товарний або потік послуг. Інформаційна логістика оперує комплексом економічної інформації в горизонтальному та вертикальному напрямках, у внутрішніх та зовнішніх координаціях та потребує відповідної інфраструктури [9].

Я.С. Храпська

Наукова та практична діяльність з організації й управлінню інформаційними потоками при організації, взаємодії гілок влади в процесі законотворення з метою мінімізації сукупних витрат часу на проходження інформації від законодавчої гілки влади до виконавчої та, навпаки, а також підвищення якості обробки інформації при максимально можливому корисному ефекті функціонування системи [10].

Н.Б. Савіна

Система, яка організує потік даних, що супроводжують матеріальний потік, і є тою суттєвою для суб’єктів підприємництва ланкою, яка зв’язує постачання, виробництво і збут. Вона охоплює управління всіма процесами переміщення і складування реальних товарів на підприємстві, дозволяючи забезпечувати своєчасну доставку цих товарів у необхідних кількостях, комплектації, якості з точки їх виникнення в точку споживання з мінімальними витратами й оптимальним сервісом [11].

 

Таблиця 3.

Визначення поняття «Логістична інформаційна система»

Автори

Визначення

1

2

О.М. Тридід, Г.М. Азаренкова, С.В. Мішина, І.І. Борисенко.

Певним чином організована сукупність взаємопов'язаних засобів обчислювальної техніки, різних довідників і необхідних засобів програмування, що забезпечує вирішення тих чи інших функціональних завдань із управління матеріальними потоками [12].

Т.В. Алесинська

Гнучка структура, яка складається з персоналу, виробничих об'єктів, засобів обчислювальної техніки, необхідних довідників, комп'ютерних прогpам, різних інтерфейсів і процедур (технологій), об'єднаних пов'язаною інформацією, використовуваної в управлінні oрганізацією для планування, контролю, аналізу та регyлювання логістичної системи [13].

Б.А. Анікін, Т.А. Родкіна

Цілісний комплекс програмно-технічних засобів і регламентів їх функціонування для створення інтегрованого інформаційного простору та забезпечення ефективної діяльності логістичного ланцюга [14].

А.Г. Кальченко

Організаційний механізм, що перетинає функціональні межі підрозділів підприємства і спрямовує їх дії на досягнення мети підприємства в царині господарського процесу [15].

Т.Г. Дудар

Логістична інформаційна система - це відповідні інформаційні мережі, які функціонують починаючи з вивчення вимог замовника і охоплюють системи постачання, виробництва та розподілу [16].

Б.А. Аникин, В.В. Дыбская, А.А.Колобов

Логістична інформаційна система - це сукупність математичних методів, технічних засобів і організаційних комплексів, що забезпечують пошук, обробку, зберігання та передачу інформації про логістичні потоках, службовців, головним чином, для прийняття управлінських рішень [17].

В.В. Никифоров

Логістична інформаційна система - це система, що взаємно погоджує роботу електронно-обчислювальної техніки з діями менеджерів з логістики та забезпечує отримання ними доступною правильної інформації, що дозволяє організувати і здійснити процеси планування і виконання логістичних операцій [18].

 

Зауважимо, що всі автори звертаються у своїх працях до питання методики побудови ЛІС. Наведені в літературі дані не дають змогу виділити окремі методичні підходи, тому можна лише узагальнити теоретичні положення, викладені в окремих літературних джерелах.

Негативною рисою викладених авторами сучасних методичних підходів є відсутність чіткого уявлення про механізм узгодження логістичних інформаційних функціональних підсистем, створених для кожної з функціональних сфер логістики. Також у працях не тільки не розглядається питання критеріїв ефективності функціонування ЛІС, але й немає чіткого визначення логістичної інформаційної системи, не зовсім визначена мета її створення. У рамках даної статті пропонується власне визначення ЛІС.

