EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 4, 2013УДК 351:658.26(477)

 

О. Ю. Стоян,

докторант Чорноморського державного університету ім. Петра Могили

 

КОМПЛЕКСНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

 

O. Y. Stoyan,

Doctoral candidate of Petro Mohyla Black Sea State University

 

COMPLEX MECHANISM OF STATE CONTROL AND REGULATION OF THE DEVELOPMENT OF  RENEWABLE ENERGY OF UKRAINE

 

А. Ю. Стоян,

докторант Черноморского государственного университета им. Петра Могилы

 

КОМПЛЕКСНЫЙ МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ  УКРАИНЫ

 

Розглянуті ролі та значення державного управління та регулювання, як у повсякденному житті, так і для цілей науки; наведено теоретичне обґрунтування композиції комплексного механізму державного управління і регулювання розвитку національної економіки, зокрема відновлювальної енергетики України.

Розглянуто механізми та засоби реалізації державного регулювання відновлювальної енергетики України;  запропоновано  визначення елементів (укрупнених інструментів) державного регулювання відновлювальної енергетики України та засобів державного впливу на сферу відновлювальної енергетики та її розвиток. Проведено теоретичне обґрунтування складових цього механізму.

 

Discussed the role and importance of state control and regulation, as in everyday life, and for the purposes of science, provides a theoretical rationale for the composition of the complex mechanism of state control and regulation of the development of the national economy, in particular renewable energy of Ukraine.

The mechanisms and means of implementation of the state regulation of renewable energy of Ukraine, the author proposes a definition of the elements of the integrated tools state regulation of renewable energy of Ukraine and means of state influence on the field of renewable energy and its development. Given a theoretical rationale for the components of this mechanism.

 

Рассмотрены роль и значение государственного управления и регулирования, как в повседневной жизни, так и для целей науки; представлено  теоретическое обоснование композиции комплексного механизма государственного управления и регулирования развития национальной экономики, в частности возобновляемой энергетики Украины.

Рассмотрены механизмы и средства реализации государственного регулирования возобновляемой энергетики Украины; предложено определение элементов (укрупненных инструментов) государственного регулирования возобновляемой энергетики Украины и средств государственного влияния на сферу возобновляемой энергетики и ее развитие. Проведено теоретическое обоснование составляющих этого механизма.

 

Ключові слова: Державні механізми, засоби,  напрями впливу та інструменти реалізації державного регулювання відновлювальної енергетики України, комплексний механізм державного управління і регулювання розвитку національної економіки, зокрема відновлювальної енергетики

 

Keywords: State mechanisms, means, direction, effects, and instruments of implementation of the state regulation of renewable energy of Ukraine, the complex mechanism of state control and regulation of the development of the national economy, in particular renewable energy

 

Ключевые слова: Государственные механизмы, средства, направления воздействия и инструменты реализации государственного регулирования возобновляемой энергетики Украины, комплексный механизм государственного управления и регулирования развития национальной экономики, в частности возобновляемой энергетики.

 

 

І. Вступ

В своїх дослідженнях багато вітчизняних і зарубіжних науковців, що розглядали питання розвитку енергетичного сектору, дійшли висновку, що використання відновлювальної енергетики в енергетичному секторі зміцнює енергетичну безпеку країни. Саме тому, це питання варто розглядати саме крізь призму вдосконалення механізму державного регулювання зазначеного напряму енергетики.

Зауважимо, що значна увага науковців присвячена напрямам регулювання державою економічної сфери в цілому, їх класифікації та засобам, використовуваним державою для впливу на економіку країни та її розвиток, проте майже недослідженими ці аспекти є конкретно у сфері відновлювальної енергетики країни, та у науковій літературі ще не сформувався єдиний підхід до розуміння суті механізму державного регулювання відновлювальної енергетики, його складових елементів, а головне не має чітко сформульованого комплексний механізму державного управління і регулювання розвитку національної економіки, зокрема відновлювальної енергетики.

