EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 10, 2013

УДК 351

 

Д. О. Бакай,

аспірант, Національний університет «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого», м. Харків

 

КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ КОНТРОЛЮ У НАФТОГАЗОВОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

 

D. O. Bakay,

postgraduate, National university “Yaroslav Mudry Academy of Law of Ukraine”, Kharkiv

 

COORDINATION OF THE ACTIVITIES REALIZED BY STATE AUTHORITIES WHEN PERFORMING CONTROL IN THE OIL-AND-GAS SECTOR OF UKRAINE

 

У статті обґрунтовано зміст і завдання координації діяльності державних органів при здійсненні контролю у нафтогазовому секторі. Розглянуто основні форми координації контролюючих органів. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення координації між правоохоронними та контролюючими органами.

 

The contents and tasks of the state authorities’ activity  coordination when performing control in the oil-and-gas sector are substantiated. Principle forms of governing authorities’ coordination are considered. Proposals to improve coordination between the law enforcement agencies and governing authorities are settled.

 

Ключові слова: координація діяльності контролюючих органів, державний контроль, нафтогазовий сектор.

 

Keywords: coordination of governing authorities’ activity, state control, oil-and-gas sector.

 

 

Постановка проблеми. Система державного контролю може злагоджено функціонувати лише за наявності внутрішньої впорядкованості, узгодженості та відсутності суперечностей у діяльності органів державної влади, що мають спільну мету, але різні функції. Особливістю системи державного контролю у нафтогазовому секторі має бути єдність, яка обов’язково передбачає наявність координації. У зв'язку з цим, з метою належного, швидкого, ефективного попередження, виявлення та недопущення вчинення в подальшому правопорушень у нафтогазовому секторі, необхідно скоординувати діяльність різних органів, які наділені контрольними повноваженнями. Координація, перш за все, посилить профілактичну спрямованість державного контролю, та дозволить перейти від контролю, що носить каральний характер, за результатами якого застосовуються певні заходи впливу до правопорушників, до контролю, що спрямований на попередження вчинення цих правопорушень і відповідно нанесення шкоди інтересам держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій в контексті координації  органів державного контролю. Аналіз наукових досліджень дозволяє стверджувати, що загальні аспекти координації діяльності котролюючих та правоохоронних органів, свого часу досліджували такі вчені як Ю.А. Тихомиров, В.Т. Маляренко, О.М. Бандурка, В.І. Махінін, В.Т. Білоус, В.В. Цвєтков, Ю.М. Козлов, О.М. Лєвакова, О.М. Клюєв та ін.

Мета статті – проаналізувати стан дослідження проблеми координації діяльності державних органів при здійсненні контролю у нафтогазовому секторі та наукові підходи до визначення поняття «координація діяльності державних органів».

Виклад основного матеріалу. Термін “координація” походить від лат. оrdinatio – походження, узгодження, приведення у відповідність, встановлення взаємозв’язку між діями, поняттями, рухами тощо [1; c. 362].

У науковій літературі сформульовано багато підходів щодо розуміння координації. Так, Ю.А. Тихомиров [2] та В.Т. Маляренко [3] розглядають координацію як функцію управління, що означає узгодження, впорядкування діяльності, покликана забезпечити правильне співвідношення дій різних учасників, суб’єктів, О.М. Бандурка - як управлінську функцію [4],  В.І. Махінін - як методику здійснення функцій управління [5].

Найбільш прийнятним, на нашу думку, є визначення координації надане А.Є. Лунєвим, який зазначив, що координація контролю означає узгодження і встановлення доцільного співвідношення дій різних органів, що займаються контролем, їх структурних підрозділів і посадових осіб для досягнення певної мети з найменшими витратами сил і засобів [6; c. 69].