Логістична інформаційна система - це організаційно-економічний механізм, елементами якого є персонал, виробничі об’єкти, програмно-технічне забезпечення, інформаційну інфраструктуру і який за допомогою інформаційних мереж здійснює пошук, збір, зберігання, опрацювання та передачу інформації про логістичні потоки для підготовки і прийняття управлінських рішень щодо виконання логістичних операцій, охоплюючи системи постачання, виробництва та розподілу.

Така система повинна складатися з впорядковано взаємозалежних елементів та володіти деякою сукупністю інтегративних якостей. Найчастіше ЛІС поділяють на функціональну і забезпечувальну підсистеми.

Функціональна підсистема складається із сукупності розв’язуваних завдань, згрупованих за ознакою спільності мети.

Забезпечувальна підсистема включає наступні елементи: 1) технічне забезпечення, тобто сукупність технічних засобів, які забезпечують оброблення і передавання інформаційних потоків; 2) інформаційне забезпечення, які містить різні довідники, класифікатори, кодифікатори, засоби формалізованого опису даних; 3) математичне забезпечення, тобто сукупність методів вирішення функціональних завдань.

ЛІС, як правило, є автоматизованими системами управління логістичними процесами. Для побудови логістичної інформаційної системи необхідно приділяти велику увагу принципам побудови ЛІС.

До принципів побудови ЛІС відносять [19]:

1) Принцип достовірності і точності передбачає відсутність помилок при формуванні бази даних накопиченої інформації.

2) Принцип безперервності означає систематичний збір, накопичення та обробку інформації.

3) Принцип оперативності і своєчасності виникає через вимогу швидкого дослідження ринку та пошуку необхідної інформації через постійну динамічність зовнішнього середовища діяльності підприємства.

4) Принцип раціональності та повноти збору інформації передбачає пошук тільки необхідної інформації, що стосується діяльності підприємства та збір її в повному обсязі для формування всебічного аналізу та пошуку рішень.

5) Принцип економності зумовлений коштовністю інформації і обумовлює оптимізацію витрат на отримання і обробку інформації.

6) Принцип простоти передбачає, що інформація повинна подаватися так, щоб одержувач міг її зрозуміти.

7) Принцип чіткості інформаційного потоку - інформація не повинна бути дуже складною (відсутність інформаційних перевантажень) і повинна відповідати принципу простоти.

8) Принцип релевантності виникає через те, що інформація необхідна, щоб дозволити її одержувачеві вирішити задачу або ухвалити рішення.

9) Принципи адекватності виник через необхідність відповідності змісту інформації матеріальним і іншим потоковим процесам.

Логістичні інформаційні системи на підприємствах автодорожнього будівництва повинні будуватися так, щоб під механізм прийняття кожного типового управлінського рішення створювалися відповідні інформаційні потоки. Така організація проектування ЛІС потребує використання ієрархічного підходу. Сутність такого підходу полягає у багаторівневій послідовності їхнього створення.

Відповідно до вищевикладеного, запропоновано таку загальну послідовність розроблення логістичної інформаційної системи підприємства автодорожнього будівництва (рис. 1).

 

Рис. 1.  Послідовність розроблення логістичної інформаційної системи підприємства автодорожнього будівництва

 

Створення інформаційної підсистеми прийняття окремого управлінського рішення повинно враховувати специфіку цього рішення. У зв`язку з цим необхідно спочатку побудувати алгоритм прийняття конкретного управлінського рішення у режимі реального часу, а вже потім створювати під цей алгоритм відповідну інформаційну підсистему [20].

Представимо інформаційну підсистему прийняття окремого управлінського рішення на прикладі прийняття управлінського рішення про здійснення додаткової закупівлі матеріалів внаслідок перевищення запланованої потреби у них в інтервал часу між двома черговими поставками вантажів (рис. 2).

