EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 5, 2014

УДК 351.854:342.924

 

О. С. Нагорічна,

к. п. н. заступник директора з наукової та організаційної роботи,

Державний науково-дослідний інститут митної справи, м. Хмельницький

Ю. О. Коновалов,

старший науковий співробітник, Державний науково-дослідний інститут митної справи, м. Хмельницький

 

ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

O. S. Nagorichna,

PhD., Pedagogic Science,  State Scientific Research Institute of Customs Service

Y. О. Konovalov,

Senior Researcher, State Scientific Research Institute of Customs Service

 

LEGISLATIVE SUPPORT FOR THE PROCESS OF STATE REGULATION OF RESEARCH ACTIVITIES

 

У статті визначаються питання законодавчого забезпечення процесу державного регулювання наукової діяльності, зокрема досліджується розвиток системи державного регулювання наукової діяльності та надаються пропозиції щодо удосконалення існуючого законодавства з питань наукової та науково-технічної діяльності.

У процесі дослідження використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи дослідження. Серед загальнонаукових методів застосовувалися, насамперед, системний, структурно-функціональний і порівняльний. Також у процесі дослідження було використано спеціально-юридичний метод: формально-юридичний – для комплексної характеристики законодавства України щодо науково-технічної діяльності.

Порушено та проаналізовано порівняно недосліджені на даний період проблеми, що пов’язані з сучасним станом та перспективами розвитку законодавчого забезпечення процесу державного управління наукової діяльності, зокрема обґрунтовано необхідність внесення змін у законодавче забезпечення наукової діяльності в т.ч. ЗУ «Про наукову і науково-технічну діяльність», що забезпечить більш ефективне використання науково-технічного та кадрового потенціалу науки.

Наукове дослідження чітко, зрозуміло та ґрунтовно розкриває основний зміст законодавчого забезпечення процесу державного управління наукової діяльності пропонує практичні рекомендації щодо вдосконалення даного процесу. Матеріали та напрацювання статті можуть використовуватися: у правотворчості – при доопрацюванні ЗУ «Про наукову і науково-технічну діяльність»; у правозастосуванні – рекомендації, які обґрунтовані в статті, мають за мету вдосконалення практики застосування норм чинного законодавства в сфері наукової та науково-технічної діяльності; у навчальному процесі – положення та висновки статті можуть бути використані в навчальних закладах при вивченні управлінських дисциплін.

 

In this paper defined legislative support of the process of state regulation of research activities, in particular examines the development of the system of state regulation of research, and provided suggestions for improvement of the existing legislation on scientific and technical activities.

The study used the general scientific and special methods. Among the scientific methods used primarily systemic, structural and functional and comparative. The study also used a specially- legal method: formal-legal - for a comprehensive description of legislation of Ukraine on R & D activity.

Violations and relatively unexplored analyzed at the time the problems associated with the current state and prospects of the legislative process to ensure public administration research activities , including the necessity of amending the legislative support of scientific activities including Law "On scientific and technical activities ' to ensure more effective use of scientific, technical and human resources of science.

Scientific research clearly , clearly and thoroughly reveals the main content of the legislative process to ensure public administration research activities offers practical recommendations for improving the process. Materials and working paper can be used : the lawmaking - the revision of the Law "On scientific and technical activities"; in law enforcement - recommendations that are reasonable in the article are aimed at improving the practice of the current legislation in the field of scientific and technological activities ; in the learning process - Terms and conclusions articles can be used in schools in the study of management disciplines.

 

Ключові слова: законодавство, наука, державне регулювання, наукова діяльність.

 

Keywords: law, science, government regulation, scientific activity.

 

 

Постановка проблеми. У сучасних умовах розвитку цивілізації інтелектуальний потенціал та науково-технологічні інновації, які охоплюють глобальні масштаби, стають головними чинниками гармонійного розвитку людини та основою соціально-економічного зростання тієї чи іншої держави [1]. Розвиток науки і техніки є визначальним фактором прогресу суспільства, підвищення добробуту його членів, їх духовного та інтелектуального зростання. Саме тому гостро стоїть питання пріоритетної державної підтримки розвитку науки як джерела економічного зростання і невід'ємної складової національної культури та освіти, створення умов для реалізації інтелектуального потенціалу громадян у сфері наукової і науково-технічної діяльності, цілеспрямованої політики у забезпеченні використання досягнень вітчизняної та світової науки і техніки для задоволення соціальних, економічних, культурних та інших потреб [2].