Таким чином, координацію діяльності державних органів при здійсненні контролю у нафтогазовому секторі можна визначити як встановлення єдності та узгодженості дій контролюючих органів, що передбачає розробку спільних планів їх діяльності, спрямованих на об’єднання зусиль й їх зосередження на пріоритетних напрямках контролю, скорочення кількості контрольних заходів, недопущення дублювання контрольних повноважень, з метою досягнення ефективності, дієвості, результативності контрольних дій, забезпечення правильності вибору форм і методів контролю за учасниками суспільних відносин, що виникають у нафтогазовому секторі України.

Аналіз чинних нормативно-правових актів, які визначають загальні питання організації і здійснення державного контролю у нафтогазовому секторі, правовий статус органів, що наділені контрольними повноваженнями, безпосередньо регламентують взаємодію контролюючих суб’єктів, дозволив виділити наступні форми координації [7], [8], [9], [10]: проведення спільних координаційних нарад, інструктажів, семінарів, засідань, конференцій; здійснення спільних перевірок; проведення міжвідомчих нарад за участю керівників правоохоронних органів, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування; видання спільних наказів, вказівок, інформаційних листів та інших документів організаційного та методичного характеру; обмін інформацією з питань стану правопорушень у нафтогазовому секторі, взаємне інформування про напрямки контрольної діяльності та її результати; розробка і здійснення узгоджених заходів з метою виявлення, припинення та профілактики правопорушень, причин та умов, що сприяли їх вчиненню; вивчення досвіду з питань запобігання і протидії правопорушенням, впровадження його в практичну діяльність контролюючих органів; спільне ініціювання та проведення наукових досліджень у сфері боротьби з порушеннями у нафтогазовому секторі; розробка пропозицій з питань удосконалення правового регулювання запобігання і протидії правопорушенням; обмін методичними рекомендаціями, інформаційно-довідковими матеріалами; створення спільних робочих груп, дорадчих, експертних органів; спільне проведення підготовки, навчання кадрів, підвищення їх кваліфікації тощо.

Найбільш доцільними формами координації, як показує практика, є добре налагоджена система обміну інформацією про напрямки контрольної діяльності, її результати, про підконтрольних суб’єктів, виявлені порушення у нафтогазовому секторі тощо. Створення ефективної системи державного контролю, в тому числі й у нафтогазовому секторі, неможливе без єдиної інформаційної бази, у якій би була систематизована інформація про результати перевірок усіх об’єктів контролю всіма існуючими контролюючими органами. Така система має спростити обмін інформацією між контролюючими органами, перш за все, задля недопущення дублювання перевірок та можливості оцінки ризиків на основі вивчення результатів попередніх перевірок. Створення єдиної інформаційної бази надасть можливість отримувати інформацію не тільки контролюючими органами, але й громадськістю.

На думку Є.В. Дейнеко, наступним кроком з удосконалення контролю є розробка спеціалізованої комп’ютерної програми та використання її в роботі контролерів. Застосування такої програми має вивільнити час контролерів для використання його для виявлення факторів ризику, аналізу причин порушень та оцінки ефективності роботи закладу [11].

Однією із основних форм координації, що сприяє більш повному обміну інформацією щодо здійснюваної контрольної діяльності є проведення спільних нарад, робочих зустрічей, конференцій, семінарів, на яких обговорюються актуальні проблемні питання, що стосуються державного контролю, удосконалення його організації і здійснення. На таких спільних заходах, як правило, відбувається взаємний обмін досвідом, узгоджуються плани діяльності контролюючих суб’єктів. Окрім органів, що здійснюють державний контроль можуть також запрошуватися й представники органів державної влади та управління, які не відносяться до органів, організацій, що здійснюють контроль, але наділені повноваженнями видавати відповідні нормативно-правові акти в сфері державного контролю чи здійснюють певну діяльність, яка сприятиме впровадженню нових інформаційних технологій і науково-технічних розробок в діяльність контролюючих суб’єктів, якщо цього вимагає досягнення мети координації.

Згідно з Концепцією реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року, схваленою Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. №1209-р [12] однією з основних проблем, яка потребує розв’язання є недосконалість механізму взаємодії правоохоронних органів з центральними і місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів АРК з питань розроблення конкретних заходів, спрямованих на підвищення ефективності профілактики правопорушень.

