EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 6, 2014

УДК 351.86-047.64

 

М. В. Сіцінська,

к. держ .упр., докторант кафедри державного управління і менеджменту

Національної академії державного управління при Президентові України

 

ПЕРСПЕКТИВНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ І ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕМОКРАТИЧНОГО ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ НАД СЕКТОРОМ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

 

M. Sitsinska,

doctoral student in public administration and management

National academy of public administration the President of Ukraine

 

THE PERSPECTIVE MODEL OF DEVELOPMENT AND INCREASE OF EFFICIENCY OF STATE MANAGEMENT IN THE SPHERE OF CIVIL DEMOCRATIC CONTROL OVER THE SECURITY SECTOR AND DEFENSE OF UKRAINE

 

У статті розглянуто актуальні питання щодо розроблення і обґрунтування перспективної моделі розвитку і підвищення ефективності державного управління у сфері демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України. Наголошено, що перспективна модель розвитку і підвищення ефективності державного управління у сфері демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України розроблена в контексті вимог Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, Стратегії національної безпеки України, Стратегічного оборонного бюлетеня України. Доведено, що головною метою перспективної моделі розвитку і підвищення ефективності державного управління у сфері демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України є забезпечення неухильного дотримання законності й відкритості в діяльності структур сектору безпеки і оборони, сприяння їхній ефективній діяльності й виконання покладених на них завдань по захисту національних інтересів: особистості, суспільства та держави. Обґрунтовано, основні напрями реалізації політики національної безпеки у сфері розвитку демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України та шляхи розвитку і підвищення ефективності державного управління у сфері демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони.

 

The article deals with topical issues in the development and substantiation of perspective development model and increase the efficiency of state management in the sphere of civil democratic control over the security sector and defense of Ukraine. It was noted that perspective model of development and efficiency of state management in the sphere of civil democratic control over the security sector and defense of Ukraine developed in the context of the requirements of the strategy of state policy on development of civil society in Ukraine, the national security Strategy of Ukraine's Strategic defence Bulletin of Ukraine. It is proved that the main goal of perspective models of development and efficiency of state management in the sphere of civil democratic control over the security sector and defense of Ukraine is to provide strict observance of legality and openness in activity of the structures of the security sector and defense, promote their effective operation and implementation of their tasks for the protection of national interests of personality, society and state. Justified main directions of implementation of national security policy in the sphere of development of civil democratic control over the security sector and defense of Ukraine and ways of development and improvement of efficiency of state management in the sphere of civil democratic control over the security sector and defense.

 

Ключові слова: державне управління, демократичний цивільний контроль, перспективна модель, пріоритетні напрями, шляхи розвитку, національна безпека, сектор безпеки і оборони.

 

Key words: governance, democratic civilian control, a promising model, priorities, ways of development, national security, the security sector and defense.

 

 

Постановка проблеми. Останні події, які відбулися в Україні, продемонстрували, що сьогодні нагального реформування потребує сектор безпеки і оборони. Ця тема є актуальною вже протягом 23 років незалежності, однак реальних кроків, які б наблизили цей силовий сектор держави до європейських стандартів, досі немає. Наразі, одним із основних напрямів реформування сектору безпеки та оборони України є посилення демократичного цивільного контролю за діяльністю силових структур.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Побудова перспективної моделі розвитку і підвищення ефективності державного управління у сфері демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони в Україні ще не стала об’єктом спеціальних наукових досліджень в галузі науки “Державне управління”, хоча на даний час можна констатувати лише спроби деяких дослідників, експертів та авторів, які розглядали окремі її аспекти. Зокрема, у цьому напрямі заслуговують на увагу наукові розробки В.П.Горбуліна, Г.П.Ситника, А.І.Семенченка, А.Б.Качинського, В.М.Рижих, В.А.Ліпкана, В.О.Шамрая.

Таким чином, на сьогодні в теорії державного управління залишається проблемним, актуальним і малодослідженим питання розвитку і підвищення ефективності державного управління у сфері демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України.

Мета статті: розробити й обґрунтувати перспективну модель розвитку і підвищення ефективності державного управління у сфері демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України

Виклад основного матеріалу. Актуальність наукової публікації щодо розвитку і підвищення ефективності державного управління у сфері демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони зумовлена уведенням у дію рішення Ради Національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2012 р. “Про Стратегічний оборонний бюлетень України”, затвердженого Указом Президента України 29 грудня 2012 р. № 771/2012, де пріоритетними напрямами для підвищення ефективності демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України є: удосконалення механізму президентського і парламентського контролю за діяльністю сектору безпеки і оборони України, збільшення в його складових кількості цивільних осіб; залучення недержавних організацій та громадськості до систематичних і неупереджених заходів з актуальних питань цивільно-військових відносин [2].

