EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 12, 2013

УДК 351

 

К. Г. Бричук,

Здобувач Академії муніципального управління

 

ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ПОТОКАМИ У СФЕРІ НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ

 

C. G. Brychuk,

Competitor Academy of Municipal Management

 

PRINCIPLES INFORMATION MANAGEMENT IN THE PROVISION OF E-GOVERNMENT SERVICES

 

Розглянуто основні завдання розвитку інформаційного суспільства в Україні. Визначено критерії оцінки ефективності вкладень інвестицій в розвиток інформаційно-комунікаційних технологій державного сектора. Запропоновано заходи програми переходу на надання державних послуг в електронному вигляді в Україні. Визначено концептуальні принципи реалізації моделі державного управління інформаційними потоками у сфері надання електронних державних послуг. Досліджено завдання організації моделі управління інформаційними потоками у сфері надання електронних державних послуг.

 

Basic tasks to development of informative society are considered in Ukraine. The criteria of estimation of efficiency of investments of investments are certain in development of informatively-communication technologies of public sector. The measures of the program of passing are offered to the grant of state services in an electronic type in Ukraine. Conceptual principles of realization of state case frame are certain by informative streams in the sphere of grant of electronic state services. The task of organization to the case frame is investigational by informative streams in the sphere of grant of electronic state services.

 

Ключові слова: інформаційне суспільство, державні послуги, електронні державні послуги, інформаційні потоки, електронне урядування, управління інформаційними потоками, розвиток інформаційно-комунікаційних технологій.

 

Keywords: Informative society, state services, electronic state services, informative streams, electronic management, management by informative streams, development of informatively-communication technologies.

 

 

І. Вступ

Основні стратегічні цілі розвитку інформаційного суспільства та суспільства знань, які з урахуванням сучасного стану та тенденцій розвитку України включають: прискорення процесу розроблення та впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у державне управління, охорону здоров’я, культуру, освіту, науку, охорону навколишнього природного середовища, бізнес тощо; розвиток електронної економіки; розвиток національної інформаційної інфраструктури та її інтеграція до світової інфраструктури; розвиток електронної демократії; збереження культурної спадщини України шляхом документування її об’єктів на цифрових носіях; захист персональних даних; удосконалення інформаційного законодавства; поліпшення стану інформаційної безпеки.

Тому, в основі формування принципів організації моделі управління інформаційними потоками у сфері надання електронних державних послуг лежать цілі і завдання соціально-економічного розвитку регіонів, досягнення яких може бути найефективніше забезпечено за рахунок реалізації цих принципів в усій системі державного управління.

ІІ. Постановка завдання

Метою формування сприятливих умов для розбудови інформаційного суспільства, соціально-економічного, політичного і культурного розвитку держави з ринковою економікою, що керується європейськими політичними та економічними цінностями, підвищення якості життя громадян, створення широких можливостей для задоволення потреб і вільного розвитку особистості, підвищення конкурентоспроможності України, вдосконалення системи державного управління за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.

В роботі ставиться завдання розглянути принципи організації моделі управління інформаційними потоками у сфері надання електронних державних послуг.

ІІІ. Результати

Основними завданнями розвитку інформаційного суспільства в Україні є [1, с. 56]:

- сприяння кожному громадянинові на засадах широкого використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у створенні інформації і знань, їх використанні та обміні ними, виробництві товарів та наданні послуг;

- повномасштабне входження України до глобального інформаційного простору;

- прискорений розвиток інформаційного сектору економіки, який активно взаємодіє з іншими секторами економіки з метою підвищення темпів економічного зростання;

- впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в усі сфери суспільного життя, діяльність державних органів та органів місцевого самоврядування.

На нашу думку, оцінка ефективності державних вкладень в розвиток системи надання електронних державних послуг не може базуватися на традиційних методах оцінки, пов’язаних виключно з визначенням термінів повернення інвестицій. Найбільш адекватними критеріями їх оцінки мають бути такі показники як підвищення рівня доступності до громадських послуг, створення нових видів електронних послуг, підвищення зайнятості, технічне вдосконалення і підвищення освітнього рівня.

