EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 3, 2009

УДК 351/354:303.094.7

 

 

М.Ю. Дітковська,

к.держ.упр., Чернігівський державний технологічний університет

 

 

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

 

 

У статті автор аналізує взаємодію інформаційних систем на різних рівнях державного управління; пропонує класифікаційну схему взаємозв’язку інформаційних систем різних видів і рівнів ієрархії. По результатам досліджень розроблено систему принципів побудови, функціонування і розвитку інформаційних систем у державному управлінні. Запропоновані принципи забезпечують теоретичними положеннями і методичними підходами процеси створення, функціонування і розвитку інформаційних систем на всіх стадіях їх життєвого циклу.

 

In the article an author analyses co-operation of the informative systems on the different levels of state administration; offers the classification chart of intercommunication of the informative systems of different kinds and levels of hierarchy. On results researches the system of principles of construction, functioning and development of the informative systems in state administration is developed. The offered principles provide theoretical positions and methodical approaches the processes of creation, functioning and development of the informative systems at all stages of their life cycle.

 

Ключові слова: інформаційне забезпечення, інформаційні потоки, інформаційні системи, інформаційні технології, принципи формування функціонування і розвитку інформаційних систем.

 

 

ВСТУП

Управління – це процес, пов’язаний зі збиранням, обробкою, передачею і зберіганням інформації. Розвиток наукових уявлень про управління призвело до застосування методів аналізування, моделювання та прогнозування в діяльності органів виконавчої влади. В наш час це становиться найбільш вагомим фактором, який спонукає до впровадження і розвитку сучасних інформаційних систем в державному управлінні.

Проблеми інформаційного забезпечення в управлінні досліджувалась Л.О. Бакаєвим, О.О. Бакаєвим, Я.Г. Берсуцьким, А.Я. Берсуцьким, В.М. Глушковим, Р.А. Калюжним, М.М. Лепою, Т.А. Писаревською, В.М. Порохнею, В.Ф. Ситником, М.І. Татарчуком. Питанням удосконалення інформаційного забезпечення в системі державного управління займалися І.В. Клименко, Ю.Г. Лисенко, О.Г. Осауленко, А.М. Панчук, Є.О. Ралдугін, М.А. Сендзюк, В.П. Тронь.

Однак питання теоретико-методологічних основ розвитку державного управління в умовах інформатизації дослідженні недостатньо, що знижує ефективність функціонування інформаційних систем в органах виконавчої влади.

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Інформаційні технології дозволяють уніфікувати і істотно прискорити трудомісткі інформаційні процеси, забезпечити оперативність при підготовці документації і звітності перед вищестоящими організаціями.

Практичне застосування інформаційних технологій в державному управлінні характеризуються функціональними можливостями типових інформаційних систем, наявністю програмних продуктів і особливостями конкретних інформаційних систем.

Метою даної роботи є дослідження процесів формування, функціонування і розвитку інформаційних систем в державному управлінні.

Об’єктом і базою дослідження є інформаційні системи органів державного управління.

Предметом дослідження є теоретичні положення та прикладні підходи до формування, функціонування та розвитку інформаційних систем в системі виконавчої влади.

 

РЕЗУЛЬТАТИ

Для аналізу взаємодії інформаційних систем на різних рівнях державного управління пропонується класифікаційна схема взаємозв’язку інформаційних систем різних видів і рівнів ієрархії. В Україні діє трьохрівнева система інформаційних систем по територіальній ознаці. На кожному рівні діють функціональні, галузеві і інформаційні системи організацій.

На нижчому, місцевому рівні знаходяться інформаційні системи органів державної влади та місцевого самоврядування, установ і організацій, які призначені для збору і обробки інформації, що надходить із зовнішнього середовища і застосовуються з метою здійснення власних завдань та функцій в межах своїх повноважень.

На регіональному рівні функціонують регіональні інформаційні системи, які забезпечують інформацією обласні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, установи і організації обласного рівня. Ці системи призначені для підтримки ефективного управління життєдіяльністю регіонів. На державному рівні функціонують інформаційні системи, які призначені для розв‘язання найважливіших проблем країни. До їх складу належать: автоматизована система державної статистики, автоматизована система економічних розрахунків, автоматизована система фінансових розрахунків та інші.

