EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
П. В. Польовий

DOI: 10.32702/2307-2156-2022.5.100

УДК: 351:004

П. В. Польовий

КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Анотація

Розкрито понятійно-термінологічний апарат кадрового потенціалу, виділено його компоненти (професійно-кваліфікаційні, трудові, соціальні, особисті, психологічні, фізіологічні); розкрито модель взаємозв’язку структурних елементів кадрового потенціалу; окреслено характерні елементи кадрового потенціалу — кількісні та якісні показники; розкрито фактори впливу зовнішнього та внутрішнього середовища на розвиток кадрового потенціалу. Проведено моніторинг наукових досліджень кадрового потенціалу публічної (державної) служби, розкрито його особливості, як системного утворення; виділено характерну ознаку на сучасному етапі розвитку публічного управління — цифровізацію процесів діяльності органів влади, місцевого самоврядування та громадських об’єднань; узагальнено існуючі визначення дефініції «кадровий потенціал органів публічної влади» та сформовано його авторське трактування; виділено об’єкт та суб’єкт управління кадровим потенціалом; розкрито склад і структуру кадрового потенціалу державної служби та систему управління персоналом державного органу та органу місцевого самоврядування; означені структурні підсистеми системи управління персоналом; виділено складові кадрового потенціалу публічних органів влади: 1) потенціал посадових осіб, 2) система управління кадровим потенціалом; виокремлено основні етапи процесу управління кадровим потенціалом в органах публічної влади: аналіз кадрового потенціалу та системи управління ним, аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів впливу, розробка стратегії розвитку кадрового потенціалу та формування плану заходів щодо її реалізації. Аргументовано вплив зовнішнього середовища на формування кадрового потенціалу сфери публічного управління, а саме: стрімкий розвиток цифрового суспільства та економіки в Україні. З’ясовано відсутність наукових публікацій щодо дослідження кадрового потенціалу органів публічної влади в умовах розвитку цифрового суспільства, його особливостей формування в процесі цифровізації сфери публічного управління та доведено нагальність дослідження даного напряму.

Ключові слова: кадровий потенціал; органи публічної влади; цифрове суспільство; цифровізація.

