EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 11, 2010

УДК 35.078.3: 336.1

 

 

А. В. Гіндес,

 здобувач, Академія муніципального управління

 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ ДЕРЖАВИ

 

Анотація. Визначено основні умови створення і підтримки економічної безпеки національної економіки. Обгрунтовано різні підходи до визначення місця країни в світовій економічній системі.

 

Annotation. Certainly basic terms of creation and support of economic safety of national economy. Different approaches are grounded to the location country in the world economic system.

 

Ключові слова: Глобалізаційні тенденції, економічна безпека, соціально-економічна сфера, формування.

 

 

Вступ

На сучасному етапі розвитку світової економіки з огляду на глобалізаційні тенденції все гострішого значення набуває забезпечення економічної безпеки держави. Тому надмірна глобалізованість української економіки, утвердження країни як суб'єкта світового співтовариства може нести загрози економічній безпеці України.

Економічна безпека національної економіки є складною і багатоплановою конструкцією. Будучи частиною системи національної безпеки, вона одночасно складає основу для формування всіх вхідних в її структуру елементів: військової, технологічної, продовольчої, екологічної тощо безпеки. Досвід доводить, що лише надійна та ефективна система забезпечення економічної безпеки може бути гарантом суверенітету і незалежності країни. її стабільного і стійкого соціально-економічного розвитку.

Аналіз останніх наукових досліджень.

На актуальність проблеми економічної безпеки як пріоритету державної політики вказують численні теоретичні дослідження і узагальнення як вітчизняних учених, зокрема таких як З. Варналій, Б. Данилишин, Я. Жаліло, А. Барановський, В. Бойко, В. Геєць, О. Гойчук, Б. Губський, М. Корецький, В. Мунтіян, Б. Пасхавер, Ю. Пахомов, П. Саблук, О. Скидан, В. Шлемко, Л. Яремко, так і зарубіжних учених – А. Алтухова, К. Баррета, І. Богданова, С. Глазьєва, А. Городецького, Ю. Одума, Г. Столярова, Н. Фурса та інших.

Постановка завдання

– визначити основні умови створення і підтримки економічної безпеки національної економіки;

– обгрунтувати різні підходи до визначення місця країни в світовій економічній системі.

Результати

Базуючись на визначенні поняття економічної безпеки національної економіки [5, c. 72], необхідно виділити ті головні умови, які, як представляється, і дозволять досягати її високого рівня. Економічна безпека національної економіки є інтегральним показником функціонування соціально-економічної сфери держави. Для цього необхідно звернутися як до історії високорозвинутих країн, зупиняючись детально лише на значущих подіях, чинниках або тенденціях, так і до поглядів відомих теоретиків в області економіки.

Основою для забезпечення економічної безпеки національної економіки в будь-якій країні служить розвиток економіки, стійке економічне зростання. Це першочергове завдання, яке повинен вирішувати будь-який уряд. П.Самуельсон, кажучи про рішення задачі зростання і розвитку «слаборозвинених» країн, пропонує акцентувати увагу на чотирьох основних економічних чинниках [2, с. 23]:

- населення;

- природні ресурси;

- створення капіталу;

- техніка.

На його думку, кожна країна є слаборозвиненою в тому сенсі, що вона ще не досягла досконалості, а тому ще може розвиватися. Такий підхід додає аналізу чотирьох чинників якусь універсальність. Проте, наочніше слаборозвинені країни класифікуються як країни, реальний дохід яких на душу населення низький в порівнянні з поточним доходом провідних країн (у прикладі П. Самуельсона - це Канада, США, Англія, Франція, і взагалі Західна Європа). Таким чином, фактично список лідерів не змінився з 1961 року, хоча сучасні тенденції поступово створюють передумови для його коректування.

Розглядаючи грунтовніше чинники, складові зростання і розвитку, П.Самуельсон виділяє ряд моментів, що не втратили своєї актуальності і у наш час, незважаючи на безліч істотних як кількісних, так і якісних змін, що відбулися у світовій економіці.