 

Рис. 2.  Загальна схема інформаційної підсистеми прийняття управлінського рішення про позачергову закупівлю матеріалів

 

Таким чином, інформаційна підсистема прийняття окремого управлінського рішення повинна складатися з чотирьох взаємозв’язаних блоків, а саме:

1) блока вхідної інформації, яка накопичується у вигляді бази даних на підставі ретроспективної та прогнозної інформації на певну дату і є порівняно незмінною у часі;

2) блока оперативної інформації, яка надходить безпосередньо з виробничих ділянок підприємства і постійно змінюється у міру перебігу виробничого процесу;

3) блока формування управлінського рішення, у якому на підставі аналітичних моделей обробляється вхідна та оперативна інформація і обґрунтовується доцільністю прийняття цього управлінського рішення та його параметри (зокрема, терміни прийняття);

4) блока прийняття управлінського рішення, у якому міститься відповідний фрагмент організаційної структури управління підприємством, тобто підрозділи, посадові особи, які беруть участь у виробленні управлінського рішення, та взаємозв’язки між ними.

5) блока вихідної інформації, що являє собою результатну інформацію, яка надається менеджеру (відповідно до його повноважень, посадових прав і функціональних обов’язків) про стан або діяльність того чи іншого об’єкта у формі відомостей про наявність персоналу на підприємстві в розрізі категорій персоналу та структурних підрозділів за станом на певну дату, яка включає нормативно-планову, фактичну та спеціальну інформацію.

На інформаційну логістику у складі загальної системи логістики покладають такі функції [21]: 1) пошук і знаходження інформації в місці її утворення (керівні, вихідні документи); 2) переробка інформації та її структурування за певними принципами і критеріями.        

Використання інформаційної логістики в інтересах підприємства автодорожнього будівництва накладає ряд обов'язкових для виконання вимог, до яких входять:

1 )відкритість інформаційних даних;

2) можливість їх використання;

3) модульність;

4) властивість перенастроювання потрібним чином.

Усі функції управління вимагають інформаційного забезпечення, тобто створюють таким чином інформаційний потік. Інформаційний потік у свою чергу забезпечує інформацією всі потокові процеси матеріального потоку підприємств автодорожнього будівництва.

У загальному вигляді інформаційне забезпечення управління підприємств автодорожнього будівництва можна подати за такою схемою (рис. 3).

 

Рис. 3. Схема інформаційного забезпечення управління підприємств автодорожнього будівництва

 

Сукупність інформаційних потокових процесів на підприємстві утворює інформаційну систему, яка складається з: 1) інформаційної інфраструктури (інформація і технології); 2) інформаційного забезпечення (засоби отримання обробки, зберігання і передачі інформації) [22].

Основною метою формування інформаційного потоку повинне бути всебічне забезпечення достовірною інформацією всіх напрямів діяльності підприємства.

Виходячи з поставленої мети можна сформувати основні завдання інформаційної системи управління потоковими процесами на підприємстві автодорожнього будівництва. З функціональної точки зору завдання інформаційної системи представляють чотирьохрівневу ієрархічну систему, яка представлена на рис 4.

 

Рис. 4.  Ієрархія задач логістичної інформаційної системи [22]

 

На першому рівні за допомогою інформаційної системи вирішуються питання здійснення конкретних операцій: надходження замовлень, відвантаження продукції, облік продукції, підготовка вантажу до відправки, ухвалення сировини, що поступає, складські операції і так далі.

На другому рівні вирішуються питання обліку і контролю: управління запасами, облік наявності складських площ, контроль процесу транспортування продукції, бухгалтерські операції по рахунках, питання руху засобів на рахівницях.

На третьому рівні вирішуються питання аналітичного характеру: використання логістики для підтримки маркетингових операцій (сприяння продажам), прогноз надходження замовлень і можливостей їх виконання, фінансове планування.

На четвертому рівні вирішуються стратегічні проблеми: планування операцій на рівні підприємства, зміни в структурі, визначення пріоритетних напрямів в управлінні потоковими процесами підприємства.

На рис. 5 представлена схема структуризації логістичної інформаційної системи підприємства автодорожнього будівництва.