Література

1. Гонтюк В. А. Компетентнісний підхід в системі управління кадровим потенціалом підприємства. Дис. … канд. екон. наук : 08.00.04. Вінниця, 2019. 212 арк.
2. Дашко І. М. Кадровий потенціал: сутність та фактори розвитку: Економіка та держава. 2017. № 1. С. 65–68. URL : http://www.economy.in.ua/pdf/1_2017/16.pdf.
3. Ковальова О. М. Сутність кадрового потенціалу та напрями підвищення ефективності. Приазовський економічний вісник. 2018. Вип. 5 (10). С. 218–222. UPL : http://pev.kpu.zp.ua/journals/2018/5_10_uk/39.pdf.
4. Селіванов С. В. Механізм розвитку кадрового потенціалу державної служби в Україні. Дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.02. Київ, 2019. 302 арк.
5. Слиньков В. Н. Персонал та його менеджмент: практичні рекомендації. Київ : КНТ, 2007. 476 с.
6. Скорук О. В. Теоретичні основи формування та використання кадрового потенціалу суб’єктів підприємництва. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. Вип. 7, част. 3. С. 95–98. URL : http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/7_3_2016ua/26.pdf.
7. Череп О. Г., Гайдай О. І. Управління кадровим потенціалом підприємств машинобудування Запорізької області. Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях : зб. матер. XІ Міжн. наук.-практ. конф. / за заг. ред. А. В. Череп. Запоріжжя : Вид-во ЗНУ, 2016. С. 273–274.
8. Михалевська Л. Б. Кадровий потенціал органів державної влади як об’єкт наукових досліджень. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. 2015. № 1. URL : http://el-zbirn-du.at.ua/2015_1/5.pdf.
9. Гриньова В. М., Писаревська Г. І. Управління кадровим потенціалом підприємства. Харків : Вид. ХНЕУ, 2012. 228 с.
10. Арзамасова О. В. Дефініція «кадровий потенціал»: дослідження сутності. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 4. С. 102–106. UPL : http://global-national.in.ua/archive/4-2015/22.pdf.
11. Носик О. А. Компетентністний підхід в управлінні кадровим потенціалом. Актуальні проблеми державного управління. 2015. № 2. С. 177–183. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2015_2_26.
12. Пархоменко-Куцевіл О. І. Механізми формування кадрового потенціалу державної служби в Україні. Автореф. дис. … канд. держ. упр. : 25.00.03. Київ, 2005. 20 c.
13. Поліщук І. В. Механізми забезпечення розвитку професійного потенціалу державних службовців в Україні. Дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.03. Київ, 2018. 315 арк.
14. Незять В. І. Шляхи формування кадрового потенціалу посадових осіб місцевого самоврядування. Державне управління та місцеве самоврядування. 2019. Вип. 1 (40). С. 130–136 URL : http://www.dbuapa.dp.ua/vidavnictvo/2019/2019_01(40)/18.pdf.
15. Пуліна Т. В., Ткачук О. В., Вафіна А. О. Розвиток кадрового потенціалу органу публічної служби. Економіка та держава. 2018. № 12. С. 44–49. URL : http://www.economy.in.ua/pdf/12_2018/11.pdf.
16. Управління персоналом в органах публічної влади / С. М. Серьогін, Є. І. Бородін, К. В. Комарова та ін. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2019. 200 с.
17. Білорус Т. В. Стратегічне управління кадровим потенціалом підприємства. Ірпінь, 2007. 172 с.
18. Данюк В. М., Колот А. М. Управління трудовими ресурсами. Київ : 2005. 78 с.
19. Економіка праці і соціально-трудові відносини / [М. Г. Акулов, А. В. Драбаніч, Т. В. Євась та ін.]. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 328 с.
20. Богомолова С. К., Подольська О. В. Розвиток кадрового потенціалу органу публічної служби. Український журнал прикладної економіки. 2020. Том 5, № 3. С. 74–81. https://doi.org/10.36887/2415-8453-2020-3-7.
21. Бобко Л. О., Мариняк Л. В. Актуальні проблеми формування кадрової політики системи державної служби України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 10. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1318; https://doi.org/10.32702/2307-2156-2018.10.21.
22. Войтович Р. В. Державна кадрова політика України в умовах глобалізації: сутність та особливості реалізації. URL : www.cppk.cv.ua/i/2251775.doc.
23. Вольська О. М., Сапельникова Н. Л., Кольцова Д. В. Актуальні проблеми кадрового забезпечення органів публічної влади. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Державне управління. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpsdu_2019_1_4.
24. Жовнірчик Я. Ф. Сучасна кадрова політика в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 12. С. 102–107.