Деякі експерти пропонують оцінювати ефективність вкладень інвестицій в розвиток інформаційно-комунікаційних технологій державного сектора за наступними трьома глобальними критеріями:

- рівень затребуваності державних послуги;

- операційна ефективність, що визначається на основі скорочення витрат їх надання за рахунок перенесення транзакцій в режим «он-лайн»;

- політичні вигоди, що отримуються державними органами влади, виражаються в підвищенні їх шансів на перевиборах [2, с. 202].

Критеріями оцінки ефективності вкладення державних інвестицій в інформаційно-комунікаційні технології з боку підприємницького сектора мають бути такі показники як параметри використання додаткових каналів взаємодії (телефону, сайту, електронної адреси) і збільшення об’єму операцій, здійснених за цими каналами.

Необхідно також враховувати чинник скорочення використовуваних ресурсів, можливості міжурядової взаємодії, використання розподіленої системи надання електронних державних послуг.

Обсяги бюджетного фінансування реалізації моделі електронних державних послуг повинні визначатися щорічно в установленому порядку в процесі формування державного бюджету і місцевих бюджетів. Окремо повинен визначатися обсяг бюджетних коштів, що виділяються на експлуатацію створених інформаційних систем.

Відповідно до обсягу бюджетного фінансування, що виділяється, і фінансування за рахунок коштів інших джерел, а також за результатами аналізу виконання етапів реалізації моделі може здійснюватися коригування проектів та очікуваних результатів їх реалізації.

Для фінансування моделі пропонується використати кошти державного бюджету (а також кошти, що виділяються органами державної влади на інформатизацію) і місцевих бюджетів. В цілях співфінансування можуть бути залучені кошти державного бюджету, інших цільових програм, що містять заходи з розвитку і впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, а також кошти позабюджетних джерел.

У вказаних випадках кошти, що залучаються, мають бути за наявності відповідних угод, враховані в щорічно затверджуваних об’ємах фінансування заходів Програми переходу на надання державних послуг в електронному вигляді в Україні у рамках щорічної доповіді, що готується для Кабінету Міністрів України в установленому порядку. У реалізації Програми також повинні брати участь міністерства, що здійснюють заходи з розвитку інформаційних систем та інформатизації установ. Проектна і конкурсна документація галузевих заходів інформатизації, узгоджуються з Державним замовником.

Реалізація Програми здійснюється при активній участі органів місцевого самоврядування. Державна підтримка і координація інформатизації утворень здійснюються на принципах, аналогічних закладеним на підтримку регіональної інформатизації державними органами влади, включаючи участь представників місцевого самоврядування, співфінансування регіональних програм інформатизації з державного бюджету, розробку стандартів і типових рішень у сфері державної інформатизації і т. д.

Така структура діяльності, на наш погляд, дозволяє забезпечити оптимальний баланс цілей і завдань, а також сприяє їх взаємному посиленню при практичній діяльності з реалізації усього комплексу заходів, закладених в Програму. Крім того, в Програмі необхідно передбачити реалізацію декількох основних напрямів, у рамках кожного з яких забезпечується виконання комплексу взаємопов’язаних програмних заходів, спрямованих на вирішення конкретних завдань, сформульованих в Програмі. Визначення в Програмі напрямів і заходів здійснюється, виходячи з масштабності і складності вирішуваних проблем, а також необхідності раціональної організації діяльності з їх вирішення з урахуванням розподілу повноважень державних замовників.

У сфері удосконалення реалізації моделі управління інформаційними потоками у сфері надання електронних державних послуг необхідна розробка програми переходу на надання державних послуг в електронному вигляді в Україні на основі реалізації наступних заходів:

- розвиток інформаційної системи планування і моніторингу соціально-економічного розвитку на основі показників, визначених державним замовленням на статистичні інформаційні та інші ресурси;

- створення інформаційної системи управління реалізацією державних цільових програм, що передбачає використання додаткових потужностей інформаційної системи управління проектами органів державної влади;

- створення інформаційно-аналітичних систем моніторингу діяльності мережі підвідомчих бюджетних установ в соціально-значимих галузях, розрахунку нормативного фінансування бюджетних установ України;

- розвиток інформаційної системи запису актів цивільного стану, надання державних послуг в електронній формі, що включає управління виконанням усередині адміністративних регламентів, установку «інфоматів» в місцях масового перебування громадян, впровадження системи «електронних» черг надання послуг в режимі «єдиного вікна».

