EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ: ФУНКЦІЇ, ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
З. В. Гбур, Л. В. Галушкіна, О. О. Акімов

DOI: 10.32702/2307-2156-2022.5.3

УДК: 351

З. В. Гбур, Л. В. Галушкіна, О. О. Акімов

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ: ФУНКЦІЇ, ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Анотація

В статті йде мова про Кабінет Міністрів як центральний орган виконавчої влади України. Досліджуються його повноваження, функції та відповідальність, аналізується правове забезпечення діяльності уряду. Окрема увага звертається на історію діяльності Кабінету Міністрів України.
Автор досліджує правове забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України, звертаючи увагу на відповідні положення Конституції України, Законів України «Про внесення змін до Конституції», «Про Кабінет Міністрів» 2006 та 2014 років; аналізує трансформацію повноважень та функцій уряду під впливом суспільно-політичних змін.
В статті визначаються основні повноваження Кабміну. До них автор відносить забезпечення економічної незалежності України, захист її суверенітету, контроль за виконанням нормативно-правових актів, захист прав людини, творення та реалізація культурних економічних, соціальних, наукових, освітніх програм державного рівня, реалізація фінансової, податкової політики, забезпечення потреб громадян, контроль за виконанням бюджетних розпоряджень парламенту, підвищення рівня безпеки та охорони держави, протидії правопорушень, проведення міжнародної політики в економічній сфері, а також контроль за митницями, контроль за діяльністю міністерств та інших відомств.
Опираючись на праці сучасних українських дослідників, автор виокремлює основні функції Кабінету Міністрів України, об’єднуючи їх в наступні групи: політичні, гуманітарні, економічні, культурні, екологічні, бюджетні, управлінські, організаційні, функції захисту національної безпеки, прав і свобод людини та громадянина. Також, автором досліджуються підходи окремих науковців щодо підходів до класифікації функцій Кабміну.
Згідно з висновками автора, відповідальність КМУ перед парламентом та президентом виражається в тому, що очільник уряду призначається ВРУ за пропозицією Президента України, а Кабінет Міністрів є підзвітним перед Верховною Радою, яка, також, може ініціювати його відставку у випадку оголошення недовіри.

Ключові слова: Кабінет Міністрів України; уряд; органи виконавчої влади; Конституція України; законодавча ініціатива; підзвітність та підконтрольність.

Література

1. Авер'янов В. Б. Кабінет Міністрів України. Енциклопедія сучасної України : у 30 т. К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001¬–2020. С. 219.
2. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления. М.: 1997. С. 32.
3. Глагович М.В., Діденко Н. Г. Повноваження Кабінету Міністрів України, функції та відповідальність. Інвестиції: практика та досвід, 2021. № 7. С. 91–95.
4. Закон України «Про внесення змін до Конституції». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2222-15#Text
5. Закон України «Про Кабінет Міністрів України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18#Text
6. Конституція України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
7. Левенець Є. Функціональна складова діяльності центральних органів виконавчої влади в сучасній Україні. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса, 2011. Випуск 5. С. 101 - 102.
8. Осауленко С.В. Регулювання правового статусу діяльності Кабінету Міністрів України в перші роки незалежності України. Підприємництво, господарство і право, 2008. № 10. С. 94-96.
9. Осауленко С.В. Регулювання правового статусу Кабінету Міністрів України за Конституцією України 1996 року. Підприємництво, господарство і право, 2008. № 11. С. 57.
10. Павленко Р.М. Парламентська відповідальність уряду: світовий та український досвід. К.: КМ Академія, 2002. С. 63.
11. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави : навч. посібник. Вид. 6-те. Х.: Консум, 2002. С. 76.
12. Совгиря О.В. Парламентська відповідальність Кабінету Міністрів України: теоретичні та практичні аспекти. Адвокат. Наука і практика, 2012. № 12. С. 28 – 30.
13. Терещук М.М. Актуальні питання відповідальності уряду в сучасних республіках. Науковий вісник Ужгородського університету, 2015. Серія ПРАВО. Випуск 30. Том 1. С. 51.
14. Толстоухов А. В. Кабінет Міністрів України. Енциклопедія історії України : у 10 т. К.: Наукова думка, 2007. Т. 4 С. 128 с.
15. Томкіна О.О. Принцип гласності процедури прийняття правових актів Кабінету Міністрів України. Право України, 2004. № 9. С. 29 - 30.