25. Кагановська Т. Є. Кадрове забезпечення державного управління в Україні. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. 330 с.
26. Линдюк О. А. Теорія та практика модернізації державної служби України в умовах глобалізації: монографія. Київ : НАДУ, 2016. 304 с
27. Обушна Н. І., Селіванов С. В. Механізми розвитку кадрового потенціалу державної служби: теоретичний аспект. Державне управління та місцеве самоврядування. 2020. Вип. 2 (45). С. 204–212.
28. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад.: Ю. Сурмін, В. Бакуменко, А. Михненко та ін. ; за ред. Ю. Ковбасюка, В. Трощинського, Ю. Сурміна. Київ : НАДУ, 2010. 820 с.
29. Дегтяр О. А., Непомнящий О. М. Сутність і структура кадрового потенціалу системи державної служби. Публічне управління та митне адміністрування. 2017. № 2 (17). URL : http://customs-admin.umsf.in.ua/archive/2017/2/21.pdf.
30. Мосумова А. К. Кадрове забезпечення ефективного функціонування органів місцевого самоврядування. Київ, 2021. 184 арк.
31. Биркович Т. І., Биркович В. І., Кабанець О. С. Механізми публічного управління у сфері цифрових трансформацій. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 9. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1488; https://doi.org/10.32702/2307-2156-2019.9.2.
32. Куйбіда В. С., Карпенко О. В., Наместнік В. В. Цифрове врядування в Україні: базові дефініції понятійно-категоріального апарату. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія: Державне управління. 2018. № 1. С. 5–10. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnaddy_2018_1_3.
33. Цифрові компетенції як умова формування якості людського капіталу: аналітична записка / [В. С. Куйбіда, О. М. Петроє, Л. І. Федулова, Г. О. Андрощук]. Київ : НАДУ, 2019. 28 с.
34. Клімушин П. С. Стратегії та механізми електронного урядування в інформаційному суспільстві. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016. 542 с.
35. Лопушинський І. П. «Цифрові робочі місця» державних службовців як вагома складова електронного урядування в Україні. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. 2018. № 1. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2018_1_29.
36. Matvejciuk L. Public administration in the conditions of the development of digital economy and society. Management and entrepreneurship: trends of development. 2019. № 2 (08). pp. 77–87.
37. Matvejciuk L., Polovyi P. Digital interaction of public bodies and business in Ukraine: assessment through indicators of world development. Scientific Journal of Cahul «Bogdan Petriceicu Hasdeu» State University: Economic & Engineering Studies. 2021. № 1 (9). рр. 82–87.
38. Наместнік В. В. Цифрова компетентність публічних службовців: сутність поняття. Інституціоналізація публічного управління в Україні в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних викликів : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 24 травня 2019 р.) : у 5 т. Київ, 2019. Т. 4. C. 67–86 .
39. Разумей Г. Ю., Разумей М. М. Діджиталізація публічного управління як складник цифрової трансформації України. Публічне управління та митне адміністрування. 2020. № 2 (25). С. 139–145. URL : http://customs-admin.umsf.in.ua/archive/2020/2/27.pdf.
40. Електронне урядування та електронна демократія : у 15 ч. / за заг. ред. А. І. Семенченка, В. М. Дрешпака. Київ, 2017. Ч. 2. 72 с. URL : https://onat.edu.ua/wp-content/uploads/2018/05/Part_002_Feb_2018.pdf.
41. Концепція розвитку цифрових компетентностей. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 р. № 167-р. Верховна Рада України. Законодавство України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2021-р.
42. Орлова Н. С., Шляхтіна Г. В. Цифрові компетентності лідера на державній службі. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 9. С. 98–102. URL : http://www.investplan.com.ua/pdf/9_2021/16.pdf.
43. Жиляєв І.Б., Семенченко А.І. Сучасна державна політика розвитку цифрової грамотності публічних службовців та громадян України. Теорія та практика державного управління. 1(68). 2020. С. 198-209. UPL: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/1234118.pdf.
44. Теоретичні та практичні аспекти формування компетентності депутатів місцевих рад України : монографія / С. М. Серьогін, Є. І. Бородін [та ін.] ; за наук. ред. І. В. Шпекторенка. Дніпро : ГРАНІ, 2021. 280 с.