У рамках реалізації Програми необхідно створити державний інформаційний центр для забезпечення інформаційної взаємодії органів державної влади України з територіальними структурами державних органів влади і органів місцевого самоврядування для надання електронних державних послуг.

Необхідно спланувати переведення до електронної форми і забезпечення доступу до культурної спадщини і архівних документів України. Для цього необхідно оцифрувати не менше 15% особо цінних документів. Основними пріоритетами діяльності є створення електронних версій культурного надбання бібліотек, музеїв, архівів, образотворчого мистецтва (живопис, графіка, скульптура), нерухомого культурного надбання (архітектура, ландшафт), кіно, телебачення тощо.

Окрім цього, необхідно реалізувати такі заходи, як створення інформаційної системи обліку архітектурних і історичних пам’ятників із застосуванням інформаційних технологій, впровадження інформаційної системи бронювання і продажу квитків в музеї, а також впровадження інформаційно-аналітичної системи моніторингу діяльності бюджетних установ у сфері культури України.

Необхідним є впровадження інформаційно-аналітичної системи моніторингу діяльності бюджетних установ у сфері соціального захисту. Впровадження елементів електронного урядування в транспортному комплексі і дорожньому господарстві припускає апробацію сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в прийнятті рішень в сфері безпечного дорожнього руху. З їх допомогою можна на 15% знизити кількість дорожньо-транспортних події на пілотних ділянках [3].

У сфері економіки Програмою необхідно передбачити використання модулів електронного урядування для просування товарів і послуг підприємств України (Інтернет-виставка). Необхідним також є створення системи моніторингу стану об’єктів житлобудівництва, соціально-культурного призначення, капітального ремонту.

Одним з основних завдань формування е-економіки є розвиток електронного бізнесу. Зазначене завдання розв’язується шляхом розвитку і застосування підприємствами технологій та інструментів електронної торгівлі; використання електронного цифрового підпису і забезпечення інформаційної безпеки; впровадження системи дистанційного обслуговування у банківській системі; забезпечення подальшої інтеграції національної платіжної системи з міжнародними платіжними системами. Створення е-економіки сприятиме конкурентоспроможності національної економіки, розвитку виробництва товарів і послуг з високою доданою вартістю.

Серед програмних заходів загальносистемного характеру слід зазначити наступні. Потрібна розробка стандартів і проведення аудиту стану інформаційно-комунікаційної інфраструктури у бюджетних установах (освіта, охорона здоров’я та ін.).

Основою розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури у сфері охорони навколишнього природного середовища є створення і забезпечення роботи мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації, побудованої з використанням геоінформаційних технологій збирання, зберігання, обробки та передачі екологічної інформації з метою проведення аналізу, моделювання і прогнозування стану охорони навколишнього природного середовища.

Основною метою управління станом охорони навколишнього природного середовища є створення сприятливих умов для збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захисту життя і здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорони, раціонального використання і відтворення природних ресурсів.

Крім того, потрібне створення єдиної геоінформаційної системи органів державної влади і створення базового картографічного комплекту України, що включає електронні карти різних масштабів. Ця система охопить усі органи державної влади.

Отже, концептуальними принципами реалізації моделі державного управління інформаційними потоками у сфері надання електронних державних послуг є:

- принцип орієнтованості на споживача електронних послуг, коли кінцевим продуктом моделі надання електронних державних послуг є не інформаційно-комунікаційна система сама по собі, а сервіси користувачів або споживачів;

- принцип уніфікації систем моделі електронних державних послуг, коли на території одного регіону визначається єдиною одна модель комплектації системи електронних державних послуг усіма складовими елементами, включаючи єдину систему телекомунікацій, єдині програмно-апаратні засоби, єдині типові рішення для сервісів, що дозволяє не лише істотно знизити витрати на створення моделі, але і значно зменшити терміни її створення;

- принцип тиражування рішень (модулів, систем, компонентів) моделі електронних державних послуг в усі структурні підрозділи органів державної влади; реалізація принципу оптимізації міжвідомчої взаємодії, коли більшість сервісів моделі носять міжвідомчий характер, це стосується сервісів, орієнтованих на самі державні структури і державних службовців (електронний документообіг, інформаційно-аналітична система, геоінформаційна система).