 

Рис. 5. Схема структуризації логістичної інформаційної системи підприємства автодорожнього будівництва (розроблено на основі [22; 23])

 

Інформаційна інфраструктура та інформаційне забезпечення не мають чіткого розмежування, оскільки інформація і інформаційні технології не можуть існувати окремо без інформаційного забезпечення. За відсутності інформаційного забезпечення інформація стає доступнішою для всіх і перестає бути унікальним і дорогим ресурсом [23].

Наголосимо також, що розвиток логістичних систем дорожнього господарства визначається системою економічних, інформаційно-організаційних, техніко-технологічних та соціальних заходів, реалізація яких дозволяє комплексно вдосконалювати організацію і управління дорожніми господарством з метою економії часу при виконанні будівельних та ремонтних робіт з одночасним дотриманням безпеки та економічної ефективності [24; 25].

Висновок. Після проведеного дослідження стосовно поглядів щодо понять «Інформаційна система», «Інформаційна логістика», «Логістична інформаційна система» у статті було запропоновано власне бачення щодо трактування ЛІС, а саме - Логістична інформаційна система - це організаційно-економічний механізм, елементами якого є персонал, виробничі об’єкти, програмно-технічне забезпечення, інформаційну інфраструктуру і який за допомогою інформаційних мереж здійснює пошук, збір, зберігання, опрацювання та передачу інформації про логістичні потоки для підготовки і прийняття управлінських рішень щодо виконання логістичних операцій, охоплюючи системи постачання, виробництва та розподілу. Проведене дослідження дало змогу сформувати схеми інформаційного забезпечення управління та структуризації логістичної інформаційної системи підприємств автодорожнього будівництва на основі визначених та охарактеризованих основних принципах побудови логістичної інформаційної системи. Подальші дослідження у даному напрямі будуть стосуватися особливостей ЛІС підприємств автодорожнього будівництва.

 

  Список літератури.

1. Новаківський І.І., Грибик І.І., Федак Т.В. Інформаційні системи у менеджменті: системний підхід : навч. посіб. / І. І. Новаківський, І. І. Грибик, Т. В. Федак ; МОН України. НУ «Львівська політехніка». – 2-е вид., переробл. і доповн., [б. м.], 2010. – 260 с.

2. Избачков Ю. С. Информационные системы: ученик / Ю.С. Избачков – 2-е изд. – СПб: Питер, 2008. – 656 с.

3. Грицунов О. В. Інформаційні системи та технології: навч. посіб. для студентів за напрямом підготовки «Транспортнітехнології» / О. В. Грицунов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 16 с.

4. Когаловский М. Р. Перспективные технологии информационных систем / М.Р. Когаловский – М.: ДМК Пресс; Компания АйТи, 2003. – 288 с.

5. ДСТУ 2392-94: Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення.

6. Окландер М.А. Логістична система підприємства : монографія / М.А. Окландер. – Одеса: Астропринт, 2004. – 312 с.

7. Новак В.О., Симоненко Ю.Г., Бондар В.П., Матвєєв В.В. Інформаційні системи в менеджменті: підручник / В.О. Новак,. Ю.Г. Симоненко, В.П. Бондар, В.В. Матвєєв. – К.: Каравела, 2008. – 616 с.

8. Крикавський Є.В. Логістика. Основи теорії: підручник / Є.В. Крикавський. – [2-ге вид.]. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2006. – 454 c.

9. Михайліченко Г.І. Інформаційна та збутова логістика в туризмі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / Г.І. Михайліченко. – К., 2001. - 19 с.

10. Храпська Я.С. Державні механізми забезпечення взаємодії гілок влади на засадах інформаційної логістики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. з держ. упр. : спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / Я.С. Храпська. – Донецьк, 2007. – 20 с.

11. Савіна Н.Б. Інфраструктура логістичних процесів економічної діяльності / Н.Б. Савіна // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – Львів, 2009. - № 647. - С. 198-202.

12. Тридід О.М.,  Азаренкова Г.М., Мішина С.В., Борисенко І.І. Логістика : навч. посіб. / О.М. Тридід, Г.М. Азаренкова, С.В. Мішина, І.І. Борисенко. – К. : Знання, 2008. – 566 с.