P. Polovyi

HUMAN RESOURCE POTENTIAL OF PUBLIC AUTHORITY BODIES IN THE DEVELOPMENT OF DIGITAL SOCIETY: A THEORETICAL ASPECT

Summary

The conceptual and terminological structure of human resource potential is revealed, its components (professional-qualificative, labor, social, personal, psychological, physiological) are singled out; the model of interrelation of structural elements of human resource potential is revealed; characteristic elements of human resource potential are outlined — quantitative and qualitative indicators; factors of influence of external and internal environment on development of human resource potential are revealed. The monitoring of scientific researches of the human resource potential of the public (state) service was carried out, its peculiarities as a systemic formation were revealed; was identified a characteristic feature at the present stage of development of public administration — the digitalization of the processes of authority bodies, local self-government bodies and public associations; the existing definitions of the definition of «human resource potential of public authority bodies» are generalized and its author’s interpretation is formed; the object and the subject of the human resource potential management are selected; the composition and structure of the human resource potential of the civil service and the human resource management system of the state body and the local self-government body are revealed; were identified structural subsystems of the human resource management system; the components of human resource potential of public authority bodies are highlighted: 1) the potential of officials, 2) human resource potential management system; the main stages of the process of human resource potential management in the bodies of public authority are highlighted: analysis of human resource potential and its management systems, analysis of external and internal factors of influence, development of a strategy for human resource potential development and formation of an action plan for its implementation. The influence of the external environment on the formation of human resource potential in the field of public administration is explained, in particular: rapid development of digital society and economy in Ukraine. The lack of scientific publications was identified on the study of human resource potential of public authority bodies in the development of digital society, its peculiarities of formation in the process of digitalization in the sphere of public management and was proved the urgency for research in this area.

