EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
В. А. Кручиненко

УДК: 334.021

В. А. Кручиненко

ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Анотація

У статті проводиться порівняльний аналіз структурних елементів фінансового механізму державної підтримки малого бізнесу України і розвинених країн світу. В якості ключової особливості фінансового механізму державної підтримки малого бізнесу України, що відрізняє її від розвинених країн, обгрунтована орієнтованість на підтримку вже існуючих, діючих суб'єктів малого бізнесу. Найбільш слабким елементом в структурі механізму державної підтримки малого бізнесу України виділена нерозвиненість фінансової підтримки для початківців в підприємницькій діяльністі, «start-up» проектів.
Загальновідомо, малий бізнес грає величезну роль в рішенні поточних соціально-економічних проблем і розширення зайнятості. У країнах з розвиненою економікою мале підприємництво є важливим ресурсом ліквідації дисбалансу в розвитку територій, боротьби з бідністю і розвитку інновацій. В той же час, виконання малим підприємництвом своїх функцій безпосередньо пов'язано з ефективністю державної підтримки в цих країнах. Розвиток малого підприємництва в західних країнах характеризується більш високою динамікою в порівнянні з Україною, оскільки органи державної влади усвідомлюють роль і значення підприємств малого бізнесу, що виражається в розвиненій системі підтримки на національному рівні.
Неможливим видається і пряме копіювання форм, принципів і механізмів підтримки малого підприємництва, що підтвердили свою спроможність в зарубіжних країнах оскільки неадаптований до українських умов переносимий зарубіжний досвід може не лише виявитися неефективним, але і мати негативні наслідки. Виділяється ряд особливостей умов функціонування українського малого бізнесу, що склалися за час його становлення в пострадянський період і, на наш погляд, що не втратили актуальність до теперішнього часу і відрізняють його від зарубіжних аналогів :
- прагнення до максимальної самостійності, тоді як значна частина зарубіжних малих підприємств працює на умовах субпідряду, франчайзингу і т. п.;
- загальний низький технічний рівень і низька технологічна оснащеність у поєднанні зі значним інноваційним потенціалом;
- прагнення успішно функціонуючих малих підприємств вийти за рамки локальних ринків, у тому числі і на міжнародні ринки.
Одним з напрямів вдосконалення фінансового механізму державної підтримки малого бізнесу запропонована адаптація до українських умов принципу селективності, що дозволяє оптимізувати витрати і риски держави підтримки нових малих підприємств.

V. Kruchynenko

FINANCIAL MECHANISM OF STATE SUPPORT FOR SMALL ENTERPRISES DEVELOPMENT

Summary

The article provides a comparative analysis of the structural elements of the financial mechanism of state support for small business in Ukraine and developed countries. As a key feature of the financial mechanism of state support for small business in Ukraine, which distinguishes it from developed countries, a well-founded focus on supporting existing, existing small business entities. The weakest element in the structure of the mechanism of state support for small business in Ukraine is the underdevelopment of financial support for beginners in business, "start-up" projects.
It is well known that small business takes on enormous importance in in solving current socio-economic problems and expanding employment. In developed economies, small business is an important resource for eliminating imbalances in territorial development, poverty alleviation and innovation. At the same time, the performance of small businesses in their functions is directly related to the effectiveness of government support in these countries. The development of small business in Western countries shall be characterized by higher dynamics compared to Ukraine, as public authorities are aware of the role and importance of small businesses, which shall be expressed in a developed system of support at the national level. As a result, small business in these countries is currently the middle class of society, which serves as a platform for economic stability as a whole.
It also seems impossible to directly copy the forms, principles and mechanisms of small enterprises support that have proven their ability in foreign countries, albeit with the same state system, as unadapted to Ukrainian conditions portable foreign experience may not only be ineffective but also have negative consequences. There are a number of features of the conditions of functioning of Ukrainian small business, which developed during its formation in the post-Soviet period and, in our opinion, have not lost relevance to the present time and distinguish it from foreign counterparts:
- combination of several activities within one small enterprise, the inability in most cases to focus on a single-product model of development;
- the desire for maximum independence, while a significant part of foreign small enterprises operate on a subcontracting basis, franchising, etc.;
- general low technical level and low technological equipment in combination with significant innovation potential;
- underdeveloped system of self-organization and infrastructure to support small business;
- the desire of successfully operating small enterprises to go beyond local markets, including international markets.
One of the ways to improve the financial mechanism of state support for small enterprises is to adapt to the Ukrainian conditions the principle of selectivity, which allows to optimize the costs and risks of the state to support new small enterprises.

№ 8 2018

Кількість переглядів: 795

Відомості про авторів

В. А. Кручиненко

здобувач, Навчально-науково-виробничий центр НУЦЗУ

V. Kruchynenko

Сandidate for a degree, Training, Research and Production Center of the National University of Civil Defence of Ukraine

Як цитувати статтю

Кручиненко В. А. Фінансовий механізм державної підтримки розвитку малого підприємництва. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 8. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=756 (дата звернення: 26.06.2024).

Kruchynenko, V. (2018), “Financial mechanism of state support for small enterprises development”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 8, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=756 (Accessed 26 Jun 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.