EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО МОНІТОРИНГУ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Р. Б. Примуш

УДК: 351.746.1 (477)

Р. Б. Примуш

СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО МОНІТОРИНГУ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті проведен аналіз системи державного моніторингу національної безпеки України. З’ясовано сутність і перспективи розвитку державної системи моніторингу в контексті позитивного зарубіжного досвіду й українських реалій сьогодення.
Становлення демократичної України відбувається в складній внутрішньополітичній і міжнародній обстановці. Суперечливі тенденції в реформуванні нашої держави, неоднозначний вплив на цей процес різних зовнішніх і внутрішніх факторів – усе це вимагає розвитку і вдосконалення системи державного моніторингу і оцінки стану національної безпеки як найважливішого інструменту державної політики забезпечення національної безпеки і захисту національних інтересів України.
Аналіз показує, що в теорії національної безпеки доки немає загальноприйнятого трактування як суті поняття ефективності забезпечення безпеки і критеріїв для її оцінки, так і співвідношення критеріїв ефективності з критеріями корисності, раціональності, оптимальності і тому подібне. Тому єдиний підхід до методології оцінки стану національної безпеки у вітчизняній теорії і практиці забезпечення національної безпеки доки знаходиться у стадії формування. Передусім, це обумовлено складністю цього завдання, яке зумовлюється масштабом і різноманіттям стратегічних ризиків стійкого соціально-економічного розвитку країни і загроз національної безпеки. Йдеться про багатофакторний аналіз, що охоплює практично усі сторони життя особи, суспільства і держави, які утворюють сучасне поняття «національна безпека«. У свою чергу, встановлення взаємовпливу і взаємозалежності між різними стратегічними національними пріоритетами і сферами національної безпеки в динаміці їх розвитку саме по собі представляє досить складне завдання. В зв'язку з цим одним з основних науково-практичних завдань в області забезпечення національної безпеки України є формування апарату оцінки її стану — створення високо динамічної системи моніторингу і експертизи стану національної безпеки на основі сучасної наукової методології і інформаційних технологій.
Створена в Україні система моніторингу стану національної безпеки, що має на меті оцінювати хід реалізації Стратегії національної безпеки України і стратегічних національних пріоритетів, поки недостатньо ефективна. Значна частина відомостей звітного характеру, що поступають в систему, має відомчий характер і вимагає додаткової систематизації і аналізу, відсутній інструментарій порогових значень, не розроблені показники, що відбивають ціннісні орієнтири і мотивацію соціальної діяльності людей, розвиток політичної системи і суспільно-політичної ситуації, відсутні налагоджені механізми коригування і актуалізації стратегічних документів за результатами моніторингу і оцінки, що стримує підвищення ефективності державного регулювання. Проблема тут полягає в тому, що система моніторингу стану національної безпеки практично не пов'язана з пакетом державних програм, тобто відсутній її безпосередній зв'язок з системою державного регулювання.

R. Primush

STATE MONITORING SYSTEM IN THE FIELD OF NATIONAL SECURITY OF UKRAINE

Summary

The article analyzes the system of state monitoring of national security of Ukraine. The essence and prospects of development of the state monitoring system in the context of positive foreign experience and Ukrainian realities of the present were clarified.
The formation of a democratic Ukraine takes place in a difficult domestic and international situation. Contradictory tendencies in reforming our state, ambiguous influence of various external and internal factors on this process - all this requires development and improvement of the system of state monitoring and assessment of national security as the most important tool of state policy of national security and national interests of Ukraine.
The analysis shows that in the theory of national security there is no generally accepted interpretation of the essence of the concept of security effectiveness and criteria for its evaluation, and the relationship of efficiency criteria with the criteria of usefulness, rationality, optimality and the like. Therefore, the only approach to the methodology of assessing the state of national security in the domestic theory and practice of national security is still in the process of formation. First of all, this is due to the complexity of this task, which is due to the scale and diversity of strategic risks of sustainable socio-economic development of the country and threats to national security. This is a multifactorial analysis that covers virtually all aspects of life of the individual, society and the state, which form the modern concept of ‘national security’. In turn, establishing the interaction and interdependence between different strategic national priorities and areas of national security in the dynamics of their development is in itself a rather difficult task. In this regard, one of the main scientific and practical tasks in the field of national security of Ukraine is the formation of the apparatus for assessing its state - creating a highly dynamic system of monitoring and examination of national security on the basis of modern scientific methodology and information technology.
The system of monitoring the state of national security established in Ukraine, which aims to assess the implementation of the National Security Strategy of Ukraine and strategic national priorities, is not yet effective enough. Much of the reporting information coming into the system is departmental in nature and requires additional systematization and analysis, no tools for thresholds, no indicators have been developed to show the values and motivations of social activities, the development of the political system and socio-political situation, absence of the mechanisms for adjusting and updating strategic documents based on the results of monitoring and evaluation have been established, which hinders the increase in the effectiveness of state regulation. The problem is that the system of monitoring the state of national security is practically not related to the package of state programs, ie there is no direct connection with the system of state regulation.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 662

Відомості про авторів

Р. Б. Примуш

кандидат наук державного управління, докторант

R. Primush

PhD in Public Administration, doctoral candidate

Як цитувати статтю

Примуш Р. Б. Система державного моніторингу у сфері національної безпеки України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 4. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=614 (дата звернення: 28.05.2022).

Primush, R. (2018), “State monitoring system in the field of national security of Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 4, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=614 (Accessed 28 May 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.