Як зауважив В.М. Гаращук, одним з проблемних є питання про співвідношення та межі контрольних повноважень контролюючих й правоохоронних органів. Він вважав, що правоохоронні органи можна визнати за контролюючі, а значну частину спеціалізованих контролюючих органів – за правоохоронні. Зрозуміло, правоохоронні не є спеціалізованими органами державного контролю (хоча певна контрольна спеціалізація у них присутня), оскільки головний напрямок їх діяльності – забезпечення громадського порядку та громадської безпеки [13; c. 130].

Відповідно до Положень, якими визначаються основні засади діяльності контролюючих органів (таких як Положення про Державну екологічну інспекцію України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 р. №454/2011 [14]; Положення про Державну службу геології та надр України, затверджене Указом Президента України від 6 квітня 2011 р. №391/2011 [8] та ін.) зазначено, що вони у процесі виконання покладених на них завдань взаємодіють в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, а також з органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами, організаціями. При цьому жодної норми не присвячено координації між правоохоронними та контролюючими органами, що є значною прогалиною чинного законодавства. Уявляється доцільним розробити та затвердити “Порядок здійснення координації контрольної діяльності органів виконавчої влади з правоохоронними органами у нафтогазовому секторі України”. Порядком визначити основні напрями координації діяльності правоохоронних органів з органами виконавчої влади, що здійснюють різні види контролю у нафтогазовому секторі, принципи, форми, мету координації діяльності, особливості та підстави щодо взаємозаміни одних контролюючих органів іншими на випадок необхідності, узгодження їх інтересів, усунення дублювання тощо.

Висновки. Таким чином, викладене дозволяє зробити висновок, що координація діяльності державних органів при здійсненні контролю у нафтогазовому секторі України має важливе практичне значення. Забезпечуюючи координацію можливе запровадження нових підходів до здійснення державного контролю, його дієвості, ефективності, доцільності; оптимізація організаційних структур; узгодження всіх функцій контролюючих органів та контцентрація їх на пріоритетних напрямках контролю; мінімальне втручання в господарську діяльність підконтрольних суб’єктів та максимальна ефективність контрольних заходів; створення єдиних підходів до проведення спільних та скоординованих контрольних заходів.

Перспективою подальших досліджень є аналіз становлення та розвитку законодавства, яким врегульовані питання коодинації діяльності контролюючих органів у сфері нафтогазового сектору України.

   

Список використаних джерел.

1. Новий тлумачний словник української мови : в 4 т. Т.3 ОБЕ-РОБ / укл. В. Яременко, О. Сліпушко. – К.: Аконіт, 1999. – 927 с.

2. Тихомиров Ю.А. Управленческое решение. – М.: Наука, 1972. – 288 с.

3. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України : Підручник // За ред. Маляренко В., Ковальський В.С., Захарова О.С., Білоус В.Т. Лукомський В.С. та ін. - 3-є вид. - К.: Юрінком Інтер, 2007. – 352 с.

4. Бандурка О.М. Управління в органах внутрішніх справ України: Підручник. – Х.: Ун-т внутр.справ, 1998. – 480 с.

5. Махинин В.И. Основы управления в органах безопасности: Учебник / Отв.ред.проф. Б.С. Тетерин. – М.: Изд-во Шумилова И.И., 2001. – 183 с.

6. Лунев А.Е. Координация в государственном управлении // Советское государство и право. – 1971. - №11. – С.69.

7. Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України, затв. Указом Президента України від 06.04.2011 р. №408/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. - №29. – Ст.1241.

8. Положення про Державну службу геології та надр України, затв. Указом Президента України від 06.04.2011 р. №391/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. - №29. – Ст.1228.

9. Порядок взаємодії органів державного контролю під час проведення перевірки екологічних показників нафтопродуктів, які реалізуються шляхом оптової та роздрібної торгівлі, затв. Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища, Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 16.04.2007 р. №193/84. // Офіційний вісник України. – 2007. - №47. – Ст.1941.