Keywords: human resource potential; public authority bodies; digital society; digitalization.

References

1. Hontiuk, V. A. (2019), “Competence approach in the system of staff potential management of the enterprise”, Ph.D. Thesis, Economy, Vinnytsia, Ukraine.
2. Dashko, I. (2017), “Human resources: the essence and factors of its development”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 65–68.
3. Koval'ova, O. M. (2018), “The essence of human resource capacity and directions for improving its efficiency”, Pryazovs'kyj ekonomichnyj visnyk, vol. 5 (10), pp. 218–222, available at: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2018/5_10_uk/39.pdf (Accessed 01 May 2022).
4. Selivanov, S. V. (2019), “Mechanisms of development of personnel potential of the civil service in Ukraine”, Ph.D. Thesis, Public Administration, Kyiv, Ukraine.
5. Slyn'kov, V. N. (2007), Personal ta joho menedzhment: praktychni rekomendatsii [Personnel and management: practical recommendations], KNT, Kyiv, Ukraine.
6. Skoruk, O. V. (2016), “The oretical foundations of use of human resources and business entities”, Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu, vol. 7, no. 3, pp. 95–98, available at: http://vvv.visnyk-etsonom.uzhnu.uz.ua/archive/7_3_2016ua/26.pdf (Accessed 01 May 2022).
7. Cherep, O. H. and Hajdaj, O. I. (2016), “Management of Mizhnarodnij enterprises of engineer of the Zaporozhia area skilled potential”, Vyklyky ta perspektyvy rozvytku novoi ekonomiky na svitovomu, derzhavnomu ta rehional'nomu rivniakh : zb. mater. XI Mizhn. nauk.-prakt. konf. [Challenges and prospects for the development of the new economy at the global, state and regional levels: Coll. mater. XI International scientific-practical conf.], Vyd-vo ZNU, Zaporizhzhia, Ukraine, pp. 273–274.
8. Mykhalevs'ka, L. B. (2015), “Staff potential of public authorities as an object of scientific research”, Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia i mistsevoho samovriaduvannia, vol. 1, available at: http://el-zbirn-du.at.ua/2015_1/5.pdf (Accessed 01 May 2022).
9. Hryn'ova, V. M. and Pysarevs'ka, H. I. (2012), Upravlinnia kadrovym potentsialom pidpryiemstva [Management of staff potential of the enterprise], Vyd. KhNEU, Kharkiv, Ukraine.
10. Arzamasova, O. V. (2015), “The definition of human resources potential: study of the essence”, Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 4, pp. 102–106, available at: http://global-national.in.ua/archive/4-2015/22.pdf (Accessed 01 May 2022).
11.Nosyk, O. A. (2015), “Competence approach in development of personnel potential of public authorities”, Aktual'ni problemy derzhavnoho upravlinnia, vol. 2, pp. 177–183, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2015_2_26 (Accessed 01 May 2022).
12.Parkhomenko-Kutsevil, O. I. (2005), “The mechanism of formation of personnel potential of the civil service in Ukraine”, Abstract of Ph.D. dissertation, Public Administration, Kyiv, Ukraine.
13.Polischuk, I. V. (2018), “The mechanisms of professional potential development of civil servants in ukraine”, Ph.D. Thesis, Public Administration, Kyiv, Ukraine.
14.Neziat', V. I. (2019), “Ways of formation of personnel potential of officials of local government”, Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, vol. 1 (40), pp. 130–136, available at: http://www.dbuapa.dp.ua/vidavnictvo/2019/2019_01(40)/18.pdf (Accessed 01 May 2022).
15. Pulina, T., Tkachuk, A. and Vafina, A. (2018), “Development of personal potential of public administration office”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 44–49. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.44
16. Ser'ohin, S. M. Borodin, Ye. I. and Komarova, K. V. (2019), Upravlinnia personalom v orhanakh publichnoi vlady [Personnel management in public authorities], DRIDU NADU, Dnipro, Ukraine.
17. Bilorus, T. V. (2007), Stratehichne upravlinnia kadrovym potentsialom pidpryiemstva [Strategic management of human resources of the enterprise], Irpin', Ukraine.
18.Daniuk, V. M. and Kolot, A. M. (2005), Upravlinnia trudovymy resursamy [Human resources management], Kyiv, Ukraine.
19. Akulov, M. H. Drabanich, A. V. and Yevas', T. V. (2012), Ekonomika pratsi i sotsial'no-trudovi vidnosyny [Labor Economics and Labor Relations], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
20. Bohomolova, S. K. and Podol's'ka, O. V. (2020), “Development of human resources of the public service body”, Ukrains'kyj zhurnal prykladnoi ekonomiky.. Tom 5, no. 3, pp. 74–81. https://doi.org/10.36887/2415-8453-2020-3-7.
21. Bobko, L. O. and Maryniak, L. V. (2018), “Actual problems of formation of personnel policy of the system of the state service of Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 10, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1318 (Accessed 01 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.10.21
22.Vojtovych, R. V. (2014), “State personnel policy of ukraine in the conditions of globalization: essence and features”, available at: www.cppk.cv.ua/i/2251775.doc (Accessed 01 May 2022).
23.Vol's'ka, O. M., Sapel'nykova, N. L. and Kol'tsova, D. V. (2019), “Actual Problems of Personnel Security of Public Authorities”, Visnyk Natsional'noi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Seriia: Derzhavne upravlinnia, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpsdu_2019_1_4 (Accessed 01 May 2022).
24. Zhovnirchyk, Ya. (2017), “Modern personnel policy in state authorities and local governments”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 102–107.
25. Kahanovs'ka, T. Ye. (2010), Kadrove zabezpechennia derzhavnoho upravlinnia v Ukraini [Staffing of state administration in Ukraine], KhNU imeni V. N. Karazina, Kharkiv, Ukraine.
26. Lyndiuk, O. A. (2016), Teoriia ta praktyka modernizatsii derzhavnoi sluzhby Ukrainy v umovakh hlobalizatsii: monohrafiia [Theory and practice of modernization of the civil service of Ukraine in the conditions of globalization], NADU, Kyiv, Ukraine.
27.Obushna, N. I. and Selivanov, S. V. (2020), “Mechanisms for the development of staffing potential of the civil service: theoretical aspect”, Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, vol. 2 (45), pp. 204–212.