Відносно проблем населення важливим є поліпшення людських ресурсів. Пріоритетними програмами, сприяючими рішенню даної задачі, повинні бути:

1. Розширення можливостей охорони здоров’я і поліпшення життєдіяльності: ці моменти не можна відносити просто до надмірного комфорту життя або до розкоші.

2. Інвестиції держави в розвиток освіти в широкому сенсі: не просто загальна наука, але і навчання населення сільськогосподарській і промисловій техніці. «Кінець кінцем важливе те, що освічені люди є продуктивнішими працівниками».

Необхідне краще використання людських ресурсів, боротьба з безробіттям, прихованим або явним. Природні ресурси складно оцінювати внаслідок того, що їх кількість і якість задані географічними особливостями розташування країн. В цьому випадку на перший план виходить краще використання існуючих ресурсів. Додатково слід відмітити, що, оскільки природні ресурси вичерпані, поточне їх заощадження для країн, що володіють ними в надлишку або в порівняно більшій кількості, ніж інші країни, у віддаленій перспективі підвищує їх вартість у міру того, як запаси таких ресурсів стануть зменшатися при тому, що попит або буде рости, або падатиме не такими темпами, як добування.

У сфері створення капіталу (збережена термінологія П. Самуельсона) класичною проблемою для країни з невисоким рівнем розвитку є недостатній рівень заощадження, внаслідок чого недостатніми виявляються інвестиції у техніку і технологію, які здатні привести до прискорення темпів економічного зростання. Окрім кількісної незначності інвестицій, іншою проблемою для таких країн є порочна, з погляду національного розвитку, якісна структура таких інвестицій. «Багато слаборозвинених країн (наприклад, Бразилія або Чилі), страждають від хронічної інфляції. Звідси природна тенденція населення вкладати засоби в нерухомість і накопичувати товарно-матеріальні запаси». Попутно відмітимо, що дана ситуація дуже нагадує українську дійсність 1990-х років [3, с.112].

Техніка і створення капіталу тісно взаємопов’язані один з одним. Технічні нововведення часто призводять не до витрат капіталу, а до його заощадження.

З погляду пошуку в економічній теорії ідей, пересічних з розглядом поняття економічної безпеки, існує сенс звернутися також до викладу поглядів А. Маршала на чинники виробництва. А. Маршалл вказує, що зазвичай чинники виробництва розділяють на землю, працю і капітал, що в цілому відповідає раніше розглянутим природним ресурсам, населенню, створенню капіталу спільно з технікою. Проте складовою частиною капіталу, як всього накопиченого запасу засобів для виробництва, матеріальних благ, також є, на його думку, знання і організація. Затверджуючи за знанням статус самого найважливішого двигуна виробництва, А. Маршал визначає роль «організації» як сприяння знанню. Вона має різні форми - окремого підприємства, різних галузей, і, нарешті, держави, що забезпечує «безпеку для всіх і допомогу багатьом». А. Маршал говорить про доцільність іноді виділяти організацію в окремий чинник виробництва. Проте, виходячи з сучасних реалій, представляється правильним саме так і розглядати «організацію» в широкому понятті - як чинник, сприяючий ефективному розвитку суспільства.

Інший акцент, зроблений А. Маршалом в процесі викладу своїх поглядів на чинники виробництва, заслуговує не меншої уваги. Спочатку, стверджує він, існують тільки два чинники виробництва - природа і людина. Капітал і організація є результатом роботи людини. Кажучи про взаємовплив всіх вищезгаданих чинників один на одного, А. Маршал приходить до висновку про те, що «...з будь-якої точки зору людина є центром проблеми виробництва...» Ця думка, як буде показано при викладі деяких набагато пізніших концепцій, гранично співзвучна думкам сучасних дослідників проблем економічного розвитку і конкретних ресурсів розвитку різних країн.

Треба звернути увагу на те, що в роботах і П. Самуельсона і А. Маршала, не дивлячись на відмінність в часі згаданих праць, є видимим акцент на першорядній вазі людського чинника (або людських ресурсів), як найбільш значущій умові для розвитку країн. У сучасній економіці розвиток людського чинника став, з одного боку, метою, а, з іншого боку, - умовою її вдосконалення, і, отже, перетворюється на умову забезпечення економічної безпеки.