13. Алесинская Т.В. Основы логистики. Функциональные области логистического управления  Часть 3 /  Т.В. Алесинская. – Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2010. – 116 с.

14. Аникина Б.А., Родкина Т.А. Основные и обеспечивающие функциональные подсистемы логистики. Логистика. Теория и практика. Учебник  Б.А. Аникина, Т.А. Родкина. – Проспект, 2015. – 608 с.

15. Кальченко А.Г. Логістика: Підручник / А.Г. Кальченко. – К:КНЕУ, 2004. – 284 с.

16. Дудар, Т. Г. Основи логістики : навч. посібник / Т. Г. Дудар, Р. В. Волошин. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 176 с.

17. Аникин Б.А. Логистика: Учебник для вузов / Б.А. Аникин, В.В. Дыбская, А.А.Колобов и др.; под ред. проф. Аникина Б.А. – Изд. 3-е, перераб., доп. – М: Инфра-М, 2002. – 368 с.

18. Никифоров В.В. Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок / В.В. Никифоров. ГроссМедиа, РОСБУХ; Москва, 2008. – 17 с.

19. Матвієнко О.В. Основи інформаційного менеджменту / О.В. Матвієнко – К., 2004. – 54 с.

20. Окландер М.А. Логістика: Навч. Посібник / М.А. Окландер. – Київ, 2005. – 68 с.

21. Ільєва К.В. Основні функціональні складові логістики [Електронний ресурс] / К.В. Ільєва, Н.А. Кострицька. – Режим доступу: http://intkonf.org/ileva-kv-kostritska-na-kramarenko-vv-osnovni-funktsionalni-skladovi-logistiki.

22. Дыбская В. В. Логистика: учебник / В. В. Дыбская, Е. И. Зайцев, В. И. Сергеев, А. Н., Стерлигова: под ред. В. И. Сергеева. – М.: Эксмо, 2011. – 994 с.

23. Николайчук В. Е. Логистика: теория и практика управления [ Текст ] : учеб. пособие / В. Е. Николайчук, В.Г. Кузнецов. ─ Донецк : Норд-Пресс, 2006 . ─ 540с.

24. Михайловська О.В. Умови забезпечення розвитку логістичних систем дорожнього господарства в Чернігівській області [Електронний ресурс] / О.В. Михайловська, Н.В. Філіпова, Р.Ю. Коваль // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2014. - № 12.

25. Филиппова Н.В. Инструменты оценки эффективности проектов государственно-частного партнерства в дорожной отрасли / Н.В. Филиппова. – Economics and national economy management: problems and prospects. – San Francisco, California, USA. – 2013. – С. 131-136.

 

References.

1. Nowakowski, I.I. Hrybyk. I.I. and Fedak, T.V. (2010), Informatsiyni sistemi u menedzhmenti: sistemniy pidhid [Information systems in management: system approach], 2nd ed, National University “Lviv Polytechnic”, Lviv, Ukraine.

2. Izbachkov, U.S. (2008), Informatsionnyie sistemy [Information systems], 2nd ed, SPb Piter, St. Petersburg, Russia.

3. Hrytsunov, A.V. (2010), Informatsiyni sistemy ta tehnologiyi [Information systems and technologies], Harkyv national municipal academy, Harkiv, Ukraine.

4. Kohalovskyy, M.R. (2003), Perspektivnyie tehnologii informatsionnyih sistem [Perspective technologies of information systems], DMK Press; AiTi Company, vol. 1, p. 288.

5. ISO 2392-94: Information and documentation. Basic concepts. The terms and definitions”.

6. Oklander, M.A. (2004), Logistichna sistema pIdpriemstva [The logistics system of the enterprise], Odessa: Astroprint, vol. 1, p. 312.

7. Novak, V.A. Simonenko, Y.G. Bondar, V.P. Matveev, V.V. (2008), Informatsiyny sistemy v menedzhmenti [Informations systems in management], Caravel, Kyiv, Ukraine.

