EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 10, 2014

УДК 352:342

 

О. І. Васильєва,

д. держ. упр., професор, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

 

НАПРЯМИ ЗАСТОСУВАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ

 

Alexandrа  Vasilyevа,

d. derzh. upr., professor, professor of regional administration,

local government and city management of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, m. Kyiv

 

AREAS OF APPLICATION OF PPP IN THE SOCIAL SPHERE

 

У статті досліджено напрями застосування державно-приватного партнерства в соціальній сфері. Зазначено, що сучасний стан соціальної сфери на місцевому рівні, наявність проблем щодо розвитку галузі обумовлюють необхідність впровадження нових механізмів державного управління в умовах ринкових відносин. Прагнення України відповідати європейським стандартам у всіх сферах діяльності вимагає значних змін у вирішенні соціально-економічних завдань, вдосконалення методів та інструментів управління з урахуванням соціальних потреб населення.

Доведено, що застосування державно-приватного партнерства надасть можливість зменшити інвестиції у розбудову соціальних закладів і придбання обладнання, забезпечити здійснення суспільно важливих проектів, підвищити ефективність реалізації проектів за рахунок участі в них приватного сектору, як правило, ефективнішого за державний. При цьому знижується навантаження на місцевий бюджет за рахунок залучення приватних ресурсів, кращих фахівців, сучасних технологій і обладнання, а як наслідок – підвищується якість соціального обслуговування громадян.

 

This article explores the application areas of public-private partnerships in the social sector. Indicated that the current state of social services at the local level, there are problems concerning the development of the industry necessitates the introduction of new governance mechanisms in market conditions. Ukraine's desire to meet European standards in all areas requiring significant changes in addressing the socio-economic problems, improve methods and management tools based on social needs and interests.

The application of public-private partnerships will allow reduce investment in the construction of social facilities and purchase of equipment, ensure the implementation of socially important projects in a shorter time, increase the effectiveness of projects through the participation of the private sector is usually more efficient than government. This reduces the load on the local budget by attracting private resources, the best professionals, advanced technology and equipment, and as a result - improving the quality of social services for citizens.

We suggest possible forms of public-private partnerships in the social sector: the lease of state or municipal property; concession agreement (construction, reconstruction, modernization of existing facilities, maintenance facilities of the local infrastructure of social protection, contracts for services, joint venture, management state and municipal property social infrastructure to attract private and public sectors to develop and implementation of local programs and projects of social development agreement for the supply of social services, cooperation on the implementation of social programs to support elderly people, people with disabilities, the organization of social services and social services institutions of social protection (in-patient facilities, home residence, in schools, day care centers), social order (by contract, on a competitive basis), the creation of social shopping on the principles of partnership with the private sector.

 

Ключові слова: соціальна сфера, соціальний захист, державно-приватне партнерство, напрями застосування.

 

Keywords: social policy, social welfare, public-private partnerships, lines of application.

 

 

Постановка проблеми. Сучасний стан соціальної сфери на місцевому рівні, наявність проблем щодо розвитку галузі обумовлюють необхідність впровадження нових механізмів державного управління в умовах ринкових відносин. Прагнення України відповідати європейським стандартам у всіх сферах діяльності вимагає значних змін у вирішенні соціально-економічних завдань, вдосконалення методів та інструментів управління з урахуванням соціальних потреб та інтересів населення. Перехід до ринкової системи господарювання не супроводжувався в Україні диверсифікацією фінансування соціальної сфери. Тому дослідження напрямів застосування державно-приватного партнерства у соціальній сфері, як необхідної умови забезпечення ефективного соціального захисту населення регіону, міста, населеного пункту, вважаємо сьогодні досить актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблем системи соціального захисту населення, його теоретичних основ, реформування системи пільг знайшли своє відображення у наукових працях: Н.Борецької, О.Герасименко, М.Кравченко, І.Лебедєва, Е.Лібанової, К.Мельник, О.Новікової, В.Скуратівського, О.Палій, О.Піщуліної та ін.

Метою статті є дослідження напрямів застосування державно-приватного партнерства в соціальній сфері.