Підтвердженням цьому є сформульована в 70-х роках умова стійкого розвитку економіки, що має в своєму розпорядженні обмежені запаси природних ресурсів. Відмітимо, що в реальності навряд чи можна знайти економіку, яка має в своєму розпорядженні необмежені природні ресурси.

Згідно правилу Джона Хартника, стійкий розвиток можна забезпечити, інвестуючи всю ренту за виснаження природних ресурсів у відтворений капітал. Інше формулювання цього правила містить вимогу збереження сукупного капіталу суспільства, який включає разом з відтвореним капіталом (устаткування, будівлі і тому подібне) людський капітал (запас знань і умінь) і природний капітал (природні ресурси і якість навколишнього середовища з урахуванням їх економічної оцінки). При цьому розвиток економіки буде успішним, якщо чисті інвестиції в сукупний капітал суспільства ненегативні. Проте саме такими, за оцінкою Всесвітнього банку, характеризуються два регіони - найбагатший і найбідніший природними ресурсами: Близький Схід і Африка на південь від Сахари. Близький Схід, зокрема, також характеризується тим, що частка природного капіталу перевершує відтворений, а частка людського капіталу найнижча - 43 % від сукупного, тоді як в Північній Америці, Західній Європі і Східній Азії - від 74 до 77 %. Економіст О. Ейсмонт, який звернув увагу на ці дослідження, вважає, що вони доводять той факт, що не дивлячись на неефективність державних інвестицій загалом, існує сфера, де вони ефективні - це освіта, або людський капітал [4, с.67].

Інше важливе зауваження стосується кількісної оцінки ВВП і вказує на те, що при виснаженні природних ресурсів і деградації навколишнього середовища традиційно визначуваний ВВП дає завищену оцінку дійсного рівня суспільного добробуту. Так званий «зелений» ВВП якраз менше традиційного на величину вартості здобутих природних ресурсів. Тому при статистичних оцінках темпів зростання економік «важливо, яка якість цього зростання і що є його основою - інтенсивна експлуатація природних ресурсів або інвестиції в людський капітал».

Суспільство, або країна, в процесі своєї життєдіяльності знаходиться не в закритому просторі і, відповідно, використовує не тільки власні ресурси. В цьому відношенні перш за все треба відзначити, якщо, згідно принципу, сформульованому А. Смітом, загальне зростання добробуту відбувається у міру індивідуальних зусиль громадян, які переслідують власні інтереси і в результаті цього, які працюють на зростання суспільного багатства (більшою чи меншою мірою), то зусилля по передбачуваному забезпеченню економічної безпеки можуть бути тільки результатом виробленою правлячими кругами, або елітою тієї або іншої країни політики, розробленою виходячи з розуміння (або нерозуміння) умов, які складаються зі своїх інтересів.

Виходячи з історичного досвіду доводитися визнати, що загальні стратегічні установки в політиці європейських країн по відношенню до головних ліній розвитку своїх країн часто не відповідали сучасним вимогам. Серйозні провали, які призводили до краху галузей і багатьом іншим наслідкам, особливо важким у випадках військового протистояння з іншими країнами. У чому це виражалося?