Крім того, Україна має міжнародні зобов’язання у сфері демократичного цивільного контролю над органами сектору безпеки та оборони в рамках членства та співробітництва з ООН, ОБСЄ, Радою Європи, НАТО та ЄС, в яких зазначено що демократичний контроль над збройними силами має розглядатися як елемент безпеки та стабільності, сприяючи їх інтеграції в громадянське суспільство.

Реалізація пріоритетних напрямів підвищення ефективності демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України здійснюватиметься на кількох рівнях (див. рис):

Перший рівень – відомчий:

– посилення ефективності управління структурами сектору безпеки і оборони;

забезпечення неухильного дотримання законності й відкритості в діяльності всіх складових сектору безпеки і оборони;

– періодична публікація відповідних Білих книг;

– збільшення в структурах сектору безпеки і оборони кількості цивільних осіб;

– залучення недержавних організацій та громадськості до розроблення та вжиття систематичних і неупереджених заходів з актуальних питань цивільно-військових відносин;

– посилення внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту за використанням бюджетних коштів і державного військового майна в структурних підрозділах сектору безпеки і оборони;

– підвищити ефективність боротьби з корупцією.

Другий рівень – загальнодержавний:

створення оптимальних цивільно-військових відносин у суспільстві відповідно до стандартів держав – членів ЄС;

недопущення політизації безпекового і обороного сектору;

– забезпечення розвитку механізмів президентського і парламентського контролю за діяльністю структур сектору безпеки і оборони;

– збільшення відкритості й прозорості діяльності структур сектору безпеки і оборони;

– підвищення дієвості громадського контролю за діяльністю структур сектору безпеки і оборони відповідно до вимог розвитку громадянського суспільства;

– поетапне збільшення бюджетного фінансування сектору безпеки і оборони до рівня, що забезпечує його розвиток;

– забезпечення прозорості витрат видатків на національну безпеку і оборону;

– повернення довіри громадян України до сектору безпеки і оборони.

Третій рівень – міжнародний:

– забезпечення урахування інтеграційних завдань і процесів, бути сумісними з принципами і правилами діяльності спецслужб Європейського Союзу та НАТО;

імплементація міжнародних проектів і програм щодо здійснення демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони;

забезпечення виконання міжнародних зобов’язаннь у сфері демократичного цивільного контролю за діяльністю структур сектору безпеки і оборони в рамках членства та співробітництва з Організацією Об’єднаних Націй, Організацією з безпеки та співробітництва в Європі, Радою Європи, Організацією Північноатлантичного договору та Європейським Союзом.

 

Рис. Пріоритетні напрями підвищення ефективності демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України

 

За результатами зарубіжного досвіду, нами розроблено й обґрунтовано перспективну модель розвитку і підвищення ефективності державного управління у сфері демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України. Сутність якої полягає в опрацюванні комплексу пріоритетних напрямів реалізації державної політики національної безпеки у сфері розвитку демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони з метою підвищення ефективності державного управління національною безпекою, спрямованого на забезпечення виконання державно-управлінських завдань по захисту національних інтересів громадян, суспільства та держави.

На нашу думку, перспективна модель розвитку і підвищення ефективності державного управління у сфері демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України складається з двох стратегічних рівнів: основні напрями реалізації політики національної безпеки у сфері розвитку демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України та шляхи розвитку і підвищення ефективності державного управління у сфері демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони.

До основних напрямів реалізації політики національної безпеки у сфері розвитку демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України, в контексті вимог Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, Стратегії національної безпеки України, Стратегічного оборонного бюлетеня України, відносяться питання:

• утвердження громадянського суспільства як гарантії демократичного розвитку держави;

• запровадження громадського контролю за діяльністю влади;

• забезпечення незалежної діяльності інститутів громадянського суспільства, посилення їх впливу на прийняття суспільно важливих рішень;

• створення умов для забезпечення широкого представництва інтересів громадян в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

• проведення регулярних консультацій із громадськістю з важливих питань життя суспільства і держави;

• підвищення рівня взаємодовіри та взаємодії у суспільстві;

• розвиток механізмів електронного урядування та електронної демократії [3];

• розвиток цивільно-військових відносин у суспільстві;

приведення у відповідність із стандартами держав членів ЄС співвідношення цивільного та військового персоналу в органах сектору безпеки і оборони;

• подальший розвиток механізмів президентського і парламентського контролю за діяльністю сектору безпеки і оборони;

• збільшення цивільної компоненти в органах сектору безпеки і оборони;

• збільшення відкритості й прозорості діяльності сектору безпеки і оборони;