Зважаючи на це, спробуємо дати нове визначення механізму державного регулювання, у тому числі у сфері відновлювальної енергетики (далі - ВЕ), його складовим елементам, зокрема класифікувати основні напрями державного регулювання та засоби державного впливу на сферу відновлювальної енергетики України та її розвиток у процесі здійснення державної політики енергоефективності країни та сформулювати комплексний механізм державного управління і регулювання розвитку національної економіки, зокрема відновлювальної енергетики.

ІІ. Постановка завдання. Дослідженням переваг використання відновлюваних джерел енергії займались, зокрема: О. Возняк, Г. Гелетуха, Т. Желєзна, С. Кудря, Б. Тучинський, А. Щокін, М. Яніва. Проблеми підвищення ефективності системи державного регулювання ринку енергопостачання у працях таких науковців, як: О. Амоша, В. Богданович, В. Бушуєв, А. Воїнов, М. Гнідий, В. Жовтянський, В. Коновалюк, та інших.

Проте, зважаючи на необхідність подальшого розвитку сфери ВЕ України та значний потенціал розвитку зазначеної сфери, а також враховуючи той факт, що питання теоретичного обґрунтування композиції комплексного механізму державного управління і регулювання розвитку національної економіки, зокрема відновлювальної енергетики залишається не дослідженим повною мірою, у статті поставлено завдання дати нове визначення механізму державного регулювання, у тому числі у сфері відновлювальної енергетики та сформулювати комплексний механізму державного управління і регулювання розвитку національної економіки, зокрема відновлювальної енергетики.

ІІІ. Результати.

В сучасних умовах для розуміння ролі та значення державного управління та регулювання, як у повсякденному житті, так і для цілей науки, ми повинні чітко розуміти зростаючу роль держави в умовах ринку, входження в міждержавні об’єднання, міжнародні організації тощо.

Державне управління – складна система, багатопланова, комплексна, зі своїми зв’язками і проявами. Невід’ємною складовою державного управління, при чому найбільш важливою, є державне регулювання.

Об’єктом, як управління, так і регулювання, виступає економіка, економічна політика у всіх сферах і напрямах (галузі, території, соціальні та виробничі процеси й ін.).

Незважаючи на різні думки і підходи в науковому середовищі, більшість громадян, господарських керівників, громадських діячів підсвідомо, спираючись на практичний досвід, переконані, що інституційні органи влади всіх рівнів управляють державою, її економікою (в межах повноважень), використовуючи механізми державного регулювання.

Державне регулювання забезпечує ту спрямованість розвитку держави, того чи іншого напряму соціально-економічного життя, галузі економіки, регіону тощо, яка, безумовно, задана відповідною державною політикою, заснованою (визначеною) законодавством, стратегією, міжнародним договором або іншим актом.

Таке регулювання здійснюється в різних формах економічними і адміністративними методами. Поширюється воно практично на всі сфери життя населення, економічні і соціальні процеси, відповідальність за які несе держава. Факторів, за якими держава, її конституціональні органи зобов’язані здійснювати управлінський вплив, державне регулювання, безліч.

Управляти – означає і регулювати. Як би ми не намагалися доводити наявність відмінностей у цих поняттях – все це не буде мати принципового для нас і, головне, для об’єктів державного регулювання і державного регулювання значення.

Головне – домогтися ефективного вирішення поставлених державою завдань та досягти намічених цілей.

Виходячи з викладеного, пропонується розглянути розроблений автором комплексний механізм державного управління і регулювання розвитку національної економіки, її галузей та ін.

Як ми вже говорили, в умовах трансформаційного переходу до побудови ринкової економіки, проведення необхідних і невідкладних в ключових галузях економіки та інших сферах життєдіяльності населення, імплементації національного законодавства відповідно до вимог ЄС, адміністративної реформи і багато іншого, державне регулювання вимагає значно більшого впливу держави, механізми державного управління та регулювання на всіх рівнях повинні враховувати вплив суспільства (механізм суспільного впливу), який включає відкликання того чи іншого представника влади, органу влади в цілому, центрального органу владу, в разі невиконання своїх обов’язків.