Виклад основного матеріалу. Сучасна соціальна сфера є одним із об'єктів, відносно якого відбувається суттєвий перегляд концептуальних підходів, засобів, механізмів, напрямів і методів для покращення діяльності закладів системи соціального захисту населення та організації надання соціальних послуг. Отже, забезпечення реалізації стратегічного курсу реформ повинно бути пов'язано з соціальне орієнтованою економікою. З одного боку, їй мають бути притаманні плюралізм форм власності та розвинута система ринкових відносин, з іншого – певний ступінь участі держави у забезпеченні ефективності економіки, регулюванні доходів населення та зайнятості, формуванні умов, що забезпечують задоволення соціальне значущих потреб усього населення [1, с. 24–25].

Модернізація соціальної сфери розглядається в програмних документах Президента України, Уряду України як один із найважливіших факторів соціально-економічного зростання держави. Але вона відбувається надто повільними темпами, збільшення обсягів державного фінансування не супроводжується адекватними змінами у системі управління, організації та механізмах надання соціальної допомоги та послуг. Механічне збільшення ресурсного забезпечення соціальної сфери, яке відбувалося в останні роки, по суті підмінило собою якісні зміни, що мали б відбутися насамперед в її організації, технологіях забезпечення реалізації соціальних потреб, а врешті-решт мало б підвищити ефективність витрат. Отже, найгострішою проблемою соціальної політики України залишається нераціональне використання коштів, що виділяються на соціальні потреби. У цій ситуації стратегічним завданням реформи соціальної сфери, а отже регіональної та місцевої соціальної політики є забезпечення кардинальних змін у її розвитку.

В умовах соціально-ринкової трансформації органи державної влади, органи місцевого самоврядування повинні виступити соціальним амортизатором перетворень і одночасно проводити активну соціальну політику на нових, адекватних ринковим вимогам засадах. Як зазначають сучасні науковці В. Скуратівський, О. Палій, призначення соціальних амортизаторів (механізмів соціального захисту) у забезпеченні:нівелювання дестабілізуючих наслідків ринкової економіки; пом’якшення соціальної напруги; забезпечення м’якої адаптації суспільних структур [9, с. 9–12].

Особливим інститутом ринкової економіки є соціальне партнерство, яке має стратегічний характер, оскільки дозволяє сформувати і безконфліктно реалізувати довгострокові завдання уряду, націлені на забезпечення соціально-економічного розвитку [3, с. 13]. Тому вдосконалення виконання державних соціальних зобов’язань, надання якісних соціальних послуг неможливо без впровадження сучасних соціальних технологій, інноваційних підходів, застосування нестандартного вирішення проблем.

Отже. формування механізмів державно-приватного партнерства у соціальній сфері, пошук нових форм взаємовигідних партнерських відносин з приватним та громадським секторами є важливим стратегічним рішенням для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, створенням основи для послідовного вдосконалення діючої системи соціального захисту відповідно європейської моделі на місцевому рівні.

Для розвитку державно-приватного партнерства в Україні необхідно: закріпити принципи державно-приватного партнерства у державних та регіональних стратегіях соціально-економічного розвитку; створити сприятливе інституціональне середовище; розробити нормативно-правову базу; забезпечити державну підтримку та гарантії держави партнерам із приватного сектору [2, с. 34-37; 8].

Важливим, на наш погляд, є забезпечення органами державної влади, органами місцевого самоврядування координації процесу надання соціальних, медико-соціальних послуг державними та недержавними організаціями та установами, створивши гнучку систему партнерської взаємодії з приватним і громадським секторами.

