EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕНА БАЗОВА МОДЕЛЬ МІЖДЕРЖАВНОГО ПРОТИБОРСТВА З УРАХУВАННЯМ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ
В. І. Абрамов, О. В. Зюзя

DOI: 10.32702/2307-2156-2022.5.2

УДК: 351.86:005.334 (477)

В. І. Абрамов, О. В. Зюзя

УДОСКОНАЛЕНА БАЗОВА МОДЕЛЬ МІЖДЕРЖАВНОГО ПРОТИБОРСТВА З УРАХУВАННЯМ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

Анотація

Мета статті полягає в удосконаленні базової моделі міждержавного протиборства з урахуванням сучасних тенденцій російсько-української війни.
Для вирішення завдань дослідження використовувався метод моделювання для удосконалення базової моделі міждержавного протиборства.
З’ясовано, що в базовій моделі міждержавного протиборства передбачено застосування традиційних та інноваційних технологій боротьби з державністю.
Аналіз перебігу подій російсько-української війни після 24 лютого 2022 року дозволив нам побудувати модель дестабілізації суспільно-політичної системи в ході терористичної війни, яка організована Росією. Ця модель повинна бути додана до базової моделі міждержавного протиборства, що в сукупності наддасть змогу враховувати воєнно-політичні, суспільно-політичні та гуманітарні процеси в безпековому середовищі. На нашу думку, саме такі уявлення про реальні процеси міждержавного протиборства можуть слугувати базою знань для розробки комплексної технології державного реагування на загрози державній безпеці України.

Ключові слова: національна безпека; публічне управління національною безпекою; модель міждержавного протиборства; моделі загроз національній безпеці; дестабілізація суспільно-політичної системи; російсько-українська війна.

Література

1. Абрамов В.І. Гібридна війна як форма міждержавного протиборства: стратегія перемоги. Виклики та загрози національній безпеці в умовах гібридної війни: матеріали науково-практичного семінару (Київ, 27 жовтня 2017 р.) / за заг. ред. Л.М. Шипілова. Київ: НАДУ, 2017. С. 17-22.
2. Абрамов В.І., Шевченко М.М. Історія російсько-українські відносини 1990-х років крізь призму російської геополітичної свідомості. Труди академії. 2005. № 60 . С.16 – 24.
3. Агресія Росії проти України: історичні передумови та сучасні виклики / авт. кол.; за заг. ред. П. П. Гай-Нижник. К.: «МП Леся», 2016. 586 с.
4. Арон Р. Мир і війна між націями : пер. з фр. К.: МП «Юніверс», 2000. 688 с.
5. Асиметричні міжнародні відносини / Під ред. Г.М. Перепелиці, О.М. Субтельного. К.: Видавничий дім «Стилос», 2005. 555 с.
6. Балан М.І. Державне реагування на загрози суспільно-політичній стабільності в Україні : дис. … докт. філософії: спец. 281 / НАДУ. К., 2020. 222 с.
7. Давиденко О.Г. Державне управління системою профілактики та протидії загрозам суспільно-політичній стабільності України: теоретичний аспект: дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / НАДУ. К., 2021, 286 с.
8. Осьодло В.І., Будагьянц Л.М. Соціально-філософські та психологічні аспекти сучасних війн: монографія. К.: Видавничий дім «ЕртЕк», 2018. 408 с.
9. Перепелиця Г.М. Україна – Росія: війна в умовах існування: монографія. К.: Стилос, 2017. 880 с.
10. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про Стратегію національної безпеки України»: Указ Президента України від 14 вересня 2020 року № 392/2020. URL: https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037
11. Розумний М.М. Виклики національного самовизначення: монографія. К.: НІСД, 2016. 196 с.
12. Світова гібридна війна: український фронт : монографія / кол. авт.; за заг. ред. В.П. Горбуліна. К.: НІСД, 2017. 496 с.
13. Стратегія і тактика гібридних війн в контексті військової агресії Росії проти України. URL: http://bintel.com.ua/uk/article/gibrid-war/
14. Сучасні тенденції міждержавного протиборства та стратегії державного реагування на загрози територіальній цілісності України / [О.Г. Давиденко, В.І. Курганевич, В.П. Масовець, В.А. Соколов, М.М. Шевченко]; Електронне наукове фахове видання «Державне управління: удосконалення та розвиток». 2017. № 9. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1119
15. Шевченко М.М. Модель регіональної дезінтеграції держави як складова комплексної моделі державного реагування на загрози національній безпеці. Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки. 2014. № 2. С. 26-35.
16. Шевченко М.М. Базова модель загроз державному суверенітету та територіальній цілісності України в умовах гібридної війни. Виклики і загрози національній безпеці в умовах гібридної війни: матеріали кафедр. наук.-практ. семінару (Київ, 27 квіт. 2017 р.) / за ред. Л.М. Шипілової. К.: НАДУ, 2017. С. 45-48.
17. Шевченко М.М. Моделі дестабілізації суспільно-політичної та економічної систем на прикладі пострадянських країн. Воєнно-історичний вісник. 2013. № 3. С. 80-87.
18. Шевченко М.М. Поняття «технологія державного реагування на загрози дестабілізації суспільно-політичної системи» та її складові. Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки. 2016. № 3-4 (11-12). С. 82-95.
19. Шевченко М.М. Феноменологія воєнно-політичного конфлікту. Virtus. 2018. № 26. С. 38-42.
20. Шевченко М.М. Філософсько-методологічні засади державно-управлінської діяльності щодо забезпечення суспільно-політичної стабільності. Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. 2017. № 2 (10). С. 103-111.