Z. Hbur, L. Galushkina, O. Akimov

THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE: FUNCTIONS, POWERS AND RESPONSIBILITIES

Summary

The article refers to the Cabinet of Ministers as a central executive body of Ukraine. Its powers, functions and responsibility are investigated, and the legal support of the government's activities is analyzed. Particular attention is paid to the history of the Cabinet of Ministers of Ukraine.
The author examines the legal support of the Cabinet of Ministers of Ukraine, paying attention to the relevant provisions of the Constitution of Ukraine, the Laws of Ukraine "On Amendments to the Constitution", "On the Cabinet of Ministers" 2006 and 2014; Analyzes the transformation of government powers and functions under the influence of socio-political changes.
The article defines the basic powers of the Cabinet. These include the author's economic independence, protection of its sovereignty, control over the implementation of normative-legal acts, protection of human rights, creation and implementation of cultural economic, social, scientific, educational programs of state level, implementation of financial, tax policy, ensuring the needs of citizens control over the implementation of budget orders of parliament, raising the level of security and protection of the state, counteraction to offenses, implementation of international policy in the economic sphere, as well as control over customs, control over the activities of ministries and other departments.
Based on the works of modern Ukrainian researchers, the author distinguishes the basic functions of the Cabinet of Ministers of Ukraine, combining them into the following groups: political, humanitarian, economic, cultural, environmental, budgetary, management, organizational, functions of protection of national security, human and citizen rights and freedoms . Also, the author examines the approaches of individual scientists on approaches to the classification of the functions of the Cabinet.
According to the author, the CMU's responsibility to the Parliament and the President is expressed in the fact that the head of the Government is appointed by the Verkhovna Rada at the proposal of the President of Ukraine, and the Cabinet of Ministers is accountable to the Verkhovna Rada, which may also initiate his resignation in the event of a distrust.

Keywords: the Cabinet of Ministers of Ukraine; the Government; executive bodies; the Constitution of Ukraine; legislative initiative; accountability and control.

References

1. Averianov, V. B. (2001), Kabinet Ministriv Ukrainy. Entsyklopediia suchasnoi Ukrainy: u 30 t. [Cabinet of Ministers of Ukraine. Encyclopedia of Modern Ukraine: in 30 volumes], Instytut entsyklopedychnykh doslidzhen NAN Ukrainy, 2001-2020. P. 219.
2. Atamanchuk, G. V. (1997), Teorija gosudarstvennogo upravlenija [Theory of public administration], Moscow, Russia, P. 32.
3. Glagovych, M. and Didenko, N. (2021), “Powers of the cabinet of ministers of Ukraine, functions and responsibilities”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 91–97. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.7.91
4. The Verkhovna Rada of Ukraine, The Law of Ukraine “About making amendments to the Constitution”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2222-15#Text
5. The Verkhovna Rada of Ukraine, The Law of Ukraine “About the Cabinet of Ministers of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18#Text
6. The Verkhovna Rada of Ukraine, The Law of Ukraine “Constitution of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
7. Levenets, Ye. (2011), “Functional warehouses of the activities of the central authorities of the vikonavchoi government in modern Ukraine”, Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen im. I. F. Kurasa, Vol. 5, pp. 101 - 102.
8. Osaulenko, S.V. (2008), “Regulation of the legal status of the activity of the Cabinet of Ministers of Ukraine in the first years of independence of Ukraine”, Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, vol. 10, pp. 94-96.
9. Osaulenko, S.V. (2008), “Regulation of the legal status of the Cabinet of Ministers of Ukraine for the Constitution of Ukraine of 1996”, Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, vol. 11, p. 57.
10. Pavlenko, R.M. (2002), Parlamentska vidpovidalnist uriadu: svitovyi ta ukrainskyi dosvid [Parliamentary Vidpovidalnist in Order: Light and Ukrainian Dosvid], KM Akademiia, Kyiv, Ukraine, P. 63.
11. Rabinovych, P. M. (2002), Osnovy zahalnoi teorii prava ta derzhavy: navch. Posibnyk [Fundamentals of the global theory of law and power: Textbook], 6th ed., Konsum, Kh., Ukraine, P. 76.
12. Sovhyria, O.V. (2012), “Parliamentary opinion to the Cabinet of Ministers of Ukraine: theoretical and practical aspects”, Advokat. Nauka i praktyka, vol. 12, pp. 28 – 30.
13. Tereshchuk, M.M. (2015), “Actual nutrition in the order in the current republics”, Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu, Seriia PRAVO. Issue 30. Vol. 1, p. 51.
14. Tolstoukhov, A. V. (2007), Kabinet Ministriv Ukrainy. Entsyklopediia istorii Ukrainy: u 10 t. [Cabinet of Ministers of Ukraine. Encyclopedia of the History of Ukraine: in 10 vols], Naukova dumka, 2007. Vol. 4, Kyiv, Ukraine, P. 128.
15. Tomkina, O.O. (2004), “The principle of publicity of the procedure for the adoption of legal acts by the Cabinet of Ministers of Ukraine”, Pravo Ukrainy, vol. 9, pp. 29 - 30.

№ 5 2022

Дата публікації: 2022-05-26

Кількість переглядів: 1946

Відомості про авторів

З. В. Гбур

д. держ. упр., професор, професор кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика

Z. Hbur

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of UkraineKyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-4536-2438


Л. В. Галушкіна

магістр з держ. упр., головний спеціаліст відділу права на працю Департаменту моніторингу соціальних прав, Секретаріат Уповноваженого ВРУ з прав людини

L. Galushkina

Mаstеr's dеgrее of Public Administration, Chief Specialist of the Department of Right to Work of the Department of Monitoring Social Rights, Secretariat of the Commissioner VRU on human rights

ORCID:

0000-0002-5409-9494


О. О. Акімов

д. держ. упр., професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

O. Akimov

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-9557-2276

Як цитувати статтю

Гбур З. В., Галушкіна Л. В., Акімов О. О. Кабінет міністрів України: функції, повноваження та відповідальність. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2022. № 5. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2680 (дата звернення: 27.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2022.5.3

Hbur, Z., Galushkina, L. and Akimov, O. (2022), “The cabinet of ministers of Ukraine: functions, powers and responsibilities”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 5, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2680 (Accessed 27 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2022.5.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.