Пріоритетними напрямами діяльності у соціальній сфері США є: боротьба з голодом, бідністю, інфекційними захворюваннями, наслідками стихійних лих, надання соціальних послуг, тощо. Сфера соціальної роботи постійно розширюється, служба соціального обслуговування активно залучає до співробітництва приватний сектор на засадах державно-приватного партнерства. Наприклад, у штаті Айова на засадах державно-приватного партнерства проводять свою діяльність будинки проживання для літніх людей. Муніципальні органи влади укладають договір з приватним сектором (на конкурсних засадах) щодо організації харчування та соціального обслуговування осіб похилого віку, надання послуг постійного догляду за хворими інвалідами, престарілими громадянами. Соціальне обслуговування літніх людей, громадян, які мають психічні захворювання здійснюється як у загальних лікарнях і будинках-інтернатах, так і в спеціалізованих приватних стаціонарних закладах і диспансерах, а також амбулаторно. Крім цього, функціонують приватні соціальні Центри денного перебування, де пенсіонери можуть приходити щодня, спілкуватися, займатися спільною діяльністю. У країні для розвитку державно-приватного партнерства створена Національна рада з питань державно-приватного партнерства, яка розробляє стратегію розвитку та координацію діяльності у сфері партнерського співробітництва. Місцеві органи влади визначають сферу застосування державно-приватного партнерства, форми реалізації. Зазначимо, що відповідно до звіту, наданого Національним інститутом державно-приватного партнерства США, з 65 середньостатистичних муніципальних сервісних служб – 23 функціонують на засадах державно-приватного партнерства, а це більше 30 % [5].

У Франції прийнята «Французька анімаційна програма для літніх людей» (Programmed'activites), вся інформація про осіб літнього віку, які потребують соціального обслуговування, систематизована у геронтологічних Центрах. Спеціалісти цих закладів визначають чи потребує громадянин пенсійного віку обслуговування у стаціонарному закладі, розмір грошової допомоги (залежить від рівня доходу та можливостей самостійного догляду), яка надається. У подальшому, в залежності від вибору пенсіонера, укладається договір на обслуговування за участю муніципальної установи або приватного закладу. Вартість проживання включає: медичне обслуговування (20-25 % загальної вартості), фінансування здійснюється Національною системою охорони здоров'я; процент здатності до самообслуговування складає 10 % вартості обслуговування. Забезпечення фінансування проводить Департаментальна рада (кошти регіонального бюджету), оплата «готельного сервісу» приватного соціального закладу 70 %, цю частину оплачують самі пенсіонери або їхні родичі [4].

У Російській Федерації, застосовуючи механізми державно-приватного партнерства у галузі соціального захисту населення, працює Senior Group – компанія комплексного соціального обслуговування людей літнього віку. Це перша компанія у Східній Європі та Росії, що надає повний спектр послуг: від соціальних служб по догляду на дому до проживання в спеціалізованих Senior Group [4].

Senior Group була заснована у 2006 р, соціальні проекти реалізуються на засадах партнерської взаємодії з французькою компанією Groupe Almage, що гарантує клієнтам якісний європейський сервіс. Соціальні приватні будинки Senior Group розраховані на 20-40 місць, обладнанні для проживання в них престарілих, осіб з особливими потребами, з обмеженою мобільністю та лежачих. Помешкання облаштованні пандусами, поручнями, ліфтами, кімнатами і спеціалізованими санвузлами, обладнаннями для інвалідів, мають широкі дверні пройми і коридори, тривожні кнопки над ліжками, у них відсутні пороги, є можливість розміщення в одномісних, двомісних і тримісних номерах на короткостроковий або довгостроковий період. Зараз Senior Group успішно працює у Москві, Московській області, а також у Нижегородській та Калінінградській областях.

Реалізацію соціальної політики у сфері соціального захисту населення в Черкаській області проводять 28 управлінь праці та соціального захисту населення. В області проживає 62,8 ветеранів війни, 83 тисячі інвалідів різних категорій. Для обслуговування одиноких непрацездатних громадян та інвалідів у системі соціального захисту населення функціонує 14 будинків-інтернатів, в яких на повному державному забезпеченні проживають 2268 одиноких громадян літнього віку та інвалідів. У 27 територіальних центрах, що діють у всіх містах і районах, виявлено і взято на облік 64,1 тис. осіб, які потребують соціального обслуговування та соціальних послуг, із них 20 тисяч ветеранів війни та членів сімей загиблих; 11 тисяч інвалідів; 9,5 тисячі ветеранів праці. При цьому 37346 особам надаються різні види соціальної допомоги. У 25 стаціонарних відділеннях територіальних центрів проживають 645 осіб. За результатами обстеження понад 450 осіб було влаштовано на постійне або тимчасове проживання до будинків-інтернатів, стаціонарних відділень територіальних центрів.