В конструкції такого комплексного механізму представлені всі форми і методи, сучасний інструментарій, засоби досягнення поставленої мети, всі рівні інституціональних органів, інакше кажучи, як суб’єкти, так і об’єкти процесу державного управління та регулювання. Він наочно демонструє наявні можливості держави, владні повноваження, здатність своєчасного втручання в ринкову кон’юнктуру законними методами та засобами впливу, отримуючи постійний зворотний зв’язок або здійснюючи моніторинг всіх процесів, які відбуваються в суспільстві. Цей комплексний механізм завжди можна відрегулювати, вводячи необхідні параметри відповідно до поставленого завдання або мети. Він є універсальним.

Наприклад, будь-який орган влади або інституційний орган отримав завдання розпочати реалізацію нової державної політики в енергетиці, виділивши при цьому прискорений розвиток відновлювальної енергетики, як це випливає із стратегії розвитку або національного плану розвитку. Цей орган починає корегувати комплексний механізм, вводячи в його конструкцію задану мету, інші завдання, визначаючи перелік інституціональних органів управління та регулювання (іншими словами, визначаючи інституціональний механізм), фактори, за допомогою яких буде контролюватись процес розвитку відновлювальної енергетики, визначаючи потрібний нормативно-правовий механізм, рівні управління та регулювання. Визначаємо форми та методи, необхідний інструментарій регулювання, а також об’єкти регулювання та управління. Використовуючи, головним чином, програмно-цільовий метод вирішення поставлених завдань, відпрацювавши зворотний зв’язок з «енергетичним ринком», громадськими організаціями, враховуючи підписані міжнародні зобов’язання, ми отримуємо збалансований механізм державного регулювання розвитку ВЕ України. Практично у всіх розділах, більшою чи меншою мірою, відображені особливості ринку енергетики, роботи об’єднаної енергетичної системи, традиційних джерел енергії, ВДЕ, їх стан розвитку, наведено інструментарій для стимулювання інвесторів та інвестицій, зроблено аналіз стану ринку (ринкової кон’юнктури), наявні посилання існуючу нормативно-правову базу.

Всі ці складові управління та регулювання можуть бути оперативно доповнені необхідним інструментарієм, нормативно-правова база, мета та завдання скориговані без зупинки механізму.

Головне в наведеному комплексному механізмі є те, що він простий, зрозумілий, універсальний і дає змогу одразу зрозуміти і побачити, як держава планує та зможе забезпечити досягнення заданої мети владними повноважними органами, виходячи з їх компетенції, які вирішують завжди двоєдине завдання – управління та регулювання. Запропонований нами механізм наведено на рис.1.

 

Рис.1. Комплексний механізм державного регулювання національної економіки України

Джерело: розроблено автором за даними [1;2;3;4 5]

 

На нашу думку, можна дати таке визначення комплексного механізму державного регулювання сфери відновлювальної енергетики. Комплексний механізм державного регулювання відновлювалної енергетики – компонентна структура  взаємопов’язаних  та взаємодоповнюючих елементів державного регулювання відновлювальної енергетики України та його засобів, що включає комплекс цілей, завдань, принципів, функції, суб’єктів й об’єктів, методів та форм, які використовуються органами державної влади в процесі стимулювання розвитку  відновлювальної енергетики та  досягнення цілей енергетичної політики держави. 

Найбільш повно розкриває зміст поняття саме таке визначення елементів державного регулювання: елементи (укрупнені інструменти) державного регулювання відновлювальної енергетики України – це сукупність взаємопов’язаних окремих засобів державного впливу на досліджувану сферу та її розвиток, які використовуються державою для досягнення певних цілей у сфері відновлювальної енергетики та є складовою комплексного механізму державного регулювання відновлювальної енергетики країни. До основних напрямів регулювання сфери відновлювальної енергетики вважаємо за доцільне віднести правове регулювання, адміністративно-контрольне регулювання, стратегічне планування, фінансово-бюджетне (економічне) регулювання, цінове регулювання, державно-приватне партнерство та інформаційне регулювання.

Ми дотримується думки, що найбільш повно визначення поняття «засоби державного впливу на сферу відновлювальної енергетики та її розвиток» буде виглядати таким чином: засоби державного впливу на сферу відновлювальної енергетики та її розвиток – це окремі складові елементів (укрупнених інструментів) державного регулювання відновлювальної енергетики, які є ключовим інструментом реалізації державної політики у досліджуваній сфері енергетики та які уточнюють механізми впливу держави на процеси у відновлювальній енергетиці України. З метою уточнення термінології слід зазначити, що, на думку автора, до них належать податки, ціни, кредити, мито, інвестиції тощо.