• залучення інститутів громадянського суспільства до вироблення та реалізації політики національної безпеки і оборони, а також до оцінювання її ефективності [1];

• забезпечення прозорості витрат видатків на національну безпеку і оборону;

• удосконалення механізму і впровадження сучасних технологій інформаційної присутності та інформування суспільства і міжнародної спільноти про діяльність сектору безпеки і оборони;

• залучення недержавних організацій та громадськості до систематичних і неупереджених заходів з актуальних питань цивільно-військових відносин;

• удосконалення механізму президентського і парламентського контролю за діяльністю сектору безпеки і оборони України, збільшення в його складових кількості цивільних осіб;

• вдосконалення системи взаємодії з інститутами громадянського суспільства [2].

Другим стратегічним рівнем перспективної моделі є шляхи розвитку і підвищення ефективності державного управління у сфері демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони, що передбачає:

– удосконалення нормативно-правового та законодавчого забезпечення демократичного цивільного контролю за діяльністю сектору безпеки і оборони;

– удосконалення системи демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони;

– здійснення модернізації наукового, інформаційно-технічного та кадрового забезпечення; демократичного цивільного контролю;

– розробка проекту Концепції залучення громадськості до здійснення демократичного цивільного контролю за діяльністю структур сектору безпеки і оборони;

– розробка проекту Національної стратегії розвитку демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України.

Отже, головною метою перспективної моделі розвитку і підвищення ефективності державного управління у сфері демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України є забезпечення неухильного дотримання законності й відкритості в діяльності структур сектору безпеки і оборони, сприяння їхній ефективній діяльності й виконання покладених на них завдань по захисту національних інтересів: особистості, суспільства та держави.

Висновки. Підсумовуючи викладене вище, нами сформульовано та концептуально обґрунтовано перспективні напрями підвищення ефективності демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони в Україні, реалізація яких здійснюватиметься на кількох рівнях: відомчому, загальнодержавному, міжнародному, де управлінські функції втілюються через комплекс ужитих відповідно до Конституції і законів України, міжнародних зобов’язань, правових, організаційних, інформаційних заходів і засобів з боку органів державної влади та інституцій громадянського суспільства для забезпечення неухильного дотримання законності, відкритості і прозорості в діяльності структур сектору безпеки і оборони України.

Також, розроблено й обґрунтовано перспективну модель розвитку і підвищення ефективності державного управління у сфері демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України, сутність якої полягає в опрацюванні комплексу перспективних напрямів реалізації державної політики національної безпеки у сфері розвитку демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони в контексті вимог Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, Стратегії національної безпеки України, Стратегічного оборонного бюлетеня України, що передбачає: удосконалення нормативно-правового та законодавчого забезпечення демократичного цивільного контролю за діяльністю сектору безпеки і оборони; удосконалення системи демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони; здійснення модернізації наукового, інформаційно-технічного та кадрового забезпечення; розроблення проекту Концепції залучення громадськості до здійснення демократичного цивільного контролю за діяльністю структур сектору безпеки і оборони України; розроблення проекту Національної стратегії розвитку демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України з метою підвищення ефективності державного управління національною безпекою, спрямованого на забезпечення виконання державно-управлінських завдань по захисту національних інтересів громадян, суспільства та держави.

Перспективою подальших розвідок даної проблематики, є на наш погляд, вивчення кращого європейського досвіду щодо розвитку і підвищення ефективності державного управління у сфері демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони.

 

Список використаних джерел.

1. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 черв. 2012 р. “Про нову редакцію Стратегії національної безпеки України” [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 8 черв. 2012 р. № 389/20122. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/ru/documents/14823.html.

2. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 груд. 2012 р. “Про Стратегічний оборонний бюлетень України” [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 29 груд. 2012 р. №771/2012  – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U771_12.html.

3. “Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні”, Указ Президента України від 24.03.2012 № 212/2012 –  Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/212/2012.

 

References.

1. Decree of the President of Ukraine (08.06.2012), № 389/2012 “About Nova редакцію Стратегії national безпеки of Ukraine”, available at: http://www.rnbo.gov.ua/documents/303.html (Accessed 27 May 2014).

2. Decree of the President of Ukraine (29.12.2012), №771/2012 “Pro Stratehichnyj oboronnyj biuleten' Ukrainy”, available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U771_12.html (Accessed 27 May 2014).

3. Decree of the President of Ukraine (24.03.2012), № 212/2012 “Pro Stratehiiu derzhavnoi polityky spryiannia rozvytku hromadians'koho suspil'stva v Ukraini”, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/212/2012 (Accessed 28 May 2014).

 

. Стаття надійшла до редакції 10.06.2014 р.