Очевидно, що ефективність науково-технологічного розвитку країни залежить від державної політики: від обґрунтованості засад її формування до ефективності її реалізації. Регулювання наукової діяльності є достатньо складним завданням, оскільки багатоаспектним є об’єкт регулювання. За 23 роки система державного управління науково-технічною та інноваційною діяльністю неодноразово змінювалась. Так, сучасне Міністерство освіти і науки України за роки незалежності декілька разів зазнавало реформування [3].

Формування нових органів державної влади, зміна тенденцій у державному управлінні, зокрема перехід до сервісної держави, технологічні тенденції  потребують довгострокового прогнозування та  наукового обґрунтування. Наукове забезпечення у податково-митній сфері є одним із пріоритетів у забезпеченні національної безпеки в цілому та прогресивному розвиткові Міністерства доходів і зборів України, зокрема. [4]

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання державного регулювання наукової діяльності досліджували такі науковці, як О. Гармашова, Я. Яцків, C. Стеценко та інші. Особливу увагу вони акцентують на необхідності державного регулювання наукової діяльності.

Проте поглиблене вивчення матеріалів наукових публікацій і літературних джерел свідчить, що більшість дослідників розглядають законодавче забезпечення процесу державного регулювання наукової діяльності в загальному колі проблем без виокремлення їх в окремий об’єкт дослідження.

Отже, недостатня теоретична розробленість обраної теми, її теоретична, прикладна і практична значущість та актуальність зумовлюють потребу в проведенні її поглибленого дослідження.

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження законодавчого забезпечення державного регулювання наукової діяльності. Внесення пропозицій щодо змін в існуючі законодавчі акти з питань наукової та науково-технічної діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Організація та здійснення наукової діяльності в Україні здійснюється відповідно до цілої низки нормативно-правових актів. Законодавство України у сфері наукової діяльності базується на Конституції України, стаття 54 якої гарантує громадянам свободу наукової, технічної та інших видів творчої діяльності, захист інтелектуальної власності, авторських прав. Стаття 116 зобов'язує Кабінет Міністрів України забезпечувати здійснення економічної політики у сфері освіти, науки і культури. Згідно з пунктом 4 цієї ж статті Кабмін розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного і культурного розвитку України [5].

У 1991 році вперше серед країн СНД був прийнятий Закон України від 13.12.1991 № 1977-XII "Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності", який згодом у 1998 році був замінений Законом України від 01.12.1998 № 284-XIV "Про наукову і науково-технічну діяльність" [6]. Прийнято інші ключові закони України від 11.07.2001 № 2623-III "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" [7], Закон України від 04.07.2002 № 40-IV "Про інноваційну діяльність" [8].

У 1999 році Постановою Верховної Ради України від 13.07.1999 № 916-XIV схвалено Концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку України [9]. Законом України від 08.09.2011 № 3715-VI "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" [10] визначено стратегічні і середньострокові пріоритетні напрями інноваційного розвитку суспільства, реалізація яких має здійснюватися за безпосередньої участі вітчизняної науки на основі нових наукових розробок і технологій. У квітні 2004 року прийнято Закон України від 09.04.2004 № 1676-IV "Про Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій" [11].

З метою стимулювання інновацій і впровадження наукових результатів у виробництво, апробації механізмів підтримки реалізації результатів досліджень у 1999 році прийнято Закон України від 15.01.1999 № 402-XIV "Про спеціальну економічну зону "Яворів" [12] і створено технологічний парк "Яворів". У 1999 році введено в дію Закон України від 16.07.1999 № 991-XIV "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків" [13], згідно з яким діють вісім технологічних парків. Досвід роботи технологічних парків показав, що вони є чи не єдиним ефективно діючим механізмом інноваційної діяльності в Україні.

Починаючи з 1993 року вводиться у дію низка законів стосовно правової охорони інтелектуальної власності та Закон України від 25.06.1993 № 3322-XII "Про науково-технічну інформацію" [14], а в 1995 році - Закон України від 10.02.1995 № 51/95-ВР "Про наукову і науково-технічну експертизу" [15].

Прийнято Закон України від 17.01.2002 № 2984-III "Про вищу освіту" [16] та Закон України від 07.02.2002 № 3065-III "Про особливості правового режиму майнового комплексу Національної академії наук України" [17, 18].