10. Регламент Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, затв. Наказом НКРЕ від 22.12.2011 р. №1. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт НКРЕ. – Режим доступу:  www2.nerc.gov.ua/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=123872&cat_id=45574.

11. Дейнеко Є.В. Окремі питання вдосконалення державного внутрішнього фінансового контролю [Електронний ресурс]. – Харківський національний економічний університет Науково-технічна бібліотека, Електронний архів (репозитарій irHNEU). - Режим доступу: www.repository.hneu.edu.ua.

12. Концепція реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року, затв. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. №1209-р. // Офіційний вісник України. – 2011. - №93. – Ст.3389.

13. Гаращук В.М. Контроль та нагляд у державному управлінні / Монографія. – Х.: «ФОЛІО», 2002. – 176 с.

14. Положення про Державну екологічну інспекцію України, затв. Указом Президента України від 13.04.2011 р. №454/2011. // Офіційний вісник України. – 2011. - №29. – Ст.1260.

 

References.

1. Yaremenko, V. and Slipushko, O. (1999), Novyj tlumachnyj slovnyk ukrains'koi movy [New Explanatory Dictionary of  the Ukrainian language], Akonit, Kyiv, Ukraine.

2. Tihomirov, Ju.A. (1972), Upravlencheskoe reshenie [Management Decision], Nauka, Moscow, Russia.

3. Maliarenko, V. Koval's'kyj, V.S. Zakharova, O.S. Bilous, V.T. and Lukoms'kyj, V.S. (2007) Sud, pravookhoronni ta pravozakhysni orhany Ukrainy [Law Enforcement Agencies and Human Rights Authorities of Ukraine], 3-d ed., Yurinkom Inter, Kyiv, Ukraine.

4. Bandurka, O.M. (1998), Upravlinnia v orhanakh vnutrishnikh sprav Ukrainy  [Management in the Internal Affairs’ Bodies of Ukraine], Un-t vnutr.sprav, Kharkiv, Ukraine.

5. Mahinin, V.I. (2001), Osnovy upravlenija v organah bezopasnosti [Fundamentals of Management in Safety Authorities], Izd-vo Shumilova I.I., Moscow, Russia.

6. Lunev, A.E. (1971), “Coordination in State Governing”, Sovetskoe gosudarstvo i pravo, vol.11, pp.69.

7. President of Ukraine (2011), “Decree “Clause of State service for mining supervision and industrial safety of Ukraine”, Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 29, p.1241.

8. President of Ukraine (2011), “Decree “Clause of State service for geology and entrails of earth of Ukraine”, Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol.29, p.1228.

9. Ministry of environment protection and State committee of Ukraine of technical regulation and consuming policy (2007), “Order  of Interaction between State Control Bodies during examination of ecological indices in oil products realized by way of wholesale and retail trade approved”, Ofitsijnyj visnyk Ukrainy,vol. 47, p.1941.

10. National Electricity Regulatory Commission of Ukraine (2011), “Orders by National Electricity Regulatory Commission of Ukraine”, available at: www2.nerc.gov.ua/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=123872&cat_id=45574. (accessed 13 Oct 2013).

11. Dejneko, Ye.V. (2012), “Some problems in improving state inner financial control”, Управління розвитком, vol.7, pp. 19 - 20

12. Cabinet of Ministers of Ukraine (2011), “Conception of realizing state policy in the field of preventive measures as to delinquency till 2015”, Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol.93, p.3389.

13. Haraschuk, V.M. (2002), Kontrol' ta nahliad u derzhavnomu upravlinni [Control and Supervision in State Management], FOLIO, Kharkiv, Ukraine.

14. President of Ukraine (2011), “Decree “Provision of State Ecological Inspection of Ukraine”, Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol.29, p.1260.

 

 

Стаття надійшла до редакції 10.10.2013 р.