8. Krykavsky, E.V. (2006), Logistika. Osnovi teoriyi [Logistics. Basic theory], 2nd ed, Lviv National University "Lviv Polytechnic", Lviv, Ukraine.

9. Mykhaylichenko, G.I. (2001), “Information and sales logistics in tourism”, Ph.D. Thesis, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine.

10. Hrapska, J.S. (2007), “State mechanisms to ensure cooperation of powers on the basis of information logistics”, Ph.D. Thesis, Donetsk State University of Management of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Donetsk, Ukraine.

11. Savina, N.B. (2009), “Infrastructure logistic processes of economics activity”, Research Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic", vol. 647, available at: http://www.lp.edu.ua (Accessed 20 Sept 2011).

12. Trydid, A.M. Azarenkov, G.M. Mishin, S.V. and Borisenko, I.I. (2008), LogIstika : navch. posib [Logistics: teach. guidances], Knowledge, Kiyv, Ukraine.

13. Alesynskaya, T.V. (2010), Osnovyi logistiki. Funktsionalnyie oblasti logisticheskogo upravleniya [Principles of logistics. Functional areas of lohystycs management], Taganrog: Publishing House TTY SFU, Taganrog, Russia.

14. Anikin, B.A. and Rodkyna, T.A. (2015), Osnovnyie i obespechivayuschie funktsionalnyie podsistemyi logistiki. Logistika. Teoriya i praktika [Basic and functional subsystems of logistics. Logistics. Theory and practice], Prospect, Moskow, Russia.

15. Kalchenko, A.G. (2004), Logistika: Pidruchnik [Logistics: Textbook], Kyiv National Economics University, Kyiv, Ukraine.

16. Dudar, T.G. and Voloshin, R.V. (2012), Osnovi logistiki : navch. posIbnik [Fundamentals of Logistics: Training manual], Kyiv center of educational literature,        Kyiv, Ukraine.

17. Anikin, B.A. Dybskaya, V.V. and Kolobov, A.A. (2002), Logistika: Uchebnik dlya vuzov [Logistics: Textbook for Universities], Infra-M, Moskow, Russia.

18. Nikiforov, V.V. (2008), Logistika. Transport i sklad v tsepi postavok [Logistics. Transport and storage in the supply chain], HrossMedya, Moscow, Russia.

19. Matvienko O.V. (2004), Osnovi informatsiynogo menedzhmentu [Fundamentals of information management], Tsentr uchbovoyi literatury,  Kyiv, Ukraine.

20. Oklander, M.A. (2005) Logistika: Navch. Posibnik  [Logistics: Training User], Tsentr uchbovoyi literatury, Kyiv, Ukraine.

21. Ilyeva, K.V. and Kostritska, N.A. (2012), “The main functional components of logisticsVinnitskiy torgovelno-ekonomichniy institut KNTEU, vol. 8, available at: http://www.knteu.kiev.ua (Accessed 10 Dec 2012).

22. Dybskaya, V.V. Zaitsev, E.I. Sergeev, V.I. and Sterlyhova A.N. (2011), Logistika: uchebnik [Logistics: Textbook], Eksmo, Moskow, Russia.

23. Nykolaichuk, V.E. and Kuznetsov V.G. (2006), Logistika: teoriya i praktika upravleniya [Logistics: Theory and practice of management], North-Press, Donetsk, Ukraine.

24. Mikhailovska, O.V. Filippova, N.V. and Koval, R.U. (2014), “Terms of logistics systems provide road facilities in Chernihiv region”, Public administration: improvement and development, vol. 12, available at: http://www.dy.nayka.com.ua (Accessed 25 Dec 2014).

25. Filippova, N.V. (2013), “Tools evaluating the effectiveness of public-private partnership in the road sector”, Economics and national economy management: problems and prospects. - San Francisco, California, USA.

 

Стаття надійшла до редакції 03.08.2015 р.