За роки незалежності в Україні сформовано систему центральних державних органів регулювання науково-технічної діяльності. До державних органів, які здійснюють регулювання науково-технічної діяльності належать:

1. Виконавчо-розпорядчі органи регулювання наукової та інноваційної сфери:

- державні органи, повноваження яких визначено в Конституції України (Верховна Рада, Кабінет міністрів та Президент України), здійснюють адміністративно-правове регулювання наукової та інноваційної діяльності за рахунок втілення у життя базових норм Конституції;

- державні органи, повноваження яких визначено в інших нормативно-правових актах, включають: Міністерство освіти і науки України та підпорядковані йому служби, Національну академію наук та Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

2. Консультативно-дорадчі суб’єкти адміністративно-правового регулювання у сфері науки включають: Міжвідомчу раду з координації фундаментальних досліджень, Експертну раду з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України та громадські наукові організації [2, 3, 19].

Державне регулювання науково-технічною діяльністю здійснюється через застосування конкретних методів. Методи щодо здійснення державного регулювання та управління у сфері наукової і науково-технічної діяльності умовно можна поділити на дві групи: методи прямого та методи непрямого регулювання.

На національному рівні питання наукової проблематики є об'єктом розгляду з позицій забезпечення національної безпеки України. Даним питанням опікується Рада національної безпеки і оборони України [20]. Президент України, як голова Ради, 11 липня 2006 р. підписав Указ № 606/2006 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 квітня 2006 року «Про стан науково-технологічної сфери та заходи щодо забезпечення інноваційного розвитку України» [21]. Згідно з Указом Президента визнаються пріоритетні завдання діяльності органів виконавчої влади із забезпечення національної безпеки у науково-технологічній сфері: забезпечення інтеграції освіти, науково-технологічної сфери та виробництва як передумови інноваційного розвитку економіки; всебічну підтримку фундаментальних наукових досліджень, спрямованих на забезпечення технологічного розвитку України.

Законом України від 13.12.1991 № 1977- XII «Про наукову й науково-технічну діяльність» визначаються основні повноваження суб'єктів державного регулювання й управління в сфері наукової й науково-технічної діяльності [2].

Згідно із зазначеним законом, Верховна Рада України: здійснює державне регулювання у сфері наукової і науково-технічної діяльності; визначає основні засади і напрями державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності; затверджує пріоритетні напрями розвитку науки і техніки та загальнодержавні  програми  науково-технічного розвитку України; здійснює інші повноваження, які відповідно до Конституції України віднесені до її відання.

Президент України відповідно до Конституції та законів України сприяє розвитку науки й техніки з метою забезпечення технологічної незалежності країни: утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданням Прем’єр-міністра України міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізацію державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності; сприяє розвитку науки і техніки, здійснюючи інші повноваження, визначені Конституцією України.

Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі органів виконавчої влади: забезпечує проведення науково-технічної політики держави; подає Верховній Раді України пропозиції щодо пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та матеріально-технічного забезпечення; забезпечує розроблення і виконання державних цільових науково-технічних програм; затверджує в межах своєї компетенції державні цільові науково-технічні програми відповідно до визначених Верховною Радою України пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки;  визначає порядок формування та використання фондів для науково-технічної діяльності; здійснює інші повноваження у сфері наукової і науково-технічної діяльності відповідно до законів.

Міністерство освіти і науки України (далі – МОН України) входить до системи органів виконавчої влади і є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення формування та реалізації державної політики у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності [22].

Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України входить до системи органів виконавчої влади та реалізує державну політику у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності [23].

Національна академія наук України згідно з чинним законодавством є вищою державною науковою організацією України та користується правами самоврядності, які полягають у самостійному визначенні тематики досліджень, своєї структури, вирішенні науково-організаційних, господарських, кадрових питань, здійсненні міжнародних наукових зв’язків. Академія об`єднує дійсних членів, членів-кореспондентів та іноземних членів, усіх науковців її установ, організовує і здійснює фундаментальні та прикладні дослідження з найважливіших проблем природничих, технічних та соціогуманітарних наук. Відповідно до покладених на неї повноважень [24].

Державну службу інтелектуальної власності України Указом Президента України № 549/2013 «Питання Державної служби інтелектуальної власності України» [25] підпорядковано Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України.