Характерним прикладом може служити Англія, яка у ХVIII та ХIХ ст. добивалася фритредера з вигодою, використовуючи своє положення промислово розвиненої країни. Але неувага до внутрішніх проблем обернулася серйозними економічними витратами - країна зіткнулася з наполеонівською континентальною блокадою, яка призвела до важкого продовольчого положення і «хлібних бунтів». Парламент і уряд в цих умовах вимушені були спішно приймати закони, які могли виправити положення і повернути сільськогосподарське виробництво на рівень, достатній для постачання населення країни продовольством. Країна добилася самозабезпечення продовольством. Власне сільськогосподарське виробництво врятувало Англію. Проблема в тому, що такого роду наслідків можна уникнути. З приведеного прикладу можна зробити два висновки. По-перше, в кризових ситуаціях країни гостро потребують практично повної незалежності від імпорту будь-яких видів сировини і продукції. Оскільки в реальності ця умова недосяжна, то мова йде про максимальний ступень такої незалежності. Або про такий ступінь незалежності, який можна забезпечити без серйозного збитку національної економіки. Причому особливо слід зазначити, що в умовах військового протистояння, або при інших кризових ситуаціях, компенсувати ту або іншу залежність нічим. Суспільство несе величезні втрати, перерозподіляючи свої ресурси в найкоротші терміни для вживання яких-небудь компенсаційних заходів. По-друге, статус країни (як це опинилося у випадку з Англією), яка промислово розвивається, однозначно не гарантує захист від нових, постійно виникаючих проблем. У нашому прикладі країна, яка знаходиться в промисловому розвитку, опинилася у важкому положенні у результаті структурної незбалансованості національної економіки по відношенню до умов того часу.

З одного боку, може здатися, що безпека, яка розуміється як незалежність, і структура національної економіки визначають один одного: чим розвиненішою структурою економіки володіє країна, тим вона більш незалежна від зовнішньої торгівлі, і навпаки. Але насправді цього може і не бути. Незалежність може виражатися в елементарній закритості свого ринку для зовнішньої торгівлі і в продовольчій самодостатності, але цих умов може не вистачити для підтримки на необхідному рівні національної оборони. У свою чергу, країна, яка має в своєму розпорядженні багатогалузеву економічну структуру, не зможе вирішити такого роду проблеми, якщо структура не відповідає абсолютно конкретним параметрам. У приведеному прикладі - якщо не розвивалися галузі, безпосередньо пов’язані з виробництвом озброєнь.

Проблеми вироблення стратегії відносно незалежності країни від зовнішніх економічних ресурсів і управління структурою національної економіки повинні знаходити вирішення в політиці. Але з історії можна зробити висновок, що часто це буває не так. Це підтверджується тим же прикладом з Англією, коли уряд, враховуючи геополітичну обстановку і острівне розташування, повинен був підтримувати вітчизняне сільське господарство всупереч його низькій конкурентоспроможності на європейському ринку, хоч би на рівні мінімального забезпечення продовольчої незалежності у разі згортання торгівлі і припиненні постачань з континенту [1, с.49].

Позначені проблеми є одними з ключових для вирішення завдання забезпечення економічної безпеки. Складність полягає у тому, що економічна наука вважає, що теорія порівняльної переваги дає для національної економіки значні переваги, спеціалізація країн в світовій економічній системі забезпечує більший приріст добробуту учасникам. Ймовірно, технічно так воно і є за інших сприятливих умов. Але примітний той факт, що виклад проблем вільної торгівлі і протекціонізму в академічній літературі, при тому, що пріоритет економічної ефективності признається за теорією фритредера, завжди у серйозних авторів супроводжується обмовками практичного характеру відносно певної необхідності захисту своїх ринків, галузей, ініціації їх примусового розвитку виходячи з національних інтересів, а не тільки дотримуючись принципів економічної ефективності. Можливим запереченням може бути та обставина, що економічною наукою визнана ефективність протекціоністської політики в короткостроковому періоді за окремими напрямками. Але, з погляду забезпечення економічної безпеки, виборчий, але достатньо охоплюючий протекціонізм повинен бути присутній постійно.

Так, у П. Самуельсона знаходимо твердження, що довід на користь вільної торгівлі заснований на тому, що міжнародна спеціалізація відповідно до закону порівняльної переваги дає можливість підвищити продуктивність праці і, відповідно, сприяє зростанню обсягу світового виробництва, підвищенню життєвого рівня у всіх країнах. Але після цього існують дві обмовки. По-перше, існує необхідність створити, виходячи з міркувань національної оборони, сприятливі умови для деяких нерентабельних галузей. По-друге, додаткове зауваження стосується нових галузей або молодої економіки, які потребують деякого тимчасового захисту, для того, щоб дістати можливість реалізувати свої справжні порівняльні переваги довготривалого характеру. «Взагалі в тій мірі, в якій державне планування розвитку може краще розпізнавати довготривалі тенденції, чим це в змозі зробити вільний ринок, тарифи і інші види державного втручання можуть виявитися благотворними»[2, с. 68]..