З метою покращення соціального обслуговування, підвищення рівня життя ветеранів війни та праці, забезпечення їх засобами реабілітації і поліпшення санітарно-курортного лікування шляхом посилення соціальних гарантій на Черкащині рішенням обласної ради № 26-2/V від 10.04.2009 р. і рішенням №16-9/VI від 26.06.2012 р. «Про внесення змін до Обласної комплексної програми «Турбота» на 2009 – 2015 рр.». діє обласна комплексна програма «Турбота» на 2009-2015 рр. (далі Програма) [6].

Програмою передбачено:

- залучення об’єктів господарювання до надання соціально необхідних послуг у лазнях, перукарнях, пральнях, ремонтних майстернях, фотоательє безкоштовно та за пільговими цінами одиноким непрацездатним громадянам похилого віку, інвалідам, сім’ям з дітьми, які цього першочергово потребують;

- створити обласний, районні та міські центри волонтерського руху;

- створити сільські, селищні соціальні центри з питань соціального та правового захисту ветеранів війни та праці, людей похилого віку;

- вивчити питання створення в області закладів хоспісу та внести в установленому порядку відповідні пропозиції;

- забезпечити придбання транспортних засобів, пристосованих для інвалідів і дітей-інвалідів;

- створення спеціалізованих відділень по обслуговуванню вдома психічнохворих інвалідів;

- розвиток закладів соціальної сфери;

- забезпечити 100 % виявлення одиноких ветеранів та інвалідів, громадян похилого віку, які не в змозі забезпечити свою життєдіяльність, та влаштування, за їх згодою, на постійне або тимчасове проживання до будинків-інтернатів, стаціонарних відділень територіальних центрів соціального обслуговування;

- створення та організація діяльності реабілітаційних установ змішаного типу;

- оснащення пішохідних переходів спеціальними звуковими світлофорами та напрямними огорожами для створення безпечних умов руху осіб з вадами зору;

- створення довідково-інформаційного центру для роботи з ветеранами;

- зміцнення матеріально-технічної бази інтернатних установ, територіальних центрів соціального обслуговування [6].

Також для вирішення найголовніших проблем соціально-економічного розвитку на регіональному та місцевому рівнях, підвищення рівня життя населення та зниження рівня бідності розроблено програму, затверджену рішенням обласної ради № 16-3/VI від 26.06.2012 р. «Про обласну програму подолання та запобігання бідності на період до 2015 р.». За рейтинговою оцінкою рівня бідності, порівняно з іншими областями України, Черкаська область посідає 2 місце. Тому важливими завданням органів державної влади, органів місцевого самоврядування є забезпечення добробуту для всіх верств населення з метою створення умов для максимального розвитку особистості та гарантування високого рівня соціального захисту та соціальної безпеки [7].

Висновки. Зазначимо, що застосування державно-приватного партнерства надає можливість зменшити інвестиції у будівництво соціальних закладів та придбання обладнання, забезпечити здійснення суспільно важливих проектів у коротші терміни, підвищити ефективність реалізації проектів за рахунок участі в них приватного сектору, як правило, ефективнішого за державний сектор. При цьому знижується навантаження на місцевий бюджет за рахунок залучення приватних ресурсів, кращих фахівців, сучасних технологій і обладнання, а як наслідок – підвищується якість соціального обслуговування громадян.

Пропонуємо можливі форми державно-приватного партнерства у соціальній сфері: договір оренди об’єктів державної або комунальної власності; концесійні угоди (будівництво, реконструкція, модернізація наявних об’єктів, обслуговування об’єктів місцевої інфраструктури системи соціального захисту населення; договори на надання послуг, про спільну діяльність, на управління державним або комунальним майном соціальної інфраструктури; залучення приватного і громадського секторів до розробки та виконання місцевих програм, проектів соціального розвитку; угоди на постачання послуг соціальної сфери, співробітництво щодо реалізації соціальних програм підтримки громадян літнього віку, осіб з особливими потребами; організація соціального обслуговування та надання соціальних послуг в установах соціального захисту (стаціонарних закладах, вдома за місцем проживання, у закладах денного перебування); соціальне замовлення (шляхом укладання контракту, на конкурсній основі); створення соціальних магазинів на засадах партнерської взаємодії з приватним сектором.