Міжвідомча рада з координації фундаментальних досліджень - консультативно-дорадчий орган при HAH України, метою діяльності якого є сприяння розвитку фундаментальних досліджень в Україні і координації діяльності Національної та галузевих академій наук, громадських наукових організацій, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у цій сфері [26].

Експертна рада при HAH України з експертизи фундаментальних науково-дослідних робіт - консультативно-дорадчий орган, утворений з метою оцінювання тем фундаментальних досліджень, що заплановані до фінансування із загального фонду Державного бюджету України [20].

Отже, нормативно-правова база державного управління у сфері науки визначає вплив держави на наукову галузь. Суб'єкти адміністративно-правового регулювання у сфері науки здійснюють функції щодо державного регулювання зазначеної сфери. Водночас, важливо орієнтуватись у тих напрямах, які для держави є основними, пріоритетними, на реалізацію яких звертається основна увага та зосереджуються основні зусилля.

Держава не в змозі підтримувати всі наукові дослідження у повному обсязі. З метою оптимізації підтримки вітчизняної науки доцільно визначатися з пріоритетами, тобто з тими науковими напрямами, які здатні забезпечити суттєві позитивні наукові результати чи значну користь практиці. Це завдання вирішується за допомоги експертної діяльності.

Обов'язковій науковій і науково-технічній експертизі підлягають: державні цільові наукові та науково-технічні програми; міждержавні наукові та науково-технічні програми, що реалізуються на підставі міжнародних договорів України в межах її території; галузеві та міжгалузеві програми у сфері наукової та науково-технічної діяльності; інноваційні програми та проекти державного значення (Закон України від 10 лютого 1995 р. № 51/95-ВР «Про наукову і науково-технічну експертизу») [15].

Керуючись цим, а також враховуючи інші важливі чинники, Кабінет Міністрів України визначає перелік пріоритетних тем наукових досліджень, які й підтримуються у подальшому державою.

Метою визначення пріоритетних напрямів наукових досліджень є концентрація ресурсів держави на провідних напрямах науково-технологічного розвитку, забезпечення внутрішнього ринку конкурентною наукоємною продукцією та виходу з нею на світовий ринок. Визначені пріоритетні напрями наукових досліджень зобов'язують органи виконавчої влади України всіх рівнів створювати режим найбільшого сприяння виконанню робіт, спрямованих на реалізацію відповідних пріоритетних напрямів, і концентрації на них фінансово-економічних та інтелектуальних ресурсів.

Протягом 2013 року Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України обговорювалось положення проекту Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» у новій редакції.

Законопроект, розроблений членами спеціальної Робочої групи з розроблення змін до чинного Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», створеної при Агентстві.

Найбільш важливими питаннями законопроекту стали: актуалізація чинних положень та введення нових понять; соціальний захист наукових працівників; підтримка молодих вчених; розширення можливостей наукових установ; стимулювання діяльності наукових установ; нові організаційні форми та елементи інфраструктури наукової і науково-технічної діяльності.

З огляду на актуальність даного питання пропонуємо своє бачення проблемних питань, що постають перед науковою сферою.

На нашу думку, Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» не відповідає змісту наукової діяльності. Для вирішення даного питання необхідні системні зміни, а саме:

1. Вступну частину доповнити: «Закон спрямований на забезпечення розвитку науки і техніки та ефективне використання науково-технічного та кадрового потенціалу науки, впровадження її результатів у всі сфери суспільного життя».

2. Упорядкувати понятійно-термінологічний апарат (стаття 1):

- до сутності та значення поняття «наукове забезпечення» у різних органах державної влади та в окремих галузях прослідковуються різні підходи, тому пропонуємо доповнити Закон України: «Наукове забезпечення – система заходів (наукових, науково-технічних, організаційних тощо), спрямованих на забезпечення необхідними ресурсами прогресивного розвитку суспільства»;

- поняття «науково-педагогічний працівник» викласти у такій редакції: «Науково-педагогічний працівник – фізична особа, яка за основним місцем роботи у вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації провадить навчальну, методичну, виховну та наукову (науково-технічну) діяльність».

3. Статтю 6 доповнити:

«2. Для наукових працівників встановлюється режим ненормованого робочого дня. Робочий час наукового працівника включає час виконання ним наукової (науково-технічної) роботи та може включати консультативну, експертну, адміністративно-організаційну роботу».