V. Abramov, O. Ziuzia

IMPROVED BASIC MODEL OF INTERSTATE CONFLICT TAKING INTO ACCOUNT CURRENT TRENDS OF THE RUSSIAN-UKRAINIAN WAR

Summary

The purpose of the article is to improve the basic model of interstate confrontation, taking into account current trends in the Russian-Ukrainian war.
To solve the research problems, a modeling method was used to improve the basic model of interstate confrontation.
It was found that the basic model of interstate confrontation provides for the use of traditional and innovative technologies to combat statehood. This model structurally includes such models of threats to national security as the model of "limited sovereignty", the model of military-political conflict, the model of regional disintegration of the state, the model of hybrid war, the model of destabilization of economic and socio-political systems. Russia's comprehensive use of these models of threats to national security has allowed it to cover all dimensions of interstate confrontation with Ukraine: geoeconomic, geopolitical, military-strategic, informational, cybernetic, psychological, cognitive, spiritual.
It has been proved that the terrorist war of the Russian Federation against Ukraine is an artificial threat to the physical security of the citizens of Ukraine and instills fear in Ukrainian society. This can lead to depression and panic, thereby pushing people to take appropriate action to destabilize the socio-political system, which is beneficial to Russia as a terrorist state.
Analysis of the course of events in the Russian-Ukrainian war after February 24, 2022 allowed us to build a model of destabilization of the socio-political system during the terrorist war organized by Russia. This model provides for the planning and implementation of a number of stages of destabilization: Stage 1 - the artificial threat to the physical security of the citizens of Ukraine and the instillation of fear in Ukrainian society; Stage 2 - state and military propaganda of the Russian Federation in order to discredit the Ukrainian government in matters of warfare and provoking "controlled chaos" in Ukraine; Stage 3 - genocide of the people of Ukraine in order to undermine the credit of public confidence in the Ukrainian government in matters of protection of the right of citizens of Ukraine to life; Stage 4 - active provocative actions of opposition forces - peace parties to put pressure on the government to create the preconditions for the change of Ukrainian power or its capitulation in the war, as well as the international isolation of Ukraine.
The model of destabilization of the socio-political system during a terrorist war should be added to the basic model of interstate confrontation, which together will allow to take into account military-political, socio-political and humanitarian processes in the security environment. In our opinion, such ideas about the real processes of interstate confrontation can serve as a knowledge base for the development of a comprehensive technology of state response to threats to national security of Ukraine.

Keywords: national security; public management of national security; model of interstate confrontation; models of threats to national security; destabilization of the socio-political system; the Russian-Ukrainian war.