Первинною ланкою багаторівневої інформаційної системи в державному управлінні є інформаційна система органу виконавчої влади базового рівня (місцевого самоврядування). Принципова схема такої інформаційної системи показана на рисунку 1.

У схемі застосовані позначення:

- ЗІ – зовнішня інформація;

- ВІ – вихідна інформація;

- Р – ресурси (матеріальні, енергетичні, інформаційні);

- РД – результати діяльності – управлінські рішення, звіти до органів вищого рівня, відповіді на листи громадян і т. ін.

 

Рис. 1. Принципова схема інформаційної системи органу виконавчої влади

 

Для створення, ефективного функціонування і розвитку інформаційних систем необхідні єдині теоретичні положення і методичні підходи, які забезпечують взаємодію різноманітних економічних об'єктів та їх нормальну діяльність. Академіком В. М. Глушковим були сформульовані науково-методичні положення та рекомендації з проектування автоматизованих систем управління, які тепер склались як принципи побудови інформаційних систем. В літературних джерелах [2,3,5] пропонуються принципи побудови ІС, принципи автоматизації управління і вимоги до формування організаційних структур органу державної влади. Крім цього існують принципи спеціальні, які відносяться до державного управління [1, с. 181-182]. Нами в роботі [4] запропонована система принципів, яка складається з трьох груп: побудови, функціонування і розвитку. З метою вдосконалення системи пропонується схема, в якій згруповані принципи, їх характеристика і додаються нові, що відображають ієрархічність і безперервність роботи інформаційних систем в органах державного управління (рис. 2).

 

Принципи побудови

Принципи функціонування

Принципи розвитку

1.        системності;

2.        інтегрованості;

3.        принцип першого керівника;

4.        принцип декомпозиції;

5.        принцип сумісності;

6.        принцип стандартизації та уніфікації;

7.        принцип автоматизації інформаційних потоків і документообігу;

8.        принцип автоматизації проектування.

9.        принцип ієрархічності

1.        узгодженості підсистем

2.        надійності;

3.        ефективності;

4.        інтерактивності;

5.        доступності;

6.        робастності;

7.        єдності;

8.        законності.

9.        безперервності

 

1.        еволюційності;

2.        адаптивності;

3.        нових задач;

4.        типізації;

5.        етапності;

6.         удосконалення структури управління;

7.        пріоритетності;

8.        збалансованості;

9.        історизму.

 

Рис. 2. Принципи інформаційних систем

 

Принципи побудови інформаційних систем в державному управлінні:

- системності - полягає в тому, що створення ІС повинно будуватися на комплексному вивченні об‘єкту, на єдиному методологічному підході, який дає змогу розглядати досліджуваний об'єкт як одне ціле; виявляти на цій підставі різноманітні типи зв'язків між структурними елементами, що забезпечують цілісність системи;

- інтегрованості – забезпечує сумісність складових системи щодо управління даними і засобами спілкування з користувачами в процесі прийняття рішень;

- принцип першого керівника - передбачає безпосередню участь вищого керівництва організації-замовника в розробці інформаційної системи, у виробленні і узгодженні критеріїв і загальної концепції системи, закріплення відповідальності під час створення системи за замовником, тобто майбутнім користувачем, який відповідає за введення у дію та функціонування інформаційної системи;

- принцип декомпозиції - використовується при вивченні особливостей, властивостей елементів і системи в цілому. Він ґрунтується на розбитті системи на частини, виокремленні деяких комплексів робіт, створенні умов для ефективнішого аналізу системи та її проектування;

- принцип сумісності - полягає в забезпеченні здатності взаємодії інформаційних систем різних видів, рівнів у процесі їх спільного функціонування;

- принцип стандартизації та уніфікації - полягає в необхідності застосування типових уніфікованих і стандартизованих елементів функціонування інформаційної системи;

- принцип автоматизації інформаційних потоків і документообігу - передбачає комплексне використання технічних засобів на всіх стадіях проходження інформації від моменту її реєстрації до одержання результатних показників і формування управлінських рішень;

- принцип автоматизації проектування - має на меті підвищити ефективність самого процесу проектування і створення інформаційної системи на всіх рівнях управління, при цьому забезпечується скорочення часових, трудових і вартісних витрат за рахунок введення індустріальних методів;

- принцип ієрархічності передбачає побудову складних інформаційних систем з врахуванням багаторівневої структури системи державного управління, яка передбачає наявність вищого рівня органів державної влади, обласного, районного, рівня міст і селищ.