Подібного роду міркування висловлює і А. Пезенті, що відзначав, що виходячи зі свого власного досвіду, західноєвропейські країни повинні були засвоїти, що для економічного розвитку необхідні національна єдність і національна незалежність; незалежність же важко було зберегти без єдності ринку і не володіючи основними галузями сучасного виробництва.

Єдність ринку і розвиток основних галузей сучасного виробництва були необхідні для того, щоб не перетворитися на господарський придаток розвиненішої в економічних відносинах країни, яка прагнула б перешкодити гармонійному розвитку свого слабкішого партнера і, таким чином, зберегти джерело постійного постачання дешевої сировини і ринок збуту своєї готової продукції. Конкретнішим аргументом на користь протекціонізму служили доводи про те, що галузі, продукція яких необхідна для оборони країни, повинні виникати і розвиватися незалежно від їх життєздатності і рівня витрат виробництва.

Таким чином, оскільки досягнення економічної безпеки суспільства може здійснюватися тільки на основі усвідомленої і цілеспрямованої політики правлячих кругів, її збалансованість гратиме ключову роль в успіху або невдачі цього будівництва. Виходячи з приведених аргументів можна сказати, що теорії, які проголошують вільну торгівлю в світовій економіці, спеціалізацію країн відповідно до теорії порівняльних переваг, лише частково і на визначених етапах приводить до розвитку національних економік і сприяє зростанню добробуту суспільства. У інших умовах результат такої політики наносить величезний збиток національному господарству і вимагає колосальних зусиль для усунення диспропорцій в економіці.

Висновки

На наш погляд, основою політики правлячих еліт повинна бути доктрина, яка поєднує два різні підходи до визначення місця країни в світовій економічній системі:

1. Країна повинна розвиватися на принципі достатньої незалежності від зовнішніх економічних відносин, що служить якщо не гарантією, то основою для успішного подолання кризових ситуацій будь-якого рівня і одночасно сприяє її внутрішньому прогресу, який є наслідком необхідності проводити максимальний набір різних економічних благ;

2. Ізоляціонізм абсолютно недопустимий з погляду тієї вигоди, яка може бути отримана за рахунок певної участі у міжнародному розподілі праці з метою технологічного прогресу без збитку першого принципу;

3. Складність поєднання викладених зовні суперечливих принципів повинна вирішуватися системою балансування в різні історичні періоди більшою відвертістю в сприятливі періоди і більшою закритістю в періоди посилення негативних тенденцій в світовій спільноті, найближчому оточенні або економічному партнерстві (у разі прямих конфліктів країни опиняються або в ізоляції, або обмежені в межах альянсів і союзів - принцип максимальної незалежності дозволяє у разі несподіваного або різкого виникнення таких ситуацій виходити з них з меншими втратами);

4. У системі цього балансу необхідна визначеність відносно допустимого рівня залежності від світової економіки навіть в мирний час, і очевидно, що баланс між «незалежністю» і «відвертістю» («співпрацею») завжди повинен бути на користь «незалежності», питання полягає тільки в її рівні. Проте це твердження справедливіше для крупних розвинених країн; для країн інших категорій цю умову виконати практично неможливо.

 

 

Література

1. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії. - К.: Вища шк., 1995. – 223 c.

2. Економічна історія: Навчальний посібник. Під ред. Черкашиної Н.К. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 193 с.

3. сторія економічних вчень / В.М. Лісовицький: Навч. посіб. – К.: ЦНЛ, 2003. – 220 с.

4. Политэкономия (История экономических учений, экономическая теория, мировая экономика): Учебник для вузов / Под ред. Д.В. Валового. – М., 2000. – 402 c.

5.  Степаненко А.В. Глобалізація, конкурентоспроможність й економічна безпека: проблеми взаємодії та взаємозв’язку // Продуктивні сили України. - № 1(002) 2007. – с.71-84.

Стаття надійшла до редакції 12.11.2010 р