References

1. Abramov, V.I. (2017), “Hybrid warfare as a form of interstate confrontation: a strategy for victory”, Vyklyky ta zahrozy natsional'nij bezpetsi v umovakh hibrydnoi vijny: materialy naukovo-praktychnoho seminaru [Challenges and threats to national security in a hybrid war: materials of a scientific-practical seminar], NADU, Kyiv, Ukraine, 27 oct, pp. 17-22.
2. Abramov, V.I. and Shevchenko, M.M. (2005), “History of Russian-Ukrainian relations in the 1990s through the prism of Russian geopolitical consciousness”, Trudy akademii, vol. 60 , pp.16 – 24.
3. Haj-Nyzhnyk, P. P. (2016), Ahresiia Rosii proty Ukrainy: istorychni peredumovy ta suchasni vyklyky [Russia's aggression against Ukraine: historical background and current challenges], Lesia, Kyiv, Ukraine.
4. Aron, R. (2000), Myr i vijna mizh natsiiamy [Peace and war between nations], Yunivers, Kyiv, Ukraine.
5. Perepelytsa, H.M. and Subtel'niy, O.M. (2005), Asymetrychni mizhnarodni vidnosyny [Asymmetric international relations], Stylos, Kyiv, Ukraine.
6. Balan, M.I. (2020), “State response to threats to socio-political stability in Ukraine”, Ph.D. Thesis, NADU, Kyiv, Ukraine.
7. Davydenko, O.H. (2021), “Public administration of the system of prevention and counteraction to threats to socio-political stability of Ukraine: theoretical aspect”, Ph.D. Thesis, Public Administration, NADU, Kyiv, Ukraine.
8. Os'odlo, V.I. and Budah'iants, L.M. (2018), Sotsial'no-filosofs'ki ta psykholohichni aspekty suchasnykh vijn [Socio-philosophical and psychological aspects of modern wars], ErtEk, Kyiv, Ukraine.
9. Perepelytsia, H.M. (2017), Ukraina – Rosiia: vijna v umovakh isnuvannia [Ukraine - Russia: war in the conditions of existence], Stylos, Kyiv, Ukraine.
10. President of Ukraine (2020), Decree “On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine "On the National Security Strategy of Ukraine”, available at: https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037 (Accessed 10 May 2022).
11. Rozumnyj, M.M. (2016), Vyklyky natsional'noho samovyznachennia [Challenges of national self-determination], NISD, Kyiv, Ukraine.
12. Horbulin, V.P. (2017), Svitova hibrydna vijna: ukrains'kyj front [World Hybrid War: Ukrainian Front], NISD, Kyiv, Ukraine.
13. Borysfen Intel (2014), “Strategy and Tactics of Hybrid Wars in the Context of Russia's Military Aggression against Ukraine”, available at: http://bintel.com.ua/uk/article/gibrid-war/ (Accessed 10 May 2022).
14. Davydenko, O.H. Kurhanevych, V.I. Masovets', V.P. Sokolov, V.A. and Shevchenko, M.M. (2017), “Modern trends of interstate confrontation and strategies of state reaction on threats to the territorial integrity of Ukraine”, Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, vol. 9, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1119 (Accessed 10 May 2022).
15. Shevchenko, M.M. (2014), “The model of regional disintegration of the state as part of a comprehensive model of state response to threats to national security”, Naukovo-informatsijnyj visnyk Akademii natsional'noi bezpeky, vol. 2, pp. 26-35.
16. Shevchenko, M.M. (2017), “Basic model of threats to the state sovereignty and territorial integrity of Ukraine in the conditions of hybrid war”, Vyklyky i zahrozy natsional'nij bezpetsi v umovakh hibrydnoi vijny: materialy kafedr. nauk.-prakt. seminaru [Challenges and threats to national security in a hybrid war: materials of departments. scientific-practical seminar], NADU, Kyiv, Ukraine, 27 april, pp. 45-48.
17. Shevchenko, M.M. (2013), “Models of destabilization of socio-political and economic systems on the example of post-Soviet countries”, Voienno-istorychnyj visnyk, vol. 3, pp. 80-87.
18. Shevchenko, M.M. (2016), “The concept of "technology of state response to threats of destabilization of the socio-political system" and its components”, Naukovo-informatsijnyj visnyk Akademii natsional'noi bezpeky, vol. 3-4 (11-12), pp. 82-95.
19. Shevchenko, M.M. (2018), “Phenomenology of military-political conflict”, Virtus, vol. 26, pp. 38-42.
20. Shevchenko, M.M. (2017), “Philosophical and methodological principles of public administration to ensure socio-political stability”, Problemy sotsial'noi roboty: filosofiia, psykholohiia, sotsiolohiia, vol. 2 (10), pp. 103-111.

№ 5 2022

Дата публікації: 2022-05-26

Кількість переглядів: 1132

Відомості про авторів

В. І. Абрамов

д. філос. н., професор, Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка

V. Abramov

Doctor of Sciences in Philosophy, Professor, Leading Researcher MilitaryDiplomatic Academy Named AfterYevheniy Bereznyak, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-4228-4799


О. В. Зюзя

аспірант кафедри глобальної та національної безпеки, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка

O. Ziuzia

Postgraduate student of the Department of Global and National Security, Educational and Scientific Institute of Public Administration and Civil Service of the Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0002-5248-9579

Як цитувати статтю

Абрамов В. І., Зюзя О. В. Удосконалена базова модель міждержавного протиборства з урахуванням сучасних тенденцій російсько-української війни. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2022. № 5. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2679 (дата звернення: 29.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2022.5.2

Abramov, V. and Ziuzia, O. (2022), “Improved basic model of interstate conflict taking into account current trends of the russian-ukrainian war”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 5, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2679 (Accessed 29 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2022.5.2

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.