Принципи функціонування інформаційних систем в державному управлінні:

- узгодженості підсистем – принцип зв‘язаний з побудовою загальної моделі управління об‘єктом, яка встановлює взаємозв‘язок і ступень важливості між різними задачами управління в рамках цілей, критеріїв і обмежень;

- надійності – полягає в здатності системи виконувати потрібні функції протягом заданого періоду часу;

- ефективності – зв‘язаний з досягненням максимального ефекту при мінімізації витрат на інформаційну систему;

- інтерактивності – система відгукується на різного роду дії, якими людина має намір вплинути на обчислювальний процес;

- доступності – полягає у здатності забезпечувати видачу відповідей на запити користувача в потрібній формі і в потрібний час;

- робастності – означає ступінь здатності системи відновлюватися в разі виникнення помилкових ситуацій як зовнішнього, так і внутрішнього походження;

- єдності програмно-цільового, галузевого, міжгалузевого і регіонального управління;

- законності, який означає необхідність чіткого дотримання вимог Конституції та Законів України;

- принцип безперервності передбачає ритмічність і малу змінність режимів функціонування інформаційної системи при стабільному зовнішньому і внутрішньому середовищі.

Принципи розвитку інформаційних систем в державному управлінні:

- еволюційності – система відкрита і здатна до розвитку і удосконалення;

- адаптивності – можливість пристосовуватися до змін в умовах розв‘язання задач;

- нових задач – інформаційна система використовується не тільки для розв‘язання традиційних задач, а і перебудовується у відповідності з необхідністю вирішувати нові задачі;

- типізації – необхідність уніфікації таких складових як технічне і програмне забезпечення, алгоритми функціональних складових задач і підсистем;

- етапності – можливість поступового послідовного розвитку системи;

- удосконалення структури управління – приведення структури управління у відповідність до вимог інформаційної системи;

- пріоритетності – сприяє вибору найголовніших цілей і завдань соціально-економічного розвитку відповідно до наявного ресурсного потенціалу, виробничих можливостей, потреб населення;

- збалансованості – розв‘язування управлінських задач з урахуванням пропорцій між нарощуванням виробничого потенціалу та станом охорони навколишнього середовища, створенням нових потужностей і кон’юнктурою ринку, інноваціями і ціновими параметрами;

- історизму – дає можливість оцінити ступінь завершеності певних етапів соціально-економічного розвитку об‘єкту в часовому вимірі.

 

ВИСНОВКИ

На основі аналізу поняття інформації, ролі і призначення інформаційних ресурсів, взаємодії інформаційних систем на різних рівнях державного управління, існуючих теоретичних положень, методичних підходів та практичних рекомендацій з проектування, функціонування й удосконалення автоматизованих систем, загальних тенденцій їх розвитку, розроблено систему принципів, яка складається з трьох груп: побудови, функціонування і розвитку інформаційних систем у державному управлінні. Зазначені принципи забезпечують теоретичними положеннями і методичними підходами процеси створення, функціонування і розвитку інформаційних систем на всіх стадіях їх життєвого циклу.

 

Література

 

1. Бутко М.П. Регіональні особливості економічних трансформацій в перехідній економіці / Микола Петрович Бутко. – К.: Знання України, 2005. – 476 с.

2. Глушков В.М. Кибернетика. Вопросы теории и практики / Виктор Михайлович Глушков. – М.: Наука, 1986. 477 с.

3. Глушков В.М. Кибернетика, вычислительная техника, информатика: Избранные труды: в 3 т. / [редкол.: В.С.Михалевич (отв. ред.) и др.]. – К: Наук. Думка, 1990 .– Т.1.: Математические вопросы кибернетики. – 1990. – 264 с.

4. Дітковська М.Ю. Формування інформаційного забезпечення в системі державного управління: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з державного управління: спец. 25.00.02 „Механізми державного управління” / М.Ю. Дітковська. – К.,  2008. – 20 с.

5. Пономарева К.В. Информационное обеспечение АСУ / К.В. Пономарева, Л.Г. Кузьмин. - М: Высшая школа, 1991. 222 c.

 

Стаття надійшла до редакції 15.10.2009 р.