Найуразливішими є горизонтальні зв’язки, що призводить до загальної втрати кінцевої результативності діяльності органів державного управління, якщо розглядати цю результативність виходячи з критерію корисності для споживача.

Важливою частиною програми є підготовка населення до використання електронних державних послуг. Для цього планується створення системи підготовки керівників органів державної влади і органів місцевого самоврядування України, працівників бюджетної сфери до використання електронних послуг в професійній діяльності. Також необхідно створити систему навчання громадян України базовим навичкам використання сервісних модулів надання електронних державних послуг.

Фінансування Програми необхідно здійснювати за наявності джерел і в межах коштів, що виділяються на ці цілі з місцевих бюджетів. Програма фінансується за рахунок загальних асигнувань зведених кошторисів доходів і витрат міністерств на відповідні роки в частині витрат на інформатизацію.

З вищесказаного можна зробити висновок, що практичний перелік заходів, які забезпечують реалізацію Програми і сприяють тим самим досягненню поставлених цілей і завдань, повинен не лише покривати усі заявлені наміри, але і мати чітко, сформований механізм моніторингу і управління процесом їх виконання. Це необхідно не лише для виявлення мірі відхилення ходу роботи від заявлених планів, але і для оперативного вирішення питання з коригування переліку самих заходів для встановлення балансу пріоритетів Програми, що змінюється, в процесі її реалізації.

ІV. Висновки

Принципи реалізації моделі державного управління інформаційними потоками у сфері надання електронних державних послуг повинні передбачати: підвищення рівня соціально-економічного розвитку України, її конкурентоспроможності, рівня життя населення, зростання бюджетних доходів за рахунок розвитку сучасної інформаційно-комунікаційної інфраструктури, використання електронних державних послуг в економіці регіонів; забезпечення реалізації організаційних і технічних заходів, спрямованих на забезпечення інформаційної безпеки підвищення рівня кваліфікації та підготовки працівників органів державної влади і бюджетних організацій в сфері використання електронних державних послуг в професійній діяльності; розвиток системи надання електронних державних послуг та принципу «єдиного вікна» для підвищення ефективності функціонування системи державного управління і місцевого самоврядування, а також підвищення оперативності та якості надання державних послуг.

Реалізація перелічених вище принципів організації моделі управління інформаційними потоками у сфері надання електронних державних послуг припускає вирішення наступної групи завдань: підвищення ефективності діяльності виконавчих органів державної влади; підвищення інформаційної відкритості в їх діяльності; розширення спектру, і підвищення якості, що надаються населенню і бізнесу, державних послуг.

 

Література.

1. Семенченко А. Організаційно-правові механізми державного управління розвитком електронного урядування в Україні: порівняльний аналіз та науково-методологічні підходи щодо їх удосконалення / А. Семенченко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2013. - № 1. - С. 55-74.

2. Руденко Н.Г. Перспектива впровадження та ефективного функціонування електронного уряду в Україні / Н.Г. Руденко // Європейські перспективи. - 2013. - № 4. - С. 202-205.

3. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні» від 15 травня 2013 р. № 386-р [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/publish/article?art_id=211179&cat_id=92996.

 

References.

1. Semenchenko, A. (2013) “Organizational and legal mechanisms of state administration by development of electronic management in Ukraine: comparative analysis and scientifically-methodological approaches in relation to their improvement”, Visnyk Natsional'noi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, vol. 1, pp. 55-74.

2. Rudenko, N.H. (2013) “A prospect of introduction and effective functioning of electronic government is in Ukraine”, Yevropejs'ki perspektyvy, vol. 4, pp. 202-205.

3. The official site of the Сabinet of Ministers of Ukraine (2013), “About the acceptance of Strategy of development of informative society in Ukraine”, available at: http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/publish/article?art_id=211179&cat_id=92996 (Accessed 24 June 2013).

 

Стаття надійшла до редакції 12.12.2013 р.