Визначивши основні, існуючі та можливі для запровадження елементи та засоби комплексного механізму державного регулювання відновлювальної енергетики України та систематизувавши їх, хочемо окремо зупинитись на питанні ресурсів державного регулювання ВЕ України та звернути увагу на важливість об’єднання зусиль органів різних рівнів із союзами підприємців і споживачів, громадськими інституціями.

Останні роки показали, що в деяких випадках зазначена співпраця при застосуванні на практиці мали вибірковий характер або суто декларативний. Зауважимо також, що механізми та засоби реалізації державного регулювання достатньо численні і потребують постійного вдосконалення.

Не можемо не наголосити на тому, що сьогодні Україна перебуває на принципово новому етапі свого розвитку, нагальними завданнями, які наразі стоять перед Урядом, є подолання системної кризи, в якій наразі знаходиться країна, а також системне реформування держави та державного управління, зокрема у частині розширення повноважень громад та громадських об’єднань на місцях та збільшення коштів на реалізацію їх повноважень. У цьому контексті до першочергових пріоритетів державного реформування в цілому та зокрема у такій важливій для забезпечення національної безпеки та енергонезалежності країни сфері, як відновлювальна енергетика, на нашу думку, також слід віднести запровадження дієвих механізмів громадського та правового контролю за діями влади, зокрема налагодження такої системи роботи органів державної влади, за якої кожний громадянин буде мати можливість отримувати інформацію про рішення державних органів та органів місцевого самоврядування. Важливими та необхідними для розвитку рисами здійснюваних змін у сфері державного регулювання досліджуваної сфері енергетики повинні стати саме висока демократичність, технологічність та орієнтованість на якісне задоволення послуг громадян. Обов’язковим елементом розвитку механізмів державного регулювання сфери ВЕ має стати рівність прав усіх учасників ринку ВЕ.

Зазначений комплексний механізм державного регулювання сфери відновлювальної енергетики України та його структура сприяють з’ясуванню точок зіткнення інтересів або взаємодії регульованої системи й регулятора і визначення кола завдань, що знаходяться в сумісному веденні держави і суб’єкта відновлювальної енергетики та можуть бути корисними для науковців та практиків при здійсненні деталізації та композиції засобів державного впливу на розвиток та функціонування сфер економіки.

ІV. Висновки Реальна спрямованість на ефективне державне регулювання у сфері відновлювальної енергетики можлива за умови цілісності та визначеності політико-економічного середовища, за умов використання усієї композиції комплексного механізму державного регулювання досліджуваної сфери енергетики, який є засобом забезпечення легітимного стану взаємодії об’єктів та суб’єктів відновлювальної енергетики в напрямі здійснення пріоритетів державної енергоефективної та енергозбережувальної політики в Україні.

Розроблений автором комплексний механізм та структура механізму державного регулювання відновлювальної енергетики та її розвитку через легітимну взаємодію всіх об’єктів та суб’єктів механізму формує відповідне середовище для найбільш ефективного регулювання державою досліджуваної сфери та її подальшого розвитку.

 

Література.

1.  Меденцов А. Шпаргалка по предпринимательскому праву / А. Меденцов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.e-reading.link/book.php?book=97780.

2. Сазонов В.Г. Прогнозирование и планирование в условиях рынка : [учеб. пособ.] [Электронний ресурс] / В.Г. Сазонов. – Режим доступа: http://eclib.net/14/index.html.

3. Формы и методы государственного регулирования экономики/ Библиофонд Электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://bibliofond.ru/download_list .aspx?id=488987.

4. Экономический справочник [Электронный ресурс] / Методы и формы государственного регулирования. – Режим доступа: http://econtool.com/.

5. Энциклопедия Экономиста [Электронный ресурс] / Государственное регулирование экономики. – Режим доступа: http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/gosudarstvennoe-regulirovanie-ekonomiki.html.

 

Стаття надійшла до редакції 19.04.2013 р.