Перспектива подальших розвідок даної проблематики. Напрями запровадження державно-приватного партнерства у соціальній сфері, застосування різних його форм з метою отримання соціального ефекту у сфері соціального захисту населення потребують запровадження нових організаційно-правових форм взаємовідносин між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, приватним і громадським секторами.

 

Список використаних джерел

1. Борецька Н. П. Соціальний захист населення на сучасному етапі : стан і проблеми : монографія / Н. П. Борецька // Донецьк : Янтар, 2001. – 176 с.

2. Герасименко О. О. Трансформація соціально-трудової сфери : Передумови, закономірності, імперативи / О. О Герасименко // Формування ринкової економіки. – 2010 № 23. – С. 34–37.

3. Лебедєв І. В. Соціальне партнерство як засіб подолання економічної кризи / І. В Лебедєв // Економіка та держава. – 2009. – № 4. – С.1215.

4. Офіційний сайт компанії комплексного соціального обслуговування людей похилого віку у Східній Європі і Російській Федерації «Senior Group» / [Електронний ресурс]Режим доступу: http : //www.seniorgroup.ru/organamvlasti/opytevropejskihstran.aspx. – Назва з екрану.

5. Про досвід державно-приватного партнерства в США / [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.pppinrussia.ru/userfiles/upload/files/PPP%20in%20foring%20country/PPP_USA.pdf/. – Назва з екрану.

6. Про обласну комплексну Програму «Турбота» на 2009-2013 рр. / [Електронний ресурс] : Рішен. Черкаськ. обл. ради від 10 квіт. 2009 №26-2/V. – Режим доступу : http://www.oda.ck.ua/index.php?article=444. – Назва з екрану.

7. Про обласну програму подолання та запобігання бідності на період до 2015 р./ [Електронний ресурс] : Рішен. Черкаськ. обл. ради від 26 черв. 2012 р. №16-3/VI. – Режим доступу : http://www.oda.ck.ua/index.php?article=444/. – Назва з екрану.

8. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 рр. в умовах глобалізаційних викликів : матер. парлам. слухань, Київ, 17 черв. 2009 р. / [Електронний ресурс] – Режим доступу : http:www.rada.gov.ua/zakon/new/par_sl/sl1706109 htm. - Назва з екрану.

9. Скуратівський В. А. Основи соціальної політики : навч. посіб. / В.А. Скуратівський, О.М. Палій– К. : МАУП, 2002. –33 с.

 

References.

1. Boretska, N.P. (2001), Sotsial'nyj zakhyst naselennia na suchasnomu etapi: stan i problemy [Social protection at this stage: state and problems], Amber, Donetsk, Ukraine.

2.Gerasimenko, O. (2010),Transformation of social and labor sphere: Background, laws, imperatives”, Formation of a market economy, vol. 23, pp. 34-37.

3 Lebedev, I.V. (2009),Social partnership as a means of overcoming the economic crisis”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 12-15.

4 The official website of integrated social services for the elderly in Eastern Europe and the Russian Federation «Senior Group» (2014), available at: http://www.seniorgroup.ru/organamvlasti/opytevropejskihstran.aspx (Accessed 04 Oct 2014).

5 PPP Center (2014), “On the experience of public-private partnerships in the United States”, available at: http://www.pppinrussia.ru/userfiles/upload/files/PPP%20in%20foring%20country/PPP_USA.pdf/ (Accessed 04 Oct 2014).

6 Cherkasy Regional State Administration (2009), Decisions “On a regional integrated program Care”, available at: http://www.oda.ck.ua/index.php?article=444/ (Accessed 04 Oct 2014).

7 Cherkasy Regional State Administration (2012), Decisions “On a regional program to overcome and prevent poverty in the period to 2015”, available at: http://www.oda.ck.ua/index.php?article=444/ (Accessed 04 Oct 2014).

8 Verkhovna Rada of Ukraine (2009), “The strategy of innovative development of Ukraine for 2010-2020. Conditions in Global Challenges”, available at: http: available at: www.rada.gov.ua/zakon/new/par_sl/sl1706109 htm (Accessed 04 Oct 2014).

9 Skurativsky, V.A. and Paliy, O.M. (2002), Osnovy sotsial'noi polityky [Foundations of Social Policy], AIDP, Kyiv, Ukraine.

 

Стаття надійшла до редакції 12.10.2014 р.