4. Розділ V «Форми і методи державного регулювання та управління у науковій і науково-технічній діяльності» ст. 32. «Основні принципи державного управління та регулювання у науковій і науково-технічній діяльності» доповнити:

«При провадженні науково-технічної діяльності інтереси людини та екологічної безпеки переважають над інтересами науки та національної безпеки. Забороняється проведення наукових досліджень, спрямованих на розробку методів та технологій маніпулювання вольовою сферою людини, впливу на її свідомість та програмування поведінки».

Також проблемним питанням є відсутність затвердженої Стратегії інноваційного розвитку України. Необхідно доопрацювати проект Стратегії інноваційного розвитку України на довгостроковий період як невід’ємну частину Стратегії розвитку держави на відповідний період, у якій чітко було б визначено розвиток окремих складових, наприклад, податкової та митної.

У Законі України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» визначено, що «пріоритетні напрями розвитку науки і техніки – науково, економічно та соціально обґрунтовані напрями науково-технічного розвитку на довгостроковий період (понад 10 років), яким надається пріоритетна державна підтримка з метою формування ефективного сектору наукових досліджень і науково-технічних розробок для забезпечення конкурентоспроможності вітчизняного виробництва, сталого розвитку, національної безпеки України та підвищення якості життя населення». Разом з цим, пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки на період до 2020 року визначено, серед іншого, лише «фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави».   Таким чином частина прикладних наукових досліджень залишилися поза межами пріоритетних. Для вирішення даної проблеми необхідно внести зміни у Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» доповнивши підпункт 1) статті 3 після слів «фундаментальні» словами «та прикладні».

Однією з проблем є дискримінаційні норми тривалості відпустки наукових працівників галузевих наукових установ (28 к.д.) та їх невідповідність інтенсивності, складності та напруженості наукової діяльності. Для вирішення даної проблеми необхідно внести зміни у Додаток до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам (ПКМУ від 14.04.1997 № 346), передбачивши термін щорічної основної відпустки науковим працівникам наукових установ, які мають вчений ступінь доктора наук – 45 робочих днів, кандидата наук – 42 робочих дні, без наукового ступеня – 35 робочих днів.

Невирішеним питанням для наукової спільноти України є низький престиж науки і праці вчених. Для формування привабливого іміджу наукових працівників необхідно здійснити наступні кроки:

- забезпечити належний рівень оплати праці науковців;

- активізувати інформаційну роботу, а саме: популяризувати результати наукових досліджень у наукових виданнях, під час засідання колегій, тематичних форумів; проводити роз’яснювальну роботу у засобах масової інформації, інтернет-форумах тощо;

- забезпечити належний рівень видатків на прикладні наукові дослідження.

 

Висновки та перспективи подальших досліджень. На сьогоднішній день в Україні сформовано законодавче поле, яке визначає правові основи розвитку наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності. Проте характерною особливістю практичного застосування вищеназваних законодавчих актів є невиконання більшості з норм, що вказує на проблемні питання у сфері реалізації державної науково-технологічної політики, які закладаються через державну систему законотворчості. З огляду на зазначені проблеми дане питання лишається актуальним та потребує подальшого дослідження.

Перспективами подальших досліджень мають стати питання вдосконалення реалізації державної науково-технічної політики шляхом підвищення якості процесів законодавчого забезпечення державного регулювання наукової діяльності.

 

Література.

1. Яцків Я. Розвиток науки в Україні в контексті української національної ідеї / Я. Яцків, С. Бублик, Ю. Канигін // Універсум. - 2002. - № 7-8. - С. 39-43

2. Про наукову і науково-технічну діяльність Верховна Рада України [Електронний ресурс] Закон України: [прийнято Верхов. Радою 13.12.1991 № 1977-XII]. – Режим доступу :  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/1977-12

3. Гармашова О.П. Розвиток системи державного регулювання наукової та інноваційної діяльності України / Гармашова О.П. //  Экономика и управление № 1 – 2013 р. С. 86-96 [Електронний ресурс] - [Режим доступу]: http://pk.napks.edu.ua/library/compilations_vak/eiu/2013/1/p_86_ 91.pdf

4. Нагорічна О.С. Теоретичні основи наукового забезпечення у податково-митній сфері / О.С. Нагорічна // Економіка та держава. - 2013. - № 9. - С. 115-119

5. Конституція України [Електронний ресурс] : Закон України [прийнято Верхов. Радою 28 червня 1996 р. № 254к/96-вр]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