28. Surmin, Yu. Bakumenko, V. and Mykhnenko, A. (2010), Entsyklopedychnyj slovnyk z derzhavnoho upravlinnia [Encyclopedic Dictionary of Public Administration], NADU, Kyiv, Ukraine.
29.Dehtiar, O. A. and Nepomniaschyj, O. M. (2017), “Nature and structure of personnel potential of the civil service system”, Publichne upravlinnia ta mytne administruvannia, vol. 2 (17), available at: http://customs-admin.umsf.in.ua/archive/2017/2/21.pdf (Accessed 01 May 2022).
30.Mosumova, A. K. (2021), Kadrove zabezpechennia efektyvnoho funktsionuvannia orhaniv mistsevoho samovriaduvannia [Staffing of effective functioning of local governments], Kyiv, Ukraine.
31. Byrkovych, T. Byrkovych, V. and Kabanets, A. (2019), “Mechanisms of public administration in the field of digital transformation”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 9, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1488 (Accessed 01 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.9.2
32.Kujbida, V. S., Karpenko, O. V. and Namestnik, V. V. (2018), “Digital governance in ukraine: basic definitions of the conceptual categorial apparatus”, Visnyk Natsional'noi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy. Seriia: Derzhavne upravlinnia, vol. 1, pp. 5–10, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnaddy_2018_1_3 (Accessed 01 May 2022).
33. Kujbida, V. S. Petroie, O. M. Fedulova, L. I. and Androschuk, H. O. (2019), Tsyfrovi kompetentsii iak umova formuvannia iakosti liuds'koho kapitalu: analitychna zapyska [Digital competences as a condition for the formation of the quality of human capital], NADU, Kyiv, Ukraine.
34.Klimushyn, P. S. (2016), Stratehii ta mekhanizmy elektronnoho uriaduvannia v informatsijnomu suspil'stvi [Strategies and mechanisms of e-government in the information society], Vyd-vo KharRI NADU «Mahistr», Kharkiv, Ukraine.
35.Lopushyns'kyj, I. P. (2018), “Digital workplace” of a civil servant as a significant component of e-government in Ukraine”, Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia i mistsevoho samovriaduvannia, vol. 1, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2018_1_29 (Accessed 01 May 2022).
36. Matvejciuk, L. (2019), “Public administration in the conditions of the development of digital economy and society”, Management and entrepreneurship: trends of development, vol. 2 (08), pp. 77–87.
37. Matvejciuk, L. and Polovyi, P. (2021), “Digital interaction of public bodies and business in Ukraine: assessment through indicators of world development”, Scientific Journal of Cahul «Bogdan Petriceicu Hasdeu» State University: Economic & Engineering Studies, vol. 1 (9), pp. 82–87.
38. Namestnik, V. V. (2019), “Digital competence of public officials: the essence of the concept”, Instytutsionalizatsiia publichnoho upravlinnia v Ukraini v umovakh ievrointehratsijnykh ta hlobalizatsijnykh vyklykiv : materialy schorich. Vseukr. nauk.-prakt. konf. za mizhnar. uchastiu [Institutionalization of public administration in Ukraine in the context of European integration and globalization challenges: materials annually. All-Ukrainian scientific-practical conf. for international participation], Kyiv, Ukraine, vol. 4, pp. 67–86 .
39.Razumej, H. Yu. and Razumej, M. M. (2020), “Digitalization of public administration as a component of digital transformation of Ukraine”, Publichne upravlinnia ta mytne administruvannia, vol. 2 (25), pp. 139–145, available at: http://customs-admin.umsf.in.ua/archive/2020/2/27.pdf (Accessed 01 May 2022).
40. Semenchenko, A. I. and Dreshpak, V. M. (2017), Elektronne uriaduvannia ta elektronna demokratiia [E-Governance and E-Democracy], vol. 2, Kyiv, Ukraine, available at: https://onat.edu.ua/wp-content/uploads/2018/05/Part_002_Feb_2018.pdf (Accessed 01 May 2022).
41. Cabinet of Ministers of Ukraine (2021), Resolution “The concept of development of digital competencies”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2021-r (Accessed 01 May 2022).
42. Orlova, N. S. and Shliakhtina, H. V. (2021), “Digital competencies of a leader in civil service”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 98–102. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.9.98
43.Zhyliaiev, I.B. and Semenchenko, A.I. (2020), “Contemporary State Policy for the Development of Digital Literacy of Public Servants and Citizens of Uk”, Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia. 1(68)., pp. 198-209, available at: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/1234118.pdf (Accessed 01 May 2022).
44. Ser'ohin, S. M. and Borodin, Ye. I. (2021), Teoretychni ta praktychni aspekty formuvannia kompetentnosti deputativ mistsevykh rad Ukraïny : monohrafiia [Theoretical and practical aspects of forming the competence of deputies of local councils of Ukraine: monograph], HRANI, Dnipro, Ukraine.

№ 5 2022

Дата публікації: 2022-05-26

Кількість переглядів: 1460

Відомості про авторів

П. В. Польовий

аспірант, Хмельницький університет управління та права ім. Леоніда Юзькова,начальник відділу управління персоналом та нагород, Чернівецька обласна державна адміністрація

P. Polovyi

Postgraduate student, Leonid Yuzkov Khmelnytskyi University of Management and Law, Head of the Department of Personnel Management and Awards, Chernivtsi Regional State Administration

ORCID:

0000-0002-1250-0366

Як цитувати статтю

Польовий П. В. Кадровий потенціал органів публічної влади в умовах розвитку цифрового суспільства: теоретичний аспект. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2022. № 5. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2682 (дата звернення: 29.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2022.5.100

Polovyi, P. (2022), “Human resource potential of public authority bodies in the development of digital society: a theoretical aspect”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 5, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2682 (Accessed 29 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2022.5.100

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.