6. Про внесення змін до Закону України «Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності» [Електронний ресурс] Закон України: [прийнято Верхов. Радою 01.12.1998  284-XIV]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/284-14

7. Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки [Електронний ресурс] Закон України: [прийнято Верхов. Радою 11.07.2001  2623-III]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show /2623-14

8. Про інноваційну діяльність [Електронний ресурс] Закон України: [прийнято Верхов. Радою 04.07.2002 № 40-IV]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15?test=XX7MfyrCSgkyiiRIZi2r/.7uHI4v.s 80msh8Ie6

9. Про Концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку України Верховна Рада України [Електронний ресурс] Постанова: [прийнято Верхов. Радою 13.07.1999  916-XIV]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/916-14?test=YXDMfiXTp5GRiiRcZi2r /.7uHI4v.s80msh8Ie6

10. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні [Електронний ресурс] Закон України: [прийнято Верхов. Радою 08.09.2011  3715-VI]. – Режим доступу :  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 3715-17

11. Про Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій [Електронний ресурс] Закон України: [прийнято Верхов. Радою 09.04.2004  1676-IV].  – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1676-15

12. Про спеціальну економічну зону "Яворів" [Електронний ресурс] Закон України: [прийнято Верхов. Радою 15.01.1999  402-XIV].  – Режим доступу :  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/402-14

13. Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків [Електронний ресурс] Закон України: [прийнято Верхов. Радою 16.07.1999  991-XIV].  – Режим доступу :  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/991-14

14. Про науково-технічну інформацію [Електронний ресурс] Закон України: [прийнято Верхов. Радою 25.06.1993  3322-XII].  – Режим доступу :  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3322-12?test=e/mMfe2sm7muiiRkZi2r/. 7uHI4v.s80msh8Ie6

15. Про наукову і науково-технічну експертизу [Електронний ресурс] Закон України: [прийнято Верхов. Радою 10.02.1995  51/95-ВР].  – Режим доступу :  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/51/95-%D0%B2%D1%80

16. Про вищу освіту [Електронний ресурс] Закон України: [прийнято Верхов. Радою 17.01.2002  2984-III]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/2984-14

17. Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу [Електронний ресурс] Закон України: [прийнято Верхов. Радою 07.02.2002  3065-III].  – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws /show/3065-14

18. Про дотримання законодавства щодо розвитку науково-технічного потенціалу та інноваційної діяльності в Україні [Електронний ресурс] Постанова: [прийнято Верхов. Радою 16.06.2004 № 1786-IV].  – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1786-iv

19. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади [Електронний ресурс] Указ: [видано Президентом України 09.12.2010  1085/2010].  – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws /show/1085/2010

20. Стеценко С. Г. Адміністративне право України : навч. посібник / С. Г. Стеценко. — К. : Атіка, 2007. — 624 с

21. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 квітня 2006 року "Про стан науково-технолог сфери та заходи щодо забезпечення інноваційного розвитку України [Електронний ресурс] Указ: [видано Президентом України 11.07.2006  606/2006].  – Режим доступу :  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/606/2006

22. Питання Міністерства освіти і науки України [Електронний ресурс] Указ: [видано Президентом України 25.04.2013  240/2013].  – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/240/2013

23. Про затвердження Положення про Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України [Електронний ресурс] Указ: [видано Президентом України № 437/2011].  – Режим доступу :  http://dknii.gov.ua/?q=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B 5%D0%BD%D0%BD%D1%8F

24. Концепція розвитку Національної академії наук України на 2014-2023 рр. [Електронний ресурс] - [Режим доступу]: http://www.nas.gov.ua/text/ pdfNews/koncepciya_www.pdf

25. Питання Державної служби інтелектуальної власності України [Електронний ресурс] Указ: [видано Президентом України № 549/2013].  – Режим доступу :http://www.president.gov.ua/documents/16117.html

26. Про утворення Міжвідомчої ради з координації фундаментальних досліджень Кабінет Міністрів України [Електронний ресурс] Постанова: [ухвалено КМУ 21.02.2001  164].  – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/164-2001-%D0%BF

 

References.

1. Yatskiv J., Bagel S. and J. Kanygin (2002) The development of science in Ukraine in the context of Ukrainian national idea”, Universe, vol. 7-8, pp. 39-43

2. The Verkhovna Rada of Ukraine (1991) On scientific and technical activity Parliament of Ukraine”,  available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/1977-12 (Accessed 13 December 1991).

3. Garmashova A.P. (2013) Development of the system of state regulation of scientific and innovation activity in Ukraine”, Economy and Management  vol. 1 pp. 86-96, available at:  http://pk.napks.edu.ua/library/compilations_vak/eiu/2013/1/p_86 _ 91 . pdf

4. Nahorichna O.S. (2013) The theoretical basis of scientific support in the area of tax and customs, Economy and State,  vol. 9, pp. 115-119

5. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996) Ukraine Constitution”,  available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр. (Accessed 28 June 1996).

 6. The Verkhovna Rada of Ukraine (1998) On Amending the Law of Ukraine "On the basis of the state policy in the field of science and scientific and technical activities”,  available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/284-14 (Accessed 01 December1998 ).

7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2001) On priority directions of science and technology”,  available at:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 2623-14 (Accessed 11 Jule 2001).

8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2002) On innovation [electronic resource] Law of Ukraine”,  available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15?test=XX7MfyrCSgkyiiRIZi2r/.7uHI4v.s 80msh8Ie6 (Accessed 04 Jule 2002).

9. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999) On the Concept of scientific, technological and innovation development of Ukraine Verkhovna Rada of Ukraine”,  available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/916-14?test=YXDMfiXTp5GRiiR cZi2r /.7 uHI4v.s80msh8Ie6 (Accessed 13 Jule 1999).

10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2011) On priority directions of innovative activity in Ukraine”,  available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 3715-17 (Accessed 08 September 2011).

11. The Verkhovna Rada of Ukraine (2004) On national complex program of high technologies”,  available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1676-15 (Accessed 09 April 2004).

12. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999) On special economic zone method”,  available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/402-14 (Accessed 15 January 1999).

13. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999) On special innovation of technology parks”,  available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/991-14 (Accessed 16 Jule 1999).

14. The Verkhovna Rada of Ukraine (1993) On the scientific and technical information”,  available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3322-12?test=e/mMfe2sm7muiiRkZi2r/. 7uHI4v.s80msh8Ie6 (Accessed 25 June 1993).

15. The Verkhovna Rada of Ukraine (1995) On scientific and technical expertise”,  available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/51/95-% D0% B2% D1% 80 (Accessed 10 February 1995).

16. The Verkhovna Rada of Ukraine (2002) Higher Education”,  available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2984-14 (Accessed 17 January 2002).

17. The Verkhovna Rada of Ukraine (2002) Features on the legal regime of the National Academy of Sciences of Ukraine , specialized academies and the status of the property complex”,  available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws / show/3065-14 (Accessed 07 February 2002).

18. The Verkhovna Rada of Ukraine (2004) Compliance with legislation on the development of scientific and technological capabilities and innovation activity in Ukraine”,  available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1786-iv (Accessed 16 June 2004).

19. The President of Ukraine (2010) On the optimization of central executive bodies”,  available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws / show/1085/2010 (Accessed 09 Decembere 2010).

20. Stecenko S.G. (2007), Administratyvne pravo Ukrainy [Administrative Law of Ukraine] teach. Manua,  Atika, Kyiv, Ukraine.

21. The President of Ukraine (2006) Regarding the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of April 6, 2006, " On the state of scientific and engineer and on measures to ensure the innovation development of Ukraine ”,  available at:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/606/2006 (Accessed 11 Jule 2006).

22. The President of Ukraine (2013) Issues of the Ministry of Education and Science of Ukraine ”,  available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/240/2013 (Accessed 25 April 2013).

23. The President of Ukraine (2011) On approval of the State Agency on Science , Innovations and Informatization of Ukraine”,  available at: http://dknii.gov.ua/?q =% D0% BF% D0% BE% D0% BB% D0% BE% D0% B6% D0% B 5 % D0% BD% D0% BD % D1% 8F

24. The concept of the National Academy of Sciences of Ukraine in 2014-2023 years ”,  available at: http://www.nas.gov.ua/text/ pdfNews / koncepciya_www.pdf

25. The President of Ukraine (2013) Question the State Intellectual Property Service of Ukraine”,  available at: http://www.president.gov.ua/documents /16117.html

26. Cabinet of Ministers of Ukraine (2001), “On the establishment of the Interagency Council on the coordination of basic research Cabinet of Ministers of Ukraine”,  available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/164-2001-% D0% BF (Accessed 21 February 2001).

 

. Стаття надійшла до редакції 18.05.2014 р.